Історія економічних вчень ЕВОЛЮЦІЯ НЕОКЛАСИЧНОЇ ТЕОРІЇ XX ст. У чому відмінність підходу до аналізу “монополії і конкуренції” Е. Чемберліна від концепції Дж. Робінсон? Відмінність теорії

Історія економічних вчень НЕОЛІБЕРАЛІЗМ Поясніть методологічні основи неолібералізму Неолібералізм виник майже одночасно з кейнсіанством, у 30-х роках XX ст., як самостійна система поглядів на проблему

Історія економічних вчень СЛОВНИК ФІЗІОКРАТІЯ (від гр. Visio – “природа”, kratos – “сила”, “влада”, “панування”, тобто влада природи) – одна з перших наукових економічних шкіл

Історія економічних вчень СЛОВНИК “НЕОКЛАСИЧНИЙ СИНТЕЗ” – сучасна економічна концепція, що прагне поєднати неокласичну теорію і кейнсіанство. Це концепція загальної економічної рівноваги, яку запропонував американський

Історія економічних вчень МАРЖИНАЛІЗМ. СТАНОВЛЕННЯ НЕОКЛАСИЧНОЇ ТРАДИЦІЇ В ЕКОНОМІЧНІЙ ТЕОРІЇ Обгрунтуйте загальні принципи маржиналізму Провідним принципом маржиналістських досліджень став суб’єктивно-психологічний підхід до економічних явищ. Прихильники

Історія економічних вчень ЕВОЛЮЦІЯ НЕОКЛАСИЧНОЇ ТЕОРІЇ XX ст. 11.5. Розвиток неокласичних теорій ціни, капіталу і економічної рівноваги (неокласичний синтез) До початку XX ст. в економічній

Історія економічних вчень СЛОВНИК ШВЕДСЬКА (СТОКГОЛЬМСЬКА) ШКОЛА – самобутня течія економічної думки, що виникла у 30-х роках XX ст. серед професорів Стокгольмського університету. Займалася проблемами

Історія економічних вчень МАРЖИНАЛІЗМ. СТАНОВЛЕННЯ НЕОКЛАСИЧНОЇ ТРАДИЦІЇ В ЕКОНОМІЧНІЙ ТЕОРІЇ Які висновки можна зробити, виходячи з моделей загальної економічної рівноваги Л. Вальраса? Модель швейцарського економіста,

Історія економічних вчень КРИТИЧНИЙ НАПРЯМ ПОЛІТИЧНОЇ ЕКОНОМІЇ. ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛІСТИЧНИХ ІДЕЙ. ЕКОНОМІЧНІ ВЧЕННЯ СОЦІАЛІСТІВ-УТОПІСТІВ 5.5. Економічні вчення соціалістів-утопістів 5.5.3. Економічні погляди Р. Оуена Видатним представником раннього

Історія економічних вчень ПРЕДМЕТ, ЗАВДАННЯ І МЕТОДОЛОГІЯ ІСТОРІЇ ЕКОНОМІЧНИХ УЧЕНЬ Функції курсу “Історія економічних учень” і його значення для творчого оволодіння сучасною економічною теорією У

Історія економічних вчень СЛОВНИК НЕОКЛАСИЧНА ТЕОРІЯ – широка течія в економічній теорії, яка виникла на основі маржиналізму. Базується на уявленні, що конкурентний ринковий механізм здатний

Історія економічних вчень ВИНИКНЕННЯ І РОЗВИТОК МАРКСИСТСЬКОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ Марксизм і сучасність Марксизм – це закономірний етап пізнання дійсності, що зумовлювався відповідними вимогами часу й

Історія економічних вчень ЕКОНОМІЧНА ДУМКА СТАРОДАВНЬОГО СВІТУ ТА СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ. МЕРКАНТИЛІЗМ 2.1. Економічна думка Стародавнього Сходу Виразники економічної думки стародавнього світу – великі мислителі (філософи) й

Історія економічних вчень ЕКОНОМІЧНА ДУМКА СТАРОДАВНЬОГО СВІТУ ТА СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ. МЕРКАНТИЛІЗМ Які найвідоміші писемні пам’ятки економічної думки цивілізації Стародавнього Сходу ви знаєте? Стародавній Єгипет: “Повчання гераклеопольського

Історія економічних вчень СЛОВНИК УТОПІЧНИЙ СОЦІАЛІЗМ – вчення про докорінне перетворення несправедливого суспільного ладу і перехід до суспільства соціальної справедливості, побудованого на комуністичних принципах –

Історія економічних вчень ЕКОНОМІЧНА ДУМКА УКРАЇНИ (ХІХ-ХХ ст.) Які вам відомі сучасні теоретичні концепції перехідної економіки? В умовах перехідної економіки значення теоретичних обгрунтувань економічної політики

Історія економічних вчень ВИНИКНЕННЯ І РОЗВИТОК МАРКСИСТСЬКОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ Як К. Маркс визначає гроші? Аналізуючи процес обміну товарами на основі порівнювання їхньої вартості, Маркс в

Історія економічних вчень КЕЙНСІАНСТВО ТА ЙОГО ЕВОЛЮЦІЯ Від чого відповідно до теорії Дж. М. Кейнса залежить динаміка особистого споживання й інвестицій? Споживчий попит, а отже,

Історія економічних вчень НЕОЛІБЕРАЛІЗМ Поясніть зміст кривої й ефекту А. Лаффера. Обгрунтовуючи пропозиції щодо зниження податкових ставок, автори теорії пропозиції спираються на так званий ефект

