Хімія підготовка до ЗНО та ДПА Комплексне видання ЧАСТИНА І ЗАГАЛЬНА ХІМІЯ ОРГАНІЧНА ХІМІЯ АЛКІНИ Фізичні властивості алкінів Фізичні властивості алкінів схожі на властивості алканів

Хімія – універсальний довідник КІЛЬКІСНІ ВІДНОШЕННЯ В ХІМІЇ ЗАКОН ЗБЕРЕЖЕННЯ МАСИ Рівняння хімічної реакції – це, фактично, рівняння матеріального балансу речовин, що вступили в реакцію,

ХІМІЯ – Комплексна підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНА ХІМІЯ 3. Хімічний зв’язок 3.6. Найважливіші характеристики ковалентного зв’язку Характерні властивості ковалентного зв’язку –

Хімія – універсальний довідник ВОДЕНЬ ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ВОДНЮ Молекула водню двохатомна – Н2. За звичайних умов – це газ без кольору, запаху і смаку. Водень

Хімія – універсальний довідник БУДОВА РЕЧОВИНИ ХІМІЧНИЙ ЗВ’ЯЗОК МОЛЕКУЛЯРНІ ОРБІТАЛІ. МОЛЕКУЛА Н2 Для опису розподілу електронної густини в молекулі використовують уявлення про молекулярну орбіталь. Молекулярна

Хімія підготовка до ЗНО та ДПА Комплексне видання ЧАСТИНА ІІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ НЕОРГАНІЧНА ХІМІЯ Тема 26. Нітроген Серед чотирьох наведених варіантів відповідей виберіть

Хімія підготовка до ЗНО та ДПА Комплексне видання ЧАСТИНА І ЗАГАЛЬНА ХІМІЯ ОРГАНІЧНА ХІМІЯ АЛЬДЕГІДИ Хімічні властивості альдегідів 1. Горіння. Як і більшість органічних сполук,

Хімія – універсальний довідник ХІМІЧНИЙ ПРОЦЕС РЕАКЦІЇ ЗІ ЗМІНОЮ СТУПЕНІВ ОКИСНЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ СКЛАДАННЯ РІВНЯНЬ ОКИСНО-ВІДНОВНИХ РЕАКЦІЙ З ВИКОРИСТАННЯМ СТУПЕНІВ ОКИСНЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ Окисник – речовина, що

Хімія підготовка до ЗНО та ДПА Комплексне видання ЧАСТИНА І ЗАГАЛЬНА ХІМІЯ ХІМІЧНИЙ ЗВ’ЯЗОК І БУДОВА РЕЧОВИНИ Іонний зв’язок Утворення іонного зв’язку Іонний зв’язок за

ХІМІЯ – Комплексна підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНА ХІМІЯ 4. Хімічна реакція 4.2. Атомно-молекулярне вчення. Закони збереження маси речовин, сталості складу речовин

Хімія – універсальний довідник ГАЛОГЕНИ Галогенами називаються хімічні елементи VІІА групи. Ця загальна назва походить від грец. “галс” – сіль і “генес” – той, що

КЛАСИ ОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН 5 . Карбонові кислоти 5.2 . Структура карбонових кислот Карбонові кислоти дисоціюють у воді з утворенням іонів карбоксилату та іонів гідроксонію: Центральний

Хімія підготовка до ЗНО та ДПА Комплексне видання ЧАСТИНА ІІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ НЕОРГАНІЧНА ХІМІЯ Тема 30 . Карбон Серед чотирьох наведених варіантів відповідей

Хімія – універсальний довідник ХІМІЯ І ХІМІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ ХІМІЯ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА. ХІМІЧНА ЕКОЛОГІЯ. ОХОРОНА ГІДРОСФЕРИ У природних умовах відбувається постійний кругообіг води, за рахунок чого

КИСЛОТИ Й ОСНОВИ 2. Протолітична рівновага 2.2. Водневий показник У водних розчинах електролітів (кислот, основ) іонний добуток води залишається практично незмінним, поки їх концентрація не

ХІМІЯ – Комплексна підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання РОЗДІЛ III. ОРГАНІЧНА ХІМІЯ 10. Теоретичні основи органічної хімії 10.9. Типи реакцій в органічній хімії 1. За

