Військовий облік – облік усіх військовозобов’язаних і призовників з метою планомірного комплектування Збройних Сил України та інших військових формувань, створених відповідно до законодавства України. В.

Прогалина у праві – відсутність нормативно-правової регламентації певної групи суспільних відносин у сфері правового регулювання. На першій стадії правозастосувальної діяльності іноді не вдається знайти юридичну

Оферта (лат. offero – пропоную) – пропозиція укласти договір, в якій містяться всі суттєві умови. Може бути в усній чи письмовій формі. Зроблена в усній

Докорінна зміна обставин (лат. rebus sic stantibus) – зміна обставин, які існували на момент укладання договору, але яку учасники цього договору під час укладання не

Міжнародне морське право – частина міжнародного права, що містить принципи і норми, які встановлюють режим морських просторів і регулюють відносини між суб’єктами міжнародного права у

Заповіт – угода, яка виражає волю однієї особи і здійснюється нею особисто. Кожний громадянин може залишити за З. усе своє майно або частину його одній

Договір у цивільному праві – угода двох або кількох осіб про встановлення, зміну чи припинення цивільних прав і обов’язків. Цей Д. належить до найпоширеніших видів

Засновник господарського товариства – особа (юридична або фізична), яка брала участь у створенні господарського товариства. Особи, які мають на меті створити господарське товариство, укладають між

Соціальний захист інвалідів – сукупність правових норм, які регламентують надання грошової допомоги, протезування, засобів пересування, орієнтації і сприйняття інформації, пристосованого житла, встановлення опіки чи стороннього

Омбудсмен (швед, ombud – особа, що є представником інших осіб) – парламентський комісар з прав людини. Вперше цей інститут виник у Швеції. Шведський риксдаг (парламент)

Дачно-будівельний кооператив – добровільне об’єднання громадян з метою будівництва за свої кошти дачних приміщень та використання їх для власних потреб. Будинки, споруджені Д.-б. к.., належать

Реєстрація підприємств – дії державних органів, внаслідок яких підприємство набуває права юридичної особи. Р. п. здійснюється у виконкомах міської, районної в місті Рад народних депутатів

Верховний Суд України – найвищий судовий орган у системі загальних судів України, що здійснює судовий контроль і нагляд за судовою діяльністю судів республіки. В. С.

Міжнародний комерційний арбітражний суд при Торгово-промисловій палаті України – самостійна постійно діюча арбітражна установа (третейський суд) для розгляду спорів у сфері міжнародної торгівлі. Діє на

Суб’єктивний обов’язок – міра належної поведінки особи (суб’єкта правовідносин), закріплена в юридичних нормах. С. о.- складова частина змісту правовідносин. Юридичного обов’язку без відповідних суб’єктивних прав

Представник у кримінальному процесі – особа, уповноважена за законом або за дорученням учасника процесу – потерпілого, цивільного позивача чи цивільного відповідача – представляти у кримінальній

Генеральна Асамблея ООН – один із головних органів ООН. Складається з представників усіх держав – членів ООН. Кожна держава має один голос, її делегація складається

Міжнародний суд ООН – один із шести основних органів цієї організації і водночас її головний судовий орган. Діє на підставі Статуту – невід’ємної частини Статуту

Патентна чистота – здатність об’єктів експорту, передусім машин, приладів, устаткування та інших об’єктів техніки (продукції), створених з використанням винаходів, корисних моделей чи промислових зразків, не

Плата за спеціальне використання природних ресурсів – складова частина економічного механізму забезпечення охорони навколишнього природного середовища. Встановлюється на основі нормативів плати і лімітів використання природних

Приватизація майна в агропромисловому комплексі – система заходів щодо роздержавлення майна у цьому комплексі. Здійснюється за правилами, встановленими Законами України “Про приватизацію майна державних підприємств”

Іпотечний банк – кредитна установа, яка надає довгострокові грошові позики під заставу нерухомого майна також випускає заставні листи, що забезпечують заставну нерухомість. Застава, що забезпечує

Вірча грамота – документ, який дається послу (посланнику) для акредитації в іноземній державі. В. г. підписує глава держави, яка акредитує, і її вручають главі держави

Порука особиста – один із запобіжних заходів, який полягає у взятті в осіб, що заслуговують на довіру, письмового зобов’язання про те, що вони ручаються за

Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) (англ. International Civil Aviation) – єдина міждержавна організація в галузі повітряних сполучень, спеціалізована установа системи ООН. Заснована Чиказькою конвенцією міжнародної

Конституційне право – сукупність норм, які закріплюють повновладдя народу, основи суспільного і державного ладу України, правового статусу громадян, організації і діяльності органів держави тощо. Основні

Розвідник – особа із складу збройних сил воюючої держави, одягнена у військову форму, яка проникла в район дій ворожої армії з метою збирання відомостей про

Інститут-регулятор у сфері цінних паперів – самоврядна (недержавна) організація, яка здійснює інституційно-правове регулювання ринкових відносин з приводу цінних паперів (див. Правове регулювання ринку цінних паперів).

Зелені зони – території, які виділяються у встановленому порядку за межами міст та інших населених пунктів, що зайняті лісопарками та іншими зеленими насадженнями, виконують захисні

Господарська діяльність селянського (фермерського) господарства – діяльність, що випливає з призначення цього господарства. Регламентується ст. 20 Закону України “Про селянське (фермерське) господарство”. Згідно з цим

Кредитна спілка – громадська організація, головною метою діяльності якої є фінансовий та соціальний захист її членів, залучення їхніх особистих заощаджень для взаємного кредитування. Не передбачає

Свідок – особа, про яку є дані, що їй відомі фактичні обставини, які належать до справи про адміністративне правопорушення, цивільної чи кримінальної справи. С. зобов’язаний

Управлінське рішення – розумово-вольовий акт, який містить ідею про шляхи, засоби, форми і методи досягнення певних політичних, соціально-економічних або виробничих цілей в існуючій на даний

Санкція прокурора – дозвіл прокурора на проведення певних передбачених законом слідчих і оперативно-розшукових дій. С. п. є обов’язковою зокрема у випадках: обрання запобіжного заходу у

Такси для обчислення відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок незаконного добування (збирання) або знищення цінних видів риб та інших об’єктів водного промислу – затверджені постановою Кабінету Міністрів

Заборона випробувань ядерної зброї – один із найважливіших напрямів діяльності міжнародного співтовариства, який має на меті припинення гонки ядерних озброєнь і відвернення ядерної війни. Важливим

Комплектність продукції – сукупність деталей та вузлів, що становлять закінчений виріб. К. п. визначається стандартами, технічними умовами, прейскурантами або договором. Постачальник продукції зобов’язаний відвантажувати всі

Ціна -1) грошове вираження вартості товару. Залежно від призначення Ц. бувають оптовими, роздрібними, закупівельними, а від строку дії – постійними, тимчасовими, разовими; 2) істотна умова

Рада Європи – регіональна міжурядова організація, що ставить за мету досягнення тіснішої єдності європейських країн утвердженням принципів плюралістичної демократії та прав людини. Утворена 5.V. 1949

Неустойка – визначена законом або договором грошова сума, яку боржник повинен сплатити кредиторові в разі невиконання або неналежного виконання зобов’язання, зокрема в разі прострочення виконання

Адвокатура – добровільне професійне об’єднання юристів, покликане згідно з Конституцією України сприяти захисту прав, свобод та представляти законні інтереси громадян України, іноземних громадян, осіб без

Шлюб – юридичне оформлення добровільного, вільного і рівноправного союзу жінки і чоловіка, заснованого на взаємній згоді, почуттях взаємної любові, дружби і поваги, укладеного в державних

Припинення права користування землею – процедура, яка грунтується на встановлених законом підставах та порядку припинення права постійного і тимчасового користування земельними ділянками. Права користувачів земельними

Засекречування інформації – встановлення обмеження доступу до інформації наданням відповідному документу, виробу або іншому матеріальному носію інформації грифа секретності. Право на З. і. мають посадові

Ефективність управлінської діяльності – основна оціночна категорія управління, яка визначається співвідношенням людських, організаційних, часових, науково-технічних, матеріальних ресурсів і одержаних результатів. Досягнення високої ефективності управління –

Правова інформація – сукупність документованих або публічно оголошених відомостей про право, його систему, джерела, реалізацію, юридичні факти, правопорядок, правопорушення та боротьбу з ними, профілактику їх

Карний розшук – проведення оперативно-розшукових та інших передбачених законодавством заходів з метою виявлення злочинів та осіб, що скоїли їх, а також розшук злочинців, які переховуються

