Довідник з української мови

now browsing by category

 

Антоніми – ЛЕКСИКА

Методика навчання будови слова і словотвору

Словотвірні ланцюжки

Способи зв’язку слів у словосполученні

Український менталітет і стилістика української мови

Граматична категорія відмінка – ГРАМАТИЧНІ КАТЕГОРІЇ ІМЕННИКА

Категорія аспектуальності – ГРАМАТИЧНІ КАТЕГОРІЇ ДІЄСЛОВА

Групи прислівників за значенням

ФРАЗЕОЛОГІЯ

Означення – Означення, додаток і обставини як другорядні члени речення

Правопис складних слів – Орфографія

Сполучники сурядності й підрядності – Сполучник як службова частина мови

Морфологічний розбір

Синтаксичний розбір простого речення – Просте речення

Правопис приголосних у кінці префіксів – Орфографія

Робота над продуктивними видами мовленнєвої діяльності. Говоріння, письмо Говоріння як вид мовленнєвої діяльності

Цитати – Пряма і непряма мова

Відміни іменників – Іменник

Категорії особи і числа – ГРАМАТИЧНІ КАТЕГОРІЇ ДІЄСЛОВА

Автобіографія

Субсидія

Інтонація в безсполучникових складних реченнях – Безсполучникове складне речення

Безособові речення – Односкладні речення

СЕМАНТИКО – ГРАМАТИЧНІ ГРУПИ ПРИКМЕТНИКІВ

Стилістика речень із звертанням і стилістика звертань – речень

Повні й короткі, стягнені й нестягнені форми прикметників

Алфавіт – Позначення звуків мовлення на письмі

Складнопідрядні речення займенниково-співвідносного типу – Основні види складнопідрядних речень

Простота, стислість, виразність, чіткість і яскравість мовлення

Робота методичних об’єднань

Зразок розбору вигуку – Вигук

Становлення української фразеологічної етимології

Сполучення ЙО, ЬО – Орфографія

Орфоепічно-акцентні мовні одиниці

Зміни в групах приголосних – Орфоепія

Нормативність мовлення

Мова як джерело стилістичних знань – Стилістика як лінгвістичне вчення

ЧИСЛІВНИК У СИСТЕМІ ЧАСТИН МОВИ

Кількісні іменники – ІМЕННИКИ СЕМАНТИКО – ГРАМАТИЧНОГО ЧИСЛА

Групи часток за значенням

Інші види фразеологічних словників – УКРАЇНСЬКА ФРАЗЕОГРАФІЯ

Співвідношення звуків і букв. Звукове значення букв – Позначення звуків мовлення на письмі

Пряма і непряма мова як засоби передачі чужої мови – Пряма і непряма мова. Діалог

Приголосні тверді і м’які, дзвінкі й глухі

Члени речення

Об’єкт і предмет стилістики – Стилістика як лінгвістичне вчення

КАТЕГОРІЯ ОБМЕЖЕННЯ ОЗНАКИ

Обладнання: малюнки із зображенням жестів і міміки

Лінгводидактичні основи словникової роботи

Зразки розбору дієприкметника – Дієприкметник

Рід незмінюваних іменників – Іменник

Категорія темпоральності

Стилі української мови – СТИЛІСТИКА

І пишеться

ІДЕОГРАФІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ФРАЗЕОЛОГІЇ

ГРАМАТИЧНІ ЗНАЧЕННЯ СПОЛУЧНИКІВ – СПОЛУЧНИК

Категорія виду – ГРАМАТИЧНІ КАТЕГОРІЇ ДІЄСЛОВА

Запитання для самоконтролю

Написання разом і через дефіс складних слів – Основні способи словотворення

Дієвідміни – Дієслово

Елокуція

Чергування о – а, е – і, е – и

Розділові знаки в безсполучниковому складному реченні – Безсполучникове складне речення

Ненаголошені Е та И в коренях слів – Орфографія

СТИЛІСТИКА І КОНОТАЦІЯ УКРАЇНСЬКИХ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ

Послідовність розбору займенників – Займенник

Загальновживані слова

Повні і короткі форми прикметників

Стилістичне використання складних речень

Дієприкметниковий зворот

Прикметникові та дієприкметникові суфікси

Якісні, відносні та присвійні прикметники

ГРАМАТИЧНА СТРУКТУРА ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ

Завдання та вправи для самоконтролю – Іменник

Чистота мовлення

Написання слів із частками разом, окремо та через дефіс – Частка

Зразки відмінювання множинних іменників – Іменник

Стилістичні властивості дієслова

Синтаксичний розбір складного речення – Складне речення

Питальні займенники – Займенник

Зразок синтаксичного розбору складнопідрядного речення

Функціонально-стильові розряди фразеологізмів

Мовні засоби вираження міжфразних зв’язків

Розбір слова за будовою – Словотвір

Усне мовлення, розмовне мовлення – Стилі і форми мови

Речення з однорідними членами – Просте ускладнене речення

Чергування У-В

Розділові знаки в реченні з кількома підрядними – Основні види складнопідрядних речень

Речення з кількома рядами однорідних членів – Просте ускладнене речення

Непохідні й похідні прийменники

Приклад аналізу тексту

Чергування з–із–зо (ЗІ) – Орфографія

Іменники спільного роду – Іменник

Нетрадиційні (нестандартні) уроки

Художній стиль мови і мовлення – Стилі і форми мови

Родові ознаки незмінюваних слів – ІМЕННИКИ ГРАМАТИЧНОГО РОДУ

Зв’язок розвитку мовлення з формуванням соціокультурної компетенції

Семантична класифікація – КЛАСИФІКАЦІЯ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ

Омоніми – Групи слів за значенням

Групи прислівників за значенням – Прислівник