Філософія світ людини Комунікативна природа людського буття Екзистенційне бачення світу людини й комунікації: його резони та обмеженість ХХ сторіччя було позначене антропологічним поворотом у сфері

Філософія посбіник Тема 10. ФІЛОСОФІЯ КУЛЬТУРИ § 3. Культурологія та аксіологія Основні компоненти цінностей У сучасних теоретичних вимірах цінність розглядають як предмет, який має певну

Філософія світ людини Особистісні виміри людського: духовність, свобода, творчість, моральність Духовність, творчість, свобода, відповідальність З усього вищесказаного випливає висновок про нерозривну єдність духовності – та

Філософія світ людини Антропологічні та соціально-культурні виміри наукового пізнання Сцієнтизм – антисцієнтизм Перша з названих альтернатив пов’язана з усвідомленням ролі науки у людському житті. Що

Філософія світ людини Проблема “Я – Інший” як осереддя антропологічної рефлексії Моє “Я” та якісна своєрідність “Іншого” Життя сучасної людини стає що більш комунікативно насиченим.

Філософія світ людини Багатомірність людського буття та сутності людини Суперечливість уявлень про сутність людини в епоху постмодерну. Ідея “втрати суб’єктивності” (М. Фуко, Ж Дерріда, Ж.

Філософія посбіник Тема 9. ФІЛОСОФІЯ ІСТОРІЇ § 1. Загальний зміст філософії історії Сучасне трактування філософії історії Сучасна філософія історії – це самостійна галузь філософського знання,

Вступ до філософії – підручник РОЗДІЛ V ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКА ФІЛОСОФІЯ ЕПОХИ ВІДРОДЖЕННЯ Філософія флорентійського неоплатонізму: Марсіліо Фічіно і Дж. Піко делла Мірандола У центрі уваги представників

Філософія світ людини Предмет філософської антропології. Різновиди антропологічного пізнавання Поняття “філософська антропологія” має як більш широку, так і вужчу сфери застосування. Ці сфери постійно взаємодіють,

Філософія світ людини Філософська антропологія та релігійні уявлення про людину Основні напрями сучасної західної релігійно-філософської антропології Релігійно-філософська антропологія є напрочуд цікавою течією сучасної філософії. Біля

Вступ до філософії – підручник РОЗДІЛ VII ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКА ФІЛОСОФІЯ НОВОГО ЧАСУ Просвітництво і французький матеріалізм XVІІІ ст. Просвітництво – найважливіший феномен духовного життя європейських країн

Філософія посбіник Тема 2. МЕТАФІЗИКА § 1. Що таке метафізика? Термін походить від сполучення грецьких слів “мета і фізика”. Сло-восполучення позначає “те, що йде після

Філософія посбіник Тема 7. ФІЛОСОФІЯ НАУКИ § 1. Особливості наукового пізнання Цінність науки, її достоїнства і недоліки Отже, питання про цінність науки набуло особливого значення

Філософія світ людини Антропологічні ідеї в історії української філософії Систематика антропології Як ми вже бачили, є багато видів антропології. В їхній сукупності можна знайти певний

Філософія світ людини Ноосфера і “проблема людини” Концепція ноосфери Одна з найбільш розроблених теорій ноосфери належить В. І. Вернадському (1863-1945). Про історію самого терміна він

Філософія посбіник Тема 2. МЕТАФІЗИКА § 2. Онтологія як підрозділ метафізики Матерія та її фундаментальні властивості З давніх-давен філософські вчення виявляють тлумачення того, чим є

Філософія посбіник Тема 5. ПРАКСЕОЛОГІЯ § 1. Практика, її структура і різновиди Практична діяльність в науці До цього часу ми розглядали головно гой різновид практики,

Філософія посбіник Тема 2. МЕТАФІЗИКА § 2. Онтологія як підрозділ метафізики Зміст категорії буття. Суще, буття, сутність Будучи тим. що існує (матеріальні речі, властивості, відношення,

Філософія посбіник Тема 11. СОЦІАЛЬНА ФІЛОСОФІЯ § 1. Суспільне буття як предмет соціальної філософії Суспільство і природа Історично формування первісних суспільств розвивалося із родово-общинного ладу,