Міжнародні пакти про права людини (1966) – Міжнародний пакт про економічні, соціальні та культурні права і Міжнародний пакт про громадянські та політичні права – основоположні

Перегляд у порядку судового нагляду – надзвичайний порядок, за яким здійснюється перегляд вироків, рішень, ухвал і постанов суду першої інстанції, а також рішень касаційної інстанції,

Довірче товариство у сфері цінних паперів – товариство з додатковою відповідальністю, яке здійснює представницьку діяльність відповідно до договору, укладеного між довірителями (громадянами або юридичними особами)

Прізвище – фіксований спосіб індивідуалізації громадян. Визначається при народженні дитини. Дитині дається П. батьків. Якщо батьки мають різні П., за їхньою згодою дається П. одного

Принцип роззброєння – згідно із Статутом ООН (ст. 11) П. p.- один із загальних принципів підтримання міжнародного миру і безпеки, оскільки гонка озброєнь різко погіршує

Вимога інформації – письмовий запит відповідних органів і службових осіб про надання даних, документації, які характеризують діяльність підприємств, установ, організацій, інших юридичних осіб незалежно від

Звільнення на вимогу профспілкового органу – припинення трудових правовідносин з керівним працівником на вимогу профспілкового органу, уповноваженого на представництво трудовим колективом. Вимога профспілкового органу може

Криміналістична експертиза – вид судової експертизи, що досліджує сліди – відображення людей і речей для вирішення ідентифікаційних (якою конкретною особою або конкретним предметом залишено сліди),

Страхове відшкодування – грошова сума, яку виплачує страховик за умовами майнового страхування при настанні страхового випадку. С. в. не може перевищувати розміру прямих збитків, завданих

Митниця – державна установа, яка здійснює контроль за переміщенням через митний кордон товарів та інших предметів, валюти і цінностей, нараховує і стягує мито і збори,

Державне мито – збір, що стягується в судових і арбітражних органах, нотаріальних конторах, органах Міністерства закордонних справ, Міністерства внутрішніх справ, міських, сільських, селищних Радах народних

“Екстракт із указів, інструкцій та установ” 1786 р.- пам’ятка права XVIII ст. Затверджений російським Сенатом після ліквідації автономії України у зв’язку із запровадженням губернського адміністративно-територіального

Конфіскація – примусове безоплатне вилучення в державну власність всього або частини майна, що є приватною власністю особи, як санкція за скоєне правопорушення (злочин, адміністративний проступок

Реституція – відновлення стану речей, який існував на момент вчинення дії, що завдала шкоди, тобто повернення або відновлення матеріальних цінностей у натурі. Прикладом Р. є

Управління в галузі охорони навколишнього природного середовища – вид діяльності, який полягає у здійсненні в цій галузі функцій спостереження, дослідження, екологічної експертизи, контролю, прогнозування, програмування,

Договір поставки – договір, за яким постачальник (підприємець) зобов’язується в обумовлені строки (строк) передати покупцю у власність (повне господарське відання чи оперативне управління) товар, призначений

Недійсні (оспорюванні) правочини – порівняно недійсна угода, яка зберігає свою силу в разі не оспорюванності її в суді або арбітражному суді і якщо вона не

“Суд і розправа” 1750 р.- пам’ятка права XVIII ст. її повна назва – “Суд і розправа в правах Малоросійських широко на різних місцях показана, а

Тайм-чартер – різновид договору, за яким вантаж перевозиться судном, зафрахтованим фрахтувальником на певний час. Цей договір має ознаки як договору перевезення, так і договору оренди.

Хабарництво – передбачений КК України злочин, пов’язаний з одержанням хабара, посередництвом у цьому і дачею хабара. Оскільки хабар має майновий характер, предметом його можуть бути

Пенсійний фонд України – центральний орган державної виконавчої влади, який здійснює управління фінансами пенсійного забезпечення. Основними завданнями П. ф. У. є збір і акумуляція обов’язкових

Заочний розгляд кримінальної справи – розгляд справи в суді першої інстанції без присутності підсудного. З. р. к. с. допускається лише як виняток: коли підсудний перебуває

Державна таємниця – вид таємної інформації, що містить відомості з галузі оборони, економіки, зовнішніх відносин, державної безпеки і охорони правопорядку, розголошення яких може завдати шкоди

Гаражно-будівельний кооператив – добровільне об’єднання громадян з метою будівництва за свої кошти гаражів та використання їх для власних потреб. Гаражі, споруджені Г.-б. к., належать йому

