Довжина кола і дуги кола

УРОК № 20

Тема. Довжина кола і дуги кола

Мета уроку: виведення формул для знаходження довжини кола та довжини дуги кола. Формування вмінь учнів застосовувати виведені формули до розв’язування задач.

Тип уроку: комбінований.

Наочність і обладнання: таблиця “Довжина кола і площа круга” [13].

Вимоги до рівня підготовки учнів: записують і пояснюють формули довжини кола і дуги кола. Формулюють теорему про відношення довжини кола до його діаметра. Застосовують вивчені формули до розв’язування задач.

Хід

уроку

І. Перевірка домашнього завдання, актуалізація опорних знань учнів

Перевірити наявність виконаних домашніх завдань та відповісти на запитання, які виникли в учнів при виконанні домашніх завдань.

Задача 1. Розв’язання

Нехай BD = 4 см (рис. 88), тоді ОВ = Довжина кола і дуги кола = Довжина кола і дуги кола= 2 см, АВ = ОВ Довжина кола і дуги кола= 2 Довжина кола і дуги кола (см).

Відповідь. 2 Довжина кола і дуги кола см.

 Довжина кола і дуги кола

Задача 2. Доведення

Нехай ABCD – квадрат, AMDNCKBL – правильний восьмикутник (рис. 89), точка О – центр цих многокутників, OA = R. Із прямокутного

трикутника AMF маємо AM = Довжина кола і дуги кола. Ураховуючи, що OA = R, AD = AO • Довжина кола і дуги кола= R Довжина кола і дуги кола.

FM = OM – OF = R – Довжина кола і дуги кола = R – Довжина кола і дуги кола, маємо: AM = Довжина кола і дуги кола = Довжина кола і дуги кола= Довжина кола і дуги кола = Довжина кола і дуги кола.

 Довжина кола і дуги кола

Фронтальна бесіда

1) У коло вписано правильний трикутник, і навколо цього самого кола описано правильний трикутник (рис. 90). Сторона описаного трикутника дорівнює а, а сторона вписаного – b. Визначте, які з наведених тверджень є правильними, а які – неправильними.

 Довжина кола і дуги кола

А) a = 3b.

Б) Точки перетину медіан обох трикутників збігаються.

В) Радіус кола дорівнює Довжина кола і дуги кола.

Г) Радіус кола дорівнює Довжина кола і дуги кола.

2) Навколо квадрата описано коло радіуса R, і в цей самий квадрат вписано коло радіуса r (рис. 91). Визначте, які з наведених тверджень є правильними, а які – неправильними.

А) R = r Довжина кола і дуги кола.

Б) Центри описаного та вписаного кіл збігаються.

В) Сторона квадрата дорівнює R Довжина кола і дуги кола.

Г) Сторона квадрата дорівнює Довжина кола і дуги кола

 Довжина кола і дуги кола

Самостійна робота

Самостійну роботу можна провести за посібником [14], тест 6 “Правильні многокутники”.

II. Первинне сприймання й усвідомлення нового матеріалу

Довжина кола

Щоб наочно уявити, що таке довжина кола, уявимо, що коло зроблено з тонкого дроту. Якщо таке коло розрізати в деякій точці А і розпрямити коло, то одержимо відрізок AA1, довжина якого і є довжиною кола (рис. 92).

 Довжина кола і дуги кола

Периметр будь-якого правильного вписаного в коло многокутника є наближеним значенням довжини кола. Чим більше число сторін такого многокутника, тим точніше це наближення, оскільки многокутник при збільшенні числа сторін все ближче і ближче “прилягає” до кола.

Теорема. Відношення довжини кола до його діаметра одне й те саме для кожного кола.

Доведення

Нехай маємо два довільних кола (рис. 93), радіуси яких дорівнюють R1 і R2, а довжини кіл – С1 і С2. У кожне з цих кіл впишемо правильні n-кутники з однаковим числом сторін, довжини яких дорівнюють аn і а’n, тоді їх периметри Рn і Р’n відповідно дорівнюватимуть:

Pn = nan = n • 2R1sin Довжина кола і дуги кола, Р’n = na’n = n • 2R2sin Довжина кола і дуги кола.

Тоді Довжина кола і дуги кола.

