Економічні учення

now browsing by category

 

У чому полягає сутність і значення моделі IS – LM, запропонованої Дж. Хіксом?

У чому відмінність підходу до аналізу “монополії і конкуренції” Е. Чемберліна від концепції Дж. Робінсон?

Поясніть методологічні основи неолібералізму

ФІЗІОКРАТІЯ

НЕОКЛАСИЧНИЙ СИНТЕЗ

Обгрунтуйте загальні принципи маржиналізму

У чому полягає сутність мальтузіанського закону спадної віддачі?

Розвиток неокласичних теорій ціни, капіталу і економічної рівноваги (неокласичний синтез)

ШВЕДСЬКА (СТОКГОЛЬМСЬКА) ШКОЛА

Розвиток економічної теорії в сучасній Україні

Які висновки можна зробити, виходячи з моделей загальної економічної рівноваги Л. Вальраса?

Економічні погляди Р. Оуена

Функції курсу “Історія економічних учень” і його значення для творчого оволодіння сучасною економічною теорією

НЕОКЛАСИЧНА ТЕОРІЯ

Марксизм і сучасність

Економічна думка Стародавнього Сходу

У чому полягає сутність концепції розподілу М. Бунге?

Які найвідоміші писемні пам’ятки економічної думки цивілізації Стародавнього Сходу ви знаєте?

УТОПІЧНИЙ СОЦІАЛІЗМ

Як розвивав марксистське економічне вчення в Україні М. Зібер?

Які вам відомі сучасні теоретичні концепції перехідної економіки?

Як К. Маркс визначає гроші?

Дайте загальну характеристику нової історичної школи. В чому її заслуга?

Від чого відповідно до теорії Дж. М. Кейнса залежить динаміка особистого споживання й інвестицій?

Поясніть зміст кривої й ефекту А. Лаффера

У чому полягає принцип економічної рівноваги, обгрунтований А. Маршаллом?

Поясніть “грошове правило” М. Фрідмена

Поясніть сутність моделі загальної економічної рівноваги Л. Вальраса

Виникнення класичної політичної економії в Англії і Франції

Розкрийте сутність теорії розподілу і доходів А. Сміта

У чому полягає сутність основних ідей соціальних реформ Дж. С. Мілля?

Що нового в розвиток теорії політичної економії вніс Ф. Ліст?

ЕКОНОМІЧНИЙ ЛІБЕРАЛІЗМ

У чому полягає сутність теорії бюджету споживача Є. Слуцького?

Які найвідоміші писемні джерела економічної думки в Україні у період раннього середньовіччя?

Як Дж. С. Мілль розглядав проблему ролі держави в суспільному прогресі?

ІСТОРИЧНА ШКОЛА

Які висновки випливають з теорії “раціональних очікувань”?

Розкрийте сутність теорії “сформованого суспільства”

Попередники маржиналізму

Економічні вчення соціалістів-утопістів

Що таке коефіцієнт мультиплікації? Яку роль він відіграє в теорії Дж. М. Кейнса?

Особливості економічної думки в Стародавній Греції і Стародавньому Римі: спільне і відмінності

Прокоментуйте проблему, висунуту Т. Мальтусом у його відомій праці “Дослідження про закон народонаселення”. Як трактується вона в сучасних умовах?

Л. Брентано – проповідник ідей класового миру. Обгрунтуйте це

Назвіть основні напрямки “системи” реформ П. Буагільбера

Р. Оуен був одночасно і теоретиком, і практиком

Дайте загальну характеристику економічної системи А. Маршалла

Обгрунтуйте закон граничної продуктивності Дж. Б. Кларка

Які ідеї обгрунтовував Ф. Ліст у книзі “Національна система політичної економії”?

КЕЙНСІАНСТВО

Який внесок К. Родбертуса у розробку теорії земельної ренти?

Розкрийте зміст і практичну значимість “оптимуму Парето”

Як Д. Рікардо характеризував капітал?

Українська економічна думка в період соціального перелому початку XX ст.: панування тоталітарної системи

Дайте аналіз марксистської теорії додаткової вартості

Чому У. Петті не відокремлював вартості товару від його ціни?

СОЦІАЛЬНА ШКОЛА

ІНСТИТУЦІОНАЛІЗМ

Економічне вчення Дж. Б. Кларка: американська школа

За К. Марком, робоча сила – товар. Обгрунтуйте це положення

Розкрийте сутність вчення Ф. Кене про “чистий продукт” і класи

У чому полягає основна ідея праці У. Мітчелла “Економічні цикли: Проблема і її постановка”?

Розкрийте сутність концепції реалізації і криз С. Сісмонді

У чому полягає сутність теорії “гармонії інтересів” Г. Ч. Кері?

Основні напрями раннього інституціоналізму. Т. Веблен, Дж. Коммонс, У. Мітчелл

Чим визначається зміст соціалістичних поглядів М. Тугана-Барановського?

ЕКОНОМІЧНИЙ ДИРИЖИЗМ

ФРИТРЕДЕРСТВО

Економічні погляди К. Родбертуса

У чому зміст і значення “економічної таблиці” Ф. Кене?

Меркантилізм

Дайте характеристику поділу Дж. Коммонсом ринкового суспільства на професійні групи

У чому полягає сутність поглядів представників школи фізіократів?

Економічна теорія фізіократів у Франції

СОЦІОЛОГІЧНА ШКОЛА

Як К. Родбертус ставиться до проблем розподілу?

РЕВОЛЮЦІЙНИЙ НАПРЯМ МАРКСИСТСЬКОЇ ТЕОРІЇ

Назвіть принципи, які А. Сміт пропонував покласти в основу системи оподаткування

Поясніть тезу Й. Шумпетера “Підприємницька функція нерозривно пов’язана з нововведеннями”

У чому полягає сутність еволюції неокласичного напряму економічної думки?

Визначте сутність економічних поглядів У. Петті і П. Буагільбера як засновників класичного напряму політичної економії в Англії і Франції

Яку власність вважав Ш. Фур’є економічною основою майбутнього ладу?

Які основні напрями еволюційного розвитку сучасного кейнсіанства?

Як визначав Р. Оуен економічні категорії “вартість”, “прибуток”, “гроші”?

Економічна програма Ф. Лассаля

Що є вихідним положенням теоретичної системи А. Сміта?

У чому вбачав багатство держави і як визначав “вартість товару” Ібн-Хальдун?

У чому полягає сутність методології П. Ж. Прудона?

Методи наукових економічних досліджень

Періодизація економічної історії людства К. Бюхера

Під впливом яких факторів трансформуються погляди і концепції економістів?

Що проголошує теорія “економічних порядків” В. Ойкена? Які її основні положення і висновки?

Що Т. Мальтус пропонує для вирішення проблем бідності?

Як вирішував проблему “справедливого обміну” Аристотель?

Поясніть причини виникнення неолібералізму

Як визначає У. Петті земельну ренту і ціну землі?

Як Д. Рікардо трактував гроші?

Чому представників історичної школи прийнято відносити до нетрадиційного напряму в економічній науці?

Економічні дослідження нової історичної школи