Державне регулювання фондового ринку України

Фінансовий ринок

ОСНОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ФІНАНСОВОГО РИНКУ

2 ТЕМА

РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВОГО РИНКУ

2.3. Державне регулювання фондового ринку України

Згідно Закону України “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні”, державне регулювання ринку цінних паперів – цс здійснення державою комплексних заходів щодо упорядкування, контролю, нагляду за ринком цінних паперів та їх похідних та запобігання зловживанням і порушенням у цій сфері.

Держава регулює відношення суб’єктів фондового ринку з метою:

реалізації єдиної державної політики у сфері випуску та обігу основних і похідних цінних паперів; створення сприятливих умов для ефективного розміщення учасниками ринку фінансових ресурсів з урахуванням інтересів суспільства; одержання суб’єктами інформації про умови випуску та обігу цінних паперів, результати фінансово-господарської діяльності емітентів цінних паперів та іншої інформації, що впливає на формування цін на цінні папери забезпечення рівних можливостей всім суб’єктам для доступу на фондовий ринок; захисту прав учасників ринку; інтеграції у світовий фондовий ринок; запобігання
монополізації та створення умов розвитку добросовісної конкуренції; контролю за прозорістю та відкритістю ринку цінних паперів.

Хоча в процесі регулювання діяльності на фондовому ринку державою реалізуються різні підходи до регулювання діяльності як професійних, так і інших учасників ринку, воно повинно забезпечувати рівні права та однаковий доступ до ринку всіх його суб’єктів, максимальну прозорість ринку, конкурентне середовище, демонополізацію ринку.

Державне регулювання фондового ринку здійснюється шляхом прийняття законодавчих і інших нормативних актів, регулюванням випуску та обігу цінних паперів, прав та обов’язків учасників ринку цінних паперів; створенням системи захисту прав інвесторів і контролю за дотриманням цих прав; встановленням правил і стандартів здійснення операцій на ринку цінних паперів; контролю за дотриманням антимонопольного законодавства, системою ціноутворення та діяльністю суб’єктів, які обслуговують випуск та обіг цінних паперів.

Державне регулювання ринку цінних паперів здійснює Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку. Вона є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, підпорядкованим Президентові України і підзвітним Верховній Раді України.

Комісія утворюється в складі Голови та шести членів Комісії. Голова Комісії, її члени призначаються та звільняються Президентом України за погодженням з Верховною Радою України. Строк повноважень Голови Комісії та її членів становить сім років. При цьому одна і та ж особа не може бути членом Комісії більше двох строків підряд.

Комісія з цінних паперів та фондового ринку встановлює вимоги щодо емісії і обігу цінних паперів, інформації про випуск та розміщення цінних паперів; видає дозволи на обіг цінних паперів українських емітентів за межами України; здійснює реєстрацію випуску цінних паперів та інформації про випуск цінних паперів; встановлює вимоги щодо допуску цінних паперів іноземних емітентів та обігу їх на території України; здійснює реєстрацію фондових бірж, позабіржових торговельно-інформаційних систем, саморегулівних організацій; здійснює державне регулювання діяльності Національного депозитарію України.

Державна комісія і цінних паперів та фондового ринку накладає штрафи:

– за випуск в обіг та розміщення незареєстрованих цінних паперів – у розмірі до 10 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або в розмірі до 150 відсотків прибутку (надходжень), одержаних в результаті цих дій;

– за діяльність на ринку цінних паперів без ліцензії – у розмірі до 5000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

– за ненадання, несвоєчасне надання або надання завідомо недостовірно правильної інформації – у розмірі до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

– за ухилення від виконання або несвоєчасне виконання розпоряджень, рішень про усунення порушень щодо цінних паперів – у розмірі до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про накладення штрафу може бути оскаржено в суді.

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку і її територіальні відділення в разі відхилення від умов, визначених у дозволах на здійснення діяльності з випуску й обігу цінних паперів, а також у статуті та правилах фондової біржі, можуть застосовувати такі санкції:

– виносити попередження;

– призупиняти на термін до одного року підписку на цінні папери та їх продаж;

– призупиняти на певний термін укладання угод з окремих видів діяльності по випуску й обігу цінних паперів;

– анулювати дозвіл, виданий на ведення діяльності з випуску й обігу цінних паперів у разі повторного застосування санкцій.

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку може призупинити діяльність фондової біржі в разі порушення нею статутної діяльності і вимагати приведення її відповідно до статуту та правил фондової, біржі. Якщо міжнародним договором України встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені законодавством України про цінні папери і фондову біржу, застосовуються правила міжнародного договору.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Державне регулювання фондового ринку України - Фінансовий ринок


Державне регулювання фондового ринку України