Агропромисловий комплекс (АПК) України – міжгалузеве утворення, що включає сільське господарство та інші галузі народного господарства, функціонує на засадах координації, широко розвинених і регульованих нормами

Біпатриди (подвійне громадянство) – належність особи одночасно до громадянства двох і більше держав. Подвійне громадянство – результат колізії законів про громадянство різних держав. Воно може

Позашлюбні діти – діти, які народилися у батьків, що не перебувають між собою у шлюбі. Походження таких дітей встановлюється залежно від того, як це питання

Грабіж – відкрите (у присутності потерпілого або особи, у віданні чи під охороною якої перебуває майно, або сторонніх осіб) викрадення державного, колективного або індивідуального майна.

Законність – правовий режим у державі, за якого діяльність усіх державних органів, юридичних і фізичних осіб здійснюється відповідно до вимог закону. Умовами 3. є: наявність

Атестація робочих місць за умовами праці – атестація, що проводиться на підприємствах і в організаціях незалежно від форм власності та умов господарювання, де технологічний процес,

Договір трудовий – угода між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом (далі власник), за якою працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену цією

Торговельне (комерційне) право – сукупність правових норм, які регулюють на засадах юридичної рівності певні майнові та немайнові відносини. Впродовж кількох століть у розвинених країнах Заходу

Безвізовий в’їзд – в’їзд у державу без одержання від її компетентних властей візи. Безвізовий порядок встановлюється на основі угоди між конкретними державами. Він може поширюватися

Звичаєве право – обов’язкові для виконання звичаї, санкціоновані державою. Виникло водночас з утворенням держави на грунті певних правил поведінки, що склалися у первіснообщинному ладі. З.

Безгосподарне утримання – невжиття власником необхідних заходів для належного утримання та забезпечення збереження майна, що має особливу значущість. До такого майна належать пам’ятки історії та

Оптація (лат. optatio – бажання, вибір) – добровільний вибір одного з двох громадянств. О. означає право населення території, що відійшла від однієї держави до іншої,

Вето Президента України – право Президента України на повернення переданого йому на підпис прийнятого Верховною Радою України закону із своїми зауваженнями для повторного розгляду Верховною

Генеральна угода про тарифи і торгівлю (ГАТТ) – міжнародна система угод і заходів, спрямованих на організацію міжнародної торгівлі, боротьбу з демпінговими та іншими проявами недобросовісної

Комерційні банки – кредитні установи різних видів і форм власності, створені на акціонерних або пайових засадах юридичними чи фізичними особами. Згідно із Законом України “Про

Підприємництво – самостійна ініціативна, систематична, на власний ризик діяльність по виробництву продукції, виконанню робіт, наданню послуг і заняттю торговельною діяльністю з метою отримання прибутку. П.

Гарантії безпеки держав, які не володіють ядерною зброєю – міжнародно-правові заходи, які забороняють застосування ядерної зброї проти неядерних держав. Якщо до кінця 40-х років XX

Українська академія внутрішніх справ (УABC) – державний вищий навчальний заклад системи Міністерства внутрішніх справ України. Головним завданням УАВС є підготовка кадрів для органів внутрішніх справ

Ратифікація – остаточне схвалення, затвердження договору вищим органом держави, який означає її згоду на обов’язковість для неї договору. Як правило, найважливіші договори за законодавством різних

Некомбатанти – особи, які входять до складу збройних сил і надають їм допомогу, але не беруть безпосередньої участі у бойових діях. До них належать медичний,

Протест прокурора – акт прокурорського реагування на порушення закону, в якому він указує державному органові, державній чи громадській установі, окремій посадовій особі на порушення закону

Громадянин України – особа, яка має громадянство України. За Конституцією України всі громадяни України рівні перед законом. Г. У. мають передбачені законом права і свободи.

Лісове право – порівняно відокремлена група норм і правових інститутів, об’єднаних спільністю лісових відносин, що регулюються цими нормами. Л. п.- підгалузь екологічного права України. В

Бронювання житлового приміщення – особливий порядок збереження за певною категорією громадян права на користування житловим приміщенням. Наймачі та члени їхніх сімей мають право Б. ж.

Інвестиційний сертифікат – цінний папір, який випускає виключно інвестиційний фонд або інвестиційна компанія і який дає його власнику право на одержання доходу у вигляді дивідендів.