Філософія світ людини Антропологічні ідеї та тенденції розвитку в історії західноєвропейської філософії Класична і післякласична філософська антропологія Фейєрбахом завершується класична філософія і починається післякласична. Для

Філософія посбіник Тема 10. ФІЛОСОФІЯ КУЛЬТУРИ § 2. Культура серед світових реалій Внутрішні проблеми культури Культура, як підсистема буття, має свої особливості співвідношень з природою,

Філософія світ людини Антропологічні ідеї в історії української філософії Загальні особливості української філософії Українська філософія починається, на відміну від античної, не з натурфілософії, а з

Філософія посбіник Тема 1. ПОХОДЖЕННЯ ФІЛОСОФІЇ, ЇЇ ФУНКЦІЇ І РОЗДІЛИ § 2. Історичні витоки філософування Освітні витоки філософування Розшифровувана “освітніми” ритуальними дійствами і освоювана представниками

Філософія світ людини Комунікативна природа людського буття Спадкоємність і деконструкція як складові суспільної стабільності й поступу Комунікативні відношення мають як синхронний (одночасовий), так і діахронний

Філософія світ людини Комунікативна природа людського буття Комунікативний вимір буття очима філософських антропологів Важливі характеристики комунікативної сфери людського буття виокремлено у межах філософсько-антропологічного підходу М.

Філософія посбіник Тема 9. ФІЛОСОФІЯ ІСТОРІЇ § 2. Філософські проблеми періодизації історії Концепція Ренесансу Якоба Буркхардта Велике значення для розвитку філософії історії має творчість Якоба

Філософія світ людини Філософська антропологія та релігійні уявлення про людину Філософська антропологія, незалежно від певного релігійного (а чи навіть атеїстичного) конкретного її відгалуження, приречена розглядати

Філософія посбіник Тема 11. СОЦІАЛЬНА ФІЛОСОФІЯ § 1. Суспільне буття як предмет соціальної філософії Особливості пізнання суспільства Суспільство – це особлива соціокультурна реальність, яка потребує

Філософія світ людини Антропологічні ідеї та тенденції розвитку в історії західноєвропейської філософії Рух від філософії природи до філософії людини як закономірність поступу філософської антропології на

Філософія посбіник Тема 9. ФІЛОСОФІЯ ІСТОРІЇ § 2. Філософські проблеми періодизації історії Особливості філософії історії епохи Реформації Досягнення італійських істориків – гуманістів були відкинуті протестантською

Філософія посбіник Тема 3. ДІАЛЕКТИКА § 1. Діалектика, її витоки і головні версії Софійно-містична природа діалектики Щоби з певним передрозумінням увійти в тему діалектики –

Філософія світ людини Комунікативна природа людського буття Монологічність та діалогічність як прикметні риси людського світу Людське буття принципово комунікативне. І передовсім ця комунікативність характеризується діалогічним

Філософія посбіник Тема 11. СОЦІАЛЬНА ФІЛОСОФІЯ § 3. Найпоширеніші моделі структури суспільства Соціальні норми та інститути Соціальні норми – це загально визначені правила, зразки поведінки

Філософія посбіник Тема 8. ФІЛОСОФСЬКА АНТРОПОЛОГІЯ § 2. Про сутність та існування людини Проблема людської сутності Метафізика людської сутності полягає в спробі описати підставу “людського”

Філософія посбіник Тема 8. ФІЛОСОФСЬКА АНТРОПОЛОГІЯ § 2. Про сутність та існування людини Сутність як даність або душа Краще розуміння сутності людини можливе через осмислення

Філософія світ людини Людина і народ: етноантропологія Як ми бачили у попередніх лекціях, людське буття є вельми різноманітним. Це стосується не тільки людських особистостей, але

Філософія світ людини Метафізична та постметафізична доба у європейській гуманістиці Становлення метафізичної парадигми європейської культури Питання історичної долі людини, її буттєвої закоріненості й перспективи пронизують

