Довідник с фізики

now browsing by category

 

Закон Паскаля – Гідростатика та аеростатика

Дифузія газів

КОРПУСКУЛЯРНО-ХВИЛЬОВИЙ ДУАЛІЗМ – СВІТЛОВІ КВАНТИ

ВЛАСТИВОСТІ ГАЗІВ (ГАЗОВІ ЗАКОНИ)

ДІАГРАМА РОЗТЯГУ ТВЕРДИХ ТІЛ – МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ТВЕРДИХ ТІЛ

КОЛИВАЛЬНИИ КОНТУР. ВІЛЬНІ ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ КОЛИВАННЯ – ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ КОЛИВАННЯ

ПЕРШИЙ ЗАКОН НЬЮТОНА – ЗАКОН ІНЕРЦІЇ

ОПТИЧНІ ПРИЛАДИ. КУТОВЕ ЗБІЛЬШЕННЯ – ГЕОМЕТРИЧНА ОПТИКА

Питома теплоємність – Теплота й молекулярна фізика

Гіпотеза Планка. Формула Планка

Електрична сила. Закон Кулона

Квантування гідрогеноподібних йонів

Детермінізм Лапласа

Найбільш тривале перебування космонавтів та астронавтів на орбіті

Питомий електричний опір деяких речовин

Матеріальна точка – Кінематика

Координати – Кінематика

Об’ємне розширення при нагріванні – Теплота й молекулярна фізика

Ядерні реакції поділу

ТЕСТ 15. СВІТЛОВІ КВАНТИ

Сполучені посудини – Гідростатика та аеростатика

Центр ваги, центр мас – Статика

Зовнішні аналогії між магнітними і електричними явищами

Температура кипіння деяких речовин

ЯВИЩА ПЕРЕНЕСЕННЯ

Закон прямолінійного поширення світла – Світлові явища

Умовні позначення на електровимірювальних приладах

ІНДУКЦІЙНІ СТРУМИ В СУЦІЛЬНИХ ПРОВІДНИКАХ

МЕХАНІЧНИЙ УДАР

ПОСТУЛАТИ СУЧАСНОЇ ТЕОРІЇ ВІДНОСНОСТІ. ПЕРЕТВОРЕННЯ ЛОРЕНЦА

Діаграма стану речовини

Фундаментальні фізичні сталі

Плавання тіл – Гідростатика та аеростатика

Повітроплавання. Підіймальна сила – Гідростатика та аеростатика

ПОХИЛА ПЛОЩИНА – ПРОСТІ МЕХАНІЗМИ

Криволінійний рух. Рух по колу – Кінематика

Третій закон Ньютона – Динаміка

Види хвиль – Механічні хвилі

Лінійна швидкість – Кінематика

Графічне зображення руху – Кінематика

Будова речовини – Теплота й молекулярна фізика

Динаміка

Коефіцієнти розширення твердих речовин (як правило при кімнатній температурі)

Теплове випромінювання тіл. Закон Кірхгофа

Будова і властивості кристалів

Дифракція Фраунгофера

ДРУГИЙ ЗАКОН НЬЮТОНА В КЛАСИЧНІЙ І РЕЛЯТИВІСТСЬКІЙ МЕХАНІЦІ

Будова і властивості полімерів

Гальванічні елементи

Розподіл електричних зарядів у просторі

Питома теплота пароутворення деяких речовин

ТЕСТ 1. ОСНОВИ КІНЕМАТИКИ

РОБОТА В ЕЛЕКТРОСТАТИЧНОМУ ПОЛІ. ПОТЕНЦІАЛ ПОЛЯ. РІЗНИЦЯ ПОТЕНЦІАЛІВ ДВОХ ТОЧОК ПОЛЯ

РУХ ТІЛА, КИНУТОГО ГОРИЗОНТАЛЬНО – РУХ ТІЛА В БЕЗПОВІТРЯНОМУ ПРОСТОРІ (БЕЗ УРАХУВАННЯ СИЛИ ТЕРТЯ)

Постулати Бора

ОРБІТАЛЬНА ШВИДКІСТЬ – РУХ ТІЛА В БЕЗПОВІТРЯНОМУ ПРОСТОРІ (БЕЗ УРАХУВАННЯ СИЛИ ТЕРТЯ)

ЗАКОН ВЗАЄМОДІЇ ПАРАЛЕЛЬНИХ СТРУМІВ

Кількість теплоти – Теплота й молекулярна фізика

ТЕСТ 7. ЗАКОНИ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ

Iонізаційна камера – Методи спостереження і реєстрації заряджених частинок

Закон збереження механічної енергії

Закони заломлення світла – Світлові явища

Властивості звуку – Механічні хвилі

Одиниці фізичних величин – КІНЕМАТИКА

Таблиця квадратів натуральних чисел від 10 до 99

РІВНОМІРНИЙ РУХ – ПРЯМОЛІНІЙНИЙ РУХ

ДРУГИЙ ЗАКОН ТЕРМОДИНАМІКИ. ЕНТРОПІЯ

МІЖНАРОДНА СИСТЕМА ОДИНИЦЬ У МЕХАНІЦІ

Молекулярно-кінетична теорія і статистичний метод у молекулярній фізиці

Система відліку – Кінематика

Причинність у мікросвіті

Співвідношення між коефіцієнтами лінійного та об’ємного розширення – Теплота й молекулярна фізика

Розрахунок швидкості, за якої тіло стає штучним супутником Землі – Динаміка

Період і частота обертання тіла – Кінематика

ЕЛЕКТРИЧНИЙ РЕЗОНАНС. РЕЗОНАНС НАПРУГ. РЕЗОНАНС СТРУМІВ – ЗМІННИЙ СТРУМ

ТРЕТІЙ ЗАКОН НЬЮТОНА

Атомна структура електрики. Досліди Йоффе, Міллікена

Сила тертя – Динаміка

Одиниці маси

Гравітаційна стала – Динаміка

ТЕСТ 5. ОСНОВИ ТЕРМОДИНАМІКИ

СПЕКТРИ ВИПРОМІНЮВАННЯ. СПЕКТРИ ПОГЛИНАННЯ – ВИПРОМІНЮВАННЯ ТА СПЕКТРИ

Рентгенівське випромінювання

Види теплопередачі – Теплота й молекулярна фізика

Інші прискорювачі заряджених частинок – Прискорювачі заряджених частинок

ПИТОМА ТЕПЛОТА ЗГОРЯННЯ ПАЛИВА. ККД НАГРІВАЧА – ВНУТРІШНЯ ЕНЕРГІЯ І ЇЇ ЗМІНА ПРИ ТЕПЛОПЕРЕДАЧІ ТА ВИКОНАННІ РОБОТИ

Математичний маятник

Енергія зв’язку атомних ядер

Позасистемні одиниці, які дозволяється застосовувати поряд з одиницями СІ

ТЕСТ 13. ЕЛЕКТРОМАГНИТНІ ХВИЛІ

ЕЛЕКТРИЧНА НАПРУГА

Корпускулярно-хвильовий дуалізм речовини

Основний закон електромагнітної індукції. Самоіндукція

Дія магнітного поля на провідник зі струмом. Правило лівої руки – Електромагнітні явища

ВІДНОСНІСТЬ РУХУ. КЛАСИЧНИЙ ЗАКОН ДОДАВАННЯ ШВИДКОСТЕЙ

“Фізика” людини

Нестаціонарна теплопровідність

Магнітне поле струму. Силові лінії – Електромагнітні явища

Прискорення. Прискорення при криволінійному русі – КІНЕМАТИКА

ПРОСТІ МЕХАНІЗМИ