ФІЗИКА Частина 2 МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА І ТЕРМОДИНАМІКА Розділ 5 ЯВИЩА ПЕРЕНЕСЕННЯ 5.3. Дифузія газів Дифузією називається явище взаємопроникнення двох або кількох речовин, які дотикаються одна

Фізика підготовка до ЗНО комплексне видання КВАНТОВА ФІЗИКА. ЕЛЕМЕНТИ ТЕОРІЇ ВІДНОСНОСТІ 2. СВІТЛОВІ КВАНТИ 2.5. КОРПУСКУЛЯРНО-ХВИЛЬОВИЙ ДУАЛІЗМ У явищі світлового тиску наочно виявляється корпускулярно-хвильовий дуалізм

Фізика підготовка до ЗНО комплексне видання МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА І ТЕРМОДИНАМІКА 2. ВЛАСТИВОСТІ ГАЗІВ (ГАЗОВІ ЗАКОНИ) 2.2. ГАЗОВІ ЗАКОНИ Газові закони визначають кількісну залежність між двома

Фізика підготовка до ЗНО комплексне видання КОЛИВАННЯ І ХВИЛІ. ОПТИКА 3. ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ КОЛИВАННЯ 3.1. КОЛИВАЛЬНИИ КОНТУР. ВІЛЬНІ ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ КОЛИВАННЯ Електромагнітні коливання – це коливання електричного

Фізика підготовка до ЗНО комплексне видання МЕХАНІКА 2. ОСНОВИ ДИНАМІКИ 2.1. ОСНОВНІ ЗАКОНИ ДИНАМІКИ. СИЛА. РІВНОДIЙНА СИЛА 2.1.1. ПЕРШИЙ ЗАКОН НЬЮТОНА – ЗАКОН ІНЕРЦІЇ Існують

ФІЗИКА Частина 4 ОПТИКА. СПЕЦІАЛЬНА ТЕОРІЯ ВІДНОСНОСТІ Розділ 13 КОРПУСКУЛЯРНІ ВЛАСТИВОСТІ СВІТЛА 13.4. Гіпотеза Планка. Формула Планка Усі спроби вивести правильну формулу для розподілу енергії

7. Електрика 7.4. Електрична сила. Закон Кулона Електрична сила – це сила, з якою електричне поле діє на внесене в нього заряджене тіло чи частину.

ФІЗИКА Частина 5 АТОМНА ФІЗИКА Розділ 15 БУДОВА АТОМА 15.5. Квантування гідрогеноподібних йонів Гідрогеноподібні йони – це такі іони, навколо ядер яких обертається лише один

ФІЗИКА Частина 1 МЕХАНІКА Розділ 2 ДИНАМІКА МАТЕРІАЛЬНОЇ ТОЧКИ 2.6. Детермінізм Лапласа Другий закон Ньютона дає змогу виразити зв’язок станів механічної системи у вигляді закону

5. Механіка 5.1. Кінематика 5.1.2. Матеріальна точка Матеріальна точка – тіло, розмірами і формою якого за даних умов руху можна знехтувати. Фізичне тіло вважається матеріальною

5. Механіка 5.1. Кінематика 5.1.5. Координати Координати точки – це числа, які визначають положення фізичного тіла (матеріальної точки) на площині чи в просторі. В декартовій

ФІЗИКА Частина 6 ФІЗИКА АТОМНОГО ЯДРА І ЕЛЕМЕНТАРНИХ ЧАСТИНОК Розділ 17 ФІЗИКА АТОМНОГО ЯДРА 17.13. Ядерні реакції поділу Ядерні реакції можуть відбуватися з виділенням або

Фізика підготовка до ЗНО комплексне видання КВАНТОВА ФІЗИКА. ЕЛЕМЕНТИ ТЕОРІЇ ВІДНОСНОСТІ ТЕСТ 15. СВІТЛОВІ КВАНТИ Завдання 1-14 мають по чотири варіанти відповідей, з яких тільки

5. Механіка 5.4. Статика 5.4.6. Центр ваги, центр мас Центр ваги – це зв’язана з твердим тілом точка, через яку проходить рівнодійна сил тяжіння, що

ФІЗИКА Частина 2 МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА І ТЕРМОДИНАМІКА Розділ 5 ЯВИЩА ПЕРЕНЕСЕННЯ Хаотичний тепловий рух молекул, неперервні зіткнення між ними сприяють тому, що молекули, хоча і