Хімія Неорганічна хімія Метали Елементи-метали в Періодичній системі Якщо в Періодичній системі провести діагональ від Берилію до Астату, то зліва внизу розміщуватимуться елементи-метали (до них

Хімія – універсальний довідник КИСЕНЬ ТЕПЛОВИЙ ЕФЕКТ ХІМІЧНОЇ РЕАКЦІЇ Реакції, що супроводжуються виділенням теплоти, називаються екзотермічними. Наприклад, Реакції, що супроводжуються поглинанням теплоти, називаються ендотермічними. Наприклад,

ХІМІЯ – Комплексна підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання РОЗДІЛ II. НЕОРГАНІЧНА ХІМІЯ 9. Неметалічні елементи та їхні сполуки. Неметали 9.5. Елементи IV Групи 9.5.2. Карбон

ХІМІЯ – Комплексна підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання РОЗДІЛ III. ОРГАНІЧНА ХІМІЯ 11. Вуглеводні 11.6. Детонаційна стійкість бензину Одним з найважливіших властивостей пального є його

Хімія підготовка до ЗНО та ДПА Комплексне видання ЧАСТИНА ІІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ НЕОРГАНІЧНА ХІМІЯ Тема 28. Амоніак Серед чотирьох наведених варіантів відповідей виберіть

Хімія підготовка до ЗНО та ДПА Комплексне видання ЧАСТИНА І ЗАГАЛЬНА ХІМІЯ ОРГАНІЧНА ХІМІЯ АЛКІНИ Добування алкінів 1. Загальний спосіб добування алкінів – відщеплення двох

ХІМІЯ – Комплексна підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНА ХІМІЯ 3. Хімічний зв’язок 3.5. Сигма – і пі-зв’язок Просторово розрізняють два типи зв’язку

Хімія – універсальний довідник ВОДА. ВОДНІ РОЗЧИНИ РОЗЧИННІСТЬ РЕЧОВИНИ Під час утворення механічної суміші взаємодії між речовинами – компонентами суміші відсутні, тому речовини фізично можуть

ХІМІЯ – Комплексна підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання РОЗДІЛ III. ОРГАНІЧНА ХІМІЯ 12. Оксигеновмісні органічні сполуки 12.4. Карбонові кислоти Карбонові кислоти – це похідні вуглеводнів,

БУДОВА АТОМА 6 . Хвильова модель Суперечливість теорії Бора вдалося усунути за допомогою поданих Е. Шредингером і В. Гейзенбергом уявлень, зберігаючи при цьому основну ідею

Хімія підготовка до ЗНО та ДПА Комплексне видання ЧАСТИНА І ЗАГАЛЬНА ХІМІЯ БУДОВА АТОМА Розподіл електронів в атомі Місткість орбіта лей На кожній орбіталі максимально

КЛАСИ ОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН 6. Естери 6.4. Жири Олії і жири – це естери трьохатомного спирту гліцеролу і карбонових кислот. Загальна назва жирів – тригліцериди. Жири

Хімія підготовка до ЗНО та ДПА Комплексне видання ЧАСТИНА ІІІ ТРЕНУВАЛЬНІ ВАРІАНТИ ВАРІАНТ 1 Завдання 1-35 мають по чотири варіанти відповідей. У кожному завданні –

ОРГАНІЧНІ РЕАКЦІЇ 2. Радикальні реакції Радикали мають високу реакційну здатність і в реакції з молекулами реагенту утворюють нові радикали, які у свою чергу утворюють нові

Хімія Загальна хімія Основні поняття, закони й теорії хімії Довідник формул ; ; Об’єм V (л) ; ; Кількість речовини n (моль) ; ; Молярна

ІЗОМЕРІЯ ОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН 2. Типи ізомерії 2.4 . Функціональна ізомерія Функціональна ізомерія молекул речовин визначається тим, що при однаковій сумарній формулі вони мають різні функціональні

ХІМІЯ – Комплексна підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНА ХІМІЯ 1. Основні хімічні поняття. Речовина 1.3. Хімічні символи і формули Кожен хімічний елемент

КЛАСИ ОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН 1 . Вуглеводні Ізомерія Окрім вуглеводнів з нерозгалуженим С-С-ланцюгом є і вуглеводні з розгалуженим С-С-ланцюгом. Чим більше число атомів Карбону в молекулі,

