Аграрна політика держави

Аграрна політика держави – курс та система заходів, спрямованих на інтенсивний розвиток продуктивних сил села, на вдосконалення або докорінну зміну існуючих там форм власності, на поліпшення умов життя та побуту жителів села, на забезпечення сировиною промисловості і т. ін. А. п. д. є важливим складовим елементом її соціально-економічної політики і передбачає наукове обгрунтування стратегії і тактики розвитку аграрних відносин, шляхів розвитку села. Наприкінці 20-х – на початку 30-х років XX ст. в Україні здійснювалася насильницька колективізація

(в Західній Україні – наприкінці 40-х – на початку 50-х років), впроваджувався позаекономічний примус до праці, відновлювались феодальні методи експлуатації, здійснювалось волюнтаристське витіснення різних форм власності, перш за все приватної, штучно фабрикувались дві форми власності – колективна і державна. Насправді колективна форма власності була квазіколективною, одержавленою, управління нею здійснювалось адміністративно-командним методом впродовж кількох десятиліть через механізм “ножиць цін” (завищених на продукцію промисловості і занижених на сільсько­господарську).
Внаслідок такого пограбування села зростало відчуження сільськогосподарських працівників від землі та інших засобів виробництва, втрачались стимули до праці тощо. Крім того, проводилась прискорена політика витіснення колгоспів і збільшення кількості радгоспів. З часу проголошення незалежності України А. п. д. спрямована на розвиток різних форм власності в сільському господарстві. Але при її втіленні в окремих областях мала місце поспішна „фермеризація” села, так звана „ колективізація навпаки” (невиправдане розформування колгоспів), а через механізм цін продовжується подальше пограбування села. Так, в 1991 -1993 pp. ціни на промислові товари зростали в Україні у 3 рази швидше, ніж ціни на сільськогосподарську продукцію. Науково обгрунтована А. п. д. в Україні повинна базуватись на справжньому відродженні села, на розумному і добровільному поєднанні приватної і колективної форм власності, реальному паритеті цін тощо.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,00 out of 5)


Аграрна політика держави - Економічний словник


Аграрна політика держави