Історія економічних вчень МАРЖИНАЛІЗМ. СТАНОВЛЕННЯ НЕОКЛАСИЧНОЇ ТРАДИЦІЇ В ЕКОНОМІЧНІЙ ТЕОРІЇ У чому полягає принцип економічної рівноваги, обгрунтований А. Маршаллом? Принцип економічної рівноваги є одним із

Історія економічних вчень НЕОЛІБЕРАЛІЗМ Поясніть “грошове правило” М. Фрідмена На думку Фрідмена, основна проблема грошової політики полягає в забезпеченні відповідності між попитом на гроші і

Історія економічних вчень МАРЖИНАЛІЗМ. СТАНОВЛЕННЯ НЕОКЛАСИЧНОЇ ТРАДИЦІЇ В ЕКОНОМІЧНІЙ ТЕОРІЇ Поясніть сутність моделі загальної економічної рівноваги Л. Вальраса Як відомо, економіка – надзвичайно складна і

Історія економічних вчень СЛОВНИК ЕКОНОМІЧНИЙ ЛІБЕРАЛІЗМ – політика невтручання держави в економіку. Сукупність економічних свобод: вільна конкуренція, вільне підприємництво, вільні ринки, вільні ціни, вільна торгівля.

Історія економічних вчень ЕКОНОМІЧНА ДУМКА СТАРОДАВНЬОГО СВІТУ ТА СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ. МЕРКАНТИЛІЗМ Які найвідоміші писемні джерела економічної думки в Україні у період раннього середньовіччя? Економічна думка в

Історія економічних вчень СЛОВНИК ІСТОРИЧНА ШКОЛА – панівний напрям економічної думки Німеччини середини XIX ст. Назву одержав від так званого історичного методу досліджень, відповідно до

Історія економічних вчень НЕОЛІБЕРАЛІЗМ Які висновки випливають з теорії “раціональних очікувань”? Теорія “раціональних очікувань” розглядає реакцію учасників економічної діяльності на зміни кон’юнктури, заходи економічної політики.

Історія економічних вчень НЕОЛІБЕРАЛІЗМ Розкрийте сутність теорії “сформованого суспільства” Теорію “сформованого суспільства”, що стала прямим продовженням теорії “соціального ринкового господарства”, детально розроблено уже в 60-х

Історія економічних вчень МАРЖИНАЛІЗМ. СТАНОВЛЕННЯ НЕОКЛАСИЧНОЇ ТРАДИЦІЇ В ЕКОНОМІЧНІЙ ТЕОРІЇ 8.1. Попередники маржиналізму А. Курно, Г. Госсен, Ж. Дюпої, Й. Г. Тюнен задовго до фундаторів

Історія економічних вчень КРИТИЧНИЙ НАПРЯМ ПОЛІТИЧНОЇ ЕКОНОМІЇ. ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛІСТИЧНИХ ІДЕЙ. ЕКОНОМІЧНІ ВЧЕННЯ СОЦІАЛІСТІВ-УТОПІСТІВ 5.5. Економічні вчення соціалістів-утопістів Соціалізм – теорія, в основі якої лежать рівність

Історія економічних вчень ЕКОНОМІЧНА ДУМКА СТАРОДАВНЬОГО СВІТУ ТА СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ. МЕРКАНТИЛІЗМ Особливості економічної думки в Стародавній Греції і Стародавньому Римі: спільне і відмінності У стародавні часи

Історія економічних вчень ЕВОЛЮЦІЯ КЛАСИЧНОЇ ПОЛІТИЧНОЇ ЕКОНОМІЇ В ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XIX ст. ЗАВЕРШЕННЯ КЛАСИЧНОЇ ТРАДИЦІЇ Прокоментуйте проблему, висунуту Т. Мальтусом у його відомій праці “Дослідження

Історія економічних вчень КРИТИЧНИЙ НАПРЯМ ПОЛІТИЧНОЇ ЕКОНОМІЇ. ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛІСТИЧНИХ ІДЕЙ. ЕКОНОМІЧНІ ВЧЕННЯ СОЦІАЛІСТІВ-УТОПІСТІВ Р. Оуен був одночасно і теоретиком, і практиком. Як здійснювалася його реформаторська

Історія економічних вчень МАРЖИНАЛІЗМ. СТАНОВЛЕННЯ НЕОКЛАСИЧНОЇ ТРАДИЦІЇ В ЕКОНОМІЧНІЙ ТЕОРІЇ Дайте загальну характеристику економічної системи А. Маршалла Альфреда Маршалла вважають засновником кембриджської школи економічної науки.

Історія економічних вчень МАРЖИНАЛІЗМ. СТАНОВЛЕННЯ НЕОКЛАСИЧНОЇ ТРАДИЦІЇ В ЕКОНОМІЧНІЙ ТЕОРІЇ Обгрунтуйте закон граничної продуктивності Дж. Б. Кларка Кожен фактор виробництва, на думку Кларка, характеризується специфічною

Історія економічних вчень СЛОВНИК КЕЙНСІАНСТВО – один із провідних напрямів розвитку сучасної наукової думки, в основі якого лежить вчення англійського економіста Дж. М. Кейнса (основні

Історія економічних вчень КРИТИЧНИЙ НАПРЯМ ПОЛІТИЧНОЇ ЕКОНОМІЇ. ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛІСТИЧНИХ ІДЕЙ. ЕКОНОМІЧНІ ВЧЕННЯ СОЦІАЛІСТІВ-УТОПІСТІВ Який внесок К. Родбертуса у розробку теорії земельної ренти? Родбертус зробив певний