Фізика підготовка до ЗНО комплексне видання ЕЛЕКТРОДИНАМІКА 4. МАГНІТНЕ ПОЛЕ. ЕЛЕКТРОМАГНІТНА ІНДУКЦІЯ 4.9 ІНДУКЦІЙНІ СТРУМИ В СУЦІЛЬНИХ ПРОВІДНИКАХ Індукційні струми в суцільних провідниках – вихрові

Фізика підготовка до ЗНО комплексне видання МЕХАНІКА 3. ЗАКОНИ ЗБЕРЕЖЕННЯ В МЕХАНІЦІ 3.7. МЕХАНІЧНИЙ УДАР Удар (співудар) – це зіткнення двох або більше тіл, при

ФІЗИКА Частина 2 МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА І ТЕРМОДИНАМІКА Розділ 4 ОСНОВИ МОЛЕКУЛЯРНО-КІНЕТИЧНОЇ ТЕОРІЇ ГАЗІВ 4.3. Діаграма стану речовини Графічна залежність тиску від температури для певної кількості

ФІЗИКА Фундаментальні фізичні сталі Величина Позначення і числове значення Гравітаційна стала Прискорення вільного падіння (нормальне) Нормальний атмосферний тиск Стала Авогадро Молярний об’єм ідеального газу за

Фізика підготовка до ЗНО комплексне видання МЕХАНІКА 3. ЗАКОНИ ЗБЕРЕЖЕННЯ В МЕХАНІЦІ 3.8. ПРОСТІ МЕХАНІЗМИ 3.8.3. ПОХИЛА ПЛОЩИНА Щоб тіло, яке перебуває на похилій площині,

5. Механіка 5.1. Кінематика 5.1.23. Криволінійний рух. Рух по колу. Переміщення при криволінійному русі Оскільки криволінійний рух є рухом по дугах кіл, вектор переміщення спрямований

5. Механіка 5.2. Динаміка 5.2.8. Третій закон Ньютона Два тіла взаємодіють між собою з силами, рівними за числовим значенням і протилежними за напрямом. Примітка: закони

5. Механіка 5.7. Механічні хвилі 5.7.1. Види хвиль Поперечні хвилі – це хвилі, що поширюються в напрямі, перпендикулярному до напряму коливань частинок у хвилі. Поздовжні

5. Механіка 5.1. Кінематика 5.1.28. Лінійна швидкість Лінійна швидкість точки – це швидкість, що вимірюється відношенням довжини дуги, по якій рухається точка, до проміжку часу,

5. Механіка 5.1. Кінематика 5.1.22. Графічне зображення руху І – тіло рухається без початкової швидкості; ІІ – тіло рухається з початковою швидкістю; ІІІ – тіло

5. Механіка 5.2. Динаміка Динаміка – це розділ механіки, в якому вивчається рух тіл під дією прикладених до них сил. Інерція – це явище збереження

10. Додатки 11. Коефіцієнти розширення твердих речовин (як правило при кімнатній температурі) Речовина Коефіцієнт лінійного розширення (а), K-1 Коефіцієнт об’ємного розширення (P),K-1 Алюміній 0,0000238 0,0000714

ФІЗИКА Частина 4 ОПТИКА. СПЕЦІАЛЬНА ТЕОРІЯ ВІДНОСНОСТІ Розділ 13 КОРПУСКУЛЯРНІ ВЛАСТИВОСТІ СВІТЛА 13.1. Теплове випромінювання тіл. Закон Кірхгофа Найпоширенішим є випромінювання тіл, пов’язане з тепловим

ФІЗИКА Частина 2 МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА І ТЕРМОДИНАМІКА Розділ 6 БУДОВА І ВЛАСТИВОСТІ РЕЧОВИНИ В КОНДЕНСОВАНОМУ СТАНІ 6.1. Будова і властивості кристалів Істотною особливістю кристалічного тіла

ФІЗИКА Частина 4 ОПТИКА. СПЕЦІАЛЬНА ТЕОРІЯ ВІДНОСНОСТІ Розділ 12 ХВИЛЬОВІ ВЛАСТИВОСТІ СВІТЛА 12.6. Дифракція Фраунгофера Дифракція Фраунгофера спостерігається на нескінченності, тобто в паралельних променях. Часто

