БАЛАНС За попередній період

ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ

ДОДАТКИ

БАЛАНС

За попередній період

Форма № 1

Актив

Код

Рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

І. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

Залишкова вартість

010

0,3

0,3

Первісна вартість

011

0,5

0,5

Накопичена амортизація

012

0,2

0,2

Незавершене

будівництво

020

261,1

237,5

Основні засоби:

Залишкова вартість

030

4876,0

4596,0

Первісна вартість

031

8209,6

8336,5

Знос

032

3333,6

3740,5

Довгострокові фінансові інвестиції:

Які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

Інші фінансові інвестиції

045

0,1

0,1

Довгострокова

дебіторська заборгованість

050

Відстрочені податкові активи

060

271,5

407,9

Інші необоротні активи

070

Усього за розділом І

080

5409,0

5241,8

II. Оборотні активи

Запаси:

Виробничі запаси

100

109,4

121,3

Тварини на вирощуванні та відгодівлі

110

Незавершене виробництво

120

0,3

0,5

Готова продукція

130

273,2

235,6

Товари

140

7,8

5,6

Векселі одержані

150

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

Чиста реалізаційна вартість

160

409,2

522,3

Первісна вартість

161

409,2

522,3

Резерв сумнівних боргів

162

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

З бюджетом

170

71,6

35,6

За виданими авансами

180

З нарахованих доходів

190

Із внутрішніх розрахунків

200

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

46,1

25,5

Поточні фінансові інвестиції

220

109,7

Грошові кошти та їх еквіваленти:

В національній валюті

230

31,4

86,8

В іноземній валюті

240

70,0

42,5

Інші оборотні активи

250

848,1

9,7

Усього за розділом II

260

1976,8

1085,4

III. Витрати майбутніх періодів

270

Баланс

280

7385,8

6327,2

ПАСИВ

І. Власний капітал

Статутний капітал

300

23,4

23,4

Пайовий капітал

310

Додатковий вкладений капітал

320

Інший додатковий капітал

330

2735,2

2735,2

Резервний капітал

340

5,8

5,8

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

2856,3

2838,2

Неоплачений капітал

360

Вилучений капітал

370

Усього за розділом І

380

5620,7

5602,6

II. Забезпечення наступних витрат і платежів

Забезпечення виплат персоналу

400

Інші забезпечення

410

Страхові резерви

415

Частка перестраховиків у страхових резервах

416

Цільове фінансування

420

Усього за розділом II

430

III. Довгострокові зобов’язання

Довгострокові кредити банків

440

Інші довгострокові фінансові зобов’язання

450

Відстрочені податкові зобов’язання

460

Інші довгострокові зобов’язання

470

Усього за розділом III

480

IV. Поточні зобов’язання

Короткострокові кредити банків

500

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

510

Векселі видані

520

846,6

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

340,4

107,7

Поточні зобов’язання за розрахунками:

З одержаних авансів

540

148,0

135,4

З бюджетом

550

33,3

62,6

З позабюджетних платежів

560

Зі страхування

570

95,4

103,2

З оплати праці

580

247,4

253,9

З учасниками

590

9,0

8,3

Із внутрішніх розрахунків

600

Інші поточні зобов’язання

610

45,0

53,5

Усього за розділом IV

620

1765,1

724,6

V. Доходи майбутніх періодів

630

Баланс

640

7385,8

6327,2


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


БАЛАНС За попередній період - Довідник з економіки


БАЛАНС За попередній період