Історія економічних вчень МАРЖИНАЛІЗМ. СТАНОВЛЕННЯ НЕОКЛАСИЧНОЇ ТРАДИЦІЇ В ЕКОНОМІЧНІЙ ТЕОРІЇ Розкрийте зміст і практичну значимість “оптимуму Парето” Що означає ефективне (оптимальне) використання ресурсів, яке забезпечує

Історія економічних вчень КЛАСИЧНА ШКОЛА ПОЛІТИЧНОЇ ЕКОНОМІЇ Як Д. Рікардо характеризував капітал? Рікардо характеризував капітал як “частину багатства країни, яка використовується у виробництві й складається

Історія економічних вчень ЕКОНОМІЧНА ДУМКА УКРАЇНИ (ХІХ-ХХ ст.) 13.2. Українська економічна думка в період соціального перелому початку XX ст.: панування тоталітарної системи XX ст. принесло

Історія економічних вчень ВИНИКНЕННЯ І РОЗВИТОК МАРКСИСТСЬКОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ Дайте аналіз марксистської теорії додаткової вартості Виробництво додаткової вартості – вузлова проблема першого тому “Капіталу”, фундаментальне

Історія економічних вчень СЛОВНИК СОЦІАЛЬНА ШКОЛА – течія економічної думки, що сформувалася у Німеччині на межі XIX-XX ст. як спадкоємиця нової (молодої) історичної школи. Її

Історія економічних вчень СЛОВНИК ІНСТИТУЦІОНАЛІЗМ – широка течія економічної думки, що сформувалася на межі XIX-XX ст. у США. Базується на позаекономічному тлумаченні сутності та рушійних

Історія економічних вчень ІНСТИТУЦІОНАЛІЗМ У чому полягає основна ідея праці У. Мітчелла “Економічні цикли: Проблема і її постановка”? Обробивши величезний статистичний матеріал, американський економіст Уеслі

Історія економічних вчень КРИТИЧНИЙ НАПРЯМ ПОЛІТИЧНОЇ ЕКОНОМІЇ. ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛІСТИЧНИХ ІДЕЙ. ЕКОНОМІЧНІ ВЧЕННЯ СОЦІАЛІСТІВ-УТОПІСТІВ Розкрийте сутність концепції реалізації і криз С. Сісмонді На противагу “теорії ринків”,

Історія економічних вчень ІНСТИТУЦІОНАЛІЗМ 10.2. Основні напрями раннього інституціоналізму. Т. Веблен, Дж. Коммонс, У. Мітчелл Торстейн Веблен (1857-1929) – американський економіст, соціолог. Закінчив університет в

Історія економічних вчень ЕКОНОМІЧНА ДУМКА УКРАЇНИ (ХІХ-ХХ ст.) Чим визначається зміст соціалістичних поглядів М. Тугана-Барановського? За своїми поглядами Туган-Барановський до кінця життя залишався соціалістом реформістського

Історія економічних вчень СЛОВНИК ЕКОНОМІЧНИЙ ДИРИЖИЗМ (від фр. “керувати “, “управляти”, “регулювати”) – течія в економічній думці, що обгрунтовує необхідність, напрямки і форми систематичного регулювання

Історія економічних вчень СЛОВНИК ФРИТРЕДЕРСТВО (від англ. – “вільна торгівля”) – напрям в економічній теорії і політиці, що полягає у вимозі свободи торгівлі та невтручання

Історія економічних вчень КРИТИЧНИЙ НАПРЯМ ПОЛІТИЧНОЇ ЕКОНОМІЇ. ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛІСТИЧНИХ ІДЕЙ. ЕКОНОМІЧНІ ВЧЕННЯ СОЦІАЛІСТІВ-УТОПІСТІВ 5.3. Економічні погляди К. Родбертуса Перебудувати суспільство на засадах справедливості за допомогою

Історія економічних вчень ЕКОНОМІЧНА ДУМКА СТАРОДАВНЬОГО СВІТУ ТА СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ. МЕРКАНТИЛІЗМ 2.4. Меркантилізм Меркантилізм (італ. – “купець, торговець”) – напрям економічної думки, послідовники якого вбачали джерело

Історія економічних вчень ІНСТИТУЦІОНАЛІЗМ Дайте характеристику поділу Дж. Коммонсом ринкового суспільства на професійні групи Коммонс поділив ринкове суспільство на професійні групи, які співпрацюють між собою.

Історія економічних вчень КЛАСИЧНА ШКОЛА ПОЛІТИЧНОЇ ЕКОНОМІЇ 3.3. Економічна теорія фізіократів у Франції Фізіократія (з гр. – “влада природи”) – напрям класичної політичної економії у

Історія економічних вчень СЛОВНИК СОЦІОЛОГІЧНА ШКОЛА – течія неоінституціоналізму, яка широко застосовує соціологічні методи при дослідженні економічних явищ і процесів. Виникла у Франції в першій

Історія економічних вчень КРИТИЧНИЙ НАПРЯМ ПОЛІТИЧНОЇ ЕКОНОМІЇ. ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛІСТИЧНИХ ІДЕЙ. ЕКОНОМІЧНІ ВЧЕННЯ СОЦІАЛІСТІВ-УТОПІСТІВ Як К. Родбертус ставиться до проблем розподілу? Розглядаючи суспільство як цілісний соціальний

Історія економічних вчень СЛОВНИК РЕВОЛЮЦІЙНИЙ НАПРЯМ МАРКСИСТСЬКОЇ ТЕОРІЇ – умовна назва марксистсько-ленінської політичної економії, що сформувалася у середовищі лівого крила соціал-демократії на основі абсолютизації і