Філософія посбіник Тема 1. ПОХОДЖЕННЯ ФІЛОСОФІЇ, ЇЇ ФУНКЦІЇ І РОЗДІЛИ § 2. Історичні витоки філософування Концепції походження філософії – міфогенна – соціогенна – гносеогенна Ми

Вступ до філософії – підручник РОЗДІЛ X ПОСТКЛАСИЧНИЙ РОЗВИТОК СВІТОВОЇ ФІЛОСОФІЇ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XIX – XX ст. Екзистенціальне переживання людини Екзистенціалізм як впливова філософська

Філософія світ людини Людина у самотності та комунікації Внутрішня самотність та внутрішня комунікація: екзистенційні виміри легітимації Видається слушним пов’язати діалектико екзистенційну систему “внутрішня самотність –

Філософія посбіник Тема 9. ФІЛОСОФІЯ ІСТОРІЇ § 1. Загальний зміст філософії історії Введення терміна “філософія історії” Термін “філософія історії” був введений до філософського обігу трохи

Філософія посбіник Тема 10. ФІЛОСОФІЯ КУЛЬТУРИ § 3. Культурологія та аксіологія Класифікація цінностей Якщо розглядати ієрархію цінностей, то потрібно виділити цінності – цілі, або вищі

Філософія світ людини Ноосфера і “проблема людини” Ідея порядку і форми впорядкування світу Життя людини в суспільстві неможливе без певної впорядкованості, сукупність якої становлять звичаї,

Філософія посбіник Тема 2. МЕТАФІЗИКА § 2. Онтологія як підрозділ метафізики З’ясування сутності вихідного для систематичного осягнення дійсності поняття буття в аспекті інших граничних (пізнавальних,

Філософія посбіник Тема 6. ФІЛОСОФІЯ ПРИРОДИ § 2. Сучасна наукова картина світу Основний матеріал природознавства в разі його впорядкування отримує послідовність, аналогічну до композиції змісту

Філософія світ людини Проблема “Я – Інший” як осереддя антропологічної рефлексії Толерантнісні прозріння “батька антропології” Новоєвропейська філософія зробила чимало, аби ствердити суверенність людського “Я”, ствердити

Філософія світ людини Родова бівалентність людського буття: феномени чоловічого та жіночого Стать як філософсько-антропологічна проблема Передусім треба з’ясувати, чим філософсько-антропологічне розуміння статі відрізняється від медико-біологічного.

Філософія посбіник Тема 4. ГНОСЕОЛОГІЯ § 2. Варіанти та інваріанти понятійного змісту гносеології Спільним для всіх різновидів гносеологічних учень матеріалістичної, ідеалістичної, інших орієнтацій є поняття

Вступ до філософії – підручник ЗАМІСТЬ ПІСЛЯМОВИ ФІЛОСОФІЯ ОСВІТИ, ЧИ ПРОСТО ФІЛОСОФІЯ? Обговорюване впродовж декількох років питання, яку філософію викладати студентам педагогічних вузів, начебто знайшло

Філософія посбіник Тема 11. СОЦІАЛЬНА ФІЛОСОФІЯ § 1. Суспільне буття як предмет соціальної філософії Філософські питання наук про суспільство Соціум є дослідницьким об’єктом багатьох суспільних

Філософія світ людини Метафізична та постметафізична доба у європейській гуманістиці Здобутки та вади європейської гуманістики Не зачіпаючи всіх аспектів історії європейської цивілізації, можна констатувати з

Філософія посбіник Тема 3. ДІАЛЕКТИКА § 2. Класичні “теорії” діалектики, інваріанти їхньої будови Принципи, категорії, головні закони Принцип (від. лат. “principium” – “початок”, “основа”) у

Філософія посбіник Тема 10. ФІЛОСОФІЯ КУЛЬТУРИ § 2. Культура серед світових реалій Культура і природа Відношення культура/природа можна простежити за такими рівнями: – практичне відношення,

Філософія посбіник Тема 8. ФІЛОСОФСЬКА АНТРОПОЛОГІЯ § 1. Антропологія в контексті інших розділів філософії Що таке людина? Людина найзагадковіша і найскладніша істота. Її буття багатомірне,

