Абсолютна економічна ефективність інвестицій

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА

РОЗДІЛ II

РЕСУРСИ ПІДПРИЄМСТВА

ТЕМА 15

ІНВЕСТИЦІЙНІ РЕСУРСИ

15.4. Оцінювання економічної ефективності інвестицій

15.4.2. Абсолютна економічна ефективність інвестицій

Для оцінювання загальної (абсолютної) економічної ефективності інвестиційних проектів можна використовувати систему показників, основними з яких є інтегральний ефект, індекс і норма рентабельності інвестицій, термін окупності інвестицій.

Інтегральний ефект (Еінт) являє собою суму різниці результатів, витрат і інвестиційних

вкладень за розрахунковий період, приведених до одного (звичайно – початкового) року:

 Абсолютна економічна ефективність інвестицій

Де Рt – результат за t-ий рік;

Вt – витрати за t-ий рік;

Кt – інвестиції за t-ий рік;

ηt – коефіцієнт дисконтування;

ТР – розрахунковий період.

Величина коефіцієнта дисконтування (ηt) при постійній нормі дисконту (Е) визначена виразом

 Абсолютна економічна ефективність інвестицій

При змінній у часі нормі дисконту

 Абсолютна економічна ефективність інвестицій

Де Ек – норма дисконту за k-ий рік.

На підприємствах за економічний результат (Рt) приймають виручку від реалізації продукції,

а також від надання різноманітного виду послуг.

Витрати (Вt) при визначенні показників економічної ефективності інвестицій враховують поточні витрати (без амортизації), податки та інші не інвестиційні витрати.

Інтегральний ефект має також інші назви: “чистий дисконтований прибуток (ЧДП)”, “чиста приведена (або чиста сучасна) вартість”, “чистий приведений ефект”.

При одноразових інвестиційних вкладеннях у вихідний рік (Кo), а також постійних в часі результатах витрат і нормі дисконту інтегральний ефект визначається виразом

 Абсолютна економічна ефективність інвестицій

Де Р – річний результат;

В – річні витрати.

Інтегральний ефект визначається за достатньо тривалий період. Річний інтегральний ефект (Еінт) розраховують за формулою

 Абсолютна економічна ефективність інвестицій

Іншим показником загальної економічної ефективності інвестицій може бути індекс рентабельності інвестицій (Еіpі) – відношення суми приведеної різниці результату і витрат до величини капітальних вкладень. Якщо капітальні вкладення здійснюються за багаторічний період, то їх також беруть у вигляді приведеної суми. У загальному випадку індекс рентабельності інвестиційних вкладень визначається залежністю

 Абсолютна економічна ефективність інвестицій

Індекс рентабельності інвестицій ідентичний показникам, що мають такі назви: “індекс доходності (ІД)”, “індекс прибутковості”.

Індекс рентабельності інвестиційних вкладень тісно пов’язаний з інтегральним ефектом. Якщо інтегральний ефект інвестицій Еінт позитивний, то індекс рентабельності Еіpi > 1, і навпаки. При Еіpi > 1 інвестиційний проект вважається економічно ефективним. В іншому випадку (Еіpi < 1) проект неефективний. При інвестиціях у вихідний рік Кo і при постійних у часі результатах витрат і нормі дисконту індекс рентабельності визначається виразом

 Абсолютна економічна ефективність інвестицій

Норма рентабельності інвестицій (Ер) є тією нормою дисконту, за якою величина приведеної різниці результату і витрат дорівнює приведеним капітальним вкладенням. Норму рентабельності інвестицій знаходять за рівнянням

 Абсолютна економічна ефективність інвестицій

Показник “норма рентабельності інвестицій” має також інші назви: “внутрішня норма доходності (ВНД)”, “внутрішня норма прибутку”, “норма повернення інвестицій”. Норма рентабельності інвестицій при Рt = const, Вt = const і одноразових капітальних вкладеннях дорівнює

 Абсолютна економічна ефективність інвестицій

Одержувану розрахункову величину Е? порівнюють з потрібною інвесторові нормою рентабельності вкладень. Питання про прийняття інвестиційного проекту може розглядатися, якщо значення ЕР не менше потрібної інвестору величини.

Якщо інвестиційний проект цілком фінансується за рахунок позики банку, то значення ЕР вказує верхню межу припустимого рівню банківської відсоткової ставки, перевищення якого, робить проект економічно неефективним.

У випадку, коли має місце фінансування з різних джерел, нижня межа значення ЕР відповідає “ціні” капіталу, що авансується, яка може розраховуватись як середня арифметична зважена величина виплат за користування капіталом, що авансується.

Термін окупності інвестицій (Тo) – тимчасовий період від початку реалізації проекту, за який інвестиційні вкладення покриваються сумарною різницею результатів і витрат. Термін окупності іноді називають терміном відшкодування або повернення витрат. Для визначення величини Тo розраховують період, за межами якого інтегральний ефект стає не негативним. Для цього використовується рівняння

 Абсолютна економічна ефективність інвестицій

При інвестиційних вкладеннях, що здійснюються за один етап і постійні в часі, залежність результатів і витрат набуває вигляду:

 Абсолютна економічна ефективність інвестицій

Звідси

 Абсолютна економічна ефективність інвестицій

При невеличких значеннях То, коли

 Абсолютна економічна ефективність інвестицій

Формула набуває вигляду Т0∙(Р – В) = К0.

Термін окупності інвестицій у цьому випадку може бути розрахований як

 Абсолютна економічна ефективність інвестицій

Ефективність інвестиційних проектів доцільно оцінювати з використанням усієї сукупності показників. Проте, в цьому випадку можуть з’явитися протилежні результати. Перевагу серед усієї сукупності показників економічної ефективності варто віддавати інтегральному ефекту інвестицій, тому що взаємозв’язок між показниками при позитивному значенні інтегрального ефекту забезпечує індекс рентабельності інвестицій Еірі > 1, норму рентабельності вкладень вище від “ціни” авансованого капіталу.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Абсолютна економічна ефективність інвестицій - Довідник з економіки


Абсолютна економічна ефективність інвестицій