ФІЗИКА Частина 2 МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА І ТЕРМОДИНАМІКА Розділ 6 БУДОВА І ВЛАСТИВОСТІ РЕЧОВИНИ В КОНДЕНСОВАНОМУ СТАНІ 6.3. Будова і властивості полімерів Деякі з матеріалів, які

7. Електрика 7.8. Джерела струму 7.8.1. Гальванічні елементи Гальвані Луїджі (1737-1798 рр.) – італійський анатом і фізіолог, один із засновників вчення про електрику, наприкінці 1780

ФІЗИКА Частина 3 ЕЛЕКТРИКА І МАГНЕТИЗМ Розділ 8 ЕЛЕКТРИКА 8.4. Розподіл електричних зарядів у просторі Нерухомі електричні заряди розміщуються в просторі або дискретно – в

Фізика підготовка до ЗНО комплексне видання ТЕСТ 1. ОСНОВИ КІНЕМАТИКИ Завдання 1-14 мають чотири варіанти відповідей, із яких тільки одна відповідь є правильною. Виберіть правильну,

Фізика підготовка до ЗНО комплексне видання ЕЛЕКТРОДИНАМІКА 1. ОСНОВИ ЕЛЕКТРОСТАТИКИ 1.5. РОБОТА В ЕЛЕКТРОСТАТИЧНОМУ ПОЛІ. ПОТЕНЦІАЛ ПОЛЯ. РІЗНИЦЯ ПОТЕНЦІАЛІВ ДВОХ ТОЧОК ПОЛЯ Робота в електростатичному

ФІЗИКА Частина 5 АТОМНА ФІЗИКА Розділ 15 БУДОВА АТОМА 15.4. Постулати Бора У 1913 р. Н. Бор висунув теорію випромінювання, в якій йому вдалося об’єднати

Фізика підготовка до ЗНО комплексне видання ЕЛЕКТРОДИНАМІКА 4. МАГНІТНЕ ПОЛЕ. ЕЛЕКТРОМАГНІТНА ІНДУКЦІЯ 4.5. ЗАКОН ВЗАЄМОДІЇ ПАРАЛЕЛЬНИХ СТРУМІВ Принцип суперпозиції магнітних полів. Магнітні поля не взаємодіють,

Фізика підготовка до ЗНО комплексне видання ЕЛЕКТРОДИНАМІКА ТЕСТ 7. ЗАКОНИ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ Завдання 1-14 мають чотири варіанти відповідей, із яких тільки одна відповідь є правильною.

5. Механіка 5.3. Закони збереження в механіці 5.3.10. Закон збереження механічної енергії Повна механічна енергія замкненої системи тіл, що взаємодіють силами тяжіння або силами пружності,

5. Механіка 5.7. Механічні хвилі 5.7.3. Властивості звуку Висота (тон) звуку – це властивість звуку, яка характеризується частотою коливань у звуковій хвилі (низький тон, високий

ФІЗИКА Частина 1 МЕХАНІКА Розділ 1 КІНЕМАТИКА 1.5. Одиниці фізичних величин Фізична величина – характеристика однієї з властивостей фізичного об’єкта (фізичної системи, явища або процесу),

Фізика підготовка до ЗНО комплексне видання МЕХАНІКА 1. ОСНОВИ КІНЕМАТИКИ 1.4. ПРЯМОЛІНІЙНИЙ РУХ 1.4.1. РІВНОМІРНИЙ РУХ Прямолінійним рівномірним рухом називають рух, при якому тіло (матеріальна

Фізика підготовка до ЗНО комплексне видання МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА І ТЕРМОДИНАМІКА 6. ОСНОВИ ТЕРМОДИНАМІКИ 6.3. ДРУГИЙ ЗАКОН ТЕРМОДИНАМІКИ. ЕНТРОПІЯ Другий закон (друге начало) термодинаміки: – Неможливо

Фізика підготовка до ЗНО комплексне видання МЕХАНІКА 2. ОСНОВИ ДИНАМІКИ 2.1. ОСНОВНІ ЗАКОНИ ДИНАМІКИ. СИЛА. РІВНОДIЙНА СИЛА 2.1.3. МІЖНАРОДНА СИСТЕМА ОДИНИЦЬ У МЕХАНІЦІ Основні одиниці

ФІЗИКА Частина 2 МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА І ТЕРМОДИНАМІКА Розділ 4 ОСНОВИ МОЛЕКУЛЯРНО-КІНЕТИЧНОЇ ТЕОРІЇ ГАЗІВ 4.1. Молекулярно-кінетична теорія і статистичний метод у молекулярній фізиці Молекулярна фізика вивчає

5. Механіка 5.1. Кінематика 5.1.7. Система відліку Система відліку – це тіло відліку, пов’язана з ним система координат і засіб для вимірювання часу.

