Довідник з філософії

now browsing by category

 

Екзистенційне бачення світу людини й комунікації: його резони та обмеженість

Філософія Просвітництва у Києво-Могилянській академії

Основні компоненти цінностей

Духовність, творчість, свобода, відповідальність

Сцієнтизм – антисцієнтизм

Моє “Я” та якісна своєрідність “Іншого”

Суперечливість уявлень про сутність людини в епоху постмодерну. Ідея “втрати суб’єктивності” (М. Фуко, Ж Дерріда, Ж. Дельоз)

Сучасне трактування філософії історії

Філософія флорентійського неоплатонізму: Марсіліо Фічіно і Дж. Піко делла Мірандола

Любов: гармонізація відносин чоловічого та жіночого

Предмет філософської антропології. Різновиди антропологічного пізнавання

Патристика. Віра та розуміння у творах отців церкви

Основні напрями сучасної західної релігійно-філософської антропології

Просвітництво і французький матеріалізм XVІІІ ст

Що таке метафізика?

Цінність науки, її достоїнства і недоліки

Систематика антропології

Концепція ноосфери

Значення “філо” і “софії” – Термін “філософія”, елементи його змісту

Матерія та її фундаментальні властивості

Практична діяльність в науці

Зміст категорії буття. Суще, буття, сутність

Суспільство і природа

Класична і післякласична філософська антропологія

Внутрішні проблеми культури

Загальні особливості української філософії

Умови формування та загальні риси філософії. Стародавності

Освітні витоки філософування

Історичні джерела формування філософської культури Київської Русі

Спадкоємність і деконструкція як складові суспільної стабільності й поступу

Комунікативний вимір буття очима філософських антропологів

Концепція Ренесансу Якоба Буркхардта

Філософська антропологія та релігійні уявлення про людину

Особливості пізнання суспільства

Архетипи української культури: визначення і логіка прояву

Усвідомлення людиною історичного процесу у філософських категоріях

Рух від філософії природи до філософії людини як закономірність поступу філософської антропології на Заході

Особливості філософії історії епохи Реформації

Софійно-містична природа діалектики

Небезпеки, пов’язані з абсолютизацією праксису

Еволюція релігійної філософії у ХХ ст. Філосовські погляди П. Флоренського і С. Булгакова

Монологічність та діалогічність як прикметні риси людського світу

Дж. Локк і розвиток “британського емпіризму” XVII ст

Соціальні норми та інститути

Проблема людської сутності

Сутність як даність або душа

Людина і народ: етноантропологія

Становлення метафізичної парадигми європейської культури

Середньовічне бачення змісту і спрямованості історії

Концепції походження філософії

Екзистенціальне переживання людини

Український романтизм ХІХ ст., його специфіка та філософські основи

Внутрішня самотність та внутрішня комунікація: екзистенційні виміри легітимації

Введення терміна “філософія історії”

Класифікація цінностей

Здійснення людини у мові. Мова як симптом, символ, сигнал

Етичне або практичне відношення. Активізм, воля і сваволя

Ідея порядку і форми впорядкування світу

Онтологія як підрозділ метафізики

Концепції походження космосу

Толерантнісні прозріння “батька антропології”

Стать як філософсько-антропологічна проблема

Пізнання як відношення суб’єкта і об’єкта

Принцип “cogito ergo sum” (“мислю, отже існую”) як фундаментальний для європейської культури

ФІЛОСОФІЯ ОСВІТИ, ЧИ ПРОСТО ФІЛОСОФІЯ?

Філософські питання наук про суспільство

Здобутки та вади європейської гуманістики

Принципи, категорії, головні закони

Культура і природа

Що таке людина?

Розділи філософії як осередки розв’язків її проблем

Людиномірність науки

Поєднання раціоцентризму та кордоцентризму – одна з передумов національного відродження України

Світ людини та творча співконститутивність мови щодо нього

Елементи діалектичного методу у різних версіях “теорії” діалектики

Методи і методологія

Зародження схоластики. Проблема універсалій

Мова та екзистенція

Проблема буття як передумова філософування

Апологетика, примат віри

Закон взаємного переходу кількості і якості

Внутрішня комунікація: визначення поняття

Діалектика в структурі гегельянської і марксистської філософії

Відмінності між філософування і філософією

Декілька слів про толерантнісний етос у буденних міжлюдських стосунках

Новітня філософія у пошуках змісту і спрямованості історії

Субстанціоналістська версія

Розмаїття образів мови

Справедливість, законність, толерантність, повага до “Іншого” – предикати правової держави

Проблема існування людини в елліністичній та римській філософії

Від монізму – до плюралізму сутнісних Властивостей. Про користь розумного гносеологічного обмеження

Практично-діяльнісні виміри сутності людини

Практичний розум і практична діяльність

Самотність як предмет Вивчення психології та екзистенціальної антропології

Міф та міфологічний світогляд

Культура і людина

Антропологічні та соціально-культурні виміри наукового пізнання

Антропологічна спрямованість філософії Г. Сковороди

Людина як “громадянин двох світів”

Архетипи національної культури як фундаментальна проблема етноантропології