БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК У БАНКАХ ДОДАТКИ (зразки первинних документів) Додаток 25 ПОТОЧНИЙ РАХУНОК В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ ГРОМАДЯНИНА УКРАЇНИ Відкрити поточний рахунок №___________________________________ У____________________________________ (найменування валюти) ____________________________________________________

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК У БАНКАХ ДОДАТКИ (зразки первинних документів) Додаток 24 УГОДА № ПРО ДЕПОЗИТНИЙ ВКЛАД М. _________________ “___ “_________________ 20____ р. ________________ в особі _______________________

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ЧАСТИНА 2. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК Розділ 7. Облік витрат діяльності 7.3. Облік надзвичайних витрат В процесі господарської діяльності суб’єкти господарювання можуть мати справу

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК У БАНКАХ ДОДАТКИ (зразки первинних документів) Додаток 1 БАЛАНС КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ За___________ 20___р. ________________________________________ ___________________________________ (назва банку) (адреса) (копійки) РАХУНКИ Усього Резиденти Нерезиденти

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ЧАСТИНА 2. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК Розділ 3. Облік грошових коштів 3.7. Облік операцій на інших рахунках у банках Для обліку та руху грошових

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК В УКРАЇНІ: ОСНОВИ ТА ПРАКТИКА В УКРАЇНІ Розділ V. ОБЛІК ЗАПАСІВ 5.1. Завдання та об’єкти обліку Для безперервного функціонування виробництва підприємству необхідно мати

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК В УКРАЇНІ: ОСНОВИ ТА ПРАКТИКА В УКРАЇНІ Розділ VII. ОБЛІК ВИТРАТ ТА КАЛЬКУЛЯЦІЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ, РОБІТ І ПОСЛУГ 7.5. Облік витрат основного виробництва

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ЧАСТИНА 2. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК Розділ 7. Облік витрат діяльності 7.1. Облік операційних витрат Витрати, пов’язані з операційною діяльністю, які не включаються до

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК У БАНКАХ ДОДАТКИ (зразки первинних документів) Додаток 2 ОБІГОВО-САЛЬДОВИЙ БАЛАНС КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ За___________ 20___р. ________________________________________ ___________________________________ (назва банку) (адреса) (копійки) Обіги за місяць

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ЧАСТИНА 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ Розділ 5. Облік кругообігу господарських засобів 5.4. Облік процесу реалізації і визначення фінансових результатів Процес реалізації являє

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК В УКРАЇНІ: ОСНОВИ ТА ПРАКТИКА В УКРАЇНІ Розділ XII. ПОЗАБАЛАНСОВИЙ ОБЛІК 12.4. Позабалансовий облік гарантій та забезпечень Гарантії та забезпечення можуть бути наданими

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК У БАНКАХ ТЕМА 6 ОБЛІК ВАЛЮТНИХ ОПЕРАЦІЙ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ УКРАЇНИ 6. Інші валютні операції Під валютними операціями розуміють операції, пов’язані з переходом права

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК У БАНКАХ ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ Перелік тем рефератів (для домашньої письмової контрольної роботи студентів заочної форми навчання) Історія становлення банківської системи в

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ПЕРЕЛІК ОБЛІКОВИХ ДОКУМЕНТІВ І РЕГІСТРІВ НАВЕДЕНИХ У ПІДРУЧНИКУ Назва облікового документа або регістра ОБЛІК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ТА НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ Зразок 1.1. Акт приймання-передачі

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ЧАСТИНА 2. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК Розділ 2. Облік виробничих запасів 2.3. Облік наявності і руху виробничих запасів 2.3.2. Облік тварин на вирощуванні і

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ЧАСТИНА 2. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК Розділ 5. Облік праці та її оплати 5.5. Зведений облік оплати праці Узагальнення інформації про розрахунки за виплатами

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК В УКРАЇНІ: ОСНОВИ ТА ПРАКТИКА В УКРАЇНІ Розділ V. ОБЛІК ЗАПАСІВ 5.2. Оформлення руху запасів Значну частину, а в окремих виробництвах і всі

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ЧАСТИНА 2. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК Розділ 2. Облік виробничих запасів 2.3. Облік наявності і руху виробничих запасів 2.3.5. Облік транспортно-заготівельних витрат Треба зазначити,

