Економічна програма

Економічна програма – план реалізації економічної політики за допомогою комплексу заходів у різних сферах економічної діяльності. Для реалізації принципово нової економічної політики в Україні (зокрема, для побудови народної економіки) необхідні: 1. Докорінна перебудова відносин економічної власності шляхом народного роздержавлення і деприватизації з метою перетворення близько 18 млн. акціонерів у реальних власників. 2. Створення стабільних та ефективних стимулів до праці шляхом упровадження сучасних форм і систем заробітної плати.

Оптимальне співвідношення державної, колективної та приватної власності – основа органічного поєднання суспільних, колективних та приватних інтересів при домінуванні трудової колективної власності. 3. Структурна перебудова економіки та інвестиційна політика, які передбачають: а) повну інвентаризацію підприємств та їхніх господарських зв’язків з метою виявлення нераціональних (щодо транспортних витрат, якості поставок комплектуючих виробів тощо) форм таких зв’язків, з їх наступною поступовою
переорієнтацією на економічно раціональні; б) з’ясування економічної доцільності деяких базових галузей промисловості в існуючих обсягах (з погляду їх енергомісткості, капіталомісткості й матеріаломісткості) та вибір найперспективніших наукомістких і високотехнологічних галузей і виробництв для перерозподілу праці й капіталу з перших у другі. 4. Аграрна реформа і створення ефективного продовольчого комплексу та АПК з метою забезпечення продовольчої безпеки країни. Переважати повинна колективна власність, насамперед її кооперативна форма. 5. Економічна конверсія виробництва. Поступова, продиктована соціально-економічними умовами фізична конверсія або ефективна соціально-ринкова конверсія, тобто перепрофілювання оборонних підприємств з випуску військової продукції на випуск цивільної, яка була б конкурентоспроможною на світових ринках, з орієнтацією на участь у міжнародному поділі праці. 6. Зовнішньоекономічна діяльність. Обгрунтувати зовнішньоекономічну політику й створити комплексні програми залучення й раціонального використання економічної допомоги, розвивати міжнародну кооперацію, сприяти проникненню вітчизняних товаровиробників на зовнішній ринок, раціонально поєднувати політику протекціонізму і лібералізації. Доцільним є вступ України в рівноправні й справедливі економічні союзи. З часом слід домагатися поступового входження до ЄС. 7. Національно-демократичне економічне планування, тобто запровадження нового типу планування народного господарства на середньо-терміновий (5 років) і довготерміновий (на 10 і більше років) періоди, які конкретизуються в основному економічному законі держави – щорічному бюджеті.
Економічна програма