Аміни – АЗОТОВМІСНІ ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ

ПОСІБНИК З ХІМІЇ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ ДО ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Частина III. ОРГАНІЧНА ХІМІЯ

Розділ 18. АЗОТОВМІСНІ ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ

§ 18.2. Аміни

Амінами називаються похідні аміаку, у якому один, два або всі три атоми водню заміщені органічними радикалами.

Залежно від числа радикалів розрізняють аміни первинні (з одним радикалом), вторинні (з двома) і третинні (з трьома). Загальні формули амінів:

 Аміни   АЗОТОВМІСНІ ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ

Назви амінів звичайно утворюють від назв радикалів, які входять в молекулу, з додаванням закінчення –

амін. Наприклад:

 Аміни   АЗОТОВМІСНІ ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ

Діаміни – це органічні сполуки, які містять дві аміногрупи – NH2. Наприклад: етилендіамін H2N-СН2-СН2-NH2, гексаметилендіамін Н2N-(СН2)6-NH2, який застосовують для виробництва синтетичного волокна найлону.

Аміни повторюють хімічні властивості аміаку, оскільки вони є його похідними. Нижчі аміни (метиламін, диметиламін, триметиламін) за звичайних умов – гази, які мають запах аміаку, середні члени ряду амінів – рідини із слабким запахом, вищі – тверді речовини без запаху.

Подібно до аміаку, розчиняючись у воді, аміни утворюють основи:

CH3NH2 + Н2O −> OH;

Гідроксид

метиламонію

(CH3)2NH + Н2О −> ОН;

Гідроксид диметиламонію

(CH3)3N + Н2О -> ОН.

Гідроксид триметиламонію

Оскільки аміни мають основні властивості (приєднують протон), їх часто називають органічними основами.

Так само, як і аміак, аміни взаємодіють з кислотами, утворюючи солі:

CH3NH2 + НСl -> Сl;

Хлорид метиламонію

(CH3)2NH + НСl -> Сl;

Хлорид диметиламонію

(CH3)2N + НСl -> Сl.

Хлорид триметиламонію

Солі амінів, як і солі амонію, – кристалічні речовини, розчинні у воді. Водні розчини їх проводять електричний струм, тому що добре дисоціюють на іони:

Сl ⇆ + + Сl-.

Подібність властивостей амінів та аміаку пояснюється їх електронною будовою. Як відомо, молекули аміаку та амінів містять азот з вільною неподіленою парою електронів:

 Аміни   АЗОТОВМІСНІ ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ

При розчиненні у воді між азотом і протоном води виникає ковалентний зв’язок за донорно-акцепторним механізмом.

Наприклад:

 Аміни   АЗОТОВМІСНІ ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ

Під дією на солі амінів лугів виділяються аміни:

Сl + NaOH −> CH3NH2 + NaCl + Н2О.

Аміни горять на повітрі:

4CH3NH2 + 9O2 -> 4СO2 + 2N2 + 10Н2О.
Аміни – АЗОТОВМІСНІ ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