Філософія світ людини Антропологічні та соціально-культурні виміри наукового пізнання Людиномірність науки Одна з найважливіших тенденцій розвитку сучасної науки – орієнтація на людину, “людино-мірність” науки. Справа

Філософія світ людини Свідомість та самосвідомість як даність та як проблема Поєднання раціоцентризму та кордоцентризму – одна з передумов національного відродження України Розглядаючи проблему раціонального

Філософія посбіник Тема 3. ДІАЛЕКТИКА § 3. Уявлення про діалектичний метод Щодо діалектичного методу можна повторити вже сказане вище про діалектичну теорію і також запропонувати

Вступ до філософії – підручник РОЗДІЛ ІІІ ФІЛОСОФІЯ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ, ЇЇ ОСОБЛИВОСТІ Зародження схоластики. Проблема універсалій Наприкінці VIII – на початку ІХ ст. центр філософської думки

Філософія світ людини Мова як домівка буття Мова та екзистенція Співвідносячи ці поняття в “Листі про гуманізм”, М. Гайдеггер писав: “Мова є домівкою буття. У

Філософія посбіник Тема 2. МЕТАФІЗИКА § 2. Онтологія як підрозділ метафізики Проблема буття як передумова філософування Перебуваючи у постійній взаємодії зі світом, людина прагне осягнути

Вступ до філософії – підручник РОЗДІЛ ІІІ ФІЛОСОФІЯ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ, ЇЇ ОСОБЛИВОСТІ Апологетика, примат віри Розвиток релігійно-християнського світогляду проходить кілька етапів. Дофілософський (за традиційною термінологією –

Філософія посбіник Тема 3. ДІАЛЕКТИКА § 2. Класичні “теорії” діалектики, інваріанти їхньої будови Закон взаємного переходу кількості і якості Закон взаємного переходу кількості і якості

Філософія світ людини Людина у самотності та комунікації Внутрішня комунікація: визначення поняття Самотності як у зовнішній, так і внутрішній формах, протистоїть комунікація. Але якщо зовнішня

Філософія посбіник Тема 1. ПОХОДЖЕННЯ ФІЛОСОФІЇ, ЇЇ ФУНКЦІЇ І РОЗДІЛИ § 3. Філософування і філософія Відмінності між філософування і філософією Філософування – це особистісна життєва

Філософія світ людини Проблема “Я – Інший” як осереддя антропологічної рефлексії Декілька слів про толерантнісний етос у буденних міжлюдських стосунках екзистенційно-комунікативних. Усвідомлення наріжного антропологічного принципу

Філософія посбіник Тема 11. СОЦІАЛЬНА ФІЛОСОФІЯ § 2. Найголовніші версії соціальної філософії Серед основних версій соціально-філософського знання на сучасному етапі його розвитку слід відзначити три

Філософія світ людини Мова як домівка буття Розмаїття образів мови Як відомо, мова виникла в сиву давнину в процесі спільної трудової діяльності людей. Мова є

Філософія світ людини Проблема “Я – Інший” як осереддя антропологічної рефлексії Справедливість, законність, толерантність, повага до “Іншого” – предикати правової держави Вище ми мали змогу

Вступ до філософії – підручник РОЗДІЛ ІІ ФІЛОСОФІЯ СТАРОДАВНЬОГО СВІТУ Проблема існування людини в елліністичній та римській філософії Загострення суперечностей рабовласницького суспільства призвело до кризи

Філософія світ людини Екзистенційний та есенційний підходи до витлумачення людини і світу Від монізму – до плюралізму сутнісних Властивостей. Про користь розумного гносеологічного обмеження Пошук

Філософія світ людини Людина у самотності та комунікації Самотність як предмет Вивчення психології та екзистенціальної антропології Вище ми окреслили форми вияву самотності, назвавши їх зовнішньою

Вступ до філософії – підручник РОЗДІЛ І ПОХОДЖЕННЯ ФІЛОСОФІЇ, ЇЇ ПРОБЛЕМАТИКА ТА ПРИЗНАЧЕННЯ Міф та міфологічний світогляд Міф – це форма існування духу, яка відповідала