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ЧАСТИНА 2. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК Розділ 3. Облік грошових коштів 3.1. Нормативно-правове забезпечення порядку ведення касових операцій Основним нормативно-правовим документом, який врегульовує питання

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК В УКРАЇНІ: ОСНОВИ ТА ПРАКТИКА В УКРАЇНІ Розділ IX. ОБЛІК ГРОШОВИХ КОШТІВ, ЦІННИХ ПАПЕРІВ І РОЗРАХУНКОВО-КРЕДИТНИХ ВІДНОСИН 9.9. Перегляд умов договору У процесі

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК В УКРАЇНІ: ОСНОВИ ТА ПРАКТИКА В УКРАЇНІ Розділ II. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 2.3. Оборотна відомість Широко використовується у бухгалтерському обліку оборотна відомість.

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ЧАСТИНА 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ Розділ 5. Облік кругообігу господарських засобів 5.5. Облік оплати праці Зв’язуючим елементом між засобами праці і предметами

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК В УКРАЇНІ: ОСНОВИ ТА ПРАКТИКА В УКРАЇНІ Розділ IX. ОБЛІК ГРОШОВИХ КОШТІВ, ЦІННИХ ПАПЕРІВ І РОЗРАХУНКОВО-КРЕДИТНИХ ВІДНОСИН 9.10. Облік кредитів У бухгалтерському обліку

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК В УКРАЇНІ: ОСНОВИ ТА ПРАКТИКА В УКРАЇНІ Розділ IV. ОБЛІК НЕОБОРОТНИХ МАТЕРІАЛЬНИХ ТА НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ 4.4. Амортизація та знос основних засобів Амортизація (лат.

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК У БАНКАХ ДОДАТКИ (зразки первинних документів) Додаток 9 Інкасове доручення

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ЧАСТИНА 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ Розділ 4. Система рахунків бухгалтерського обліку і подвійний запис 4.1. Рахунки бухгалтерського обліку, їх призначення Та побудова

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК В УКРАЇНІ: ОСНОВИ ТА ПРАКТИКА В УКРАЇНІ Розділ Х. ОБЛІК ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ, ЗАБЕЗПЕЧЕНЬ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ І ЦІЛЬОВОГО ФІНАНСУВАННЯ 10.5. Облік додаткового капіталу До власного

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ЧАСТИНА 2. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК Розділ 1. Облік основних засобів і нематеріальних активів 1.7. Інвентаризація основних засобів і нематеріальних активів Основним нормативним документом,

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК В УКРАЇНІ: ОСНОВИ ТА ПРАКТИКА В УКРАЇНІ Розділ V. ОБЛІК ЗАПАСІВ 5.8. Переоцінка запасів Згідно з П(с)БО 9 запаси на дату балансу відображаються

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ЧАСТИНА 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ Розділ 1. Загальна характеристика і суть бухгалтерського обліку 1.3. Вимірники, які застосовуються в обліку Для відображення кількісних

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК В УКРАЇНІ: ОСНОВИ ТА ПРАКТИКА В УКРАЇНІ ВІДПОВІДІ НА ТЕСТИ № тесту Розділ 1 Розділ 2 Розділ 3 Розділ 4 Розділ 5 Розділ

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК У БАНКАХ ТЕМА 9 ОБЛІК ДОХОДІВ, ВИТРАТ І ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ 2. Правила обліку доходів і витрат При обліку доходів і витрат

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ЧАСТИНА 2. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК Розділ 9. Облік доходів і результатів діяльності 9.2. Організація обліку доходів 9.2.4. Облік інших фінансових доходів Для обліку

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК В УКРАЇНІ: ОСНОВИ ТА ПРАКТИКА В УКРАЇНІ Розділ V. ОБЛІК ЗАПАСІВ 5.4. Облік тари і тарних матеріалів Підприємства використовують тару яка має різне

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК У БАНКАХ ДОДАТКИ (зразки первинних документів) Додаток 22 Книга обліку залишків бланків суворої звітності Затверджено Постановою Правління Національного банку України № 129 Від

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК В УКРАЇНІ: ОСНОВИ ТА ПРАКТИКА В УКРАЇНІ Розділ VII. ОБЛІК ВИТРАТ ТА КАЛЬКУЛЯЦІЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ, РОБІТ І ПОСЛУГ 7.10. Зведений облік витрат на