ОРГАНІЧНІ РЕАКЦІЇ 4. Реакції естерифікації Поліконденсація Реакція конденсації відбувається за таким самим механізмом, що й естерифікація. При цьому сполучаються дві молекули з відщеплюванням третьої, меншої

ПОСІБНИК З ХІМІЇ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ ДО ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ Частина І. ЗАГАЛЬНА ХІМІЯ Розділ 3. ХІМІЧНИЙ ЗВ’ЯЗОК § 3.8. Структурні формули Склад сполуки зображується у

ПОСІБНИК З ХІМІЇ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ ДО ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ Частина І. ЗАГАЛЬНА ХІМІЯ Розділ 3. ХІМІЧНИЙ ЗВ’ЯЗОК § 3.2. Властивості ковалентного зв’язку Характерні властивості ковалентного

ПОСІБНИК З ХІМІЇ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ ДО ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ Частина І. ЗАГАЛЬНА ХІМІЯ Розділ 4. ШВИДКІСТЬ ХІМІЧНИХ РЕАКЦІЙ. § 4.5. Необоротні й оборотні реакції Реакції,

Хімія – універсальний довідник БУДОВА РЕЧОВИНИ ПРОСТОРОВА КОНФІГУРАЦІЯ МОЛЕКУЛ МОДЕЛЬ ВІДШТОВХУВАННЯ ВАЛЕНТНИХ ЕЛЕКТРОННИХ ПАР ЦЕНТРАЛЬНОГО АТОМА Просторова конфігурація молекули визначається відштовхуванням електронних пар центрального атома:

Хімія підготовка до ЗНО та ДПА Комплексне видання ЧАСТИНА І ЗАГАЛЬНА ХІМІЯ ОРГАНІЧНА ХІМІЯ ВУГЛЕВОДИ Глюкоза Глюкоза належить до альдегідоспиртів, тобто до складу її молекули

БУДОВА АТОМА Згідно з уявленнями давньогрецьких вчених Левкіппа і Демокріта, матерія не може ділитися нескінченно. Має існувати найменша частинка, яка далі не ділиться, – атом

ПОСІБНИК З ХІМІЇ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ ДО ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ Частина І. ЗАГАЛЬНА ХІМІЯ Розділ 1. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ І ЗАКОНИ ХІМІЇ § 1.10. Закон сталості складу

АНАЛІЗ ОРГАНІЧНИХ СПОЛУК 2 . Визначення властивостей речовин 2.4 . Виявлення білків Біуретова реакція Речовини з характерним для пептидів і протеїнів пептидним зв’язком утворюють з

ХІМІЯ – Комплексна підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання РОЗДІЛ II. НЕОРГАНІЧНА ХІМІЯ 9. Неметалічні елементи та їхні сполуки. Неметали 9.5. Елементи IV Групи 9.5.4. Карбонатна

ХІМІЯ – Комплексна підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання ДОДАТКИ Додаток 10. Якісні реакції на органічні сполуки Речовина Реактив Рівняння реакцій Спостереження Ненасичені Вуглеводні: А) бромна

ПОСІБНИК З ХІМІЇ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ ДО ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ Частина II. НЕОРГАНІЧНА ХІМІЯ Розділ 13. МЕТАЛИ ГОЛОВНИХ ПІДГРУП § 13.11. Алюміній Природні сполуки алюмінію. Алюміній

Хімія – універсальний довідник ВУГЛЕЦЬ І ЙОГО СПОЛУКИ ОКСИДИ КАРБОНУ Маючи чотири електрони на зовнішньому енергетичному рівні, Карбон у сполуці з Оксигеном, залежно від умов,

ХІМІЯ – Комплексна підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання РОЗДІЛ III. ОРГАНІЧНА ХІМІЯ 10. Теоретичні основи органічної хімії 10.6. Гомологічний ряд Кожна група речовин складається з

ХІМІЯ – Комплексна підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання РОЗДІЛ III. ОРГАНІЧНА ХІМІЯ 14. Синтетичні високомолекулярні речовини і полімерні матеріали на їхній основі 14.5. Значення полімерів