ФІЗИКА Частина 5 АТОМНА ФІЗИКА Розділ 16 ХВИЛЬОВІ ВЛАСТИВОСТІ РЕЧОВИНИ 16.7. Причинність у мікросвіті Детермінізм сформувався в класичній механіці, потім поширився на інші сфери фізики.

Фізика підготовка до ЗНО комплексне видання МЕХАНІКА 2. ОСНОВИ ДИНАМІКИ 2.1. ОСНОВНІ ЗАКОНИ ДИНАМІКИ. СИЛА. РІВНОДIЙНА СИЛА 2.1.6. ТРЕТІЙ ЗАКОН НЬЮТОНА Тіла діють одне на

5. Механіка 5.2. Динаміка 5.2.22. Сила тертя Тертя – це механічна взаємодія між тілами, яка виникає в місцях їх дотику і перешкоджає відносному переміщенню тіл

2. Фізичні величини та їх вимірювання 2.4. Одиниці міри 2.4.4. Одиниці маси 1 т = 10 ц = 1000 кг = 100 000 дкг =

5. Механіка 5.2. Динаміка 5.2.12. Гравітаційна стала Гравітаційна стала – це коефіцієнт пропорційності, що не залежить від середовища, в якому перебувають взаємодіючі тіла, від фізичних

Фізика підготовка до ЗНО комплексне видання МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА І ТЕРМОДИНАМІКА ТЕСТ 5. ОСНОВИ ТЕРМОДИНАМІКИ Завдання 1-14 мають чотири варіанти відповідей, із яких тільки одна відповідь

ФІЗИКА Частина 5 АТОМНА ФІЗИКА Розділ 15 БУДОВА АТОМА 15.11. Рентгенівське випромінювання Випромінювання, відкрите 1895 р. німецьким фізиком В. Рентгеном і назване на його честь

Фізика підготовка до ЗНО комплексне видання МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА І ТЕРМОДИНАМІКА 6. ОСНОВИ ТЕРМОДИНАМІКИ 6.1. ВНУТРІШНЯ ЕНЕРГІЯ І ЇЇ ЗМІНА ПРИ ТЕПЛОПЕРЕДАЧІ ТА ВИКОНАННІ РОБОТИ 6.1.6.

5. Механіка 5.6. Механічні коливання 5.6.2. Математичний маятник Математичний маятник – це підвішене до тонкого підвісу тіло, розміри якого набагато менші за розміри підвісу, а

ФІЗИКА Частина 6 ФІЗИКА АТОМНОГО ЯДРА І ЕЛЕМЕНТАРНИХ ЧАСТИНОК Розділ 17 ФІЗИКА АТОМНОГО ЯДРА 17.5. Енергія зв’язку атомних ядер Внутрішня енергія ядра складається з: 1)

Фізика підготовка до ЗНО комплексне видання КОЛИВАННЯ І ХВИЛІ. ОПТИКА ТЕСТ 13. ЕЛЕКТРОМАГНИТНІ ХВИЛІ Завдання 1-14 мають чотири варіанти відповідей, із яких тільки одна відповідь

Фізика підготовка до ЗНО комплексне видання ЕЛЕКТРОДИНАМІКА 1. ОСНОВИ ЕЛЕКТРОСТАТИКИ 1.6. ЕЛЕКТРИЧНА НАПРУГА Сторонні сили – це будь-які сили, крім кулонівських, які діють на заряд

ФІЗИКА Частина 6 ФІЗИКА АТОМНОГО ЯДРА І ЕЛЕМЕНТАРНИХ ЧАСТИНОК Розділ 17 ФІЗИКА АТОМНОГО ЯДРА 17.17. Корпускулярно-хвильовий дуалізм речовини На початку XX ст. фізика більш-менш опанувала

10. Додатки 29. “Фізика” людини Центр ваги тіла 3-4 см нижче пупка Середня густина тіла людини, кг/м3 1036 Нормальний тиск в артерії руки, мм. рт.