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ЧАСТИНА 2. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК Розділ 11. Облік розрахунків підприємства 11.6. Облік розрахунків з учасниками Для узагальнення інформації про розрахунки з учасниками та

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ЧАСТИНА 2. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК Розділ 7. Облік витрат діяльності 7.2. Облік витрат іншої звичайної діяльності 7.2.2 Облік втрат від участі в капіталі

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК В УКРАЇНІ: ОСНОВИ ТА ПРАКТИКА В УКРАЇНІ Розділ IX. ОБЛІК ГРОШОВИХ КОШТІВ, ЦІННИХ ПАПЕРІВ І РОЗРАХУНКОВО-КРЕДИТНИХ ВІДНОСИН 9.8. Облік розрахунків за претензіями Відносини

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ЧАСТИНА 2. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК Розділ 3. Облік грошових коштів 3.5. Оформлення розрахункових документів та приймання їх установами банків Нормативним документом, який врегульовує

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК У БАНКАХ ТЕМА З ОБЛІК РОЗРАХУНКОВО-КАСОВИХ ОПЕРАЦІЙ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ УКРАЇНИ 3. Основи обліку операцій видаткових кас Гроші з кас установ банку видаються: А)

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК В УКРАЇНІ: ОСНОВИ ТА ПРАКТИКА В УКРАЇНІ Розділ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОНЯТТЯ ПРО БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК 1.4. Значення та завдання бухгалтерського обліку Історично бухгалтерський облік,

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК У БАНКАХ ДОДАТКИ (зразки первинних документів) Додаток 12 Строкове зобов’язання

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК У БАНКАХ ТЕМА 5 ОБЛІК АКТИВНИХ ОПЕРАЦІЙ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ УКРАЇНИ 5. Методика аналізу кредитного ризику Кредитний ризик – це можливість виникнення збитків унаслідок

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ЧАСТИНА 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ Розділ 7. Основи організації бухгалтерського обліку і звітності 7.2. Фінансова звітність, її склад та вимоги до неї

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ЧАСТИНА 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ Розділ 6. Документація та інвентаризація 6.4. Помилки в обліку та способи їх виправлення Бухгалтерський облік на практиці

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК В УКРАЇНІ: ОСНОВИ ТА ПРАКТИКА В УКРАЇНІ Розділ ХІІІ ПОЛІТИКА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ПОДАТКОВИХ ВІДНОСИН 13.7. Дивідендна політика Суттєву роль у розширенні діяльності

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ЧАСТИНА 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ Розділ 1. Загальна характеристика і суть бухгалтерського обліку 1.2. Функції бухгалтерського обліку та вимоги до нього Діяльність

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК В УКРАЇНІ: ОСНОВИ ТА ПРАКТИКА В УКРАЇНІ Розділ IX. ОБЛІК ГРОШОВИХ КОШТІВ, ЦІННИХ ПАПЕРІВ І РОЗРАХУНКОВО-КРЕДИТНИХ ВІДНОСИН 9.3. Облік касових операцій Здійснення касових

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ЧАСТИНА 2. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК Розділ 3. Облік грошових коштів 3.6. Облік операцій на поточному рахунку Для обліку наявності та руху грошових коштів

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ЧАСТИНА 2. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК Розділ 2. Облік виробничих запасів 2.3. Облік наявності і руху виробничих запасів 2.3.6. Кореспонденція рахунків по обліку запасів

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ЧАСТИНА 2. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК Розділ 9. Облік доходів і результатів діяльності 9.2. Організація обліку доходів 9.2.3. Облік доходів від участі в капіталі

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК У БАНКАХ ТЕМА 4 ОБЛІК ПАСИВНИХ ОПЕРАЦІЙ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ УКРАЇНИ 1. Визначення пасивних операцій банку, порядок та умови здійснення депозитних операцій комерційного банку

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК В УКРАЇНІ: ОСНОВИ ТА ПРАКТИКА В УКРАЇНІ Розділ V. ОБЛІК ЗАПАСІВ 5.5. Облік запасних частин Запасні частини враховуються у складі виробничих запасів на

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ЧАСТИНА 2. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК Розділ 9. Облік доходів і результатів діяльності 9.2. Організація обліку доходів 9.2.2. Облік інших операційних доходів Узагальнення інформації