Історія економічних вчень КЛАСИЧНА ШКОЛА ПОЛІТИЧНОЇ ЕКОНОМІЇ Назвіть принципи, які А. Сміт пропонував покласти в основу системи оподаткування Теорія Сміта становить цілісну систему поглядів, у

Історія економічних вчень ЕВОЛЮЦІЯ НЕОКЛАСИЧНОЇ ТЕОРІЇ XX ст. Поясніть тезу Й. Шумпетера “Підприємницька функція нерозривно пов’язана з нововведеннями” Ця теза повторюється неодноразово. Підприємець має поєднувати,

Історія економічних вчень НЕОЛІБЕРАЛІЗМ У чому полягає сутність еволюції неокласичного напряму економічної думки? Протягом XX ст. відбулась помітна еволюція неокласичного напряму економічної думки. Проте основні

Історія економічних вчень КЛАСИЧНА ШКОЛА ПОЛІТИЧНОЇ ЕКОНОМІЇ Визначте сутність економічних поглядів У. Петті і П. Буагільбера як засновників класичного напряму політичної економії в Англії і

Історія економічних вчень КРИТИЧНИЙ НАПРЯМ ПОЛІТИЧНОЇ ЕКОНОМІЇ. ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛІСТИЧНИХ ІДЕЙ. ЕКОНОМІЧНІ ВЧЕННЯ СОЦІАЛІСТІВ-УТОПІСТІВ Яку власність вважав Ш. Фур’є економічною основою майбутнього ладу? Фур’є головним здобутком

Історія економічних вчень КРИТИЧНИЙ НАПРЯМ ПОЛІТИЧНОЇ ЕКОНОМІЇ. ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛІСТИЧНИХ ІДЕЙ. ЕКОНОМІЧНІ ВЧЕННЯ СОЦІАЛІСТІВ-УТОПІСТІВ Як визначав Р. Оуен економічні категорії “вартість”, “прибуток”, “гроші”? Оуен визначає вартість

Історія економічних вчень КРИТИЧНИЙ НАПРЯМ ПОЛІТИЧНОЇ ЕКОНОМІЇ. ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛІСТИЧНИХ ІДЕЙ. ЕКОНОМІЧНІ ВЧЕННЯ СОЦІАЛІСТІВ-УТОПІСТІВ 5.4. Економічна програма Ф. Лассаля Соціал-демократичний напрям зародився у 60-ті роки XX

Історія економічних вчень ЕКОНОМІЧНА ДУМКА СТАРОДАВНЬОГО СВІТУ ТА СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ. МЕРКАНТИЛІЗМ У чому вбачав багатство держави і як визначав “вартість товару” Ібн-Хальдун? Багатство держави він вбачав

Історія економічних вчень КРИТИЧНИЙ НАПРЯМ ПОЛІТИЧНОЇ ЕКОНОМІЇ. ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛІСТИЧНИХ ІДЕЙ. ЕКОНОМІЧНІ ВЧЕННЯ СОЦІАЛІСТІВ-УТОПІСТІВ У чому полягає сутність методології П. Ж. Прудона? Методології Прудона притаманні ідеалізм

Історія економічних вчень ПРЕДМЕТ, ЗАВДАННЯ І МЕТОДОЛОГІЯ ІСТОРІЇ ЕКОНОМІЧНИХ УЧЕНЬ 1.3. Методи наукових економічних досліджень Методологічно історія економічних учень як особлива система наукових поглядів об’єднує

Історія економічних вчень ПРЕДМЕТ, ЗАВДАННЯ І МЕТОДОЛОГІЯ ІСТОРІЇ ЕКОНОМІЧНИХ УЧЕНЬ Під впливом яких факторів трансформуються погляди і концепції економістів? Відповідаючи на це і подібні запитання,

Історія економічних вчень НЕОЛІБЕРАЛІЗМ Що проголошує теорія “економічних порядків” В. Ойкена? Які її основні положення і висновки? На думку німецького економіста Вальтера Ойкена (1891 -1950),

Історія економічних вчень ЕКОНОМІЧНА ДУМКА СТАРОДАВНЬОГО СВІТУ ТА СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ. МЕРКАНТИЛІЗМ Як вирішував проблему “справедливого обміну” Аристотель? Ідеалом господарювання для Аристотеля було невеличке землеробське господарство (в

Історія економічних вчень НЕОЛІБЕРАЛІЗМ Поясніть причини виникнення неолібералізму Формування і розвиток кейнсіанства в 30-х роках суттєво підірвали устої неокласичного напряму в економічній теорії. Після Другої

Історія економічних вчень КЛАСИЧНА ШКОЛА ПОЛІТИЧНОЇ ЕКОНОМІЇ Як Д. Рікардо трактував гроші? У праці “Дослідження про природу грошей” Рікардо трактував гроші з позицій товарної теорії.

Історія економічних вчень ІСТОРИЧНА ШКОЛА Чому представників історичної школи прийнято відносити до нетрадиційного напряму в економічній науці? Від традиційного напряму представників історичної школи відрізняють специфічні

Історія економічних вчень ЕКОНОМІЧНА ДУМКА СТАРОДАВНЬОГО СВІТУ ТА СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ. МЕРКАНТИЛІЗМ Особливості економічної думки раннього і пізнього канонізму Особливістю економічної думки раннього канонізму було те, що

Історія економічних вчень МАРЖИНАЛІЗМ. СТАНОВЛЕННЯ НЕОКЛАСИЧНОЇ ТРАДИЦІЇ В ЕКОНОМІЧНІЙ ТЕОРІЇ На чому грунтується “теорія очікувань” О. Бем-Баверка? “Теорія очікувань” Бем-Баверка грунтується на твердженні, що для