 Довжина кола і дуги кола

Якщо значення n необмежено збільшувати, то периметри Рn і Р’n прямуватимуть до довжин кіл С1 і С2, а відношення периметрів – до відношення Довжина кола і дуги кола. Отже, Довжина кола і дуги кола, або Довжина кола і дуги кола, що і треба було довести.

Відношення довжини кола С до його діаметра 2R прийнято позначати грецькою буквою n. Число n – ірраціональне число, його наближене значення n Довжина кола і дуги кола 3,1415926.

Отже, Довжина кола і дуги кола, звідки C = 2nR.

C = 2nR – формула довжини кола.

Виконання вправ

1. Знайдіть довжину кола радіуса 5 см. 2. Знайдіть довжину кола діаметра 5 см. 3. Знайдіть радіус кола, довжина якого дорівнює 16n см. 4. Знайдіть діаметр кола, довжина якого дорівнює 5n см.

Знаходження довжини дуги кола

Знайдемо довжину дуги кола, яка відповідає центральному куту п°. Оскільки розгорнутому куту відповідає довжина півкола? R (рис. 94), то куту 1° відповідає дуга довжиною Довжина кола і дуги кола, а куту п° – дуга довжиною Довжина кола і дуги кола.

 Довжина кола і дуги кола

Виконання вправ

1. Знайдіть довжину дуги кола радіуса 1 см, яка відповідає центральному куту, що становить:

А) 30°; б) 270°.

Розв’язання

А) Довжина кола і дуги кола (см);

Б) Довжина кола і дуги кола (см);

Відповідь. 0,52 см; 4,71 см.

2. Скільки градусів містить центральний кут, якщо відповідна йому дуга становить:

А) Довжина кола і дуги кола; б) Довжина кола і дуги кола; в) Довжина кола і дуги кола кола?

Розв’язання

 Довжина кола і дуги кола • 360° = 120°; Довжина кола і дуги кола • 360° = 72°; Довжина кола і дуги кола • 360° = 240°.

Відповідь. 120°, 72°, 240°.

3. За даним радіусом R = 1 м знайдіть довжину дуги, яка відповідає центральному куту, що становить:

А) 45°; б) 120°; в) 60°30′; г) 150°36′.

Розв’язання

А) Довжина кола і дуги кола (м);

Б) Довжина кола і дуги кола (м);

В) Довжина кола і дуги кола (м);

Г) Довжина кола і дуги кола (м).

Відповідь. Довжина кола і дуги кола0,79 м; Довжина кола і дуги кола2,09 м; Довжина кола і дуги кола1,05 м; Довжина кола і дуги кола2,63 м.

III. Закріплення й осмислення нового матеріалу

Розв’язування задач

1. Довжина кола, описаного навколо квадрата, дорівнює 6? см. Знайдіть сторону цього квадрата. (Відповідь. 3 Довжина кола і дуги колаСм.) 2. Сторона правильного трикутника дорівнює а. Знайдіть довжину кола, що є:

А) вписаним у цей трикутник;

Б) описаним навколо цього трикутника.

(Відповідь, а) Довжина кола і дуги кола; б) Довжина кола і дуги кола.)

3. Знайдіть радіус кола, дуга якого має довжину 15,7 см і відповідає центральному куту, що становить 24°. (Відповідь. Довжина кола і дуги кола 37,5 см.) 4. Довжини основ і бічної сторони рівнобічної трапеції відповідно дорівнюють 9 см, 25 см і 17 см. Знайдіть довжину кола, вписаного в трапецію. (Відповідь. 15? см.) 5. Довжина відрізка АВ дорівнює а. На ньому позначено точки С1, С2, …, Сn і побудовано півкола (рис. 95), які мають діаметри АС1, С1С2, …, СnВ. Знайдіть довжину побудованої кривої з кінцями в точках А і В. (Відповідь. Довжина кола і дуги кола.)

 Довжина кола і дуги кола

6. Знайдіть відношення периметра правильного восьмикутника до діаметра і порівняйте його з наближеним значенням n.

Розв’язання

Нехай АВ – сторона восьмикутника (рис. 96), тоді за теоремою косинусів із трикутника АОВ маємо: АВ2 = ОА2 + ОВ2 – 2 • ОА • OB • cos Довжина кола і дуги колаAOB, де OA = OB = R, Довжина кола і дуги колаАОВ = 360° : 8 = 45°. Тоді AB2 = R2 + R2 – 2 • R2 • Довжина кола і дуги кола= 2R2 – R2 Довжина кола і дуги кола, AB = Довжина кола і дуги кола.