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК В УКРАЇНІ: ОСНОВИ ТА ПРАКТИКА В УКРАЇНІ Розділ IX. ОБЛІК ГРОШОВИХ КОШТІВ, ЦІННИХ ПАПЕРІВ І РОЗРАХУНКОВО-КРЕДИТНИХ ВІДНОСИН 9.12. Облік цінних паперів Цінні папери

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ЧАСТИНА 2. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК Розділ 11. Облік розрахунків підприємства 11.1. Облік розрахунків з підзвітними особами З метою вирішення виробничих потреб підприємства, його

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК В УКРАЇНІ: ОСНОВИ ТА ПРАКТИКА В УКРАЇНІ Розділ Х. ОБЛІК ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ, ЗАБЕЗПЕЧЕНЬ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ І ЦІЛЬОВОГО ФІНАНСУВАННЯ 10.4. Облік статутного капіталу Згідно з

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК У БАНКАХ ТЕМА 8 ОБЛІК ПОДАТКОВИХ РОЗРАХУНКІВ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ УКРАЇНИ 1. Види податків, які сплачують комерційні банки Система оподаткування сформована на підставі Закону

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК У БАНКАХ ДОДАТКИ (зразки первинних документів) Додаток 20 Видатковий касовий ордер Затверджено Постановою Правління Національного банку України № 129 Від 7 липня 1994

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК В УКРАЇНІ: ОСНОВИ ТА ПРАКТИКА В УКРАЇНІ Розділ IV. ОБЛІК НЕОБОРОТНИХ МАТЕРІАЛЬНИХ ТА НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ 4.7. Нематеріальні активи і їх облік У процесі

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ЧАСТИНА 2. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК Розділ 2. Облік виробничих запасів 2.3. Облік наявності і руху виробничих запасів 2.3.4. Облік бланків суворої звітності Розкриваючи

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК У БАНКАХ ТЕМА З ОБЛІК РОЗРАХУНКОВО-КАСОВИХ ОПЕРАЦІЙ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ УКРАЇНИ 4. Інкасація грошової виручки в комерційних банках Інкасацію здійснюють на підприємствах, в організаціях,

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ЧАСТИНА 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ Розділ 4. Система рахунків бухгалтерського обліку і подвійний запис 4.3. Класифікація рахунків бухгалтерського обліку З метою глибокого

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК В УКРАЇНІ: ОСНОВИ ТА ПРАКТИКА В УКРАЇНІ Розділ III. ПЛАН РАХУНКІВ ТА ФОРМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 3.2. Форми бухгалтерського обліку Форма бухгалтерського обліку –

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК В УКРАЇНІ: ОСНОВИ ТА ПРАКТИКА В УКРАЇНІ Розділ XII. ПОЗАБАЛАНСОВИЙ ОБЛІК 12.1. Призначення та функції позабалансового обліку Позабалансові рахунки призначені для узагальнення інформації

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК В УКРАЇНІ: ОСНОВИ ТА ПРАКТИКА В УКРАЇНІ Розділ VI. ОБЛІК ТРУДОВИХ ЗАТРАТ, ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ І РОЗРАХУНКІВ З РОБІТНИКАМИ І СЛУЖБОВЦЯМИ 6.1. Завдання і

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ЧАСТИНА 2. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК Розділ 1. Облік основних засобів і нематеріальних активів 1.5. Облік операційної і фінансової оренди Основних засобів Нормативним документом,

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ЧАСТИНА 2. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК Розділ 7. Облік витрат діяльності 7.2. Облік витрат іншої звичайної діяльності 7.2.3. Облік інших витрат До складу інших

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ЧАСТИНА 2. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК Розділ 9. Облік доходів і результатів діяльності 9.2. Організація обліку доходів 9.2.7. Облік страхових платежів Для обліку страховиками

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК У БАНКАХ ТЕМА 8 ОБЛІК ПОДАТКОВИХ РОЗРАХУНКІВ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ УКРАЇНИ 2. Облік податку на прибуток банку До прямих податків банків відносять податок на

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК В УКРАЇНІ: ОСНОВИ ТА ПРАКТИКА В УКРАЇНІ Розділ IX. ОБЛІК ГРОШОВИХ КОШТІВ, ЦІННИХ ПАПЕРІВ І РОЗРАХУНКОВО-КРЕДИТНИХ ВІДНОСИН 9.11. Облік фінансової допомоги У процесі

