Довідник з математики

now browsing by category

 

Ірраціональні нерівності

Розв’язування квадратного рівняння – Виділення повного квадрата

Задачі на рух – Приклади розв’язування типових завдань

Задачі на знаходження частини від числа – Приклади розв’язування типових завдань

Віднімання раціональних чисел

Діаграми – Відсотки

Відношення та пропорції

Задачі на пропорційне ділення – Приклади розв’язування типових завдань

Прямокутний паралелепіпед – Геометричні фігури й величини

Перетворення звичайного дробу в десятковий і навпаки

Розв’язування задач за допомогою рівняння

Квадрат і куб числа

Кoрінь n-го степеня та його властивості

Рівняння

Множення звичайних дробів

Дільники і кратні

Види неповних квадратних рівнянь і їх розв’язання

Десяткові дроби

Задачі на знаходження числа за даним значенням його дробу – Приклади розв’язування типових завдань

Вирази

Масштаб – Відсотки

Квадратні корені

Розв’язування найпростіших тригонометричних рівнянь

Властивості модуля – Модуль і його властивості

Показникові рівняння

Екстремуми функції

Приклади розв’язування системи тригонометричних рівнянь

Ірраціональні рівняння

Формули скороченого множення

Вступ до статистики – Початки теорії імовірностей

Натуральні числа і дії над ними

Розв’язування задач за допомогою рівнянь – Приклади розв’язування типових завдань

Розв’язування систем рівнянь

Множення, ділення й піднесення до степеня дробів – Раціональні вирази

Додавання і віднімання дробів з однаковими знаменниками

Поняття первісної функції – Інтеграл і його застосування

Комбінаторні задачі – Приклади розв’язування типових завдань

Розв’язування логарифмічних рівнянь

Додатні та від’ємні числа

Системи нерівностей з однією змінною

Округлення

Взаємно обернені числа

Тригонометричні функції числового аргументу

Деякі способи розв’язування тригонометричних рівнянь

Графік лінійного рівняння з двома невідомими – Системи лінійних рівнянь

Звичайні дроби

Похідна

Функції y= та y={x}

Логарифмічні функції

Многочлен

Застосування похідної

Зростаючі й спадні функції

Розкриття дужок

Графіки тригонометричних функцій

Границя функції

Задачі на спільну роботу – Приклади розв’язування типових завдань

Прості й складені числа

Задачі на відсотки – Приклади розв’язування типових завдань

Перетворення звичайних дробів на десяткові – Додавання і віднімання звичайних дробів

Арифметичні операції над диференційовними функціями

Множення

Числові та буквені вирази

Відсотки

Похідні елементарних функцій

Формули

Координатна площина

Властивості функцій – Функції та графіки

Числовий промінь

Неперервність функції в точці

Рівняння з двома змінними – Системи лінійних рівнянь

Границя числової послідовності

Основні теореми про границі функцій

Порівняння звичайних дробів

Зведення дробів до спільного знаменника – Додавання і віднімання звичайних дробів

Арифметична прогресія

Формула коренів квадратного рівняння

Правила знаходження первісних – Інтеграл і його застосування

Геометричні фігури й величини

Властивості десяткового дробу – Десяткові дроби

Рівняння – Приклади розв’язування типових завдань

Додавання і віднімання мішаних дробів з однаковими знаменниками

Числові функції

Інтеграл і його застосування

Функції та графіки

Узагальнення поняття степеня

Ділення звичайних дробів

Розкладання числа на прості множники

Многокутник – Геометричні фігури й величини

Найменше спільне кратне

Розв’язування рівнянь графічним способом

Пряма та обернена пропорційність

Задачі на рівняння – Приклади розв’язування типових завдань

Середнє арифметичне

Основні властивості рівнянь

Множення многочлена на многочлен

Дії з десятковими дробами – Десяткові дроби

Системи лінійних рівнянь з двома невідомими – Системи лінійних рівнянь

Нерівності

Знаки тригонометричних функцій

Порівняння, додавання та віднімання дробів – Додавання і віднімання звичайних дробів