ПОСІБНИК З ХІМІЇ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ ДО ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ Частина І. ЗАГАЛЬНА ХІМІЯ Розділ 4. ШВИДКІСТЬ ХІМІЧНИХ РЕАКЦІЙ. § 4.3. Енергія активації Значну зміну швидкості

ПОСІБНИК З ХІМІЇ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ ДО ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ Частина II. НЕОРГАНІЧНА ХІМІЯ Розділ 10. ПІДГРУПА НІТРОГЕНУ § 10.12. Мінеральні добрива Речовини, переважно солі, які

Хімія – універсальний довідник ГАЗОПОДІБНИЙ СТАН РЕЧОВИНИ ГАЗИ Газоподібний стан речовини принципово відрізняється від конденсованого, тобто рідкого або твердого. У конденсованому стані молекули (або інші

Хімія Загальна хімія Розчини Електролітична дисоціація Речовини, розчини або розплави яких проводять електричний струм, називаються електролітамИ. Речовини, розчини або розплави яких не проводять електричного струму,

ПОСІБНИК З ХІМІЇ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ ДО ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ Частина І. ЗАГАЛЬНА ХІМІЯ Розділ 5. РОЗЧИНИ. ТЕОРІЯ ЕЛЕКТРОЛІТИЧНОЇ ДИСОЦІАЦІЇ § 5.6. Механізм дисоціації Суттєвим є

АНАЛІЗ ОРГАНІЧНИХ СПОЛУК 2 . Визначення властивостей речовин 2.2. Виявлення альдегідів Альдегіди в лужному розчині є сильними відновниками. При цьому карбонільна група окислюється в карбоксильну

Хімія – універсальний довідник БУДОВА РЕЧОВИНИ КРИСТАЛИ КРИСТАЛІЧНИЙ СТАН РЕЧОВИНИ Кристали – тверді тіла, в яких атоми, іони або молекули утворюють впорядковану періодичну структуру. Кристалічні

Хімія – універсальний довідник ХІМІЧНИЙ ПРОЦЕС РЕАКЦІЇ ЗІ ЗМІНОЮ СТУПЕНІВ ОКИСНЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ IОННО-ЕЛЕКТРОННИЙ МЕТОД СКЛАДАННЯ РІВНЯНЬ ОКИСНО-ВІДНОВНИХ РЕАКЦІЙ Іонно-електронний метод – це метод напівреакцій. Наприклад:

Хімія – універсальний довідник ТИПИ ХІМІЧНИХ РЕАКЦІЙ РЕАКЦІЇ СПОЛУЧЕННЯ Уже сама назва “реакція сполучення” говорить про її тип. У результаті сполучення декількох речовин утворюється одна

ХІМІЯ – Комплексна підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання РОЗДІЛ II. НЕОРГАНІЧНА ХІМІЯ 9. Неметалічні елементи та їхні сполуки. Неметали 9.1. Гідроген 9.1.4. Гідроген пероксид Склад

Хімія – універсальний довідник ХІМІЧНИЙ ПРОЦЕС РЕАКЦІЇ ЗІ ЗМІНОЮ СТУПЕНІВ ОКИСНЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ГАЛЬВАНІЧНИЙ ЕЛЕМЕНТ Гальванічний елемент – хімічне джерело струму за рахунок здійснення окисно-відновної реакції.

Хімія – універсальний довідник БУДОВА РЕЧОВИНИ КРИСТАЛИ АТОМНО-КОВАЛЕНТНІ КРИСТАЛИ Прикладами атомно-ковалентних кристалів є кристали алмазу і кварцу. У кристалі алмазу кожен атом С утворює чотири

Хімія підготовка до ЗНО та ДПА Комплексне видання ЧАСТИНА І ЗАГАЛЬНА ХІМІЯ ДЕЯКІ ПРЕДСТАВНИКИ МЕТАЛІВ Ферум Властивості хімічного елемента Ферум належить до металічних елементів. За

ХІМІЯ – Комплексна підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання ДОДАТКИ Додаток 14. Реакції термічного розкладу деяких солей Хлориди, йодиди Хлорати Нітрати, нітрити Фосфати, Гідрогенфосфати, Дигідрогенфосфати Карбонати,