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК В УКРАЇНІ: ОСНОВИ ТА ПРАКТИКА В УКРАЇНІ Розділ 11. ОБЛІК ІНВЕСТИЦІЙ 11.1. Економічна сутність капітальних інвестицій, їх класифікація та джерела фінансування Інвестиційна діяльність

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК У БАНКАХ ТЕМА 6 ОБЛІК ВАЛЮТНИХ ОПЕРАЦІЙ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ УКРАЇНИ 5. Облік експортно-імпортних операцій клієнтів Система безготівкових розрахунків уособлює сукупність принципів організації розрахунків,

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ЧАСТИНА 2. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК Розділ 9. Облік доходів і результатів діяльності 9.2. Організація обліку доходів Для узагальнення інформації про доходи від операційної,

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК У БАНКАХ ДОДАТКИ (зразки первинних документів) Додаток 23 Книга обліку видачі з комори та інших грошових сховищ грошових білетів та інших цінностей для

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК В УКРАЇНІ: ОСНОВИ ТА ПРАКТИКА В УКРАЇНІ Розділ ХІІІ ПОЛІТИКА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ПОДАТКОВИХ ВІДНОСИН 13.2. Класифікація розділів політики Раніше вже було відмічено,

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ЧАСТИНА 2. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК Розділ 6. Облік витрат виробництва і калькулювання собівартості продукції 6.1. Елементи витрат і статті калькуляції Метою обліку виробничих

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК В УКРАЇНІ: ОСНОВИ ТА ПРАКТИКА В УКРАЇНІ Розділ ХІІІ ПОЛІТИКА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ПОДАТКОВИХ ВІДНОСИН Додаток Б. ГЛОСАРІЙ ТЕРМІНІВ НАЦІОНАЛЬНИХ СТАНДАРТІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ1

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК В УКРАЇНІ: ОСНОВИ ТА ПРАКТИКА В УКРАЇНІ Розділ IV. ОБЛІК НЕОБОРОТНИХ МАТЕРІАЛЬНИХ ТА НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ 4.11. Облік інших необоротних матеріальних активів та малоцінних

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК В УКРАЇНІ: ОСНОВИ ТА ПРАКТИКА В УКРАЇНІ Розділ VII. ОБЛІК ВИТРАТ ТА КАЛЬКУЛЯЦІЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ, РОБІТ І ПОСЛУГ 7.8. Облік браку та збитків

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ЧАСТИНА 2. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК Розділ 6. Облік витрат виробництва і калькулювання собівартості продукції 6.5. Облік загально-виробничих витрат Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 16

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ЧАСТИНА 2. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК Розділ 4. Оцінка та облік фінансових інвестицій 4.1. Визнання та оцінка фінансових інвестицій Основним нормативним документом, що визначає

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК В УКРАЇНІ: ОСНОВИ ТА ПРАКТИКА В УКРАЇНІ Розділ III. ПЛАН РАХУНКІВ ТА ФОРМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 3.1. План рахунків бухгалтерського обліку Важливу організуючу роль

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК В УКРАЇНІ: ОСНОВИ ТА ПРАКТИКА В УКРАЇНІ Розділ IX. ОБЛІК ГРОШОВИХ КОШТІВ, ЦІННИХ ПАПЕРІВ І РОЗРАХУНКОВО-КРЕДИТНИХ ВІДНОСИН 9.14. Задачі для розв’язання Задача 9.1.

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК В УКРАЇНІ: ОСНОВИ ТА ПРАКТИКА В УКРАЇНІ Розділ IV. ОБЛІК НЕОБОРОТНИХ МАТЕРІАЛЬНИХ ТА НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ 4.3. Облік руху основних засобів Методологічні засади формування

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК В УКРАЇНІ: ОСНОВИ ТА ПРАКТИКА В УКРАЇНІ Розділ 11. ОБЛІК ІНВЕСТИЦІЙ 11.5. Облік капітальних робіт У будівельних організаціях здійснюються витрати з будівництва тимчасових

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК У БАНКАХ ТЕМА 1 ОРГАНІЗАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В КОМЕРЦІЙНИХ БАНКАХ УКРАЇНИ 3. Організація обліку в комерційних банках Предметом бухгалтерського обліку в комерційному банку