ФІЗИКА Частина 2 МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА І ТЕРМОДИНАМІКА Розділ 5 ЯВИЩА ПЕРЕНЕСЕННЯ 5.9. Нестаціонарна теплопровідність Розглянемо знову дві посудини І і II, як для випадку нестаціонарної

Фізика підготовка до ЗНО комплексне видання МЕХАНІКА 3. ЗАКОНИ ЗБЕРЕЖЕННЯ В МЕХАНІЦІ 3.8. ПРОСТІ МЕХАНІЗМИ Прості механізми змінюють силу, швидкість або напрям руху в процесі

5. Механіка 5.3. Закони збереження в механіці 5.3.7. Енергія Енергія – це загальна кількісна міра руху і взаємодії всіх видів матерії. Залежно від форми руху

Фізика підготовка до ЗНО комплексне видання ТЕСТ 2. ОСНОВИ ДИНАМІКИ Завдання 1-14 мають чотири варіанти відповідей, із яких тільки одна відповідь є правильною. Виберіть правильну,

ФІЗИКА Частина 5 АТОМНА ФІЗИКА Розділ 15 БУДОВА АТОМА 15.6. Досліди Франка і Герца Постулати Бора знайшли експериментальне підтвердження в дослідах Д. Франка і Г.

Фізика підготовка до ЗНО комплексне видання КОЛИВАННЯ І ХВИЛІ. ОПТИКА ТЕСТ 11. МЕХАНІЧНІ КОЛИВАННЯ І ХВИЛІ Завдання 1-14 мають чотири варіанти відповідей, із яких тільки

Фізика підготовка до ЗНО комплексне видання КВАНТОВА ФІЗИКА. ЕЛЕМЕНТИ ТЕОРІЇ ВІДНОСНОСТІ 1. ЕЛЕМЕНТИ ТЕОРІЇ ВІДНОСНОСТІ 1.3. ВИСНОВКИ СТВ 1.3.2. ВІДНОСНІСТЬ ПРОМІЖКУ ЧАСУ Час, виміряний у

ФІЗИКА Частина 1 МЕХАНІКА Розділ 2 ДИНАМІКА МАТЕРІАЛЬНОЇ ТОЧКИ 2.5. Другий закон Ньютона У 1687 р. І. Ньютон у своїх “Математичних началах натуральної філософії” сформулював

5. Механіка Механіка – це розділ фізики, який вивчає механічний рух І сили. Поділяється на кінематику, динаміку, статику. Крім того, механіка поділяється на: – механіку

7. Електрика 7.16. Закон Ома для ділянки кола Сила струму в ділянці кола прямо пропорційна напрузі на кінцях цієї ділянки й обернено пропорційна її опору.

7. Електрика 7.9. Кількість електрики Кількість електрики – це сумарний електричний заряд, що проходить через даний переріз провідника за певний проміжок часу. Позначається q. Вимірюється

5. Механіка 5.4. Статика 5.4.4. Розкладання сил Розкладання сил – це заміна сили, прикладеної до точки твердого тіла (без зміни її механічної дії), кількома силами,

5. Механіка 5.3. Закони збереження в механіці 5.3.5. Механічна робота Механічна робота – це фізична величина, яка виконується тоді, коли на тіло діє сила, переміщуючи

Фізика підготовка до ЗНО комплексне видання ЕЛЕКТРОДИНАМІКА 4. МАГНІТНЕ ПОЛЕ. ЕЛЕКТРОМАГНІТНА ІНДУКЦІЯ 4.6.3. ТОЧКА КЮРІ Постійний штучний магніт – це смуга вуглецевої сталі, яку при

5. Механіка 5.3. Закони збереження в механіці 5.3.8. Закон збереження енергії Закон збереження енергії – фундаментальний закон природи, за яким енергія будь-якої ізольованої системи зберігається

Фізика підготовка до ЗНО комплексне видання ЕЛЕКТРОДИНАМІКА 2. ЗАКОНИ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ 2.3. ПОСЛІДОВНЕ І ПАРАЛЕЛЬНЕ З’ЄДНАННЯ ПРОВІДНИКІВ Послідовне з’єднання провідників 1. Сила струму однакова, оскільки

ФІЗИКА Частина 1 МЕХАНІКА Розділ З ОСНОВИ МЕХАНІКИ СУЦІЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА 3.2. Гідродинаміка ідеальної рідини Завдання гідродинаміки полягає в тому, щоб знайти співвідношення, які дають можливість