Депозитарій цінних паперів – юридична особа, яка переважно відповідально зберігає цінні папери. Іншими функціями Д. ц. п. можуть бути: ведення книги реєстрації іменних цінних паперів;

Кримінально-процесуальний кодекс України (КПК України) – законодавчий акт, у якому в систематизованому вигляді викладено норми, що визначають порядок порушення кримінальної справи, проведення дізнання і попереднього

Позов – юридичний засіб захисту порушеного або оспорюваного суб’єктивного права. Формою виразу позову є позовна заява, яка подається в суд будь-якою заінтересованою особою в установленому

Договір майнового найму (оренди) – договір, за яким наймодавець (орендодавець) зобов’язаний надати наймачеві (орендарю) майно у тимчасове користування за плату. В юридичній лексиці вживаються два

Допомога для догляду за дитиною – допомога працюючим жінкам або тим, які навчаються з відривом від виробництва, а також жінкам, зареєстрованим у державній службі зайнятості

Середній заробіток – розмір заробітної плати працівника, обчислений за спеціальними правилами і за певний період часу. Відповідно до ст. 33, 34, 74, 119, 121, 170,

Виникнення права власності – може бути первісним і похідним. До первісних належать ті способи, за якими право власності виникає вперше (виготовлення речі) або незалежно від

Військові статути – офіційні правові акти, що встановлюють правила поведінки і діяльності військовослужбовців. В. с. є основою військового правопорядку. Вони відіграють провідну роль серед інших

Право власності господарських товариств – право на володіння, розпорядження і користування майном, що надане акціонерним товариствам, товариствам з обмеженою і з додатковою відповідальністю, повним, командитним

Види покарання кримінальні – передбачені КК України покарання за скоєння злочину. Основними В. п. к. є: позбавлення волі; виправні роботи без позбавлення волі; позбавлення права

Регламент Верховної Ради України – нормативно-процесуальний акт, який має силу закону. Чинний Р. визначає діяльність Верховної Ради України, зокрема порядок скликання і проведення сесій, засідань,

Право притулку – зумовлений державним суверенітетом і регламентований нормами міжнародного права процес допуску на свою територію іноземця (громадянина іншої держави або особи без громадянства) з

Державна дисципліна – точне і неухильне дотримання всіма органами, підприємствами і установами, службовими особами і громадянами встановленого державою порядку поведінки, діяльності, своєчасне виконання завдань і

Негайне виконання рішення – набуття ним властивостей здійсненності і виконання його не з часу вступу в законну силу, а негайно – після оголошення на судовому

Протокол слідчої дії – документ, що його склав слідчий (особа, яка проводить дізнання) за належною формою про проведення ним певної слідчої дії, про її зміст

Право власності на землю – сукупність правових норм, які закріплюють належність земель певним фізичним та юридичним особам, державі і визначають обсяг та зміст прав власника

Нещасні випадки на виробництві – травми, гострі професійні захворювання та отруєння, теплові удари, опіки, обмороження, утоплення, ураження електричним струмом і блискавкою, ушкодження внаслідок аварій, пожеж,

Договір страхування – письмова угода між страхувальником і страховиком, згідно з якою страховик бере на себе зобов’язання у разі настання страхового випадку виплатити страхову суму

Районна Рада народних депутатів – представницький орган державної влади у районі. Кількісний склад районної Ради визначає сама Рада відповідно до Закону України “Про вибори депутатів

Трудова книжка – основний документ про трудову діяльність працівника, на підставі якого встановлюється його трудовий стаж. Вперше Т. к. в Україні було введено постановою Раднаркому

Давність позовна – встановлений законом строк для захисту порушеного права в суді, арбітражному суді, третейському суді. Строки Д. поділяються на загальні та. скорочені. Загальними строками

Виїмка – процесуальна дія, яка полягає у вилученні в громадян або з відповідних установ певних предметів чи документів, які мають значення для кримінальної справи. Підставою

Кооператив – організаційна форма добровільного об’єднання громадян для спільної діяльності з метою здійснення економічних інтересів своїх членів на основі взаємної допомоги і майнової, а в

Вислання іноземців – вислання іноземних громадян та осіб без громадянства з території держави перебування за рішенням компетентних органів цієї держави. Таке рішення може торкатися конкретних

Учасник господарського товариства – юридична або фізична особа, яка має право брати участь в управлінні справами господарського товариства, у розподілі доходів товариства, отримувати інформацію про

