ЛЕКСИКА Антоніми Антоніми (від грецького Anti – “проти” й Onyma – “ім’я”) – це слова з протилежним лексичним значенням. Наприклад: Початок – кінець, сильний –

5.4. Методика навчання будови слова і словотвору Будова слова – традиційний розділ шкільної програми, в якому розглядаються значущі частини слова, відношення між спорідненими словами. Словотвір

СЛОВОТВІР. ОРФОГРАФІЯ Словотвірні ланцюжки При словотворенні виникають групи споріднених слів, які можна розмістити з урахуванням послідовності приєднання префіксів і суфіксів, утворивши Словотвірний ланцюжок. Наприклад: _

СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ Словосполучення Способи зв’язку слів у словосполученні У залежності від характеру підрядного зв’язку між головними і залежними словами розрізняють три способи зв’язку слів

Стилістика української мови Український менталітет і стилістика української мови Стилістична своєрідність слів, словосполучень і речень нерідко створюється такою логічно-значеннєвою й емоційною ознакою, як менталітет, ментальність.

ДІЄСЛОВО 6. ГРАМАТИЧНІ КАТЕГОРІЇ ДІЄСЛОВА Категорія аспектуальності Категорія аспектуальності – загально-дієслівна категорія, яка охоплює всі без винятку дієслівні утворення: особові дієслова, дієприкметник, дієприслівник, інфінітив і

МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ Прийменник як службова частина мови Групи прислівників за значенням Загальне Значення Розряд (що означають) На які питання відповідають Приклади Ознака дії Прислівники способу

ФРАЗЕОЛОГІЯ У лексиці української мови поряд з окремими словами вживаються стійкі словосполучення і навіть цілі речення (вислови), що за своїм змістом дорівнюють одному слову і

СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ Означення, додаток і обставини як другорядні члени речення У поширеному реченні граматична основа поширюється другорядними членами – Означенням, додатком, обставинами. Вони пояснюють

Українська мова Орфографія Правопис складних слів Разом пишуться: 1. Усі складноскорочені слова й похідні від них: держбанк, колгосп, міськом, держстрах, універмаг; колгоспний, комсомольський. Сюди належать

Морфологічний розбір Морфологічний розбір передбачає виділення постійних і змінних ознак частим і і мови, визначення її синтаксичної ролі, з’ясування орфограм та функції слова в тексті.

7.5. Робота над продуктивними видами мовленнєвої діяльності. Говоріння, письмо Говоріння як вид мовленнєвої діяльності Уміння говорити – одне з основних комунікативних умінь. Психологи (І. Зимня,

УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ Пряма і непряма мова Цитати Слова або цілі речення, які наводяться буквально з чийогось висловлювання, з якогось

Самостійні частини мови Іменник Відміни іменників Зміна іменників за відмінками й числами називається відмінюванням. За родом, типом основи та закінченням іменники належать до одної з

ДІЄСЛОВО 6. ГРАМАТИЧНІ КАТЕГОРІЇ ДІЄСЛОВА Категорії особи і числа Якщо загально-дієслівна категорія персональності/імперсональності грунтується на семантичній ознаці “наявність – відсутність діяча”, то значення категорії особи

УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО ДІЛОВА УКРАЇНСЬКА МОВА Автобіографія Автобіографія – документ, що містить опис життя та діяльності особи і складається нею самою. Автобіографія пишеться

УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО ДІЛОВА УКРАЇНСЬКА МОВА Субсидія Субсидія – вид допомоги (переважно у грошовій формі), що надсилається державою, юридичною чи приватною особою іншим

СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ Безсполучникове складне речення Інтонація в безсполучникових складних реченнях У безсполучниковому складному реченні його частини можуть поєднуватися інтонацією Переліку, пояснення і зіставлення. Інтонація

СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ Односкладні речення Безособові речення Безособовими називаються такі односкладні речення, у яких дія або стан не співвідноситься з дійовою особою. Якщо в означено-особовому

ПРИКМЕТНИК 2. СЕМАНТИКО – ГРАМАТИЧНІ ГРУПИ ПРИКМЕТНИКІВ Поділ прикметників на семантико – граматичні групи зумовлений характером ознаки, наявної у предметі. Природні властивості позамовних об’єктів відтворюють

СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ Основні види складнопідрядних речень Складнопідрядні речення займенниково-співвідносного типу Займенниково-співвідносними називають такі складнопідрядні речення, у яких підрядна частина пояснює співвідносний займенник головної частини.