Історія економічних вчень ІНСТИТУЦІОНАЛІЗМ Поясніть зміст ідеї, висунутої Т. Вебленом: “інститути – основа економічної поведінки” Американського економіста Торстейна Веблена (1857- 1929) називають основоположником нового, нетрадиційного

Історія економічних вчень НЕОЛІБЕРАЛІЗМ 12.4. Теорії “економіки пропозиції” та “раціональних очікувань” 12.4.1. Теорія “економіки пропозиції” Багато хто з економістів розчарувався у спробах пояснити і розв’язати

Історія економічних вчень КРИТИЧНИЙ НАПРЯМ ПОЛІТИЧНОЇ ЕКОНОМІЇ. ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛІСТИЧНИХ ІДЕЙ. ЕКОНОМІЧНІ ВЧЕННЯ СОЦІАЛІСТІВ-УТОПІСТІВ Що покладено в основу економічної програми Р. Оуена? В основу програми Р.

Історія економічних вчень ПРЕДМЕТ, ЗАВДАННЯ І МЕТОДОЛОГІЯ ІСТОРІЇ ЕКОНОМІЧНИХ УЧЕНЬ Які періоди охоплює історія економічних учень? Виникнення економічної науки справедливо пов’язують із зародженням політичної економії

Історія економічних вчень МАРЖИНАЛІЗМ. СТАНОВЛЕННЯ НЕОКЛАСИЧНОЇ ТРАДИЦІЇ В ЕКОНОМІЧНІЙ ТЕОРІЇ Поясніть зміст парадокса А. Сміта про воду й алмаз. Як пропонував пояснити цей парадокс К.

Історія економічних вчень СЛОВНИК РАДИКАЛЬНА ПОЛІТИЧНА ЕКОНОМІЯ – відносно нова течія в сучасній економічній теорії, що виникла у 60-х роках XX ст. і особливо поширилася

Історія економічних вчень МАРЖИНАЛІЗМ. СТАНОВЛЕННЯ НЕОКЛАСИЧНОЇ ТРАДИЦІЇ В ЕКОНОМІЧНІЙ ТЕОРІЇ У чому полягає сутність закону Ф. Візера? Найбільш відомим із законів маржиналізму став так званий

Історія економічних вчень ЕВОЛЮЦІЯ КЛАСИЧНОЇ ПОЛІТИЧНОЇ ЕКОНОМІЇ В ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XIX ст. ЗАВЕРШЕННЯ КЛАСИЧНОЇ ТРАДИЦІЇ 4.3. Економічне вчення Дж. С. Мілля Джон Стюарт Мілль (1806-1873)

Історія економічних вчень ЕКОНОМІЧНА ДУМКА УКРАЇНИ (ХІХ-ХХ ст.) В економічній думці України в період соціального перелому початку XX ст. виявилися три основні напрями. Розкрийте їх

Історія економічних вчень ЕВОЛЮЦІЯ НЕОКЛАСИЧНОЇ ТЕОРІЇ XX ст. Як впливає, за Й. Шумпетером, ефективна конкуренція на економічну рівновагу? Шумпетер наголошує, що динамічний стан економіки унеможливлює

Історія економічних вчень КЕЙНСІАНСТВО ТА ЙОГО ЕВОЛЮЦІЯ 9.3. Еволюція кейнсіанства Вчення Кейнса згодом розділилося на ліве кейнсіанство і неокейнсіанство. Найбільш визначним представником лівого кейнсіанства була

Історія економічних вчень СЛОВНИК РАННІЙ ІНСТИТУЦІОНАЛІЗМ – течія, заснована Т. Вебленом, який започаткував соціально – біопсихологічний напрям інституціоналізму. Його послідовники: Дж. Коммонс – засновник соціально-правового

Історія економічних вчень ПРЕДМЕТ, ЗАВДАННЯ І МЕТОДОЛОГІЯ ІСТОРІЇ ЕКОНОМІЧНИХ УЧЕНЬ Основні напрями сучасної економічної теорії Сучасна економічна теорія розвивається за такими основними напрямами: економічний лібералізм,

Історія економічних вчень НЕОЛІБЕРАЛІЗМ У чому полягає сутність американського неолібералізму? Дайте пояснення сучасного монетаризму. Неолібералізм у США існує у формі сучасного монетаризму – відносно самостійної

Історія економічних вчень СЛОВНИК МАТЕМАТИЧНА ШКОЛА – одна з основних течій маржиналізму. Сформувалася у 80-х роках XIX ст. у теоріях Л. Вальраса (Швейцарія), У. Джевонса

Історія економічних вчень ІНСТИТУЦІОНАЛІЗМ Основними елементами ринкової економіки Т. Веблен вважав “індустрію” і “бізнес”. Як він обгрунтовує це положення? Основними елементами ринкової економіки Веблен вважав

Історія економічних вчень ВИНИКНЕННЯ І РОЗВИТОК МАРКСИСТСЬКОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ Додаткова вартість лежить в основі доходів власників капіталу – підприємницького прибутку, торгового прибутку, відсотка. Критики Маркса

Історія економічних вчень ІНСТИТУЦІОНАЛІЗМ У чому сутність методології раннього інституціоналізму? Методологія інституціоналістів передбачала: – широке використання описово-статистичного методу; – застосування історико-генетичного методу; – вихідними та

Історія економічних вчень ПРЕДМЕТ, ЗАВДАННЯ І МЕТОДОЛОГІЯ ІСТОРІЇ ЕКОНОМІЧНИХ УЧЕНЬ 1.1. Предмет курсу Творче оволодіння економічною наукою передбачає грунтовне знання її історії, основних етапів формування