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК У БАНКАХ ТЕМА 8 ОБЛІК ПОДАТКОВИХ РОЗРАХУНКІВ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ УКРАЇНИ 3. Облік податку на додану вартість До непрямих податків відносять податок на додану

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК В УКРАЇНІ: ОСНОВИ ТА ПРАКТИКА В УКРАЇНІ Розділ Х. ОБЛІК ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ, ЗАБЕЗПЕЧЕНЬ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ І ЦІЛЬОВОГО ФІНАНСУВАННЯ 10.6. Облік резервного капіталу Господарські товариства,

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК В УКРАЇНІ: ОСНОВИ ТА ПРАКТИКА В УКРАЇНІ Розділ Х. ОБЛІК ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ, ЗАБЕЗПЕЧЕНЬ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ І ЦІЛЬОВОГО ФІНАНСУВАННЯ 10.9. Облік фінансових результатів На кожному

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК В УКРАЇНІ: ОСНОВИ ТА ПРАКТИКА В УКРАЇНІ Розділ 8. ОБЛІК ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ, ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ТА ІНШИХ ДОХОДІВ 8.5. Облік інших доходів Крім доходів

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК У БАНКАХ ДОДАТКИ (зразки первинних документів) Додаток 5 Платіжне доручення

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК В УКРАЇНІ: ОСНОВИ ТА ПРАКТИКА В УКРАЇНІ Розділ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОНЯТТЯ ПРО БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК 1.2. Класифікація видів обліку В економічній літературі з питань

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК В УКРАЇНІ: ОСНОВИ ТА ПРАКТИКА В УКРАЇНІ Розділ 11. ОБЛІК ІНВЕСТИЦІЙ 11.6. Облік фінансових інвестицій Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ЧАСТИНА 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ Розділ 3. Бухгалтерський баланс 3.1. Призначення та побудова бухгалтерського балансу Основою безперервної діяльності кожного підприємства є наявні

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК У БАНКАХ ТЕМА 5 ОБЛІК АКТИВНИХ ОПЕРАЦІЙ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ УКРАЇНИ 2. Загальні принципи бухгалтерського обліку кредитних операцій 2.1. Облік операцій за овердрафтом Овердрафт

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК У БАНКАХ ТЕМА 9 ОБЛІК ДОХОДІВ, ВИТРАТ І ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ 3. Облік доходів і витрат банку Ведення обліку доходів і витрат

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК У БАНКАХ ТЕМА 8 ОБЛІК ПОДАТКОВИХ РОЗРАХУНКІВ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ УКРАЇНИ 4. Облік місцевих податків і зборів До основних місцевих податків і зборів, які

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК В УКРАЇНІ: ОСНОВИ ТА ПРАКТИКА В УКРАЇНІ Розділ 8. ОБЛІК ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ, ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ТА ІНШИХ ДОХОДІВ 8.3. Витрати на збут та їх

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК В УКРАЇНІ: ОСНОВИ ТА ПРАКТИКА В УКРАЇНІ Розділ II. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 2.5. Інвентаризація Інвентаризація (від лат. І nventarium – розпис, опис)

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ЧАСТИНА 2. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК Розділ 5. Облік праці та її оплати 5.4. Утримання із заробітної плати Сума, яка нарахована працівнику за виконану

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ЧАСТИНА 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ Розділ 7. Основи організації бухгалтерського обліку і звітності 7.1. Нормативно-правове забезпечення ведення бухгалтерського обліку Організація бухгалтерського обліку

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК У БАНКАХ ТЕМА 1 ОРГАНІЗАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В КОМЕРЦІЙНИХ БАНКАХ УКРАЇНИ 4. Характеристика аналітичного обліку Щоденна детальна інформація про здійснені банком операції відображається

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ЧАСТИНА 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ Розділ 2. Предмет і метод бухгалтерського обліку 2.1. Предмет бухгалтерського обліку Кожне підприємство, організація, установа як виробничої,

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК В УКРАЇНІ: ОСНОВИ ТА ПРАКТИКА В УКРАЇНІ Розділ IV. ОБЛІК НЕОБОРОТНИХ МАТЕРІАЛЬНИХ ТА НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ 4.1. Поняття основних засобів та їх класифікація Виробничі