Хімія підготовка до ЗНО та ДПА Комплексне видання ЧАСТИНА ІІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ НЕОРГАНІЧНА ХІМІЯ Тема 27. Нітратна кислота Серед чотирьох наведених варіантів відповідей

ХІМІЯ – Комплексна підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання РОЗДІЛ III. ОРГАНІЧНА ХІМІЯ 11. Вуглеводні Тести 11.1 Укажіть кількість вторинних атомів Карбону в речовині, назва якої

ПОСІБНИК З ХІМІЇ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ ДО ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ Частина І. ЗАГАЛЬНА ХІМІЯ Розділ 4. ШВИДКІСТЬ ХІМІЧНИХ РЕАКЦІЙ. § 4.8. Розв’язування типових задач Задача 1.

Хімія – універсальний довідник ЛУЖНІ МЕТАЛИ Лужними металами називаються елементи ІА групи. Якщо галогени є типовими, найяскравіше вираженими неметалами, то елементи ІА групи – це

Хімія – універсальний довідник ХІМІЧНИЙ ПРОЦЕС ХІМІЧНА КІНЕТИКА. ШВИДКІСТЬ І МЕХАНІЗМ ХІМІЧНИХ РЕАКЦІЙ ШВИДКІСТЬ ХІМІЧНОЇ РЕАКЦІЇ Швидкість і механізм хімічної реакції вивчає хімічна кінетика. Швидкість

АНАЛІЗ ОРГАНІЧНИХ СПОЛУК 2 . Визначення властивостей речовин 2.4 . Виявлення білків Нінгідринова проба α-аміногрупи в амінокислотах, пептидах і протеїнах при нагріванні вступають у реакцію

Хімія – універсальний довідник БУДОВА РЕЧОВИНИ КРИСТАЛИ МОЛЕКУЛЯРНІ КРИСТАЛИ Прикладами речовин з молекулярними кристалічними гратками є кристали аргону (рис. 22) та йоду (рис. 23). Рис.

ХІМІЯ – Комплексна підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання РОЗДІЛ III. ОРГАНІЧНА ХІМІЯ 13. Нітрогеновмісні органічні сполуки 13.4. Білки Білки – це складні високомолекулярні природні сполуки

Хімія Неорганічна хімія Метали Хімічні властивості металів Метали розрізняються між собою хімічною активністю, тобто здатністю вступати в хімічні реакції. Їх можна розташувати в ряд за

ХІМІЯ – Комплексна підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНА ХІМІЯ 2. Будова атома 2.2. Нукліди, ізотопи Будь-який вид атомів, який характеризується певним масовим

ПОСІБНИК З ХІМІЇ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ ДО ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ Частина І. ЗАГАЛЬНА ХІМІЯ Розділ 1. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ І ЗАКОНИ ХІМІЇ § 1.4. Відносна атомна маса

ХІМІЯ – Комплексна підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНА ХІМІЯ 1. Основні хімічні поняття. Речовина Приклади розв’язування типових задач IV. Визначення масової та

ХІМІЯ – Комплексна підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНА ХІМІЯ 2. Будова атома Тести 2.1 Укажіть рядок, що містить назви лише s-елементів А

ХІМІЯ – Комплексна підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання РОЗДІЛ II. НЕОРГАНІЧНА ХІМІЯ 9. Неметалічні елементи та їхні сполуки. Неметали 9.4. Елементи VA групи 9.4.4. Солі

Хімія підготовка до ЗНО та ДПА Комплексне видання ЧАСТИНА І ЗАГАЛЬНА ХІМІЯ ПЕРІОДИЧНИЙ ЗАКОН І ПЕРІОДИЧНА СИСТЕМА ХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ Д. І. МЕНДЕЛЄЄВА Періодична система хімічних

Хімія підготовка до ЗНО та ДПА Комплексне видання ЧАСТИНА І ЗАГАЛЬНА ХІМІЯ БУДОВА АТОМА Рух електронів в атомі. Орбіталі Двоїстість поведінки електрона Частинки з такими

Хімія підготовка до ЗНО та ДПА Комплексне видання ЧАСТИНА І ЗАГАЛЬНА ХІМІЯ ОРГАНІЧНА ХІМІЯ АЛКЕНИ Поняття про полімери Реакція полімеризації Для етиленових вуглеводнів характерний ще

ХІМІЯ – Комплексна підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання РОЗДІЛ III. ОРГАНІЧНА ХІМІЯ 10. Теоретичні основи органічної хімії 10.5. Класифікація органічних речовин Органічні речовини поділяють на

ХІМІЯ – Комплексна підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНА ХІМІЯ 4. Хімічна реакція Приклади розв’язування типових задач (розрахунки за термохімічними рівняннями) Задача 1.