Санація (оздоровлення) підприємства – система організаційно-правових, фінансово-економічних заходів, вжитих з метою запобігання банкрутству промислових та інших підприємств. С. п. забезпечується реорганізацією підприємства; випуском нових акцій,

Державні комітети – центральні органи державної виконавчої влади України, які проводять державну політику у доручених їм галузях управління. Д. к. України створюються, перетворюються та ліквідовуються

Охорона земель – система правових, організаційних, економічних та інших заходів, спрямованих на раціональне використання земель, запобігання необгрунтованому вилученню їх із сільськогосподарського обігу, захист від шкідливого

Асоціація міжнародного права – міжнародна неурядова організація, покликана сприяти прогресивному розвитку міжнародного права, добросовісному застосуванню його, уніфікації права і усуненню колізій законів, а також зміцненню

Міжнародне економічне право – галузь міжнародного публічного права, що регулює відносини у сферах власності, використання природних ресурсів, виробництва і розподілу товарів, валютній і фінансовій тощо.

Допомога на час тимчасової непрацездатності – один із основних видів матеріального забезпечення робітників, службовців у разі тимчасової непрацездатності. Розрізняють такі види цієї Д.: а) при

Окреме провадження – урегульований цивільним процесуальним правом порядок розгляду справ про встановлення певних обставин – юридичних фактів, про зміну правового статусу громадян або неправильність дій

Договір дарування – договір, за яким одна сторона передає безоплатно іншій стороні майно у власність (повне господарське відання або оперативне управління) Д. д. вважається укладеним

Гарантії постійного нейтралітету – гарантії, передбачені угодою, яка зобов’язує певні держави забезпечити дотримання в період війни територіальної недоторканості постійно нейтральної держави. Порушення постійного нейтралітету означає

Зупинення провадження у справі – перерва у провадженні попереднього розслідування в кримінальній справі або тимчасове залишення кримінальної чи цивільної справи в суді без руху. З.

Закони про тимчасовий державний устрій України – закони, які виконували роль тимчасової Конституції Української держави з 29.IV. по 14.ХІІ.1918. Формально ухвалені власноручно гетьманом П. Скоропадським

Державна реєстрація інформаційних систем – легалізація державою відповідних інформаційних систем. Органи законодавчої, виконавчої та судової влади України, громадські об’єднання з метою оперативного інформування: громадськості про

Додаткова житлова площа – житлова площа, яка надається деяким категоріям громадян понад норму, встановлену законодавством. Д. ж. п. надається у вигляді окремої кімнати або в

Житлове приміщення – приміщення, придатне для житла людей. Належить до житлового фонду. Ж. п., які надаються громадянам, мають бути належно упорядковані відповідно до умов даного

Докази – фактичні дані (відомості про факти), одержані у передбаченому законом порядку, що мають значення для вирішення справи. Д. у кримінальній справі є будь-які фактичні

Авізо – письмове повідомлення про зміни у стані взаємних розрахунків між контрагентами. Здійснюється, як правило, письмовими повідомленнями одного банку іншому банкові або клієнтові про виконані

Фонд охорони навколишнього природного середовища – спеціальні засоби акумуляції і перерозподілу фінансових ресурсів на природоохоронні цілі. Створюється на загальнодержавному і місцевому рівнях і є позабюджетним

Спеціальна (вільна) економічна зона – частина території ( України, на якій встановлюються і діють спеціальний правовий режим економічної діяльності та порядок застосування і дії законодавства

Кримінальний процес – поняття, яке вживається в чотирьох значеннях: 1) діяльність певних органів і осіб; 2) галузь права; 3) правова наука; 4) навчальна дисципліна. К.

Втрата довір’я – наслідок винних дій працівника, який безпосередньо обслуговує грошові або товарні цінності. В. д. є додатковою підставою розірвання трудового договору з ініціативи власника

Абсолютні права – суб’єктивні права, носіям яких (фізичним і юридичним особам) протистоїть невизначене коло певним чином зобов’язаних осіб. А. п. реалізуються в абсолютних правовідносинах. Абсолютними

Потерпілий – особа, якій злочином заподіяно моральну, фізичну або майнову шкоду. Визнання громадянина П у справі має бути процесуально оформлене постановою органу дізнання, слідчого, прокурора,