Стилістика української мови Простота, стислість, виразність, чіткість і яскравість мовлення Такі комунікативно-стилістичні якості мовлення, як простота, стислість, виразність, чіткість і яскравість, настільки взаємопов’язані й взаємозумовлені,

11.4. Робота методичних об’єднань Важливим структурним підрозділом школи, що сприяє удосконаленню методичного забезпечення освітніх програм, підвищенню професійної майстерності вчителів-словесників є методичне об’єднання (МО) учителів української

УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО МОРФОЛОГІЯ Вигук Зразок розбору вигуку Ой, як же ви мене налякали! (О. Маковей) Ой – вигук. Група за значенням –

Розділ 16 ЕТИМОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ УКРАЇНСЬКОЇ ФРАЗЕОЛОГІЇ § 46. Становлення української фразеологічної етимології У сфері пояснення генези українських фразеологізмів, крім згаданих авторів, назовім насамперед найвидатнішого українського

Українська мова Орфографія Сполучення ЙО, ЬО Пишеться ЙО: 1. В українських словах на початку слів, після голосного та зрідка після приголосних: йому, йорж, знайомий, чийого,

Стилістика української мови Орфоепічно-акцентні мовні одиниці Основою, джерелом орфоепічних (вимовних) явищ, норм, особливостей мови є явища, норми, особливості фонетичні (фонематичні): не було б у мові

Орфоепія Зміни в групах приголосних При словотворенні приголосні звуки часто зазнають змін: А) – цьк – змінюється на – чч – (козацький – козаччина, турецький

Стилістика української мови Нормативність мовлення Найголовнішою особливістю, ознакою мовленнєвої культури є нормативність мовлення, бо в ній знаходить свій вияв визначальна сутність, ознака всенародної літературної мови

ЧИСЛІВНИК 1. ЧИСЛІВНИК У СИСТЕМІ ЧАСТИН МОВИ У гетерогенній класифікації, у її триаспектному варіанті, при якому враховується значення слова, його функція у складі речення та

УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО МОРФОЛОГІЯ Частка Групи часток за значенням Часток у мові дуже багато і виконувані ними функції – найрізноманітніші. Це зумовлює труднощі

ФОНЕТИКА. ОРФОЕПІЯ. ГРАФІКА. ОРФОГРАФІЯ Позначення звуків мовлення на письмі Співвідношення звуків і букв. Звукове значення букв Кожна буква українського алфавіту здебільшого передає один звук. Однак

УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО ФОНЕТИКА. ОРФОГРАФІЯ Приголосні тверді і м’які, дзвінкі й глухі Приголосні звуки поділяються на тверді і м’які. Вони можуть утворювати пари.

Українська мова Синтаксис Члени речення Головні члени речення. – Підмет (хто? що?) – те, про що йдеться у реченні. – Присудок (що робить предмет? який

ПРИКМЕТНИК 4. СЕМАНТИКО – ГРАМАТИЧНІ КАТЕГОРІЇ ЯКІСНИХ ПРИКМЕТНИКІВ КАТЕГОРІЯ ОБМЕЖЕННЯ ОЗНАКИ У поверхневій структурі речення прикметники вищого та найвищого ступенів утворюють синтаксичну категорію обмеження ознаки.

