Бухгалтерський облік

now browsing by category

 

ПОТОЧНИЙ РАХУНОК В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ ГРОМАДЯНИНА УКРАЇНИ

Зміни в балансі, спричинені господарськими операціями

УГОДА ПРО ДЕПОЗИТНИЙ ВКЛАД

Облік надзвичайних витрат

Оборотні відомості по синтетичних і аналітичних рахунках

Облік нерозподілених прибутків (непокритих збитків)

БАЛАНС КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ

Облік операцій на інших рахунках у банках

Завдання та об’єкти обліку

Облік витрат основного виробництва

Облік адміністративних витрат

ОБІГОВО-САЛЬДОВИЙ БАЛАНС КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ

Облік процесу реалізації і визначення фінансових результатів

Позабалансовий облік гарантій та забезпечень

Загальні поняття про витрати та собівартість

Інші валютні операції

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ

Методика складання Звіту про рух грошових коштів

Документальне оформлення руху готової продукції

ПЕРЕЛІК ОБЛІКОВИХ ДОКУМЕНТІВ І РЕГІСТРІВ НАВЕДЕНИХ У ПІДРУЧНИКУ

Облік тварин на вирощуванні і відгодівлі

Зведений облік оплати праці

Оформлення руху запасів

Облік транспортно-заготівельних витрат

Види господарського обліку, їх диференціація та інтеграція

Завдання і об’єкти обліку готової продукції

Нормативно-правове забезпечення порядку ведення касових операцій

Перегляд умов договору

Облік розрахунків за кредитами банків та іншими кредитними ресурсами

Принципи бухгалтерського обліку позабалансових кредитних операцій

Оборотна відомість

Облік оплати праці

Облік кредитів

Амортизація та знос основних засобів

Інкасове доручення

Рахунки бухгалтерського обліку, їх призначення

Облік додаткового капіталу

Інвентаризація основних засобів і нематеріальних активів

Переоцінка запасів

Вимірники, які застосовуються в обліку

ВІДПОВІДІ НА ТЕСТИ

Правила обліку доходів і витрат

Облік основних засобів соціальної сфери, що не належать підприємству

Облік інших фінансових доходів

Облік тари і тарних матеріалів

Книга обліку залишків бланків суворої звітності

Зведений облік витрат на виробництво

Облік розрахунків з учасниками

Облік втрат від участі в капіталі

Облік розрахунків за претензіями

Оформлення розрахункових документів та приймання їх установами банків

Основи обліку операцій видаткових кас

Значення та завдання бухгалтерського обліку

Бухгалтерські документи і вимоги щодо їх оформлення

Строкове зобов’язання

Методика аналізу кредитного ризику

Фінансова звітність, її склад та вимоги до неї – Основи організації бухгалтерського обліку і звітності

ТИПОВА УГОДА ПРО ПОВНУ ІНДИВІДУАЛЬНУ МАТЕРІАЛЬНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Особливості обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів

Технологічна структура процесу бухгалтерського обліку

Помилки в обліку та способи їх виправлення

Дивідендна політика

Функції бухгалтерського обліку та вимоги до нього

Облік касових операцій

Облік операцій на поточному рахунку

Кореспонденція рахунків по обліку запасів

Облік доходів від участі в капіталі

Визначення пасивних операцій банку, порядок та умови здійснення депозитних операцій комерційного банку

Заробітна плата і доходи. Поняття заробітної плати і доходів. Форми оплати праці

ПЛАН РАХУНКІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ УКРАЇНИ

Розрахунок резерву на можливі витрати за кредитними операціями комерційних банків

Облік запасних частин

Облік інших операційних доходів

Додаток 1 до розділу V. Податкова накладна – Додатки до теми

Облік цінних паперів

Облік розрахунків з підзвітними особами

Політика щодо організації бухгалтерського обліку

Облік статутного капіталу

Види податків, які сплачують комерційні банки

Видатковий касовий ордер

Нематеріальні активи і їх облік

Облік бланків суворої звітності

Інкасація грошової виручки в комерційних банках

Склад витрат, що включаються до собівартості продукції (робіт, послуг)

Класифікація рахунків бухгалтерського обліку

Форми бухгалтерського обліку

Ремонт основних засобів, реконструкція, модернізація

Загальні принципи бухгалтерського обліку кредитних операцій

Призначення та функції позабалансового обліку

Первинний облік затрат праці та її оплати

Завдання і об’єкти обліку

Облік операційної і фінансової оренди

Облік інших витрат

Зберігання та облік цінностей документів у грошових сховищах банку

Облік страхових платежів

Обгрунтування необхідності визначення облікової політики

Характеристика рахунків по обліку готової продукції і товарів

Облік податку на прибуток банку

Облік фінансової допомоги

Економічна сутність капітальних інвестицій, їх класифікація та джерела фінансування