Слідчий – посадова особа органів прокуратури, внутрішніх справ, Служби безпеки, яка призначається у встановленому законом порядку. Завданням С. є провадження попереднього слідства. С. зобов’язаний вжити

Договір комісії – договір, згідно з яким одна сторона (комісіонер) зобов’язується за дорученням іншої сторони (комітента) за винагороду укласти одну або кілька угод від свого

Допомога на дітей одиноким матерям – допомога, право на яку мають одинокі матері (які не перебувають у шлюбі), якщо у свідоцтві про народження дитини відсутній

Правовий режим надзвичайного стану – особливий порядок діяльності державних органів, органів місцевого та регіонального самоврядування, підприємств, установ і організацій, який допускає тимчасові обмеження в здійсненні

Контрфакція (фр. contraction – підробка) – в авторському праві означає порушення прав автора незаконним відтворенням і поширенням його твору.

Система цивільного права – чинне цивільне право будь-якої країни, яке розглядається у його внутрішньому поділі на окремі, інститути та в єдності цих інститутів, що становлять

Віддання неповнолітнього під нагляд батьків, опікунів, піклувальників або адміністрації дитячої установи – запобіжний захід, що застосовується до неповнолітнього обвинуваченого. Особи, яким за їхньою згодою або

Право колективної власності – право власності, суб’єктами якого визнаються: трудові колективи державних підприємств, колективи орендарів, колективні підприємства, кооперативи, споживча кооперація, колективні (фермерські) господарства, господарські товариства,

Концерн – об’єднання підприємств промисловості, наукових організацій, транспорту, банків, торгівлі на підставі повної фінансової залежності від одного підприємства або групи їх. Об’єднання підприємств у К.

Допомога на час вагітності і пологів – грошові виплати жінкам, які працюють на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності та господарювання, у розмірі

Природно-заповідний фонд України – ділянки суші і водного простору, природні комплекси і об’єкти, які мають особливу природоохоронну, наукову, естетичну, рекреаційну та іншу цінність і виділені

Працівники сезонні – особи, зайняті на роботах, які через природні і кліматичні умови виконуються не цілий рік, а протягом певного періоду (сезону), що не перевищує

Інформаційний запит – письмове звернення з приводу ознайомлення з офіційними документами державних органів з будь-яких питань, крім відомостей з обмеженим доступом, надання письмової чи усної

Козацько-гетьманська держава – держава, створена в ході визвольної війни українського народу 1648- 1654 pp. При цьому був використаний багатий досвід самобутньої козацької організації самоврядування. Територія

Групова злочинність – різновид злочинності, для якого характерним є те, що злочинний результат досягається дією не однієї особи (як при так званій індивідуальній злочинності), а

Віндикація в цивільному праві – спосіб захисту прав власності, за допомогою якого власник може витребувати своє майно з чужого незаконного володіння – від недобросовісного володільця,

Адміністративна юстиція – система спеціальних органів контролю за дотриманням законності у сфері державного управління, встановлений законом процесуальний порядок вирішення адміністративно правових спорів між громадянами та

Сільська Рада народних депутатів – представницький орган місцевого самоврядування в селі (селах). Складається з депутатів, які обираються строком на чотири роки у кількості, визначеній самою

Договір найму житлового приміщення – договір, за яким одна сторона (наймодавець) повинна надати іншій стороні (наймачу) для проживання житлове приміщення за встановлену плату. В будинках

Вищий нагляд за додержанням законів – цей термін є у чинній Конституції України та Законі України “Про прокуратуру”. У Конституційному Договорі даний термін не. вживається.

Добровільне соціальне страхування – страхування громадян, які займаються підприємницькою діяльністю, заснованою на особистій власності та виключно особистій праці, а також адвокатів, які мають свідоцтво на

Західноукраїнська Народна Республіка (ЗУНР) – державне утворення, яке виникло 13.ХІ.1918 замість проголошеної трьома тижнями раніше Української Держави. Було зафіксоване в ухваленому цього дня Українською національною

Відповідальність міжнародно-правова – обов’язок суб’єкта міжнародного права відшкодувати шкоду, заподіяну ним іншому суб’єкту міжнародного права. В. м.-п. виникає в разі порушення норм міжнародного права, договірних

Адміністративна юрисдикція – специфічний вид правоохоронної діяльності, яка здійснюється органами державного управління та іншими компетентними органами і полягає у розгляді справ про адміністративні правопорушення і