5. Механіка 5.2. Динаміка 5.2.7. Другий закон Ньютона Сила, яка діє на тіло, дорівнює добутку його маси й прискорення. Прискорення, надане тілу іншим тілом (або

Перші жінки в космосі Ім’я Країна Дата 1 Валентина Терешкова СРСР 16-19 червня 1963 р. 2 Світлана Савицька СРСР 19 серпня 1982 р. 3 Селлі

9.Оптика 9.2. Лінзи 9.2.4. Формула тонкої лінзи Формула лінзи встановлює співвідношення між величинами, які визначають положення зображення і предмета відносно лінзи: Де F – фокусна

5. Механіка 5.4. Статика 5.4.5. Блок Блок – це різновид важеля. Він являє собою колесо з жолобом, закріплене в обоймі. Блоки існують рухомі (а) та

Найбільші знайдені метеорити Назва, місце падіння Приблизна вага (т) 1 Гоба, Намібія 54,4 2 Анігіто (Кейп-Иорк-І), Гренландія 30,9 3 Бакубіріто, Мексика 27,0 4 Мбозі, Танзанія

Фізика підготовка до ЗНО комплексне видання МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА І ТЕРМОДИНАМІКА 6. ОСНОВИ ТЕРМОДИНАМІКИ 6.4. ТЕПЛОВІ ДВИГУНИ Тепловий двигун – машина, що перетворює внутрішню енергію палива

Фізика підготовка до ЗНО комплексне видання КВАНТОВА ФІЗИКА. ЕЛЕМЕНТИ ТЕОРІЇ ВІДНОСНОСТІ 3. АТОМ ТА АТОМНЕ ЯДРО З.6. ЕНЕРГІЯ ЗВ’ЯЗКУ ЯДРА. ДЕФЕКТ МАСИ Енергія ядра: Енергія

ФІЗИКА ВСТУП 2. Застосування методу моделювання у фізиці Метод моделювання відіграє важливу роль у сучасній фізиці. Ідея побудови моделей у класичній фізиці виникла внаслідок проникнення

ФІЗИКА Частина 5 АТОМНА ФІЗИКА Розділ 15 БУДОВА АТОМА 15.2. Досліди Резерфорда. Ядерна будова атомів Кінетична теорія газів пов’язала коефіцієнти перенесення (дифузії, теплопровідності, внутрішнього тертя)

ФІЗИКА Частина 2 МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА І ТЕРМОДИНАМІКА Розділ 7 ОСНОВИ ТЕРМОДИНАМІКИ 7.4. Перший принцип термодинаміки Перший принцип термодинаміки є узагальнювальним законом збереження і перетворення енергії,

5. Механіка 5.1. Кінематика 5.1.9. Переміщення Переміщення – спрямований відрізок прямої, який сполучає початкове положення тіла (матеріальної точки) з його наступним положенням. Позначається буквою s.

Фізика підготовка до ЗНО комплексне видання СТРУКТУРА ТЕСТУ ТА ФОРМИ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ Цього року загальна кількість завдань тесту становить 36. Зміст тесту має відповідати Програмі

Фізика підготовка до ЗНО комплексне видання КВАНТОВА ФІЗИКА. ЕЛЕМЕНТИ ТЕОРІЇ ВІДНОСНОСТІ 3. АТОМ ТА АТОМНЕ ЯДРО 3.11. ЕЛЕМЕНТАРНІ ЧАСТИНКИ Частинки, яким на сьогоднішній день наука

ФІЗИКА Частина 6 ФІЗИКА АТОМНОГО ЯДРА І ЕЛЕМЕНТАРНИХ ЧАСТИНОК Розділ 17 ФІЗИКА АТОМНОГО ЯДРА 17.15. Реакції термоядерного синтезу У легких ядрах питома енергія зв’язку збільшується

Фізика підготовка до ЗНО комплексне видання ЕЛЕКТРОДИНАМІКА 4. МАГНІТНЕ ПОЛЕ. ЕЛЕКТРОМАГНІТНА ІНДУКЦІЯ 4.2. МАГНІТНЕ ПОЛЕ СТРУМУ 4.2.1. МАГНІТНА ІНДУКЦІЯ ПРЯМОГО КОЛОВОГО СТРУМУ Магнітна індукція прямолінійного

5. Механіка 5.2. Динаміка 5.2.4. Густина тіла Густина – це фізична величина, яка характеризує стан речовини і чисельно дорівнює відношенню маси однорідного тіла до його