Філософія посбіник Тема 10. ФІЛОСОФІЯ КУЛЬТУРИ § 2. Культура серед світових реалій Культура і людина Розглядаючи цю підсистему буття, потрібно враховувати три рівні співвідношень культури

Філософія світ людини Антропологічні та соціально-культурні виміри наукового пізнання У попередній лекції наголошувалося на значенні свідомості, пізнання для життєдіяльності людини. Особливу роль у пізнавальному ставленні

Філософія посбіник Тема 8. ФІЛОСОФСЬКА АНТРОПОЛОГІЯ § 1. Антропологія в контексті інших розділів філософії Людина як “громадянин двох світів” Людське буття має своєрідну структуру. Людина

Філософія світ людини Людина і народ: етноантропологія Архетипи національної культури як фундаментальна проблема етноантропології Специфіка людського буття значною мірою полягає у тому, що внутрішня комунікація

Філософія посбіник Тема 7. ФІЛОСОФІЯ НАУКИ § 2. Головні концепції філософії науки Філософія науки Л. Вітгенштайна Людвіг Вітгенштайн (1889 – 1951) – видатний філософ XX

Філософія посбіник Тема 10. ФІЛОСОФІЯ КУЛЬТУРИ § 1. Філософія культури серед розділів філософії Специфіка філософського осмислення культури: рефлексія, герменевтика, компаративістика, структуралізм і лінгвістичний аналіз Як

Філософія світ людини Антропологічні та соціально-культурні виміри наукового пізнання Соціально-культурна детермінація науки Доцільно відзначити, що розуміння принципу соціально-культурної детермінації пізнання теж зазнало суттєвих змін. У

Філософія світ людини Людина і народ: етноантропологія Етноантропологія як філософська дисципліна Етноантроподогію можна розуміти як розділ філософської антропології, що вивчає світоглядні особливості етно-національних спільнот, а

Філософія посбіник Тема 3. ДІАЛЕКТИКА § 1. Діалектика, її витоки і головні версії Особливий розділ філософії “Темний” опис діалектики плину сущого не є простою забаганкою

Філософія посбіник Тема 6. ФІЛОСОФІЯ ПРИРОДИ § 2. Сучасна наукова картина світу Гіпотези виникнення життя Наступне коло питань, які вивчає природознавство і осмислює натурфілософія, є

Філософія посбіник Тема 4. ГНОСЕОЛОГІЯ § 1. Витоки гносеології Гносеологія та епістемологія науки Говорячи про гносеологію, згадаймо споріднену з нею, але дещо відмінну науку –

Філософія світ людини Багатомірність людського буття та сутності людини Образ людини в епоху модерну В дослідженнях з теорії культури, в сучасній філософській антропології ми стикаємося

Філософія світ людини Особистісні виміри людського: духовність, свобода, творчість, моральність Духовність і моральність Отже, переживши свого роду креативістську ейфорію, сучасна людина стає що більш обережною

Філософія посбіник Тема 8. ФІЛОСОФСЬКА АНТРОПОЛОГІЯ § 1. Антропологія в контексті інших розділів філософії Версії антропогенезу Однією з головних проблем вирішення людської загадковості є питання

Філософія посбіник Тема 10. ФІЛОСОФІЯ КУЛЬТУРИ § 3. Культурологія та аксіологія Людина в системі духовних цінностей Нині найсуттєвішим завданням світового співробітництва є вироблення нового планетарного

Філософія посбіник Тема 4. ГНОСЕОЛОГІЯ § 2. Варіанти та інваріанти понятійного змісту гносеології Єдність відношення, відображення і конструювання дійсності у пізнанні Пізнання та його результати,

Філософія посбіник Тема 11. СОЦІАЛЬНА ФІЛОСОФІЯ § 4. Складові соціальної філософії Філософія історії Філософія історії як відносно самостійний напрям соціально-філософських досліджень сформувалася вже у дослідженнях

Філософія світ людини Предмет філософської антропології. Різновиди антропологічного пізнавання Різновиди філософської антропології Вище ми говорили про те, що перші спеціальні філософсько-антропологічні дослідницькі програми, накреслені М.