Історія економічних вчень СЛОВНИК СУБ’ЄКТИВНА ШКОЛА – напрям в економічній теорії, який виник у 70-х роках XIX ст. і охоплює низку шкіл, методологія яких характеризується

Історія економічних вчень ВИНИКНЕННЯ І РОЗВИТОК МАРКСИСТСЬКОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ Як К. Маркс трактує капітал? Від розгляду сутності грошей Маркс переходить до визначення сутності капіталу, досліджуючи

Історія економічних вчень СЛОВНИК НЕОІНСТИТУЦІОНАЛІЗМ – різновид сучасного інституціоналізму, який досліджує вплив такого фактора, як трансакційні витрати (витрати з укладання договорів) на економічний розвиток. Лідер

Історія економічних вчень КРИТИЧНИЙ НАПРЯМ ПОЛІТИЧНОЇ ЕКОНОМІЇ. ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛІСТИЧНИХ ІДЕЙ. ЕКОНОМІЧНІ ВЧЕННЯ СОЦІАЛІСТІВ-УТОПІСТІВ Як сенсімоністи (послідовники К. А. Сен-Симона) формулюють теорію експлуатації? Використовуючи теорію вартості,

Історія економічних вчень ЕВОЛЮЦІЯ НЕОКЛАСИЧНОЇ ТЕОРІЇ XX ст. Як Е. Чемберлін аналізує три напрямки монополістичної конкуренції? Чемберлін аналізує три напрямки монополістичної конкуренції: ціновий (маніпулювання цінами),

Історія економічних вчень ПРЕДМЕТ, ЗАВДАННЯ І МЕТОДОЛОГІЯ ІСТОРІЇ ЕКОНОМІЧНИХ УЧЕНЬ 1.2. Завдання і функції курсу Вивчаючи історію економічних учень, ми повинні мати на увазі спадкоємність

Історія економічних вчень СЛОВНИК НЕОКЕЙНСІАНСТВО – сучасна модифікація кейнсіанства, яка досліджує умови досягнення економічної рівноваги за стабільного економічного зростання, спираючись на кейнсіанську методологію. Представники напряму

Історія економічних вчень ІСТОРИЧНА ШКОЛА Реформістський напрям суспільної перебудови Г. Шмоллера. У своїх теоретичних концепціях представники нової історичної школи віддавали перевагу реформістському напряму суспільної перебудови.

Історія економічних вчень СЛОВНИК КЕМБРИДЖСЬКА ШКОЛА – напрям економічної думки, що зародився в лоні маржиналізму наприкінці XIX ст. З неї почався розвиток неокласичної теорії. Склалася

Історія економічних вчень МАРЖИНАЛІЗМ. СТАНОВЛЕННЯ НЕОКЛАСИЧНОЇ ТРАДИЦІЇ В ЕКОНОМІЧНІЙ ТЕОРІЇ 8.6. Лозаннська школа. Л. Вальрас, В. Парето Леон Вальрас (1834-1910) – швейцарський економіст, фундатор лозаннської

Історія економічних вчень ВИНИКНЕННЯ І РОЗВИТОК МАРКСИСТСЬКОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ Визначте позитивний момент концепції відтворення К. Маркса Позитивним моментом концепції відтворення К. Маркса стала чудова аргументація

Історія економічних вчень КЛАСИЧНА ШКОЛА ПОЛІТИЧНОЇ ЕКОНОМІЇ У чому сутність “природного порядку” Ф. Кене? Фундатором економічної школи фізіократів став Франсуа Кене (1694-1774). У вченні про

Історія економічних вчень СЛОВНИК ЕКОНОМІЧНИЙ РОМАНТИЗМ – напрям економічної думки, що ідеалізує дрібне товарне виробництво й обмежується “сентиментальною” критикою капіталізму, тобто морально-етичним осудом його. Виник

Історія економічних вчень ЕКОНОМІЧНА ДУМКА УКРАЇНИ (ХІХ-ХХ ст.) Які джерела виникнення земельної ренти виділяв М. Туган-Барановський? У розумінні ренти Туган-Барановський, як і переважна більшість учених

Історія економічних вчень ІСТОРИЧНА ШКОЛА Яка сутність “етичного принципу” Г. Шмоллера? Шмоллер одним із перших в історії економічної науки запровадив “етичний принцип”, який сьогодні набув

Історія економічних вчень НЕОЛІБЕРАЛІЗМ 12.2. Неоліберальні концепції державного регулювання економіки Неолібералізм – один з основних напрямів сучасної економічної теорії та економічної політики, які грунтуються на

Історія економічних вчень СЛОВНИК ГРОШОВА ШКОЛА – напрям в англійській політичній економії XIX ст., що ототожнював позичковий капітал з реальним. Пояснювала циклічні коливання виробництва змінами

Історія економічних вчень СЛОВНИК ГАРВАРДСЬКА ШКОЛА – один із напрямів інституціоналізму, який виник після Першої світової війни у Гарвардському університеті (США). Засновник і лідер –

Історія економічних вчень КРИТИЧНИЙ НАПРЯМ ПОЛІТИЧНОЇ ЕКОНОМІЇ. ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛІСТИЧНИХ ІДЕЙ. ЕКОНОМІЧНІ ВЧЕННЯ СОЦІАЛІСТІВ-УТОПІСТІВ Як трактував С. Сісмонді основні економічні категорії? Більшість основних економічних категорій Сісмонді

Історія економічних вчень КЛАСИЧНА ШКОЛА ПОЛІТИЧНОЇ ЕКОНОМІЇ Охарактеризуйте ставлення П. Буагільбера до грошей Буагільбер вважав, що за допомогою вільної конкуренції встановлюються правильні пропорції у поділі