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК В УКРАЇНІ: ОСНОВИ ТА ПРАКТИКА В УКРАЇНІ Розділ IX. ОБЛІК ГРОШОВИХ КОШТІВ, ЦІННИХ ПАПЕРІВ І РОЗРАХУНКОВО-КРЕДИТНИХ ВІДНОСИН 9.6. Розрахункові операції в іноземній валюті

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК У БАНКАХ ДОДАТКИ (зразки первинних документів) Додаток 15 ОСОБИСТА КАРТКА ПОЗИЧАЛЬНИКА Позичальник ______________________________________________________________________________________________ (повна назва позичальника, його юридична адреса та місцезнаходження, номер телефону)

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК В УКРАЇНІ: ОСНОВИ ТА ПРАКТИКА В УКРАЇНІ Розділ 8. ОБЛІК ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ, ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ТА ІНШИХ ДОХОДІВ 8.7. Облік доходів майбутніх періодів До

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК В УКРАЇНІ: ОСНОВИ ТА ПРАКТИКА В УКРАЇНІ Розділ XII. ПОЗАБАЛАНСОВИЙ ОБЛІК 12.5. Позабалансовий облік списаних активів У процесі діяльності підприємство може списувати безнадійну

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ЧАСТИНА 2. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК Розділ 1. Облік основних засобів і нематеріальних активів 1.1. Основні засоби, їх класифікація і оцінка На виконання Програми

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК В УКРАЇНІ: ОСНОВИ ТА ПРАКТИКА В УКРАЇНІ Розділ XII. ПОЗАБАЛАНСОВИЙ ОБЛІК 12.6. Позабалансовий облік амортизаційних відрахувань Позабалансовий облік амортизаційних відрахувань ведеться на однойменному

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ЧАСТИНА 2. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК Розділ 3. Облік грошових коштів 3.3. Інвентаризація каси При інвентаризації каси на підприємствах, організаціях та установах треба керуватися

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК В УКРАЇНІ: ОСНОВИ ТА ПРАКТИКА В УКРАЇНІ Розділ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОНЯТТЯ ПРО БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК Додаток до розділу І ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАПИСІВ

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК В УКРАЇНІ: ОСНОВИ ТА ПРАКТИКА В УКРАЇНІ Розділ 11. ОБЛІК ІНВЕСТИЦІЙ 11.3. Облік капітального будівництва у підрядчика Капітальне будівництво може здійснюватись як підрядним,

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ЧАСТИНА 2. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК Розділ 1. Облік основних засобів і нематеріальних активів 1.3. Бухгалтерські рахунки по обліку основних засобів і нематеріальних активів

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК В УКРАЇНІ: ОСНОВИ ТА ПРАКТИКА В УКРАЇНІ Розділ VI. ОБЛІК ТРУДОВИХ ЗАТРАТ, ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ І РОЗРАХУНКІВ З РОБІТНИКАМИ І СЛУЖБОВЦЯМИ 6.12. Автоматизований облік

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ЧАСТИНА 2. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК Розділ 11. Облік розрахунків підприємства 11.3. Облік розрахунків з постачальниками та підрядниками, покупцями та замовниками Облік розрахунків з

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК В УКРАЇНІ: ОСНОВИ ТА ПРАКТИКА В УКРАЇНІ Розділ IV. ОБЛІК НЕОБОРОТНИХ МАТЕРІАЛЬНИХ ТА НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ 4.2. Оцінка та переоцінка основних засобів Первісна вартість

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК У БАНКАХ ТЕМА 4 ОБЛІК ПАСИВНИХ ОПЕРАЦІЙ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ УКРАЇНИ 3. Облік довірчих операцій Довірчі, або трастові, операції – це операції, які банк

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК В УКРАЇНІ: ОСНОВИ ТА ПРАКТИКА В УКРАЇНІ Розділ ХІІІ ПОЛІТИКА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ПОДАТКОВИХ ВІДНОСИН Додаток А. Кваліфікаційні характеристики працівників бухгалтерського обліку, затверджені

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК В УКРАЇНІ: ОСНОВИ ТА ПРАКТИКА В УКРАЇНІ Розділ VI. ОБЛІК ТРУДОВИХ ЗАТРАТ, ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ І РОЗРАХУНКІВ З РОБІТНИКАМИ І СЛУЖБОВЦЯМИ 6.3. Організація оплати