Хімія – універсальний довідник ЕЛЕКТРОЛІТИ СОЛІ ЯК ЕЛЕКТРОЛІТИ При розчиненні у воді солі дисоціюють з утворенням позитивно заряджених іонів металу (або амонію NН4+) і негативно

Хімія підготовка до ЗНО та ДПА Комплексне видання ЧАСТИНА І ЗАГАЛЬНА ХІМІЯ ОРГАНІЧНА ХІМІЯ КАРБОНОВІ КИСЛОТИ Застосування карбонових кислот 1. Застосування мурашиної кислоти. Оскільки при

Хімія – універсальний довідник ПРЕДМЕТ ХІМІЇ Хімія – це одна з наук про природу, про зміни, що відбуваються в ній. Предметом вивчення хімії є речовини,

Хімія підготовка до ЗНО та ДПА Комплексне видання ЧАСТИНА І ЗАГАЛЬНА ХІМІЯ ХІМІЧНИЙ ЗВ’ЯЗОК І БУДОВА РЕЧОВИНИ Металічний зв’язок Метали мають низку спільних фізичних властивостей:

Хімія – універсальний довідник БУДОВА АТОМА РОЗМІР АТОМІВ Атоми мають дуже малі розміри, порядку часток нанометра (1 нм = 10-9 м). Наприклад, радіус атома Феруму

Хімія підготовка до ЗНО та ДПА Комплексне видання ЧАСТИНА ІІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ ОРГАНІЧНА ХІМІЯ Тема 43. Амінокислоти та білки Серед чотирьох наведених варіантів

ХІМІЯ – Комплексна підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання РОЗДІЛ II. НЕОРГАНІЧНА ХІМІЯ 9. Неметалічні елементи та їхні сполуки. Неметали 9.3. Елементи VIA Групи 9.3.7. Сірководень

Хімія підготовка до ЗНО та ДПА Комплексне видання ЧАСТИНА І ЗАГАЛЬНА ХІМІЯ ХІМІЯ ЕЛЕМЕНТІВ ГІДРОГЕН. ВОДЕНЬ. ВОДА Вода Мабуть, на Землі немає більш поширеної і

ІЗОМЕРІЯ ОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН 2. Типи ізомерії 2.6. Оптична ізомерія При проходженні променя поляризованого світла через водні розчини деяких речовин площина поляризації світла повертається (довкола осі

ХІМІЯ – Комплексна підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНА ХІМІЯ 3. Хімічний зв’язок 3.4. Гібридизація електронних орбіталей Під час утворення молекул з ковалентним

Хімія – універсальний довідник ХІМІЯ МЕТАЛІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ КАЛЬЦІЙ Одна з найважливіших сполук кальцію – оксид СаО (негашене вапно). Його одержують розкладом вапняку (що складається, в

Хімія Органічна хімія Оксигеновмісні органічні сполуки Естери. Реакція естерифікації Естери Естери Можна розглядати як похідні кислот, у яких Гідроген гідроксильної групи заміщений на вуглеводневий радикал

Хімія підготовка до ЗНО та ДПА Комплексне видання ЧАСТИНА ІІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ ОРГАНІЧНА ХІМІЯ Тема 33. Алкени Серед чотирьох наведених варіантів відповідей виберіть

Хімія – універсальний довідник ВОДА. ВОДНІ РОЗЧИНИ ВОДА – РОЗЧИННИК Вода – хімічно активна речовина, що взаємодіє з багатьма іншими речовинами. Найвідоміша, видима з таких

ХІМІЯ – Комплексна підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання ДОДАТКИ Додаток 16. Використання деяких органічних сполук Назва речовини Формула Галузі та застосування Анілін C6H5NH2 Виробництво пластмас,