Історія економічних вчень ЕКОНОМІЧНА ДУМКА СТАРОДАВНЬОГО СВІТУ ТА СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ. МЕРКАНТИЛІЗМ Розкрийте сутність концепцій Аристотеля про економіку і хрематистику. Досліджуючи природу багатства і закономірності його нагромадження,

Історія економічних вчень МАРЖИНАЛІЗМ. СТАНОВЛЕННЯ НЕОКЛАСИЧНОЇ ТРАДИЦІЇ В ЕКОНОМІЧНІЙ ТЕОРІЇ 8.4. Економічні погляди А. Маршалла: кембриджська школа Альфред Маршалл (1842-1924) – англійський економіст, фундатор кембриджської

Історія економічних вчень ІСТОРИЧНА ШКОЛА Чому, на думку Ф. Ліста, універсальна концепція класиків не придатна для практичного використання? Обгрунтуйте свою думку На думку Ліста, універсальна

Історія економічних вчень ІНСТИТУЦІОНАЛІЗМ 10.1. Ідейно-теоретичні основи та етапи розвитку інституціоналізму Причина виникнення інституціоналізму полягає насамперед у переході капіталізму в монополістичну стадію, який супроводжувався значною

Історія економічних вчень ЕВОЛЮЦІЯ КЛАСИЧНОЇ ПОЛІТИЧНОЇ ЕКОНОМІЇ В ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XIX ст. ЗАВЕРШЕННЯ КЛАСИЧНОЇ ТРАДИЦІЇ 4.4. Економічна теорія в США. К. Ч. Кері Генрі Чарльз

Історія економічних вчень КРИТИЧНИЙ НАПРЯМ ПОЛІТИЧНОЇ ЕКОНОМІЇ. ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛІСТИЧНИХ ІДЕЙ. ЕКОНОМІЧНІ ВЧЕННЯ СОЦІАЛІСТІВ-УТОПІСТІВ Як здійснюється розподіл прибутків за Ш. Фур’є в первинній господарській одиниці асоціації

Історія економічних вчень ЕКОНОМІЧНА ДУМКА СТАРОДАВНЬОГО СВІТУ ТА СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ. МЕРКАНТИЛІЗМ Яких загальних принципів дотримувались меркантилісти? Меркантилізм як течія економічної думки розвивався, грунтуючись на таких принципах:

Історія економічних вчень ЕКОНОМІЧНА ДУМКА СТАРОДАВНЬОГО СВІТУ ТА СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ. МЕРКАНТИЛІЗМ Установлення прав і норм господарських відносин у “Руській правді” “Руська правда” – збірник установлень правди,

Історія економічних вчень ЕВОЛЮЦІЯ НЕОКЛАСИЧНОЇ ТЕОРІЇ XX ст. У чому полягає сутність “теорії економічного розвитку” Й. Шумпетера? Основна ідея теорії, висунутої австро-американським економістом Йозефом Шумпетером

Історія економічних вчень ЕКОНОМІЧНА ДУМКА СТАРОДАВНЬОГО СВІТУ ТА СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ. МЕРКАНТИЛІЗМ Які особливості формування економічних поглядів античного світу? Економічна думка античного світу розвивалась насамперед у Греції,

Історія економічних вчень ЕВОЛЮЦІЯ КЛАСИЧНОЇ ПОЛІТИЧНОЇ ЕКОНОМІЇ В ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XIX ст. ЗАВЕРШЕННЯ КЛАСИЧНОЇ ТРАДИЦІЇ Прокоментуйте вираз “справедливий розподіл є проявом “гармонії інтересів” за Г.

Історія економічних вчень СЛОВНИК НОВА КЛАСИЧНА ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ – новітній варіант неокласичної теорії, один із напрямів сучасного економічного лібералізму. Охоплює сучасний монетаризм, а також концепції

Історія економічних вчень НЕОЛІБЕРАЛІЗМ Поясніть зміст концепції “спонтанного порядку” Ф. Хайєка У праці Хайєка “Індивідуалізм і економічний порядок” (1948 р.) альтернативою державному регулюванню стала конструкція

Історія економічних вчень КЛАСИЧНА ШКОЛА ПОЛІТИЧНОЇ ЕКОНОМІЇ У чому полягає заслуга фізіократів? Школа фізіократів виступила з різкою критикою меркантилізму. Вона відкинула помилкове тлумачення його концепції

Історія економічних вчень НЕОЛІБЕРАЛІЗМ Чим відрізняється грошово-кредитна політика М. Фрідмена від кейнсіанської? Фрідмен серед усіх засобів впливу на економіку демократичного суспільства віддавав перевагу грошово-кредитній політиці,

Історія економічних вчень КРИТИЧНИЙ НАПРЯМ ПОЛІТИЧНОЇ ЕКОНОМІЇ. ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛІСТИЧНИХ ІДЕЙ. ЕКОНОМІЧНІ ВЧЕННЯ СОЦІАЛІСТІВ-УТОПІСТІВ 5.2. Економічна концепція П. Ж. Прудона П’єр Жозеф Прудон (1809-1865) – ідеолог

Історія економічних вчень ЕКОНОМІЧНА ДУМКА СТАРОДАВНЬОГО СВІТУ ТА СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ. МЕРКАНТИЛІЗМ Економічні ідеї Київської Русі Економічна думка в Україні у період раннього середньовіччя найбільш широко відображена

Історія економічних вчень ЕВОЛЮЦІЯ НЕОКЛАСИЧНОЇ ТЕОРІЇ XX ст. Як змінюються форми ринкової конкуренції згідно з теорією “недосконалої конкуренції” Дж. Робінсон? На відміну від підходів А.