Фізика підготовка до ЗНО комплексне видання МЕХАНІКА 2. ОСНОВИ ДИНАМІКИ 2.1. ОСНОВНІ ЗАКОНИ ДИНАМІКИ. СИЛА. РІВНОДIЙНА СИЛА 2.1.4. МАСА. ЦЕНТР МАСИ Маса – фізична величина,

Фізика підготовка до ЗНО комплексне видання ЕЛЕКТРОДИНАМІКА 4. МАГНІТНЕ ПОЛЕ. ЕЛЕКТРОМАГНІТНА ІНДУКЦІЯ 4.1. МАГНІТНЕ ПОЛЕ. МАГНІТНА ІНДУКЦІЯ ПОЛЯ Магнітне поле – це вид матерії (вид

ФІЗИКА Частина 1 МЕХАНІКА Розділ 2 ДИНАМІКА МАТЕРІАЛЬНОЇ ТОЧКИ 2.3. Інерційні системи відліку Тіло або сукупність тіл, які умовно вважаються нерухомими і відносно яких розглядається

5. Механіка 5.1. Кінематика 5.1.17. Рівноприскорений рух Рівноприскорений рух – це рух тіла (матеріальної точки), під час якого його швидкість за будь-які рівні проміжки часу

ФІЗИКА Частина 4 ОПТИКА. СПЕЦІАЛЬНА ТЕОРІЯ ВІДНОСНОСТІ Розділ 13 КОРПУСКУЛЯРНІ ВЛАСТИВОСТІ СВІТЛА 13.2. Закони випромінювання абсолютно чорного тіла У багатьох випадках потрібно знати не лише

Фізика підготовка до ЗНО комплексне видання ЕЛЕКТРОДИНАМІКА 1. ОСНОВИ ЕЛЕКТРОСТАТИКИ 1.2. ВЗАЄМОДІЯ ЗАРЯДІВ. ЗАКОН КУЛОНА Різнойменно заряджені тіла і частинки притягуються, однойменно заряджені – відштовхуються.

Фізика підготовка до ЗНО комплексне видання ЕЛЕКТРОДИНАМІКА 1. ОСНОВИ ЕЛЕКТРОСТАТИКИ 1.4. ЕЛЕКТРИЧНЕ ПОЛЕ У РЕЧОВИНІ За здатністю проводити електричні заряди всі речовини умовно поділяються на

Фізика підготовка до ЗНО комплексне видання ЕЛЕКТРОДИНАМІКА 3. ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ У РІЗНИХ СЕРЕДОВИЩАХ 3.4. СТРУМ У НАПІВПРОВІДНИКАХ 3.4.1. ВЛАСНА І ДОМІШКОВА ПРОВІДНІСТЬ НАПІВПРОВІДНИКІВ Провідність чистих

Фізика підготовка до ЗНО комплексне видання КОЛИВАННЯ І ХВИЛІ. ОПТИКА 2. ЗМІННИЙ СТРУМ 2.1. ОДЕРЖАННЯ ЗМІННОГО СИНУСОЇДНОГО СТРУМУ. ЗАКОНОМІРНОСТІ ЗМІННОГО СТРУМУ При обертанні рамки зі

Фізика підготовка до ЗНО комплексне видання МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА І ТЕРМОДИНАМІКА 3. ВЛАСТИВОСТІ ПАРИ 3.4. КИПІННЯ. ПЕРЕГРІТА РІДИНА Кипінням називається процес швидкого утворення й збільшення бульбашок

7. Електрика 7.2. Електричне поле Електричне поле – це форма матерії, завдяки якій здійснюється взаємодія між електрично зарядженими частинками. Воно існує в просторі навколо заряджених

ФІЗИКА Частина 5 АТОМНА ФІЗИКА Розділ 16 ХВИЛЬОВІ ВЛАСТИВОСТІ РЕЧОВИНИ 16.5. Співвідношення невизначеностей На відміну від класичних частинок мікрочастинкам одночасно притаманні хвильові й корпускулярні властивості.

5. Механіка 5.1. Кінематика 5.1.6. Час Час – це форма послідовності зміни стану явищ і тіл та міра тривалості події в просторі. Позначається буквою t.