Хімія підготовка до ЗНО та ДПА Комплексне видання ЧАСТИНА І ЗАГАЛЬНА ХІМІЯ ОРГАНІЧНА ХІМІЯ ВУГЛЕВОДИ Застосування глюкози Глюкозу застосовують в основному як поживну речовину. Її

Хімія Загальна хімія Хімічні реакції Швидкість хімічної реакції Швидкість хімічної реакції Визначається кількістю речовини, що прореагувала за одиницю часу в одиниці об’єму. Формула середньої швидкості

ШВИДКІСТЬ ХІМІЧНИХ РЕАКЦІЙ 2. Швидкість реакції У ході хімічної реакції кількість початкових речовин постійно зменшується, а кількість продуктів реакції відповідно збільшується. Зміну кількості початкових речовин

ХІМІЯ – Комплексна підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання РОЗДІЛ II. НЕОРГАНІЧНА ХІМІЯ 8. Металічні елементи та їхні сполуки. Метали 8.4. Алюміній 8.4.2. Алюміній гідроксид Алюміній

АНАЛІЗ ОРГАНІЧНИХ СПОЛУК 2 . Визначення властивостей речовин 2.4 . Виявлення білків Ксантопротеїнова реакція Ароматичні бічні ланцюги амінокислот тирозину і триптофану нітруються концентрованою нітратною кислотою,

Хімія підготовка до ЗНО та ДПА Комплексне видання ЧАСТИНА ІІІ ТРЕНУВАЛЬНІ ВАРІАНТИ ВАРІАНТ 2 Завдання 1-35 мають по чотири варіанти відповідей. У кожному завданні –

Хімія – універсальний довідник ПРЕДМЕТ ХІМІЇ РЕЧОВИНИ І СУМІШІ Предмет може складатися з однієї речовини, але частіше складається з декількох речовин. Матеріали можуть складатися з

ОКИСНЕННЯ І ВІДНОВЛЕННЯ 2 . Корозія Хімічна корозія Хімічна корозія – це процес руйнування металів або їхніх сплавів внаслідок хімічного впливу. Приклад. Метал вихлопних труб

АНАЛІЗ ОРГАНІЧНИХ СПОЛУК 2 . Визначення властивостей речовин 2.2. Виявлення альдегідів Проба Толленса (реакція срібного дзеркала) Альдегіди відновлюють амоніачний розчин аргентум нітрату в металічне срібло,

Хімія – універсальний довідник КІЛЬКІСНІ ВІДНОШЕННЯ В ХІМІЇ РОЗРАХУНКИ ЗА РІВНЯННЯМИ ХІМІЧНИХ РЕАКЦІЙ Розглянемо наступний приклад: обчислимо масу метану, необхідного для виробництва 1000 т сажі.

Хімія підготовка до ЗНО та ДПА Комплексне видання ЧАСТИНА І ЗАГАЛЬНА ХІМІЯ ОРГАНІЧНА ХІМІЯ АЛКЕНИ Будова алкенів Атоми Карбону при подвійному зв’язку перебувають у стані

Хімія – універсальний довідник ЕЛЕКТРОЛІТИ КИСЛОТИ ЯК ЕЛЕКТРОЛІТИ Властивості кислот можуть бути поділені на три групи. Перша група об’єднує загальні властивості кислот, зумовлені наявністю в

ПОСІБНИК З ХІМІЇ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ ДО ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ДОДАТОК 5. Назви солей Аніон Назва аніона Приклад Солі Назва солі F- Фторид CaF2 Фторид кальцію

Хімія підготовка до ЗНО та ДПА Комплексне видання ЧАСТИНА І ЗАГАЛЬНА ХІМІЯ ОРГАНІЧНА ХІМІЯ АМІНОКИСЛОТИ Й БІЛКИ Будова білків У складі білків зустрічаються залишки 20

Хімія – універсальний довідник ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ НАФТА Левова частка нафти, що добувається (80 – 90%), переробляється на різні види палива і мастильні матеріали; близько 8%

Хімія підготовка до ЗНО та ДПА Комплексне видання ЧАСТИНА І ЗАГАЛЬНА ХІМІЯ РОЗЧИНИ Розчинність. Кристалогідрати Розчинність – це властивість речовини розчинятися у воді або в

Page 1 of 6123456