ЧАСИ ДІЄСЛОВА

МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ

& 8. ЧАСИ ДІЄСЛОВА

123. Прочитайте, визначте дієслова. Які з них називають дію, що відбувається під час розмови про неї? Після розмови? До розмови?

Хто з нас не замислювався над тим, що таке успіх? Хто про нього не мріяв? Стати успішним, радіти життю хоче кожен.

У різних культурах успіх і щастя сприймають дещо по-різному. У європейських країнах вважають, що людина успішна, якщо вона вільна й має можливості задовольнити свої потреби трьох рівнів:

– первинні матеріальні потреби – їжа, житло, здоров’я,

безпека, освіта, робота, відпочинок, родина, захист;

– соціальні потреби – кар’єра, бізнес, суспільне визнання, влада;

– духовні потреби – творчість, благодійність, корисні для суспільства поривання.

Україна обов’язково стане успішною європейською країною. Громадяни нашої держави матимуть гарантоване задоволення первинних потреб, а також можливості підніматися до кар’єрних вершин і задовольняти духовні потреби.

За матеріалами сайту “Успішна Україна”

Визначте форму дієслова, яка називає дію, стан або процес, не вказуючи на час, особу, число чи рід. Поставте до цих дієслів питання. Як називається така дієслівна форма?

– Що вам відомо про часи дієслова? Визначте час кожного з дієслів. Звіртеся з таблицею.

ЧАС ДІЄСЛОВА

КОЛИ ВІДБУВАЄТЬСЯ ДІЯ

НА ЯКІ ПИТАННЯ ВІДПОВІДАЄ

ТЕПЕРІШНІЙ

У момент повідомлення про неї

Що роблю? Що робиш?

МИНУЛИЙ

До моменту повідомлення про неї

Що робив? Що зробила?

МАЙБУТНІЙ

Після моменту повідомлення про неї

Що зроблю? Що робитиме?

ПОРІВНЯТЕ:

ТЕПЕРІШНІЙ

МИНУЛИЙ

МАЙБУТНІЙ

Кожна стежка додому веде (Г. Чубач).

Потім нас стежка додому вела (І. Драч).

Дорога з хутора вестиме (І. Сенченко).

1 шумлять ліси все тихше (0. Маковей).

Тополі шуміли за вікном все тривожніше (3. Тулуб).

А в Києві шумітимуть

Каштани (Є. Маланюк).

124. Перепишіть речення. Визначте дієслова, з’ясуйте час кожного, запишіть у дужках.

 ЧАСИ ДІЄСЛОВА

1. І виріс я на чужині, і сивію в чужому краї… (Т. Шевченко). 2. І піднявся Тарас над ревучим Дніпром на своїй молодій Україні (М. Сом). 3. Не скаржився, мовчав, не плакав ні від чого. Нічого, якось жив і якось не вмирав (Л. Костенко). 4. Наша дума, наша пісня не вмре, не загине… А буде син, і буде мати, і будуть люди на землі (Т. Шевченко).

– Журналіст Юрій Макаров вважає, що молодий поет Тарас Шевченко був людиною успішною. Чи згодні ви з таким твердженням? Відповідь побудуйте у формі роздуму. Уживайте дієслова теперішнього, минулого й майбутнього часу.

Роздивіться репродукції художніх робіт сучасного художника Андрія Єрмоленка. Чи згодні ви з таким зображенням Кобзаря? Свою думку обгрунтуйте.

 ЧАСИ ДІЄСЛОВА

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Дієслова недоконаного виду можуть уживатися в формах будь-якого часу.

Дієслова доконаного виду можуть уживатися тільки формах минулого та майбутнього часу.

125. Перепишіть речення, ставлячи подані в дужках дієслова у формі теперішнього часу, особу й число узгоджуючи з підметами. Уставте пропущені літери.

1. “(P..віти) та (стогнати) Дніпр ш..рокий, с..рдитий вітер (зав..вати)”, – (співати) Тарас не од..нокий, із ним увесь народ (співати) (І. Хоменко). 2. А серце… серце в грудях (битися), у рідний край (л..тіти), як птах. І ось Тарасові (здаватися), що вже він (ходити) по ланах (О. Журлива). 3. Шевченкове слово (звучати) у віках, воно (жити) й сьогодні. Тарас Григорович і нині разом з тими українцями, що (бер..гти) і (зах..щати) рідну мову, культуру, (шанувати) нашу в..лику історію (За І. Михайлиним).

– Визначте вид ужитих в уривку дієслів.

– Позначте в словах орфограми. Написання слів обгрунтуйте відповідними правилами.

126. Прочитайте. Визначте дієслова, з’ясуйте вид і час кожного. Перепишіть, замінюючи усі дієслова теперішнього часу формами минулого часу.

Пісні, легенди, повір’я дістаються нам у спадок від минулих поколінь. Усна народна творчість завжди відбиває прагнення людини до краси, правди, фізичного й духовного здоров’я. Прислів’я прославляють працьовитість, скромність, кмітливість, воюють проти ледарів, зазнайок, брехунів і базік.

За Н. Шумадою

Поясніть значення виразу духовне здоров’я. У відповіді вживайте дієслова минулого часу.

127. Прочитайте поезію. Визначте в її тексті дієслова, з’ясуйте час кожного.

Пам’ять дерев

Ці дуби, що небо підпирають,

Певне, ще Батия пам’ятають.

Сосни у спокійному величчі

Не забули про козацькі січі.

Свідками ворожої навали

Явори і осокори стали.

Саджанці, що нині виростають,

Що вони через віки згадають?

Микола Луків

– Дайте розгорнуту відповідь на висловлене поетом запитання. У відповіді вживайте дієслова минулого, теперішнього та майбутнього часів.

128. Усно складіть фантастичну розповідь “Із минулого – у майбутнє” про подорож за допомогою машини часу Україною в різні епохи. Вживайте дієслова у формах минулого, теперішнього та майбутнього часу.

– Поясніть, чому категорія часу властива саме такій частині мови, як дієслово.

129. Перепишіть речення, уставляючи на місці крапок пропущені літери. Визначте дієслова, з’ясуйте час кожного.

1. У самісінькім центрі Європи ми ж..ли, ж..вемо й будем ж..ть (B. Мордань). 2. Народ мій є! В його г..рячих жилах козацька кров пульсує і гуде! (В. Симоненко). 3. Народ свою м..нувшину повік не забуде. Ми були, ми є під небом, і ми далі будем (Б. Колодій). 4. Ми є, були, і будем ми. Й Ві..чизна наша з нами (І. Багряний). 5. Що без нас було, ми чули, а що при нас буде, побач..мо (Народна творчість). 6. Те, що м..нуло і що буде, навік залиш..ться в мені (О. Савченко-Гнатюк). 7. Дніпро р..ве й р..втиме, поки віку, і плакати він буде, і квилити (5. Грінченко).

– Яка з подій, що її вивчали на уроках історії цього року, захопила вас найбільше? У відповіді вживайте дієслова різних часових форм.

Як ви розумієте вислів письменника М. Сарма-Соколовського “Що таке пам’ять? Це вікно в минуле. Його ні відчинити, ні розбити”? Пригадайте або придумайте історію, яка проілюструвала б ці слова.
ЧАСИ ДІЄСЛОВА