5. Механіка 5.2. Динаміка 5.2.11. Закон всесвітнього тяжіння Відкритий Ньютоном у 1667 році. Тіла притягуються одне до одного із силою, модуль якої пропорційний добутку їхніх

ФІЗИКА Частина 2 МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА І ТЕРМОДИНАМІКА Розділ 7 ОСНОВИ ТЕРМОДИНАМІКИ 7.7. Другий принцип термодинаміки Перший принцип термодинаміки стверджує, що не можна створити таку машину,

ФІЗИКА Частина 6 ФІЗИКА АТОМНОГО ЯДРА І ЕЛЕМЕНТАРНИХ ЧАСТИНОК Розділ 17 ФІЗИКА АТОМНОГО ЯДРА 17.2. Методи спостереження і реєстрації заряджених частинок Напівпровідникові (кристалічні) лічильники До

Фізика підготовка до ЗНО комплексне видання МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА І ТЕРМОДИНАМІКА 1. ОСНОВИ МОЛЕКУЛЯРНО-КІНЕТИЧНОЇ ТЕОРІЇ 1.7 СЕРЕДНЯ ШВИДКІСТЬ ТЕПЛОВОГО РУХУ ОДНОАТОМНИХ МОЛЕКУЛ. ДОСЛІД ШТЕРНА Середня швидкість

10. Додатки 30. Деякі лінійні розміри Діаметр молекули кисню, нм 0,3 Товщина Олімпійської медалі, мм 3 Ширина сірникової коробки, мм 37 Довжина сірникової коробки, мм

Фізика підготовка до ЗНО комплексне видання КОЛИВАННЯ І ХВИЛІ. ОПТИКА 3. ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ КОЛИВАННЯ 3.2. ЗАКОНОМІРНОСТІ ВІЛЬНИХ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ КОЛИВАНЬ. ЗГАСАЮЧІ КОЛИВАННЯ Період вільних незгасаючих електромагнітних коливань

Фізика підготовка до ЗНО комплексне видання МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА І ТЕРМОДИНАМІКА 4. ВЛАСТИВОСТІ РІДИН 4.2. ПОВЕРХНЕВА ЕНЕРГІЯ. ПОВЕРХНЕВИЙ НАТЯГ Поверхневим натягом називається величина, вимірювана відношенням модуля

Фізика підготовка до ЗНО комплексне видання КВАНТОВА ФІЗИКА. ЕЛЕМЕНТИ ТЕОРІЇ ВІДНОСНОСТІ 3. АТОМ ТА АТОМНЕ ЯДРО 3.9. ЧАСТКОВЕ ЗВІЛЬНЕННЯ ВНУТРІШНЬОЯДЕРНОЇ ЕНЕРГIЇ ПРИ ЕКЗОТЕРМІЧНИХ ЯДЕРНИХ РЕАКЦІЯХ

2. Фізичні величини та їх вимірювання 2.4. Одиниці міри 2.4.2. Одиниці площі 1 км2 = 100 га = 10 000 а = 1 00 000

Фізика підготовка до ЗНО комплексне видання МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА І ТЕРМОДИНАМІКА ТЕСТ 4. ОСНОВИ МОЛЕКУЛЯРНО-КІНЕТИЧНОЇ ТЕОРІЇ Завдання 1-14 мають чотири варіанти відповідей, із яких тільки одна

ФІЗИКА Частина 1 МЕХАНІКА Розділ 2 ДИНАМІКА МАТЕРІАЛЬНОЇ ТОЧКИ 2.11. Закон всесвітнього тяжіння Усі тіла в природі взаємно притягуються. Закон, що описує це притягання, відкрив

ФІЗИКА Частина 1 МЕХАНІКА Розділ 2 ДИНАМІКА МАТЕРІАЛЬНОЇ ТОЧКИ 2.22. Філософські висновки з механіки Ньютона У XV-XVII ст. під час зародження капіталістичних відносин у Західній

10. Додатки 4. Густини деяких рідин Рідина Кг Г Рідина Кг Г Р, м3 Р, см3 Р, м3 Р, см3 Ртуть 13 600 13,60 Спирт

Фізика підготовка до ЗНО комплексне видання КВАНТОВА ФІЗИКА. ЕЛЕМЕНТИ ТЕОРІЇ ВІДНОСНОСТІ 1. ЕЛЕМЕНТИ ТЕОРІЇ ВІДНОСНОСТІ Спеціальна теорія відносності (часткова теорія відносності, СТВ) – сучасне вчення

Page 1 of 41234