Бюкенен

Бюкенен (Buchanan) Джеймс (н. 1919) – американський економіст, лауреат Нобелівської премії 1986 “за дослідження договірних і конституційних основ теорії прийняття економічних і політичних рішень”. Значний вплив на формування поглядів та інтересів Б. мав шведський економіст К. Віксель, який розглядав політику як взаємовигідний обмін між громадянами і суспільними структурами. Розвиваючи його ідеї, Б. разом із Г. Таллоком у праці “Розрахунок згоди” досліджували процес прийняття економічних рішень за допомогою економічних і політичних

методів. Вивчаючи політику як складний взаємовигідний обмін, Б. виділяє два різні рівні суспільного вибору – початковий конституційний (до прийняття конституції) та постконституційний. Дослідження першого передбачає розробку економічної теорії конституції, другий – це розробка економічної теорії політичних інститутів. В загальному вигляді конституція може бути представлена як набір правил для ведення політичної гри, а щоденні політичні дії – результат гри в межах конституційних правил. Останні
формують результати політики або ж ускладнюють їх досягнення. Тому поліпшення результатів політики або ж результатів процесу прийняття законодавчих чи управлінських рішень вимагає змін або реформи конституції. Це питання вони аналізують з позицій окремих індивідів, що стоять перед вибором альтернативних правил прийняття рішень і процедур, враховуючи, що пізніше ці індивіди змушені будуть приймати рішення в межах цих правил і процедур. Вони доводили, що основною метою політиків є отримання найбільшої кількості голосів на виборах, а державних органів – збільшення своїх розмірів та централізація влади. Поведінка індивідів та їхня діяльність у політичній структурі суспільства як політиків, керівників чи бюрократів сприяє посиленню ролі держави на постконституційній стадії, що призводить до загрози автократичної держави. Вихід з цього Б. вбачає у конституційній реформі, яка б обмежувала повноваження уряду при проведенні економічної політики, а отже, відповідає постулатам неокласичного напряму. Істотним недоліком концепції Б. є механічна екстраполяція ринкового механізму на політичні процеси. Крім того, хибним є його визначення економічної теорії як науки про ринки або інститути обміну, а отже, дотримується мінової концепції.
Бюкенен