Довідник з англійської мови

now browsing by category

 

День, вечір, ніч, частини доби – Usage. Вживання – The Article. Артикль

III type of conditionals. ІІІ тип умовних речень – Conditionals. Умовні речення

Спеціальні дати, свята – Usage. Вживання – The Article. Артикль

May, might (могти) – Modal Verbs Модальні дієслова – The Verb. Дієслово

The Degrees of Comparison of Adjectives. Ступені порівняння прикметників – The Аdjective. Прикметник

In, on, at. В, На, Біля (місцезнаходження) – The Preposition. Прийменник

Singular and Plural. Однина та множина – The Noun. Іменник

Fractional numerals and decimal fractions. Дробові числівники та десяткові дроби – The Numeral. Числівник

Adverbs of frequency. Частотні прислівники – The Аdverb. Прислівник

Pronouns it, one, that (those). Займенники it, one, that (those) – The Pronoun. Займенник

Possessive Pronouns. Присвійні займенники – The Pronoun. Займенник

Present Perfect Continuous. Теперішній завершенотривалий час – The Verb. Дієслово

Past Simple Минулий неозначений час – The Verb. Дієслово

Personal Pronouns. Особові займенники – The Pronoun. Займенник

Adverbs of manner Прислівники способу дії – The Аdverb. Прислівник

Present Perfect. Теперішній завершений час – The Verb. Дієслово

Telephone numbers Телефонні номери – The Numeral. Числівник

Дні тижня – Usage. Вживання – The Article. Артикль

The Gerund Герундій – The Verb. Дієслово

Adverbs of time and place. Прислівники часу й місця – The Аdverb. Прислівник

Альтернативне питальне речення – Interrogative sentence. Питальне речення – Sentence Structure. Порядок слів у реченні

Роки, пори року, місяці – Usage. Вживання – The Article. Артикль

Possessive Case. Присвійний відмінок – The Noun. Іменник

Adverbs of Degree. Прислівники міри й ступеня – The Аdverb. Прислівник

Present Simple Теперішній простий час – The Verb. Дієслово

Розділове питальне речення – Interrogative sentence. Питальне речення – Sentence Structure. Порядок слів у реченні

Загальне питальне речення – Interrogative sentence. Питальне речення – Sentence Structure. Порядок слів у реченні

Future Perfect. Майбутній завершений час – The Verb. Дієслово

Comparsion patterns. Порівнювальні конструкції – The Аdjective. Прикметник

Список деяких відповідників британського та американського варіантів англійської мови

The Infinitive Інфінітив – The Verb. Дієслово

Future Simple Майбутній простий час – The Verb. Дієслово

Спеціальне питальне речення – Interrogative sentence. Питальне речення – Sentence Structure. Порядок слів у реченні

Past Perfect. Минулий завершений час – The Verb. Дієслово

Dates. Дати

Future Continuous Майбутній тривалий час – The Verb. Дієслово

Imperative sentence. Спонукальне речення – Sentence Structure. Порядок слів у реченні

Exclamatory sentence. Окличне речення – Sentence Structure. Порядок слів у реченні

Usage. Вживання – The Article. Артикль

Present Continuous Теперішній тривалий час – The Verb. Дієслово

Position of adverbs. Місце прислівників у реченні – The Аdverb. Прислівник

Географічні назви – Usage. Вживання – The Article. Артикль

Changes from direct into indirect speech (person, advertial modifiers of place and time). Зміни у непрямій мові (особа, обставини місця й часу) – Indirect Speech. Непряма мова

Declarative sentence. Розповідне речення – Sentence Structure. Порядок слів у реченні

Can, could, be able to (могти, вміти, бути в змозі) – Modal Verbs Модальні дієслова – The Verb. Дієслово

Degrees of Comparison of adverbs. Ступені порівняння прислівників – The Аdverb. Прислівник

Changes from direct into indirect speech (tense forms). Зміни у непрямій мові (часові форми) – Indirect Speech. Непряма мова

Past Continuous Минулий тривалий час – The Verb. Дієслово

The Passive Voice. Пасивний стан дієслова – The Verb. Дієслово

I type of conditionals. І тип умовних речень – Conditionals. Умовні речення

Questions in indirect speech. Питання у непрямій мові – Indirect Speech. Непряма мова

Position of adjectives Місце в реченні – The Аdjective. Прикметник

The Numeral. Числівник

Time. Час

The Participle Дієприкметник – The Verb. Дієслово

General information Загальні відомості – The Article. Артикль

Їжа – Usage. Вживання – The Article. Артикль

Quantitative Pronouns Many, much, few, little. Кількісні Займенники Many, much, few, little – The Pronoun. Займенник

Must (бути повинним) – Modal Verbs Модальні дієслова – The Verb. Дієслово

Past Perfect Continuous. Минулий завершенотривалий час – The Verb. Дієслово

English Alphabet. Англійський алфавіт

II type of conditionals. ІІ тип умовних речень – Conditionals. Умовні речення

To be going to + infinitive. Конструкція “to be going to + infinitive” – The Verb. Дієслово