Екологія

now browsing by category

 

Біорізноманіття. Причини і наслідки деградації біорізноманіття. Природозаповідання як одна з ефективних форм збереження біорізноманіття. Основні категорії заповідних об”єктів

Альтернативне сільське господарство та його види

Найважливіші баланси у сфері природокористування. Збалансованість між біологічною продуктивністю і споживанням біопродукції

Уявлення про екомережі. Міжнародні та національні програми збереження біорізноманіття

Глобальні моделі і сценарії майбутнього

Підтримання і відтворення, раціональні зміни екологічної рівноваги природних систем

Видобувна і обробна промисловість: вплив на довкілля. Підприємства, що найбільше забруднюють довкілля

Техногенез

Техногенез, етапи розвитку техногенезу

Відходи промислового виробництва та проблема їх утилізації. Міжнародна торгівля відходами

Поняття “деградація природи”. Причини і наслідки деградації природних компонентів. Поняття стійкого “консервативного” і нестійкого “прогресивного” компонентів природи

Біосферні заповідники, природні національні та регіональні ландшафтні парки як об”єкти регульованої рекреації і туризму

Структура сучасної екологи та її місце в системі наук

Стійкість природних компонентів, геосистем до антропогенних забруднень. Форми стійкості геосистем

Екологія як наука про довкілля

Нормування антропогенних навантажень, пов’язаних з рекреаційною діяльністю

Рекреація і туризм. Ресурси рекреації і туризму

Ресурси сільськогосподарського виробництва й особливості їх використання

Забруднення, його вплив на компоненти природи й живі організми. Джерела антропогенного забруднення навколишнього середовища

Еволюція уявлень про роль і місце природи в житті суспільства

Біосфера, основні положення вчення В. І. Вернадського про біосферу

Основні етапи розвитку світового господарства

Зміни структури промислового виробництва України та їх прояв на стані довкілля

Гірські та приморські. території України як основні регіони розвитку рекреації і туризму

Ресурси техносфери

Техносфера, її склад. Роль техносфери на сучасному етапі розвитку суспільства і природи

Рослинництво, тваринництво та їх негативний вплив на довкілля

Особливості впливу рекреаційної діяльності на довкілля

Властивості складних систем. Хронологія розвитку геосфери

Структура сучасної екології та її місце в системі наук

Відходи сільськогосподарського виробництва, проблеми їх утилізації і переробки

Природокористування: об”єкт, предмет, завдання

Предмет, об’єкт, завдання і методи науки про довкілля

Економіка природокористування як одна із складових частин екології

Причини і наслідки виснаження та деградації грунтового покриву

Ресурси промислового виробництва й особливості їх використання

Історичні етапи взаємодії суспільства і природи та їхні екологічні особливості

Критерії та пріоритети ландшафтно-екологічної оптимізації території. Оптимальне співвідношення природних і господарських угідь. Нормування антропогенних навантажень

Техногенні катастрофи та надзвичайні ситуації. Стихійні лиха

Колообіг речовин і потоки енергії як основні системоутворювальні чинники. Вплив антропогенних чинників на колообіги речовин, потоки енергії та інформації

Ноосфера. Еволюція уявлень про місце людини в природі

Загальні принципи використання і відновлення природних ресурсів, природних умов середовища життєдіяльності

Екологічна криза: причини і наслідки