Історія економічних вчень ЕКОНОМІЧНА ДУМКА СТАРОДАВНЬОГО СВІТУ ТА СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ. МЕРКАНТИЛІЗМ Яким чином автор трактату “Артхашастра” рекомендує регламентувати присвоєння торговельного прибутку купцями і торговцями? Щоб обгрунтувати

Історія економічних вчень МАРЖИНАЛІЗМ. СТАНОВЛЕННЯ НЕОКЛАСИЧНОЇ ТРАДИЦІЇ В ЕКОНОМІЧНІЙ ТЕОРІЇ Як відповідно до концепції Дж. Б. Кларка розподіляється дохід між виробничими факторами? Принцип граничних величин

Історія економічних вчень ЕВОЛЮЦІЯ НЕОКЛАСИЧНОЇ ТЕОРІЇ XX ст. Відомо, що теоретики неокласичної школи в основі своєї моделі економічного зростання використовують так звані функції Кобба-Дугласа. У

Історія економічних вчень ІСТОРИЧНА ШКОЛА 7.1. Німецька національна політична економія У Німеччині XIX ст. розвиток економічної думки відбувався власним шляхом, що певною мірою пояснюється своєрідними

Історія економічних вчень ЕВОЛЮЦІЯ КЛАСИЧНОЇ ПОЛІТИЧНОЇ ЕКОНОМІЇ В ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XIX ст. ЗАВЕРШЕННЯ КЛАСИЧНОЇ ТРАДИЦІЇ Дж. С. Мілль збирався написати оновлений варіант “Багатства народів”. Якою

Історія економічних вчень МАРЖИНАЛІЗМ. СТАНОВЛЕННЯ НЕОКЛАСИЧНОЇ ТРАДИЦІЇ В ЕКОНОМІЧНІЙ ТЕОРІЇ Методологія досліджень Дж. Б. Кларка Найцінніші наукові досягнення Кларка потрібно розглядати у двох аспектах: методологічному

Історія економічних вчень ІНСТИТУЦІОНАЛІЗМ Що покладено в основу методології економічних досліджень Т. Веблена? В основу методології Веблена покладено соціальний дарвінізм, тобто вчений розглядав еволюцію суспільства,

Історія економічних вчень КРИТИЧНИЙ НАПРЯМ ПОЛІТИЧНОЇ ЕКОНОМІЇ. ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛІСТИЧНИХ ІДЕЙ. ЕКОНОМІЧНІ ВЧЕННЯ СОЦІАЛІСТІВ-УТОПІСТІВ Як трактує К. Родбертус теорію вартості? Родбертус стоїть на позиціях трудової теорії

Історія економічних вчень КРИТИЧНИЙ НАПРЯМ ПОЛІТИЧНОЇ ЕКОНОМІЇ. ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛІСТИЧНИХ ІДЕЙ. ЕКОНОМІЧНІ ВЧЕННЯ СОЦІАЛІСТІВ-УТОПІСТІВ Як розумів Р. Оуен основний принцип соціалізму: “від кожного – за здібностями,

Історія економічних вчень КРИТИЧНИЙ НАПРЯМ ПОЛІТИЧНОЇ ЕКОНОМІЇ. ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛІСТИЧНИХ ІДЕЙ. ЕКОНОМІЧНІ ВЧЕННЯ СОЦІАЛІСТІВ-УТОПІСТІВ 5.5. Економічні вчення соціалістів-утопістів 5.5.1. Економічні погляди К. А. Сен-Симона Основними творами

Історія економічних вчень ЕВОЛЮЦІЯ НЕОКЛАСИЧНОЇ ТЕОРІЇ XX ст. Поясніть зміст ідеї “неокласичного синтезу”, висунутої П. Самуельсоном Ідею “неокласичного синтезу” висунув американський економіст Пол Самуельсон (нар.

Історія економічних вчень КЛАСИЧНА ШКОЛА ПОЛІТИЧНОЇ ЕКОНОМІЇ На думку Д. Рікардо, головне завдання економічної науки – визначити закони, що управляють розподілом продукту між основними класами.

Історія економічних вчень СЛОВНИК ГІЛЬДІЙСЬКИЙ СОЦІАЛІЗМ – різновид соціал-реформізму, що передбачав можливість переходу до соціалізму шляхом передачі підприємств гільдіям (об’єднанням) робітників різних галузей економіки. Виник

Історія економічних вчень КРИТИЧНИЙ НАПРЯМ ПОЛІТИЧНОЇ ЕКОНОМІЇ. ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛІСТИЧНИХ ІДЕЙ. ЕКОНОМІЧНІ ВЧЕННЯ СОЦІАЛІСТІВ-УТОПІСТІВ Як розумів К. А. Сен-Симон сутність поступального розвитку суспільства? Сен-Симон намагався зрозуміти

Історія економічних вчень СЛОВНИК ПОЛІТИЧНА ЕКОНОМІЯ (від гр. politeja – “суспільний устрій”; oicos – “будинок”, “господарство”; nomos – “закон”, “навчання”) – термін, вперше введений у

Історія економічних вчень МАРЖИНАЛІЗМ. СТАНОВЛЕННЯ НЕОКЛАСИЧНОЇ ТРАДИЦІЇ В ЕКОНОМІЧНІЙ ТЕОРІЇ Що таке неокласична школа? Чим вона відрізняється від класичної школи? Створення неокласичного напряму пов’язано з

Page 1 of 212