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ЧАСТИНА 2. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК Розділ 9. Облік доходів і результатів діяльності 9.1. Визнання та класифікація доходів Нормативним документом, який визначає методологічні засади

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК В УКРАЇНІ: ОСНОВИ ТА ПРАКТИКА В УКРАЇНІ Розділ VI. ОБЛІК ТРУДОВИХ ЗАТРАТ, ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ І РОЗРАХУНКІВ З РОБІТНИКАМИ І СЛУЖБОВЦЯМИ 6.9. Облік заробітної

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ЧАСТИНА 2. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК Розділ 5. Облік праці та її оплати 5.1. Економічний зміст оплати праці та її форми Основним нормативно-правовим документом,

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК В УКРАЇНІ: ОСНОВИ ТА ПРАКТИКА В УКРАЇНІ Розділ XII. ПОЗАБАЛАНСОВИЙ ОБЛІК 12.3. Позабалансовий облік зобов’язань Позабалансовий облік зобов’язань здійснюється підприємствами щодо контрактних та

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ЧАСТИНА 2. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК Розділ 11. Облік розрахунків підприємства 11.4. Визнання, оцінка та облік сумнівної дебіторської заборгованості Методологічні засади формування у бухгалтерському

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК В УКРАЇНІ: ОСНОВИ ТА ПРАКТИКА В УКРАЇНІ Розділ VII. ОБЛІК ВИТРАТ ТА КАЛЬКУЛЯЦІЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ, РОБІТ І ПОСЛУГ 7.9. Надзвичайні витрати та їх

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК В УКРАЇНІ: ОСНОВИ ТА ПРАКТИКА В УКРАЇНІ Розділ ХІІІ ПОЛІТИКА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ПОДАТКОВИХ ВІДНОСИН 13.4. Політика податкових відносин Політика бухгалтерського обліку і

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ЧАСТИНА 2. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК Розділ 7. Облік витрат діяльності 7.1. Облік операційних витрат Витрати, пов’язані з операційною діяльністю, які не включаються до

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК У БАНКАХ ТЕМА 5 ОБЛІК АКТИВНИХ ОПЕРАЦІЙ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ УКРАЇНИ 4. Облік застави Цінні папери та інші активи, які є предметом застави, мають

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК В УКРАЇНІ: ОСНОВИ ТА ПРАКТИКА В УКРАЇНІ Розділ Х. ОБЛІК ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ, ЗАБЕЗПЕЧЕНЬ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ І ЦІЛЬОВОГО ФІНАНСУВАННЯ 10.8. Облік вилученого капіталу Вилучений капітал

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК В УКРАЇНІ: ОСНОВИ ТА ПРАКТИКА В УКРАЇНІ Розділ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОНЯТТЯ ПРО БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК 1.7. Креативний облік Креативний облік (Creative Accounting) зустрічався ще

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ЧАСТИНА 2. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК Розділ 6. Облік витрат виробництва і калькулювання собівартості продукції 6.3. Облік витрат допоміжних виробництв 6.3.3. Облік ремонтних допоміжних

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК У БАНКАХ ТЕМА 1 ОРГАНІЗАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В КОМЕРЦІЙНИХ БАНКАХ УКРАЇНИ 1. Сутність банківської системи України Банківська система – внутрішньо організована взаємопов’я­зана, об’єднана

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК В УКРАЇНІ: ОСНОВИ ТА ПРАКТИКА В УКРАЇНІ Розділ IV. ОБЛІК НЕОБОРОТНИХ МАТЕРІАЛЬНИХ ТА НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ 4.8. Облік гудвілу У загальноекономічному розумінні гудвіл (ділова

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ЧАСТИНА 2. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК Розділ 10. Формування та облік власного капіталу 10.1. Економічний зміст власного капіталу Кожне підприємство, організація чи установа для

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК У БАНКАХ ПЛАН РАХУНКІВ І ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ 3. Основні види фінансової звітності комерційних банків 3.1. Методика складання Балансу комерційних банків Методика

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ЧАСТИНА 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ Розділ 5. Облік кругообігу господарських засобів 5.2. Облік процесу постачання Для забезпечення ритмічної і безперебійної діяльності кожне

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК У БАНКАХ ПЛАН РАХУНКІВ І ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ 2. План рахунків бухгалтерського обліку комерційних банків України та основні принципи його побудови Одним

Page 1 of 212