Довідник з хімії

now browsing by category

 

Фізичні властивості аренів – АРОМАТИЧНІ ВУГЛЕВОДНІ (АРЕНИ)

Фізичні властивості алкінів – АЛКІНИ

ЗАКОН ЗБЕРЕЖЕННЯ МАСИ

Найважливіші характеристики ковалентного зв’язку

Складання рівнянь окисно-відновних реакцій – Хімічна реакція

Класифікація естерів карбонових кислот – Естери

ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ВОДНЮ – ВОДЕНЬ

МОЛЕКУЛЯРНІ ОРБІТАЛІ. МОЛЕКУЛА Н2

Об’ємні відношення газів у хімічних реакціях. Закон Авогадро

Тема 26. Нітроген

Хімічні властивості альдегідів – АЛЬДЕГІДИ

СКЛАДАННЯ РІВНЯНЬ ОКИСНО-ВІДНОВНИХ РЕАКЦІЙ З ВИКОРИСТАННЯМ СТУПЕНІВ ОКИСНЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ

Іонний зв’язок

Атомно-молекулярне вчення. Закони збереження маси речовин, сталості складу речовин – Хімічна реакція

БУДОВА АТОМІВ ГАЛОГЕНІВ

Структура карбонових кислот

Тема 30. Карбон

Метали та сплави в техніці – ЗАГАЛЬНІ ВЛАСТИВОСТІ МЕТАЛІВ

ОХОРОНА ГІДРОСФЕРИ

Агрегатний стан, розчинність – Властивості карбонових кислот

Оксиген, Сульфур. Алотропні модифікації. Сполуки оксигену та сульфуру – Неметали

Основні поняття атомно-молекулярного вчення. Атом. Молекула. Хімічний елемент

Водневий показник – Протолітична рівновага

Типи реакцій в органічній хімії

Елементи-метали в Періодичній системі – Метали

ТЕПЛОВИЙ ЕФЕКТ ХІМІЧНОЇ РЕАКЦІЇ – КИСЕНЬ

Карбон – Елементи IV групи

ВИРОБНИЦТВО ЧАВУНУ І СТАЛІ – ХІМІЯ МЕТАЛІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ

Загальна характеристика родини заліза – МЕТАЛИ ПОБІЧНИХ ПІДГРУП

Детонаційна стійкість бензину

Тема 28. Амоніак

Добування алкінів – АЛКІНИ

Сигма – і пі-зв’язок

РОЗЧИННІСТЬ РЕЧОВИНИ – ВОДА. ВОДНІ РОЗЧИНИ

Класифікація оксидів – ОСНОВНІ КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК

Насичені монокарбонові кислоти – Карбонові кислоти – Оксигеновмісні органічні сполуки

Основні властивості хвильової моделі

Класифікація хімічних реакцій – ХІМІЧНІ РЕАКЦІЇ ТА ЗАКОНОМІРНОСТІ ЇХ ПЕРЕБІГУ

Карбон і Силіцій. Сполуки Карбону та Силіцію – Неметали

Розподіл електронів в атомі

Силіцій та його властивості – ПІДГРУПА КАРБОНУ

Ацетальдегід – КИСНЕВМІСНІ ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ

Структура молекул жиру – Жири – Естери

Амфотерні оксиди – Амфотерні сполуки – Основні класи неорганічних сполук

ВАРІАНТ 1 – ТРЕНУВАЛЬНІ ВАРІАНТИ

Радикальне заміщення – Радикальні реакції

Довідник формул

Склад атома. Нуклон, протонне число, нуклонне число

Функціональна ізомерія – Типи ізомерії

Добування аренів – АРОМАТИЧНІ ВУГЛЕВОДНІ (АРЕНИ)

Хімічні символи і формули

Хімічні властивості кислот – ОСНОВНІ КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК

Виведення формули сполуки – Приклади розв’язування типових задач

Ізомерія – Алкани

Ізомерія та класифікація спиртів – СПИРТИ Й ФЕНОЛИ

Поліконденсація – Реакції естерифікації

Структурні формули

Властивості ковалентного зв’язку

Необоротні й оборотні реакції

МОДЕЛЬ ВІДШТОВХУВАННЯ ВАЛЕНТНИХ ЕЛЕКТРОННИХ ПАР ЦЕНТРАЛЬНОГО АТОМА – ПРОСТОРОВА КОНФІГУРАЦІЯ МОЛЕКУЛ

Глюкоза – ВУГЛЕВОДИ

Виявлення целюлози – Виявлення крохмалю і целюлози

Хімічні властивості спиртів – СПИРТИ Й ФЕНОЛИ

Полісахариди – КИСНЕВМІСНІ ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ

Модель Дальтона

Особливості органічних сполук – ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ОРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ

Хімічні властивості простих речовин – НІТРОГЕН. ФОСФОР

Закон сталості складу речовини

Чавун і сталі – МЕТАЛИ ПОБІЧНИХ ПІДГРУП

Теорія будови атома – Періодичний закон та теорія будови атома

Розв’язування типових задач Метали та сплави – МЕТАЛИ ПОБІЧНИХ ПІДГРУП

Біуретова реакція – Виявлення білків

Карбонатна кислота – Елементи IV групи

Основні способи добування металів – ЗАГАЛЬНІ ВЛАСТИВОСТІ МЕТАЛІВ

Якісні реакції на органічні сполуки

Алюміній – МЕТАЛИ ГОЛОВНИХ ПІДГРУП

ОКСИДИ КАРБОНУ – ВУГЛЕЦЬ І ЙОГО СПОЛУКИ

КАРБОНАТНА КИСЛОТА ТА ЇЇ СОЛІ – ВУГЛЕЦЬ І ЙОГО СПОЛУКИ

Назви ароматичних сполук – Ароматичні вуглеводні (арени)

СПОСОБИ ВИРАЖЕННЯ КІЛЬКІСНОГО СКЛАДУ РОЗЧИНУ – ВОДА. ВОДНІ РОЗЧИНИ

Гомологічний ряд

Суть електролізу – ОКИСНО-ВІДНОВНІ РЕАКЦІЇ. ЕЛЕКТРОЛІЗ

Лаки і фарби – Значення полімерів у суспільному господарстві та побуті Поняття про синтетичні волокна

Енергія активації

Мінеральні добрива – ПІДГРУПА НІТРОГЕНУ

Вода – ВОДЕНЬ. ГАЛОГЕНИ-НЕОРГАНІЧНА ХІМІЯ

Сильні кислоти й основи – Сила кислот і основ – Протолітична рівновага

Фізичні властивості амінокислот – АМІНОКИСЛОТИ Й БІЛКИ

Добування естерів та їхня номенклатура – ЕСТЕРИ, ЖИРИ ТА МИЛО

ГАЗИ – ГАЗОПОДІБНИЙ СТАН РЕЧОВИНИ

Електролітична дисоціація – Розчини

Механізм дисоціації – РОЗЧИНИ

Гомологічний ряд алканів – НАСИЧЕНІ ВУГЛЕВОДНІ. АЛКАНИ

Проба розчином Фелінга – Виявлення альдегідів

КРИСТАЛІЧНИЙ СТАН РЕЧОВИНИ – КРИСТАЛИ

IОННО-ЕЛЕКТРОННИЙ МЕТОД СКЛАДАННЯ РІВНЯНЬ ОКИСНО-ВІДНОВНИХ РЕАКЦІЙ

Важка вода – ВОДЕНЬ. ГАЛОГЕНИ-НЕОРГАНІЧНА ХІМІЯ

Виявлення Карбону – Якісний аналіз – Визначення формули

Таблиця розчинності кислот, основ та солей у воді

РЕАКЦІЇ СПОЛУЧЕННЯ – ТИПИ ХІМІЧНИХ РЕАКЦІЙ