6. СЛОВНИКОВА РОБОТА НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 6.1. Лінгводидактичні основи словникової роботи Лексика української мови вивчається у двох напрямах: розділ “Лексикологія” і робота над словом

Самостійні частини мови Дієприкметник Зразки розбору дієприкметника Сповненому – дієслово, дієприкметник; поч. ф. – сповнений; пасивний, доконаного виду, минулого часу, в однині, середньому роді, місцевому

МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ Іменник Рід незмінюваних іменників Рід незмінюваних іменників визначається за такими правилами: А) назви осіб мають рід відповідно до статі: Мсьє, денді – чоловічий

ПРИКМЕТНИК 5. ЛЕКСИКО – СЕМАНТИЧНІ КАТЕГОРІЇ ВІДНОСНИХ ПРИКМЕТНИКІВ Категорія темпоральності Лексико-семантична категорія темпоральності становить ряди граматичних форм ад’єктивів, які час існування або буття предмета відтворюють

СТИЛІСТИКА Стилі української мови Сучасна українська літературна мова обслуговує різні сфери суспільного життя, тобто є багатофункціональною. Це зумовлює її функціонально-стильове розмежування – поділ на функціональні

УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО ФОНЕТИКА. ОРФОГРАФІЯ І пишеться: 1. На початку слова: Ім’я, індик, іній, інколи, іноді, інший, існувати, істина. 2. Відповідно до вимови

Розділ 2 ІДЕОГРАФІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ФРАЗЕОЛОГІЇ Укладання словників різних типів (у тому числі й ідеографічних), історико-етимологічний аналіз ФО, використання лінгвогеографічних методів дослідження фразеологічного складу, дослідження з

СПОЛУЧНИК 3. ГРАМАТИЧНІ ЗНАЧЕННЯ СПОЛУЧНИКІВ Статус морфеми сполучники мають тому, що, на відміну від слова, яке становить єдність лексичного і граматичного значень, вони є виразниками

ДІЄСЛОВО 6. ГРАМАТИЧНІ КАТЕГОРІЇ ДІЄСЛОВА Категорія виду Вид – граматична категорія дієслова, що виступає як центральна щодо загальнішої дієслівної категорії – аспектуальності. Категорія виду властива

УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО ЛІНГВІСТИКА ТЕКСТУ Запитання для самоконтролю У чому полягає відмінність між поняттями “мова” та “мовлення”? Назвіть основні ознаки тексту. Що називають

Самостійні частини мови Дієслово Дієвідміни За характером голосного в особовому закінченні дієслова теперішнього часу поділяються на першу і другу дієвідміни. До першої дієвідміни належать дієслова,

УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО РИТОРИКА Елокуція Елокуція – це словесне оформлення думки, тобто власне творення тексту. Основними одиницями елокуції є тропи і фігури. Тропами

БУДОВА СЛОВА. ОРФОГРАФІЯ Найпоширеніші випадки чергування голосних і приголосних звуків Чергування о – а, е – і, е – и При чергуванні – буква А

СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ Безсполучникове складне речення Розділові знаки в безсполучниковому складному реченні Залежно від характеру смислових зв’язків та інтонації між частинами безсполучникового складного речення може

Розділ 11 СТИЛІСТИКА І КОНОТАЦІЯ УКРАЇНСЬКИХ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ Фразеологізми справедливо вважаються “специфічними рисами кожної мови”, “квінтесенцією національного обличчя мови”, “згустками розуму й знання”. У фразеології, за

УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО МОРФОЛОГІЯ Займенник Послідовність розбору займенників 1. Назва частини мови. Загальне значення. 2. Початкова форма (називний відмінок однини). 3. Розряд зазначенням.

Лексикологія Загальновживані слова Мова нагадує живий організм: одні слова народжуються в ній із кожною новою епохою, інші починають рідко вживатися або й зовсім зникають. Одні

МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ Прикметник Повні і короткі форми прикметників В українській мові прикметники мають, як правило, Повну форму, що відмінюється (Зелений, ясний), і лише деякі якісні

Стилістика української мови Стилістичне використання складних речень Складне речення порівняно з простим реченням здебільшого становить синтаксичне утворення дещо вищого рівня складності – змістової, граматичної і

УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО МОРФОЛОГІЯ Дієприкметник Дієприкметниковий зворот Дієприкметник разом із залежними від нього словами називається Дієприкметниковим зворотом. Наприклад: На шляху розвитку кожної мови

УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО БУДОВА СЛОВА. СЛОВОТВІР Прикметникові та дієприкметникові суфікси А) – н(ий) у більшості якісних і відносних прикметників: Дружний (спів), Західний, мільйонний,

МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ Прикметник Якісні, відносні та присвійні прикметники За лексичним значенням і морфологічними та словотвірними особливостями прикметники поділяються на три групи: якісні, відносні і присвійні.____________________________________________________

Розділ 7 ГРАМАТИЧНА СТРУКТУРА ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ Як уже зазначалося, проблема систематизації фразеологічного матеріалу, його класифікації постійно перебуває в полі зору мовознавців. Дифузність фразеологічного значення, різноструктурність, семантична

Стилістика української мови Чистота мовлення Чистота мовлення є його важливою комунікативно-стилістичною ознакою. Лексема “чистота” означає стан і властивість за значенням “чистий”, напр.: М. Рильський високо

Стилістика української мови Стилістичні властивості дієслова У кожній розвиненій мові дієслова становлять найчисленнішу (після іменників і прикметників) групу лексем. Дієслово – повнозначне слово, яке позначає

Українська мова Синтаксис Складне речення Синтаксичний розбір складного речення 1. Тип речення (складносурядне, складнопідрядне, безсполучникове). 2. Сполучниковий чи безсполучниковий зв’язок, тип сполучників. 3. Види підрядних

УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО МОРФОЛОГІЯ Займенник Питальні займенники Питальні займенники використовуються для вираження запитань про особу чи предмет, їхню ознаку, кількість. Вживаються питальні займенники

Розділ 11 СТИЛІСТИКА І КОНОТАЦІЯ УКРАЇНСЬКИХ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ § 34. Функціонально-стильові розряди фразеологізмів Основними функціонально-стильовими розрядами фразеологізмів є розмовні, просторічні, фольклорні й книжні. До Розмовних Належать

УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО ЛІНГВІСТИКА ТЕКСТУ Мовні засоби вираження міжфразних зв’язків Частини тексту пов’язуються не лише за змістом, але й за допомогою лексичних та

Українська мова Словотвір Розбір слова за будовою 1. Виділити закінчення та основу слова. 2. Знайти корінь, підбираючи спільнокореневі слова. 3. Виділити суфікс, підбираючи слова з

СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ Просте ускладнене речення За будовою і значенням прості речення можуть бути ускладнені однорідними членами, звертаннями, вставними словами (словосполученнями, реченнями), відокремленими членами. Речення

УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО ФОНЕТИКА. ОРФОГРАФІЯ Чергування У-В В українській мові чергуються як прийменники у, в, так і префікси у-, в – у словах,

МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ Прийменник як службова частина мови Непохідні й похідні прийменники За походженням прийменники поділяються на дві основні групи: Непохідні (або первинні) та похідні (або

УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО ЛІНГВІСТИКА ТЕКСТУ Приклад аналізу тексту Національний символ українського народу Під час розкопок археологів на території України часто знаходять тризуб, який,

Українська мова Орфографія Чергування з–із–зо (ЗІ) Пишеться З: 1. Перед голосними на початку слова, незалежно від паузи та закінчення попереднього слова: Постать, що з обличчя

МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ Іменник Іменники спільного роду В українській мові окрему групу становлять іменники спільного роду. Це такі загальні і власні назви осіб, рід яких визначається

3.5. Нетрадиційні (нестандартні) уроки Однією з особливостей організації уроку української мови є ідея оптимальних способів структурування теоретичного матеріалу з метою інтенсифікації навчання, про що говорилося

Зв’язок розвитку мовлення з формуванням соціокультурної компетенції. Формування мовленнєвої компетенції учнів, зокрема вмінь сприймати й розуміти думки інших та планувати й створювати власні висловлювання, зумовлює

УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО ЛЕКСИКОЛОГІЯ Групи слів за значенням Омоніми (гр. Homos – однаковий і Grapho – пишу) – слова, що мають однакове звучання

Самостійні частини мови Прислівник Групи прислівників за значенням За шкільною програмою виділяють такі розряди прислівників: Розряди (групи) прислівників На які питання відповідають Приклади Спосіб дії

МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ Числівник Розбір числівника як частини мови Послідовність розбору 1. Частина мови. 2. Початкова форма (називний відмінок). 3. Кількісний (який розряд кількісних) чи порядковий

УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО МОРФОЛОГІЯ Іменник Назви істот і неістот За значенням усі іменники поділяються на назви істот і неістот. До істот належать: –

Орфографія Правопис слів іншомовного походження Неподвоєні і подвоєні приголосні 1. У загальних назвах слів іншомовного походження приголосні звичайно не подвоюються: акумулятор, бароко, беладона, група, інтелектуальний,

СЛОВОТВІР. ОРФОГРАФІЯ Словотвір – це розділ науки про мову, який вивчає способи творення слів. Більшість слів української мови – похідні, утворені від інших слів. Саме

УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО МОРФОЛОГІЯ Частка Послідовність розбору частки 1. Речення з часткою. 2. Аналізована частка. 3. Розряд за значенням, яке передає частка. 4.

СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ Складносурядне речення Складносурядне речення, його будова і засоби зв’язку Складносурядним називається складне речення, частини якого синтаксично рівноправні й поєднані між собою інтонацією

ПРИСЛІВНИК 7. ОСНОВНІ ТИПИ АДВЕРБІАЛЬНОЇ ДЕРИВАЦІЇ Відіменникова адвербіальна деривація Іменникові форми найширше використовуються для вираження прислівникових семантико – синтаксичних відношень. У сферу адвербіальних відношень спрямовані

5.5. Основні поняття граматики Місце граматики в шкільному курсі української мови Граматика як мовознавча дисципліна складається з двох пов’язаних між собою розділів – морфології та

УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО МОРФОЛОГІЯ Прикметник Ступені порівняння прикметників Якісні прикметники при порівнюванні ознак предметів можуть вказувати на неоднакову міру якості. У зв’язку з

8.3. Робота зі стилістики в початковій школі Навчаючи української мови молодших школярів, учитель розширює коло питань, конкретизуючи й поглиблюючи зміст шкільної програми. Адже структура шкільного

Стилістика української мови Стилістика категорії роду іменників Стилістичні функції морфологічних форм мови прийнято характеризувати за тими морфологічними категоріями, значеннями, які властиві словам певної частини мови.

МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ Числівник Збірні числівники Збірні числівники Обидва, обидві, обоє, двоє та неозначено-кількісний числівник Кілька відмінюються, як ДвА; чЕтверо – як Чотири; багато, троє, п’ятеро

3.4. Технологія сучасного уроку мови Основною формою організації навчального процесу в усіх типах шкіл був і залишається урок. Учені-методисти і вчителі-практики шукають відповідь на питання:

Стилістика української мови Евфонія (милозвучність) мовлення Однією з позитивних і, водночас, визначальних ознак мовлення є його евфонія, милозвучність (грец. eophonia, від eu – добре і

8.6. Формування стилістичних умінь та навичок У зміст роботи зі стилістики включається не лише сукупність теоретичних відомостей про стилі української мови, їх особливості, сфери використання,

Стилістика української мови Риторика як складова стилістики Важливим елементом стилістики, загальної теорії й практики культури мовлення є ритори к а (грец. rhetor – оратор) –

Стилістика української мови 4. Комунікативно-стилістичні якості мовлення На підвалинах знань про стилістику різнотипних мовних засобів і практичного вміння послуговуватись ними в індивідуальному мовленні в українській

УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО БУДОВА СЛОВА. СЛОВОТВІР Послідовність розбору слова за будовою 1. Назвати аналізоване слово. 2. Змінюючи форму слова, знайти основу та закінчення,

СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ Складносурядне речення Розділові знаки між сурядними частинами складного речення У складному реченні між сурядними частинами можуть ставитися кома, крапка з комою або

ПРИСЛІВНИК 7. ОСНОВНІ ТИПИ АДВЕРБІАЛЬНОЇ ДЕРИВАЦІЇ АНАЛІТИЧНІ ПРИСЛІВНИКИ ПРОСТОРОВОЇ СЕМАНТИКИ Значення місця, що конкретизується як дистантна локалізація щодо просторового орієнтира, в детермінантній позиції виражає родовий

УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО МОРФОЛОГІЯ Іменник Правопис складних іменників Разом пишуться: А) складні іменники, утворені шляхом поєднання за допомогою сполучного звука двох або кількох

ФОНЕТИКА. ОРФОЕПІЯ. ГРАФІКА. ОРФОГРАФІЯ Вимова приголосних звуків та позначення їх на письмі Основні випадки чергування у – в, і – й Основні випадки чергування прийменників

Стилістика української мови Стилістичні функції абзацу і тексту Стилістичні можливості абзацу й тексту зазвичай ширші й різноманітніші, ніж можливості речення, але водночас вони менш компактні

УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО ДІЛОВА УКРАЇНСЬКА МОВА Доручення Доручення (довіреність) – це письмове повноваження, яке видається установою, організацією чи підприємством або окремою особою іншій

Розділ 8 СТРУКТУРНО-ЕКСТРАЛІНГВІСТИЧНА ПІДОСНОВА ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ Дослідження фразеотворення стало в останні десятиліття окремим напрямом (аспектом) фразеологічної науки. Ю. Гвоздарєв визначає фразеотворення як вивчення закономірностей утворення фразеологічних

ЛЕКСИКА Діалектні слова У лексичному складі української мови виділяється група слів, уживання яких обмежене певною місцевістю. Такі слова називаються діалектними, або діалектизмами. Наприклад, словами Зозуля,

Стилістика української мови Стилістика неозначено-особових речень Серед односкладних речень виокремлюють неозначено-особові – речення, у яких виконувач дії мислиться неозначено, а головний член речення виражений формою

Стилістика української мови Стилістично марковані і стилістично немарковані мовні одиниці Мовні одиниці, особливо лексичні, фразеологічні, частково й граматичні, функціонально різнотипні; одні з них стилістично марковані,

Стилістика української мови Стилістичні функції засобів словотвору Винятково важлива роль у вираженні найрізноманітніших лексичних значень, які властиві словам і багатьом сполученням слів, належить засобам словотвору,

Українська мова Частини мови Числівник Відмінювання числівників Кількісні числівники, що означають цілі числа, змінюються за відмінками так: Р. Д. Зн. Ор. М. Два двох двом

Стилістика української мови Стилістичні особливості конкретних, абстрактних і матеріально-речовинних іменників У мисленні і мовленні людей переважають конкретні іменники. Ними прийнято називати дискретні (роздільні, окремі) предмети,

УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО МОРФОЛОГІЯ Дієслово Способи дієслів Дієслова мають три способи: дійсний, умовний та наказовий. Дійсний спосіб виражає дію, яка відбувається, відбувалася чи

УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО МОРФОЛОГІЯ Частка Часткою називається службова частина мови, яка надає реченням чи окремим його членам певних відтінків значення або слугує для

УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО МОРФОЛОГІЯ Іменник Відмінювання іменників Відмінювання іменників – це один із засобів зв’язку слів у реченні. Називний відмінок – початкова форма

Розділ 8 СТРУКТУРНО-ЕКСТРАЛІНГВІСТИЧНА ПІДОСНОВА ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ § 21. Творення фразеологізмів на базі прислів’їв та приказок Обгрунтування фразеологічної деривації знаходимо насамперед у працях О. Потебні (“згущення думки”),

УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО МОРФОЛОГІЯ Прислівник Тексти для диктантів Нічна симфонія На обрії сонце залишило блідо-рожеве пасмо. Воно розтягнулося, наче позіхало, спливло й потягнуло

Українська мова Частини мови Прикметник Поділ прикметників на групи 1. Тверда група: – прикметники, основа яких закінчується на твердий приголосний: добрий, вразливий, минулий, прекрасний; –

Стилістика української мови Стилістика номінативних речень Семантично, структурно й стилістично номінативні (називні) речення суттєво відрізняються від дієслівних односкладних конструкцій: у номінативних односкладних реченнях йдеться про

УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО ДІЛОВА УКРАЇНСЬКА МОВА Розписка Розписка – це письмове підтвердження певної дії, яка мала місце, – передачі й отримання грошей, товарів,