Європейська комісія з прав людини (ЄК) – контрольно-імплементаційний орган Європейської конвенції про права і основні свободи людини (ЄКПЛ), уповноважений розглядати скарги держав – учасниць про

Екстериторіальність – повне підпорядкування законам та юрисдикції власної держави установ або фізичних осіб, які знаходяться на території іншої держави, але розглядаються як такі, що перебувають

Громадська організація – один із видів об’єднання громадян, передбачений Законом України “Про об’єднання громадян”. Відповідно до ст. З цього Закону Г. о. визнається об’єднання громадян

Спільна часткова власність – перебування майна у спільній власності двох чи кількох осіб з визначенням частки кожного з них за згодою учасників або за рішенням

Інститут законодавства Верховної Ради України – самостійна науково-дослідна і прикладна державна установа, у структурі апарату Верховної Ради. Створений відповідно до постанови Президії Верховної Ради України

Відновлення кримінальної справи За нововиявленими обставинами – виключна стадія кримінального процесу, яка передбачає перегляд вироку, ухвали чи постанови суду, що набрали законної сили, у зв’язку

Адресна допомога – разові або періодичні грошові виплати чи забезпечення майном, які здійснюються на підставі спеціальних рішень органів влади та управління чи громадських організацій. Законодавством

Конституційні права і свободи громадян України – основні права і свободи громадян України, закріплені і гарантовані Конституцією України. До них належать соціально-економічні, політичні та громадянські

Переведення на іншу роботу – може бути на тому самому підприємстві, в установі, організації за іншою спеціальністю, кваліфікацією або на іншу посаду; на інше підприємство,

Служба безпеки України – державний правоохоронний орган спеціального призначення, який забезпечує безпеку України. СБ України підпорядкована Президенту України і підконтрольна Верховній Раді України. На неї

Цивільне право – галузь права, нормами якої регулюються майнові та особисті немайнові відносини. Майнові відносини виникають у зв’язку з володінням, користуванням, розпорядженням майном і переходом

Соціальний захист військовослужбовців – система норм різних галузей права, які гарантують реалізацію військовослужбовцями своїх конституційних прав та свобод, матеріальне та інше забезпечення у розмірах, що

Захист честі, гідності і ділової репутації – право громадянина та організації вимагати через суд спростування відомостей, що не відповідають дійсності або викладені неправдиво, принижують честь,

Убивство – протиправне, умисне або необережне позбавлення життя іншої людини. Об’єктом У. є людське життя, початком якого слід вважати початок фізіологічних пологів, а кінцем –

Податкова декларація (лат. declaratio – заява) – офіційна заява юридичної особи або громадянина, які за законодавством повинні сплачувати податки, про доходи, одержані за певний період,

Аліменти – обов’язок утримання у визначених законом випадках одним членом сім’ї іншого, який потребує цього. Найпоширенішим є утримання батьками неповнолітніх і непрацездатних повнолітніх дітей, які

Таймшіп (англ. ship’s time) – час стоянки судна в порту, який фіксується у відповідних документах. Так, витрати вантажного і розвантажувального часу в закордонних морських перевезеннях

Посада – первинна одиниця державних органів, визначена структурою і штатним розписом підприємств, установ, організацій різних форм власності, на яку покладено встановлене нормативними актами (положеннями про

Державний кадастр територій та об’єктів природно-заповідного фонду України – система вірогідних відомостей про природні, наукові, правові та інші характеристики територій і об’єктів, що входять до

Надання земельних ділянок – одна із функцій держави щодо розпорядження земельними ділянками, які знаходяться у її власності. Полягає у наданні земельних ділянок фізичним та юридичним

Перерва позовної давності – процедура, передбачена у разі пред’явлення позову у встановленому порядку або вчинення винною особою дій, що свідчать про визнання нею боргу чи

Рекультивація земель – комплекс робіт, спрямованих на відновлення продуктивності, народногосподарської цінності порушених земель та на поліпшення умов навколишнього природного середовища у зв’язку із приведенням цих

Родичі – люди, пов’язані кровним зв’язком, який тягне за собою виникнення, зміну або припинення прав і обов’язків. Р. бувають прямі (мати – дочка, батько –

Адміністративний процес – а) у широкому розумінні – порядок здійснення виконавчої та розпорядчої діяльності суб’єктів державного управління, що регулюється як правовими нормами, так і організаційними

Page 1 of 6123456