Периметр восьмикутника P8 = 8AB = 8 Довжина кола і дуги кола, діаметр кола 2R.

Отже, P8 : 2R = 8 Довжина кола і дуги кола : 2R = 4 Довжина кола і дуги кола Довжина кола і дуги кола 3,06, а n Довжина кола і дуги кола 3,14.

Відповідь. 3,06 < 3,14.

 Довжина кола і дуги кола

7. Шків діаметра 1,4 м здійснює 80 обертів за хвилину. Знайдіть швидкість точки на ободі шківа.

Розв’язання

Довжина шківа: C = 2nR = n • 1,4 = 4,396 (м). Шлях, пройдений точкою за хвилину: S = C • 80 = 4,396 • 80 = 351,68 (м).

Швидкість точки на ободі шківа:

V = Довжина кола і дуги кола = Довжина кола і дуги кола = 351,68 Довжина кола і дуги кола.

Відповідь. 351,68 Довжина кола і дуги кола.

8. Відстань між якими двома точками на поверхні Землі дорівнює 1 км? Радіус Землі дорівнює 6370 км. Який кут утворюють радіуси Землі, проведені до двох даних точок?

Розв’язання

Нехай ОА = ОВ = 6370 км, lAB = 1 км (рис. 97). Оскільки Довжина кола і дуги кола, то маємо Довжина кола і дуги кола; 180 = 6370n, звідси n = Довжина кола і дуги кола Довжина кола і дуги кола 0,009.

Отже, шуканий кут дорівнює n° = 0,009° = 0,009 • 60′ = 0,54′ = 0,54 • 60″ Довжина кола і дуги кола 32″.

Відповідь. Довжина кола і дуги кола 32″.

 Довжина кола і дуги кола

9. За даною хордою а знайдіть довжину її дуги, якщо градусна міра дуги дорівнює 120°.

Розв’язання

Нехай АВ = а, Довжина кола і дуги колаAOB = 120° (рис. 98), OA = OB = R. За теоремою косинусів маємо:

АВ2 = АО2 + ВO2 – 2 • АО • BO • cos Довжина кола і дуги колаAOB;

A2 = 2R2 – 2R2 cos120°; a2 = 2R2 + R2; a2 = 3R2; R2 = Довжина кола і дуги кола; R = Довжина кола і дуги кола.

Тоді Довжина кола і дуги кола.

Відповідь. Довжина кола і дуги кола.

 Довжина кола і дуги кола

10. За довжиною дуги l знайдіть її хорду, якщо дуга становить 120°.

Розв’язання

Оскільки Довжина кола і дуги кола, то Довжина кола і дуги кола. За теоремою косинусів (рис. 98): АВ2 = АО2 + ВО2 – 2 • АО • BO • cos Довжина кола і дуги колаAOB = R2 + R2 + R2 = 3R2 = 3 Довжина кола і дуги кола. Звідси АВ = Довжина кола і дуги кола.

Відповідь. Довжина кола і дуги кола.

IV. Самостійна робота

Самостійну роботу навчального характеру можна провести за посібником [14], тест 7 “Довжина кола. Довжина дуги кола”.

V. Домашнє завдання

1. Вивчити формули довжини кола і довжини дуги кола. 2. Розв’язати задачі. 1) Обчисліть довжину кола, якщо радіус дорівнює: а) 10 м; б) 15 м. 2) Знайдіть довжину дуги кола радіуса 1 см, яка відповідає центральному куту, що становить:

А) 45°; б) 120°.

3) Знайдіть градусну міру центрального кута, якщо відповідна йому дуга становить:

А) Довжина кола і дуги кола; б) Довжина кола і дуги кола; в) Довжина кола і дуги кола.

4) За даним колом радіуса R = 1 м знайдіть довжину дуги, яка відповідає центральному куту, що становить:

А) 30°; б) 45°45′.

VI. Підбиття підсумків уроку

Завдання класу

1. Чому дорівнює відношення довжини кола до діаметра? 2. Запишіть формули для знаходження:

А) довжини кола;

Б) довжини дуги кола, що відповідає куту n°.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,00 out of 5)


Довжина кола і дуги кола - Плани-конспекти уроків по математиці


Довжина кола і дуги кола