Філософія світ людини Антропологічні ідеї в історії української філософії Основні періоди й відповідні їм ідеї Отже, на першому етапі філософування в Україні антропологія об’єднує всі

Філософія посбіник Тема 2. МЕТАФІЗИКА § 3. Спекулятивна психологія Коли йдеться про спекулятивну психологію, то мають на увазі структури внутрішнього світу людини. Самореферентні поняття, які

Філософія посбіник Тема 9. ФІЛОСОФІЯ ІСТОРІЇ § 2. Філософські проблеми періодизації історії Зміна християнізованої концепції історії. Гуманізм епохи Відродження Ранньохристиянську теорію історичної періодизації не заперечували

Філософія світ людини Антропологічні ідеї та тенденції розвитку в історії західноєвропейської філософії Періодизація західноєвропейської філософської антропології У попередній лекції вже йшлося про те, що основоположником

Філософія світ людини Антропологічні та соціально-культурні виміри наукового пізнання Екстерналізм – інтерналізм Як відбувається розвиток науки: зумовлений він внутрішньою логікою розвитку чи зовнішніми соціально-культурними чинниками?

Філософія світ людини Ноосфера і “проблема людини” Ступені розвитку уявлень про ноосферу Можна сказати, що теорії ноосфери і глобальних проблем певною мірою протилежні одна одній.

Вступ до філософії – підручник РОЗДІЛ X ПОСТКЛАСИЧНИЙ РОЗВИТОК СВІТОВОЇ ФІЛОСОФІЇ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XIX – XX ст. Сучасна марксистська філософія Вихід філософської думки на

Філософія посбіник Тема 2. МЕТАФІЗИКА § 1. Що таке метафізика? Епістемно-раціональна природа метафізики Але одна риса єднає метафізику з натурфілософією і фізикою. Це претензія на

Філософія посбіник Тема 10. ФІЛОСОФІЯ КУЛЬТУРИ § 3. Культурологія та аксіологія Ціннісний сенс гуманізму Гуманізм (від лат. “humanus” – людський, людяний) – у широкому значенні

Філософія світ людини Метафізична та постметафізична доба у європейській гуманістиці Перехід від метафізичного до постметафізичного періоду Коріння кризи класичної метафізики лежить за межами власне філософської

Філософія посбіник Тема 6. ФІЛОСОФІЯ ПРИРОДИ § 1. Природа як предмет конкретно-наукового і філософського осмислення Філософія природи, її предмет Філософська наука, яка дає змогу осмислити

Філософія світ людини Людина як істота, котра трансцендує Від трансцендентального суб’єкта до трансцендентальної комунікації Онтологічне витлумачення трансцендентного Трансцендентальна (від лат. transcendens – той, що виходить

Філософія посбіник Тема 11. СОЦІАЛЬНА ФІЛОСОФІЯ § 2. Найголовніші версії соціальної філософії Аксіологічна версія Термін “аксіологія” (від грец. axios – цінний, logos – поняття, вчення)

Філософія посбіник Тема 11. СОЦІАЛЬНА ФІЛОСОФІЯ § 4. Складові соціальної філософії Філософія політики Ще одним важливим напрямом сучасної соціальної філософії є філософія політики. Політична діяльність

Філософія посбіник Тема 5. ПРАКСЕОЛОГІЯ § 2. Свобода – фундамент практики Практика – критерій істини Уже античне, аристотелівське визначення істини як відповідності наших знань дійсності,

Філософія посбіник Тема 1. ПОХОДЖЕННЯ ФІЛОСОФІЇ, ЇЇ ФУНКЦІЇ І РОЗДІЛИ § 2. Історичні витоки філософування Міф породжений знаково-символічною діяльністю і складається переважно з символів. Особливості

Філософія посбіник Тема 10. ФІЛОСОФІЯ КУЛЬТУРИ § 2. Культура серед світових реалій Культура і суспільство Культура надає природним явищам певної цінності, перетворюючи їх у “другу

Вступ до філософії – підручник РОЗДІЛ VII ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКА ФІЛОСОФІЯ НОВОГО ЧАСУ Об’єктивний ідеалізм Г. Лейбніца Готфрід Лейбніц (1646 – 1716) – німецький вчений – енциклопедист,

