Чергування о – а, е – і, е – и

БУДОВА СЛОВА. ОРФОГРАФІЯ

Найпоширеніші випадки чергування голосних і приголосних звуків

Чергування о – а, е – і, е – и

При чергуванні – буква А пишеться в коренях дієслів перед наголошеним суфіксом – а – (-я-): Гонити – гАНяٰТи, котити – обкАЧаٰТи, ломити – лАМаٰТи, допомогти – допомАГаٰТи, вискочити – скАКаٰТи, схопити – хАПаٰТи. Пишеться А перед складом з А (я) в деяких словах: БАГато, бАГатир (бАГатій), гАРячий, гАРазд, кАЖан, кАЛач, кАЧан, хАЗяїн І похідних від них, але бОГатир (=силач), слОВ’яни,

крОХмаль, кОЗак, пОГаний.

При чергуванні – буква І пишеться в коренях дієслів перед наголошеним суфіксом – а – (-я-) і в окремих словах перед суфіксом – ува – (-юва-): лЕТіти – лІТаٰти, згрЕБти – згрІБаٰти, стрЕЛити – стрІЛяٰти – вистрІЛювати.

При чергуванні – буква И пишеться в префіксальних дієсловах після букв на позначення приголосних перед Р, л І наголошеним суфіксом – а – (-я-): ЗбЕРу – збИРаٰТи, змЕРтвіти – вмИРаٰТи, видЕРти – видИРаٰТи, пЕРу – обпИРаٰТи, витЕРти – витИРаٰТи, стЕЛити – застИЛаٰТи, клЕНу (кляну) – проклИНаٰТи.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,00 out of 5)


Чергування о – а, е – і, е – и - Довідник з української мови


Чергування о – а, е – і, е – и