Адміністративна юрисдикція

Адміністративна юрисдикція – специфічний вид правоохоронної діяльності, яка здійснюється органами державного управління та іншими компетентними органами і полягає у розгляді справ про адміністративні правопорушення і винесенні рішень у цих справах у встановлених законом порядку і формах. Правова природа А. ю. визначається тим, що, з одного боку, вона є складовою частиною виконавчо-розпорядчої діяльності органів державного управління, а з другого – специфічним видом правоохоронної діяльності, пов’язаної із застосуванням адміністративних

санкцій до порушників адміністративних та інших правових норм у сфері управління. Як складова частина виконавчо-розпорядчої діяльності органів державного управління, А. ю. відіграє важливу роль у стабілізації управлінських правовідносин через захист від різноманітних спроб дезорганізації і порушень. Оскільки ефективність виконавчо-розпорядчої діяльності значною мірою залежить від непорушності та стабільності правовідносин у процесі управління, то припинення протиправних дій і усунення причин правопорушень у цій сфері є важливою умовою нормального функціонування державного апарату,
яка створює реальні можливості виконання покладених на апарат завдань. Конкретний зміст А. ю. та її функції визначаються передусім належністю цього виду юрисдикції до правоохоронної діяльності державних органів, головним завданням якої є захист існуючої системи суспільних відносин від правопорушень. Правоохоронна функція А. ю. полягає в застосуванні адміністративних стягнень до осіб, які вчинили адміністративний проступок і тим самим завдали шкоди певній групі правовідносин, що склалися у сфері державного управління. Ця правоохоронна функція – складова частина виконавчо-розпорядчої діяльності, тому характерною особливістю А. ю. є її реалізація державними органами управління або від їхнього імені іншими органами (наприклад, адміністративними комісіями, суддями тощо). На відміну від правосуддя, реалізація А. ю. здійснюється багатьма органами, що забезпечує оперативність юрисдикційного захисту суспільних відносин, які виникають у різноманітних галузях державного управління. Водночас розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право не всі органи державного управління, а лише ті, які за законодавством мають адміністративні юрисдикційні повноваження. Перелік цих органів міститься в Кодексі України про адміністративні правопорушення. Накладення адміністративних стягнень на правопорушників у сфері державного управління має не лише правоохоронну, а й певною мірою регулятивну та виховну функції. Регулятивна функція А. ю. забезпечується тим, що за її допомогою органи державного управління оцінюють відповідність поведінки тих чи інших суб’єктів управлінських правовідносин вимогам правових норм і в необхідних випадках здійснюють коригуючий вплив. Зміст, порядок і форма такого впливу регулюються нормами адміністративного права(попередження, стягнення адміністративного штрафу тощо). У таких випадках А. ю. безпосередньо пов’язана з примусовим правозастосуванням, коли учасники правових відносин наділяються відповідними правами і обов’язками в силу офіційного правоохоронного акту управління, який є невід’ємним елементом адміністративної юрисдикційної діяльності.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,50 out of 5)


Адміністративна юрисдикція - Довідник з правознавства


Адміністративна юрисдикція