Філософія світ людини Багатомірність людського буття та сутності людини Багатомірність людського буття та сутність людського в епоху постмодерну Власне, ідея неповторності та багатомірності сутності людини

Філософія посбіник Тема 1. ПОХОДЖЕННЯ ФІЛОСОФІЇ, ЇЇ ФУНКЦІЇ І РОЗДІЛИ § 2. Історичні витоки філософування Соціальні витоки філософування Виникненню філософії як нового типу світогляду і

Вступ до філософії – підручник РОЗДІЛ X ПОСТКЛАСИЧНИЙ РОЗВИТОК СВІТОВОЇ ФІЛОСОФІЇ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XIX – XX ст. Проблема людини у сучасній філософії Людина не

Філософія посбіник Тема 1. ПОХОДЖЕННЯ ФІЛОСОФІЇ, ЇЇ ФУНКЦІЇ І РОЗДІЛИ § 3. Філософування і філософія Метафізичний і діалектичний дискурс Філософствування завжди відбувається за двома загальними

Філософія посбіник Тема 2. МЕТАФІЗИКА § 2. Онтологія як підрозділ метафізики Основні форми буття По-перше, буття речей, властивостей, відносин, процесів природного і штучного походження, тобто

Філософія посбіник Тема 2. МЕТАФІЗИКА § 4. Спекулятивна теологія Метафізичні докази буття Бога Доказів буття Бога чимало. Наприклад, історичний доказ буття Бога виходить з думки,

Філософія посбіник Тема 5. ПРАКСЕОЛОГІЯ § 2. Свобода – фундамент практики Типологія дій Обидва різновиди практики – матеріальна і духовна, включають у себе різноманітні дії,

Філософія посбіник Тема 1. ПОХОДЖЕННЯ ФІЛОСОФІЇ, ЇЇ ФУНКЦІЇ І РОЗДІЛИ § 2. Історичні витоки філософування Світоглядні витоки філософії. Міф. Міф – найдавніша форма світогляду. Сліди

Філософія посбіник Тема 1. ПОХОДЖЕННЯ ФІЛОСОФІЇ, ЇЇ ФУНКЦІЇ І РОЗДІЛИ § 4. Класичні проблеми, розділи і функції філософії Про функції філософії Функції філософії поділяються залежно

Філософія посбіник Тема 5. ПРАКСЕОЛОГІЯ § 2. Свобода – фундамент практики Панування над природою Розвиток науки, техніки, промислового виробництва, транспорту і зв’язку, тобто всього того,

Філософія світ людини Мова як домівка буття У попередніх розділах ми розглянули різні форми людського співвідношення, зокрема пізнавальне відношення людини до світу. Детально висвітлили таку

Філософія посбіник Тема 1. ПОХОДЖЕННЯ ФІЛОСОФІЇ, ЇЇ ФУНКЦІЇ І РОЗДІЛИ § 2. Історичні витоки філософування Світоглядні витоки філософії. Релігія Результатом майже тридцятитисячолітнього культурогенезу людини, як

Вступ до філософії – підручник РОЗДІЛ ІІ ФІЛОСОФІЯ СТАРОДАВНЬОГО СВІТУ Антична філософія Звернення до античності в історико-філософському плані означає передусім прилучення до того унікального феномена

Філософія світ людини Предмет філософської антропології. Різновиди антропологічного пізнавання Філософська гуманістика та філософська антропологія як спеціальна галузь знання. У широкому значенні філософська антропологія обіймає розмірковування

Філософія посбіник Тема 7. ФІЛОСОФІЯ НАУКИ § 2. Головні концепції філософії науки Наука була у центрі уваги головних філософських напрямів XVII – XVIII ст., які

Філософія посбіник Тема 1. ПОХОДЖЕННЯ ФІЛОСОФІЇ, ЇЇ ФУНКЦІЇ І РОЗДІЛИ § 2. Історичні витоки філософування Про відкриття метафізичної реальності і зародження філософічної суб’єктивності Подив, як

Філософія посбіник Тема 5. ПРАКСЕОЛОГІЯ § 2. Свобода – фундамент практики Люди – засоби Та, напевно, найбільшим з усіх видів небезпек, пов’язаних з абсолютизацією праксису,