6.7. Формування лексичних умінь і навичок Вивчення розділу “Лексикологія” і подальша словникова робота на уроках української мови формують в учнів лексичні вміння і навички, передбачені

ІМЕННИК ІМЕННИКИ ГРАМАТИЧНОГО ЧИСЛА Число власних назв У граматичній категорії числа власні назви виділяються специфічною ознакою – відсутністю числової характеристики, тобто вони позбавлені ознак квантитативної

УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО ДІЛОВА УКРАЇНСЬКА МОВА План роботи План роботи – документ, який встановлює точний перелік намічених для виконання робіт чи заходів, їх

УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО МОРФОЛОГІЯ Дієприслівник Питання для самоконтролю 1. Що таке дієприслівник? 2. Яка різниця між дієприкметником та дієприслівником? 3. Яка різниця між

УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ Другорядні члени речення До другорядних членів речення належать додатки (_ _ ), означення (~~) й обставини (_._.

СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ Речення зі звертаннями, вставними словами (словосполученнями, реченнями) Синтаксичний розбір речення зі звертанням Послідовність розбору 1. Дати загальну характеристику простого речення (розповідне, питальне

УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО ДІЛОВА УКРАЇНСЬКА МОВА Резюме Резюме – це документ про особисті, освітні та професійні дані. Складається при прийомі на роботу. Особливістю

МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ Іменник Назви збірних понять Іменники на позначення збірних понять утворюються за допомогою суфіксів – Ств (-цтв ), – як, – няк, – ник,

Словосполучення Просте речення Другорядні члени речення Крім головних, у реченні бувають другорядні члени, які пояснюють інші слова, уточнюють зміст речення, розширюють, доповнюють інформацію. До другорядних

Службові частини мови Частка Розбір частки як частини мови 1. Слово. Частина мови. 2. Розряд за значенням. 3. Походження, будова. 4. Особливості правопису. Зразки розбору

Склад. Перенос слів Слово має стільки складів, скільки голосних звуків: джміль, со-неч – ко, не бес ний, мрі-я (але: мрій). При поділі на склади слід

ФРАЗЕОЛОГІЯ Джерела українських фразеологізмів Переважна більшість фразеологізмів походить із народної мови. Це передусім прислів’я, приказки, вислови жартівливого характеру. Не так лінь, як неохота. Надувся, як

Складне речення Складні речення з кількома підрядними Бувають складнопідрядні речення, у яких є дві й більше підрядні частини. За характером зв’язків між частинами таких речень

ФОНЕТИКА. ОРФОЕПІЯ. ГРАФІКА. ОРФОГРАФІЯ Звуки мовлення Голосні і приголосні звуки Усього в українській мові 38 звуків. Не всі звуки мовлення творяться однаково. Так, одні утворюються

УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ Види складних речень Зв’язок підрядних речень із головним. Види підрядних речень Підрядне речення поєднується з головним такими

УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ Члени речення Складені присудки Складеним називається присудок, виражений двома або кількома словами. Складені присудки бувають дієслівні та

ІМЕННИК СЕМАНТИЧНІ ФУНКЦІЇ ВІДМІНКІВ Орудний відмінок Орудний відміток спеціалізується на вираженні функції інструменталя, іншим відмінкам ця семантична ознака не властива. Формування вказаного значення відбувається при

ФОНЕТИКА. ОРФОЕПІЯ. ГРАФІКА. ОРФОГРАФІЯ Звуки мовлення Тверді і м’які приголосні Приголосні звуки української мови бувають Тверді і м’які. Їхня вимова розрізняється положенням язика в ротовій

Лексикологія Застарілі слова (архаїзми). Неологізми Лексика української мови постійно змінюється, як змінюється сама навколишня дійсність. Одні слова виходять із повсякденного вжитку разом із явищами, які

УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО МОРФОЛОГІЯ Дієприслівник Дієприслівник – це особлива незмінювана форма дієслова, яка, як помітно з самого терміна, об’єднує граматичні ознаки дієслова та

УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО ЛЕКСИКОЛОГІЯ Фразеологізми Фразеологізмом або фразеологічною одиницею Називають єдність двох або кількох слів, організованих як словосполучення або речення, яка має цілісне

Самостійні частини мови Числівник Кількісні числівники Кількісні числівники за значенням поділяються на: – власне кількісні: чотири, дев’ятнадцять, сто двадцять; – дробові: одна друга, одна ціла

5.2. Особливості вивчення лексикології Шкільний курс лексики має свої наукові основи, що містять лінгвістичні, психологічні й методичні чинники. Лексикологія є наукою не про окремі слова,

Службові частини мови Частка Розряди часток за значенням За роллю в реченні визначають формотворчі, заперечні та модальні частки. Назва розряду Роль у мові Приклади Формотворчі

СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ Складнопідрядне речення Інтонація у складнопідрядному реченні Частини складнопідрядного речення, як і будь-якого складного речення, не мають самостійної інтонаційної завершеності: закінчена інтонація охоплює

Самостійні частини мови Дієслово Перехідні й неперехідні дієслова Перехідні дієслова означають таку дію, яка переходить на інший предмет: посадила калину, місив глину, читав листа. Перехідні

УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО МОРФОЛОГІЯ Дієприкметник Написання дієприкметників 1. У дієприкметникових суфіксах – н-, – ен – завжди пишеться одне Н: Згаданий, втілений. 2.

УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО МОРФОЛОГІЯ Прикметник Послідовність розбору прикметника 1. Назва частини мови. Загальне (лексичне) значення. 2. Початкова форма (Н. в. однини чоловічого роду).

Самостійні частини мови Прислівник Зразки розбору прислівника Океан місячної ночі розливається навкруги (О. Гончар). Навкруги – прислівник; розряд – прислівник місця дії; пишеться разом; утворений

Орфоепія Фонетична транскрипція Фонетична транскрипція – це звуковий запис слів із використанням відповідних умовних позначок: ‘ – м’якість приголосного; : – подовжений звук; ‘ –

УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО МОРФОЛОГІЯ Іменник Зразок розбору іменника Блажен, хто серцем незлобливий, хто приязно живе з людьми (О. Кониський). 1. Серцем – іменник,

УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО МОРФОЛОГІЯ Числівник Дробові числівники Дробові числівники складаються з двох частин, перша з яких є кількісним числівником, а друга – порядковим,

СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ Словосполучення Словосполучення – це синтаксична одиниця, що утворюється поєднанням двох або більшої кількості повнозначних слів на основі підрядного зв’язку. За будовою словосполучення

Стилістика української мови Стилістика інфінітивних речень В усіх стилях і в обох формах мови – усній і писемній – за багатьох мовленнєвих ситуацій використовуються речення

МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ Займенник Неозначені і заперечні займенники, їх відмінювання Творення неозначених і заперечних займенників Неозначені займенники відмінюються лише в основній частині і мають такі відмінкові

ЗАМІСТЬ ПЕРЕДМОВИ Термін Фразеологія (від гр. Phrasis – вираз, спосіб вираження, зворот і logos – слово, вчення) в сучасній українській мові вживається принаймні в чотирьох

СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ Основні види складнопідрядних речень Синтаксичний розбір складнопідрядного речення з кількома підрядними Послідовність розбору 1. Зазначити, що речення складне, сполучникове, складнопідрядне, з кількома

УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО ФОНЕТИКА. ОРФОГРАФІЯ Передача голосних звуків Е пишеться: 1. На початку слова: Екватор, екзаменатор, електрика, енергія, ентузіазм, етап. 2. Після голосного,

Розділ 1 ФРАЗЕОЛОГІЗМ ЯК ЛІНГВІСТИЧНА ОДИНИЦЯ § 3. Олександр Потебня – предтеча української фразеології Становлення фразеології як лінгвістичної дисципліни звичайно пов’язують насамперед із працями Ш.

Українська мова Синтаксис Другорядні члени речення Додаток (відповідає на питання непрямих відмінків). Буває прямий (відповідає на питання знахідного відмінка без прийменника: бачити його) та непрямий

Page 1 of 6123456