ЧАСИ ДІЄСЛОВА

МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ

& 8. ЧАСИ ДІЄСЛОВА

123. Прочитайте, визначте дієслова. Які з них називають дію, що відбувається під час розмови про неї? Після розмови? До розмови?

Хто з нас не замислювався над тим, що таке успіх? Хто про нього не мріяв? Стати успішним, радіти життю хоче кожен.

У різних культурах успіх і щастя сприймають дещо по-різному. У європейських країнах вважають, що людина успішна, якщо вона вільна й має можливості задовольнити свої потреби трьох рівнів:

– первинні матеріальні потреби – їжа, житло, здоров’я,

безпека, освіта, робота, відпочинок, родина, захист;

– соціальні потреби – кар’єра, бізнес, суспільне визнання, влада;

– духовні потреби – творчість, благодійність, корисні для суспільства поривання.

Україна обов’язково стане успішною європейською країною. Громадяни нашої держави матимуть гарантоване задоволення первинних потреб, а також можливості підніматися до кар’єрних вершин і задовольняти духовні потреби.

За матеріалами сайту “Успішна Україна”

– Визначте форму дієслова, яка називає дію, стан або процес, не вказуючи на час, особу, число чи рід. Поставте

до цих дієслів питання. Як називається така дієслівна форма?

– Що вам відомо про часи дієслова? Визначте час кожного з дієслів. Звіртеся з таблицею.

ЧАС ДІЄСЛОВА

КОЛИ ВІДБУВАЄТЬСЯ ДІЯ

НА ЯКІ ПИТАННЯ ВІДПОВІДАЄ

ТЕПЕРІШНІЙ

У момент повідомлення про неї

Що роблю? Що робиш?

МИНУЛИЙ

До моменту повідомлення про неї

Що робив? Що зробила?

МАЙБУТНІЙ

Після моменту повідомлення про неї

Що зроблю? Що робитиме?

ПОРІВНЯТЕ:

ТЕПЕРІШНІЙ

МИНУЛИЙ

МАЙБУТНІЙ

Кожна стежка додому веде (Г. Чубач).

Потім нас стежка додому вела (І. Драч).

Дорога з хутора вестиме (І. Сенченко).

1 шумлять ліси все тихше (0. Маковей).

Тополі шуміли за вікном все тривожніше (3. Тулуб).

А в Києві шумітимуть

Каштани (Є. Маланюк).

124. Перепишіть речення. Визначте дієслова, з’ясуйте час кожного, запишіть у дужках.

 ЧАСИ ДІЄСЛОВА

1. І виріс я на чужині, і сивію в чужому краї… (Т. Шевченко). 2. І піднявся Тарас над ревучим Дніпром на своїй молодій Україні (М. Сом). 3. Не скаржився, мовчав, не плакав ні від чого. Нічого, якось жив і якось не вмирав (Л. Костенко). 4. Наша дума, наша пісня не вмре, не загине… А буде син, і буде мати, і будуть люди на землі (Т. Шевченко).

– Журналіст Юрій Макаров вважає, що молодий поет Тарас Шевченко був людиною успішною. Чи згодні ви з таким твердженням? Відповідь побудуйте у формі роздуму. Уживайте дієслова теперішнього, минулого й майбутнього часу.

Роздивіться репродукції художніх робіт сучасного художника Андрія Єрмоленка. Чи згодні ви з таким зображенням Кобзаря? Свою думку обгрунтуйте.

 ЧАСИ ДІЄСЛОВА

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Дієслова недоконаного виду можуть уживатися в формах будь-якого часу.

Дієслова доконаного виду можуть уживатися тільки формах минулого та майбутнього часу.

125. Перепишіть речення, ставлячи подані в дужках дієслова у формі теперішнього часу, особу й число узгоджуючи з підметами. Уставте пропущені літери.

1. “(P..віти) та (стогнати) Дніпр ш..рокий, с..рдитий вітер (зав..вати)”, – (співати) Тарас не од..нокий, із ним увесь народ (співати) (І. Хоменко). 2. А серце… серце в грудях (битися), у рідний край (л..тіти), як птах. І ось Тарасові (здаватися), що вже він (ходити) по ланах (О. Журлива). 3. Шевченкове слово (звучати) у віках, воно (жити) й сьогодні. Тарас Григорович і нині разом з тими українцями, що (бер..гти) і (зах..щати) рідну мову, культуру, (шанувати) нашу в..лику історію (За І. Михайлиним).

– Визначте вид ужитих в уривку дієслів.

– Позначте в словах орфограми. Написання слів обгрунтуйте відповідними правилами.

126. Прочитайте. Визначте дієслова, з’ясуйте вид і час кожного. Перепишіть, замінюючи усі дієслова теперішнього часу формами минулого часу.

Пісні, легенди, повір’я дістаються нам у спадок від минулих поколінь. Усна народна творчість завжди відбиває прагнення людини до краси, правди, фізичного й духовного здоров’я. Прислів’я прославляють працьовитість, скромність, кмітливість, воюють проти ледарів, зазнайок, брехунів і базік.

За Н. Шумадою

Поясніть значення виразу духовне здоров’я. У відповіді вживайте дієслова минулого часу.

127. Прочитайте поезію. Визначте в її тексті дієслова, з’ясуйте час кожного.

Пам’ять дерев

Ці дуби, що небо підпирають,

Певне, ще Батия пам’ятають.

Сосни у спокійному величчі

Не забули про козацькі січі.

Свідками ворожої навали

Явори і осокори стали.

Саджанці, що нині виростають,

Що вони через віки згадають?

Микола Луків

– Дайте розгорнуту відповідь на висловлене поетом запитання. У відповіді вживайте дієслова минулого, теперішнього та майбутнього часів.

128. Усно складіть фантастичну розповідь “Із минулого – у майбутнє” про подорож за допомогою машини часу Україною в різні епохи. Вживайте дієслова у формах минулого, теперішнього та майбутнього часу.

– Поясніть, чому категорія часу властива саме такій частині мови, як дієслово.

129. Перепишіть речення, уставляючи на місці крапок пропущені літери. Визначте дієслова, з’ясуйте час кожного.

1. У самісінькім центрі Європи ми ж..ли, ж..вемо й будем ж..ть (B. Мордань). 2. Народ мій є! В його г..рячих жилах козацька кров пульсує і гуде! (В. Симоненко). 3. Народ свою м..нувшину повік не забуде. Ми були, ми є під небом, і ми далі будем (Б. Колодій). 4. Ми є, були, і будем ми. Й Ві..чизна наша з нами (І. Багряний). 5. Що без нас було, ми чули, а що при нас буде, побач..мо (Народна творчість). 6. Те, що м..нуло і що буде, навік залиш..ться в мені (О. Савченко-Гнатюк). 7. Дніпро р..ве й р..втиме, поки віку, і плакати він буде, і квилити (5. Грінченко).

– Яка з подій, що її вивчали на уроках історії цього року, захопила вас найбільше? У відповіді вживайте дієслова різних часових форм.

Як ви розумієте вислів письменника М. Сарма-Соколовського “Що таке пам’ять? Це вікно в минуле. Його ні відчинити, ні розбити”? Пригадайте або придумайте історію, яка проілюструвала б ці слова.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,50 out of 5)


ЧАСИ ДІЄСЛОВА - Українська мова


ЧАСИ ДІЄСЛОВА