Філософія світ людини Соціокультурне та антропокультурне у людськім світо-відношенні Відмітна особливість класичних філософсько-антропологічних уявлень – чимдалі повніше усвідомлення того, що людину не вивчити, зводячи її

Філософія посбіник Тема 10. ФІЛОСОФІЯ КУЛЬТУРИ § 2. Культура серед світових реалій У найширшому, філософському розумінні, культура за своїм масштабом постає співмірною з основними формами

Філософія світ людини Соціокультурне та антропокультурне у людськім світо-відношенні Міра антропологічної сприятливості соціуму. “Приватна частка світу” та усвідомлення прав людини Колізії людського світо-відношення, спричинені надмірною

Філософія світ людини Особистісні виміри людського: духовність, свобода, творчість, моральність Духовність як безупинна турбота людини про себе Якщо духовне життя людини – своєрідна внутрішня дійсність,

Філософія посбіник Тема 3. ДІАЛЕКТИКА § 1. Діалектика, її витоки і головні версії Діалектика як теорія і метод Короткий історичний екскурс до витоків суб’єктивної діалектики

Вступ до філософії – підручник РОЗДІЛ X ПОСТКЛАСИЧНИЙ РОЗВИТОК СВІТОВОЇ ФІЛОСОФІЇ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XIX – XX ст. Неофрейдизм Вчення Зигмунда Фрейда (1856 – 1939)

Філософія посбіник Тема 9. ФІЛОСОФІЯ ІСТОРІЇ § 2. Філософські проблеми періодизації історії Періодизація історії епохи Просвітництва Раціоналізм епохи Просвітництва підсилив у XVIII столітті ворожість інтелектуалів

Філософія посбіник Тема 8. ФІЛОСОФСЬКА АНТРОПОЛОГІЯ § 3. Питання сенсу людського буття Ціннісні орієнтири людського життя Ціннісна орієнтація – це вибіркове ставлення до носія цінності,

Філософія посбіник Тема 11. СОЦІАЛЬНА ФІЛОСОФІЯ § 1. Суспільне буття як предмет соціальної філософії Поняття соціальної філософії Особливість соціальної філософії порівняно з науками про суспільство

Філософія посбіник Тема 6. ФІЛОСОФІЯ ПРИРОДИ § 2. Сучасна наукова картина світу Теорії історичного процесу Уже згаданий нами Ч. Саган склав модель розвитку Всесвіту від

Філософія посбіник Тема 8. ФІЛОСОФСЬКА АНТРОПОЛОГІЯ § 1. Антропологія в контексті інших розділів філософії Природні виміри людини Коли йдеться про природні виміри людини, тоді піднімаються

Вступ до філософії – підручник РОЗДІЛ ІІ ФІЛОСОФІЯ СТАРОДАВНЬОГО СВІТУ Філософська думка в Стародавньому Китаї Значний доробок у загальній скарб світової духовної культури, безумовно, належить

Філософія світ людини Особистісні виміри людського: духовність, свобода, творчість, моральність Проблема духовності як наріжна для філософської гуманістики Місце духу в архітектоніці людського способу буття, його

Філософія посбіник Тема 4. ГНОСЕОЛОГІЯ § 4. Методи і форми пізнання Форми пізнання Аналіз і синтез. Аналіз – це прийом мислення, пов’язаний із розкладанням об’єкта,

Філософія світ людини Філософська антропологія та релігійні уявлення про людину Здобутки релігійного самопізнавання. Тематизація божественної першопричини в християнській антропології Релігійно зорієнтована (регульована) свідомість у світлі

Філософія посбіник Тема 1. ПОХОДЖЕННЯ ФІЛОСОФІЇ, ЇЇ ФУНКЦІЇ І РОЗДІЛИ § 4. Класичні проблеми, розділи і функції філософії Природа філософських проблем З попереднього викладу зрозуміло,

Філософія світ людини Комунікативна природа людського буття Співвідношення критичної раціональності, свободи та відповідальності У нинішній антропо – та соціокультурній ситуації чільне місце посідає проблема пошуку

Page 1 of 212