Аналіз фінансової стійкості підприємства

ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ

ЧАСТИНА III. ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ

7. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА

7.4. Аналіз фінансової стійкості підприємства

Однією з найважливіших характеристик фінансового стану підприємства є його фінансова стійкість(стабільність).

Фінансова стійкість – це надійно гарантована платоспроможність, рівновага між власними та залученими засобами, незалежність від випадковостей ринкової кон’юнктури і партнерів, довіра кредиторів і інвесторів та рівень залежності від них, наявність такої величини прибутку,

який би забезпечив самофінансування.

Розроблена система показників, які у вітчизняній і світовій практиці використовуються для оцінки фінансової стійкості підприємства. Основними із них є:

– коефіцієнт концентрації власного капіталу(коефіцієнт автономії);

– коефіцієнт фінансової залежності;

– коефіцієнт маневреності власного капіталу;

– коефіцієнт забезпеченості оборотних коштів власними оборотними коштами;

– коефіцієнт співвідношення власного і залученого капіталу (коефіцієнт фінансової стійкості);

– коефіцієнт співвідношення залученого і власного

капіталу;

– коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами ;

– коефіцієнт відношення реальних активів і вартості майна;

– коефіцієнт поточних зобов’язань;

– коефіцієнт довгострокових зобов’язань та ін.

Зміст, методика розрахунку та рекомендована величина зазначених вище коефіцієнтів наведені в табл. 7.7.

В табл.7.8 наведені результати розрахунків і аналіз коефіцієнтів фінансової стійкості. Методика визначення показників подана в табл. 7.7.

Аналіз коефіцієнтів фінансової стійкості свідчить, що майже всі вони відповідають встановленим нормативам.

Водночас, коефіцієнти фінансової стійкості, зростання яких позитивно впливає на фінансовий стан підприємства, в переважній більшості в кінці звітного періоду знизились у порівнянні з початком звітного періоду.

Крім системи коефіцієнтів, наведених в табл. 7.7, визначальне значення для фінансової стійкості має надлишок (недостача) джерел формування запасів.

Оцінка джерел формування запасів здійснюється через систему показників, які характеризують ступінь охоплення різних видів джерел:

– наявність власних оборотних засобів, які розраховуються за формулою:

НВ = (р.380 + р.430 + р.630) – р.080, (7.3)

Де НВ – наявність власних оборотних засобів;

– наявність довгострокових джерел формування запасів, які визначаються за формулою:

НД = НВ + р.480 = (р.380 + р.430 + р.630 + р.480) – р.080, (7.4) де НД – наявність довгострокових джерел формування;

– показник загальної величини джерел формування запасів, який розраховується за формулою:

НЗ = НД + р.620 = (р.380+р.430+р.630+р.480+р.620)-р.080, (7.5)

Де НЗ – загальна величина джерел формування.

Таблиця 7.7

Система показників оцінки фінансової стійкості підприємства

Назва

Коефіцієнтів

Короткий зміст коефіцієнтів

Методика розрахунку (за даними Форма № 1 “Баланс”)

Оптимальне

(рекомендо-

Ване)

Значення

А

Б

1

2

1. Коефіцієнт автономії

Характеризує ступінь незалежності підприємства від зовнішніх запозичень. Визначається як відношення загальної суми власних коштів до підсумку балансу

Р.380:р.640

>0,5

2. Коефіцієнт фінансової залежності

Це показник, обернений до коефіцієнту автономії. Зростання цього показника обумовлює збільшення частки позичених коштів у фінансування підприємства

(р.640-р.380):

:р.640

Або

1-р.1

<2,0

<0,5

3. Коефіцієнт маневреності власного капіталу

Показник показує, яка частина власного капіталу використовується для фінансування поточної діяльності. Визначається як відношення власного капіталу до оборотних активів

Р.380:р.260

>0,4

4. Коефіцієнти забезпеченості оборотних коштів власними оборотними коштами

Характеризує рівень забезпеченості ресурсами для проведення незалежної фінансової політики. Визначається як відношення власних оборотних коштів до всієї величини оборотних коштів

(р.260-р.620):

:(р.260)

>0,1

5. Коефіцієнт співвідношення власного і залученого капіталу (коефіцієнт фінансової стійкості)

Показник характеризує фінансову стійкість підприємства. Він показує скільки грн. власного капіталу припадає на 1 грн. залученого капіталу

Р.380:(р.480+

+р.620)

> 1,0

6. Коефіцієнт співвідношення залученого і власного капіталу (коефіцієнт фінансового ризику; фінансування)

Показник зворотний попередньому. Він показує скільки грн. залученого капіталу припадає на 1 грн. власного капіталу

(р.480+р.620):

:р.380

<0,5

7. Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами

Показує, яка частина оборотних активів забезпечується за рахунок власних засобів

(р.380-р.080):

Р.260

>0,1

8. Коефіцієнт співвідношення реальних активів і вартості майна

Показує скільки грн. реальних активів припадає на 1 грн. вартості майна. Цей коефіцієнт характеризує потенційні можливості активів підприємства

(р.030+р.100+

+р.120+р.270):р.280

>0,5

9. Коефіцієнт поточних зобов’язань

Характеризує питому вагу поточних зобов’язань в загальній сумі джерел формування

(р.620):(р.480+р.620)

>0,5

10. Коефіцієнт

Довгострокових

Зобов’язань

Характеризує частку довгострокових зобов’язань у загальній сумі джерел формування

Р.480:(р.480+

+р.620)

<0,2

11. Коефіцієнт співвідношення необоротних і власних коштів

Характеризує рівень забезпеченості необоротних активів власними коштами

Р.080:р.380

>0,5

Таблиця 7.8

Оцінка показників фінансової стійкості

Показник

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

Відхилення (+,-)

(гр.2-гр.1)

Оптимальне

(рекомен-

Доване)

Значення

А

1

2

3

4

1. Коефіцієнт автономії

0,89

0,81

-0,08

>0,5

2. Коефіцієнт фінансової залежності

0,11

0,19

+0,08

<0,5

3. Коефіцієнт маневреності власного капіталу

5,16

3,74

-1,42

>0,4

4. Коефіцієнт забезпеченості оборотних коштів власними оборотними коштами

0,33

0,15

-0,18

>0,1

5. Коефіцієнт співвідношення власного і залученого капіталу (коефіцієнт фінансової стійкості)

7,73

4,40

-3,33

> 1

6. Коефіцієнт співвідношення залученого і власного капіталу (коефіцієнт фінансування)

0,13

0,23

+0,10

<0,5

7. Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами

0,33

0,15

-0,18

>0,1

8. Коефіцієнт співвідношення реальних активів і вартості майна

0,75

0,70

-0,05

>0,5

9. Коефіцієнт поточних зобов’язань

1,0

1,0

>0,5

10. Коефіцієнт довгострокових зобов’язань

0

0

<0,2

11. Коефіцієнт співвідношення необоротних і власних коштів

0,94

0,95

+0,01

>0,5

Цим показникам наявності джерел формування запасів відповідають три показники забезпеченості джерелами їх формування:

– надлишок (+) або недостача (-) власних оборотних засобів:

 Аналіз фінансової стійкості підприємства (7.6)

Де ЗВ – вартість запасів ;

– надлишок (+) або недостача (-) довгострокових джерел формування:

 Аналіз фінансової стійкості підприємства (7.7)

– надлишок (+) або недостача (-) загальної величини джерел формування запасів:

 Аналіз фінансової стійкості підприємства (7.8)

Ступінь фінансової стійкості в залежності від рівня показників, які подані вище, міститься в табл. 7.9.

Таблиця 7.9

Оцінка ступеня фінансової стійкості в залежності від рівня відповідних показників

Абсолютна

Стійкість

Нормальна

Стійкість

Нестійке фінансове становище

Кризовий фінансовий стан

+НВ ≥ 0

-НВ ≤ 0

НВ < 0

НВ < 0

+НД ≥ 0

+НД ≥ 0

НД < 0

НД < 0

+НЗ ≥ 0

+НЗ ≥ 0

НЗ ≥ 0

Н3 < 0

1÷1,1

0÷1,1

0÷0,1

0÷0,0

Стан фінансової стійкості досліджуваного підприємства поданий в табл. 7.10.

Дані табл. 7.10 свідчать, що фінансовий стан підприємства нестійкий. Тому необхідно розробити стабілізуючі заходи для покращення ситуації, якими можуть бути скорочення поточних зобов’язань, збільшення джерел власного капіталу, додаткове залучення довгострокових засобів, орієнтованих на розширення виробництва.

Як показник фінансової стійкості і платоспроможності рекомендується також використовувати чистий робочий капітал, який розраховується як різниця поточних активів і поточних зобов’язань.

Перевага коефіцієнтів полягає в тому, що на їх рівень не впливає інфляція, що дуже важливо.

Разом з тим необхідно врахувати, що коефіцієнти не мають універсального характеру. їх можна розглядати як орієнтовані індикатори, що відображають найбільш болючі місця в діяльності підприємства, які потребують детального аналізу.

В деяких випадках та чи інша величина коефіцієнта не відповідає загальноприйнятому стандарту в силу специфічності конкретних умов діяльності підприємства, особливості його ділової політики.

Таблиця 7.10

Аналіз фінансової стійкості досліджуваного підприємства

Показник

На початок звітного періоду

(тис. грн.)

На кінець звітного періоду (тис. грн.)

Відхилення

(+, -)

(гр.2-гр.1)

А

1

2

3

1. Наявність власних оборотних засобів

360,8

234,9

-125,9

2.Наявність довгострокових джерел формування запасів

360,8

234,9

-125,9

3. Показник загальної величини джерел формування запасів

1085,4

1549,0

+463,6

4. Вартість запасів

(р.100÷р.140)

363,0

382,2

+19,2

5. Надлишок (+) або недостача (-) власних оборотних засобів (р.1-р.4)

-2,2

-147,3

-149,5

6. Надлишок (+) або недостача (-) довгострокових джерел формування (р.2-р.4)

-2,2

-147,3

-149,5

7. Надлишок (+) або недостача (-) загальної величини джерел формування запасів (р. З-р.4)

+722,4

+ 1166,8

+444,4

8. Показник фінансової стійкості (р.5; р.6; р.7)

(0,1; 1,0) (нормальна стійкість)

(0; 0,1) (нестійке фінансове становище)


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,50 out of 5)


Аналіз фінансової стійкості підприємства - Довідник з економіки


Аналіз фінансової стійкості підприємства