Валовий оборот – сумарна вартість усіх видів виробленої підприємством продукції за певний час. В. о. характеризує обсяг виробничої діяльності підприємства, в той час як валова

Законодавство валютне – сукупність правових норм, які регулюють порядок укладання та виконання угод з валютними цінностями всередині країни, угод між резидентами й нерезидентами, а також

Реалізація застави – 1) вступ у володіння заставою за умови, що дебітор не виконує умов оплати кредиту; 2) вимога гарантій під наданий кредит у разі

Валютна монополія (валютная монополия) – виключне право держави на здійснення операцій з валютними цінностями, а також розпоряджатися належним їй золотом – валютними резервами. В. м.

Аварійний комісар – фізична або юридична особа, яка виступає посередником між страхувальником і страхівником і до послуг якої вдаються страхувачі для захисту своїх інтересів. Страхувач

Навроцький Володимир (1847-1882) – економіст-статистик, який досліджував причини зубожіння населення на території Галичини (передусім на прикладі сільського господарства). З цією метою він вивчав процес диференціації

Кооперативне підприємство (кооператив) – добровільне об’єднання індивідуальних виробників на основі кооперативної власності на різноманітні об’єкти привласнення й демократичного управління нею з метою раціонального використання всіх

Рента економічна – форма економічної реалізації власності на окремі фактори виробництва, яку привласнює підприємець внаслідок зменшення витрат на одиницю продукції порівняно з іншими товаровиробниками. Якщо

Аналіз ринку (анализ рынка) – комплекс дій, спрямований на глибоке вивчення всієї багатогранності факторів, умов, ситуацій, які впливають на стан і розвиток ринку, на зміни

Левередж “короткий” – угода, згідно з якою клієнт бере на себе зобов’язання продати цінні папери фірмі, яка використовує левередж, за певною ціною, сподіваючись, що ціни

Резолюція бюджетна – нормативний документ, що визначає пріоритети бюджетної політики держави на наступний бюджетний рік.

Балансовий лист (балансовый лист) – документ, у якому зафіксовані кошти, що знаходяться на балансі.

Інтенсивність праці – напруженість живої праці, яка визначається витратами робочої сили за одиницю часу. Динаміка І. п. вимірюється витратами фізичної, розумової, нервової енергії протягом однієї

Консерватизм економічний (від лат. conservare – охороняти, зберігати)- сукупність економічних теорій та політика, що передбачають обмежене втручання держави в економіку, посилення саморегуляції ринку. До консервативного

Покриття фіксованих витрат – показник, за допомогою якого визначають, у скільки разів загальна сума прибутків підприємства, фірми або компанії перевищує суму, що виплачується у формі

Виробіток (выработка) – кількість виробленої продукції та наданих послуг одним працівником за одиницю часу.

Збалансований портфель цінних паперів – сукупність, набір цінних паперів, які надаються інвестору і раціонально поєднують дохідність, ліквідність, надійність.

Мертон (Меrtоn) Роберт К. (н. 1944) – професор Гарвардського університету (США), лауреат Нобелівської премії в галузі економіки (1977) “за новий метод оцінки деривативів” (див. Дериват).

Облігація купонна (облигация купонная) – облігація, що містить відрізні купони, за якими після певного строку виплачується відсотковий дохід.

Партнершіп з обмеженою відповідальністю – вид командитного товариства, створеного двома або більше особами, одна з яких несе необмежену відповідальність перед кредиторами, а друга – відповідальність

Кредит довготерміновий – кредит, наданий на тривалий термін насамперед з метою розширеного відтворення основних фондів, проведення наукових досліджень та ін. К. д. надають на термін

Аграрна політика держави – курс та система заходів, спрямованих на інтенсивний розвиток продуктивних сил села, на вдосконалення або докорінну зміну існуючих там форм власності, на

Емісія цінних паперів (эмиссия ценных бумаг) – випуск в обіг акцій, сертифікатів, облігацій та інших цінних паперів будь-якими емітентами, у т. ч. державою, кредитними установами,

Зайнятість гнучка – постійна трудова діяльність з гнучкою формою оплати, неповним робочим днем, високою мобільністю працівників (територіальною та професійно-кваліфікованою). До З. г. належать тимчасова робота,

Магазин – підприємство роздрібної торгівлі, яке здійснює реалізацію товарів і надає послуги для кінцевого споживання. Складається з торговельного залу, підсобних і допоміжних приміщень. Повніше сутність

Ростоу (Rostow) Волт (н. 07.10.1916) – відомий американський економіст, який 1960 сформулював концепцію стадій економічного зростання у роботі за такою ж назвою. Такими стадіями він

Знижка оптова (скидка оптовая) – знижка, яка залежить від розміру партії товару, що купується.

Набір послуг – комплекс різноманітних некласифікованих послуг (побутових, торговельних, готельних, освітніх, туристичних та ін.), логічно зумовлених характером, призначенням, повнотою набору та ін. ознаками. Н. п.

Модель шприца – концепція комунікацій маркетингу, згідно з якою засоби інформації можуть прямо, швидко і суттєво впливати на прийняття нового виробу або послуги споживачами.

Ділові операції (деловые операции) – комерційні біржово-підприємницькі операції, спрямовані на розвиток підприємництва, активізацію ділового партнерства, збільшення виробництва товарів та послуг, товарообороту, а також різного роду

Витрати факторні – витрати, пов’язані з витратами певних факторів виробництва та обігу в грошовій формі щодо кожного фактора.

Перспективний план (перспективный план) – 1.Проект економічного розвитку в цілому, господарського комплексу окремих галузей, підприємств, фірм на довгострокову перспективу. 2.Багатообіцяючий проект.

Післякласична політична економія – комплекс ідей, поглядів, концепцій економістів різних країн, що сформувалися після появи теорії англійських економістів А. Сміта і Д. Рікардо та методологічних

Майнові спори (имущественные споры) – спори, що виникають при порушенні права власності на майно. Власник має право вимагати повернення свого майна, яке перебуває у незаконному

Трудовий стаж – тривалість трудової діяльності працівника. З його величиною пов’язують умови службового росту, підвищення заробітної плати, права на отримання різних пільг від підприємства, забезпечення

Штати (нім. Staat – держава) – чисельний склад адміністративного та іншого виробничого і невиробничого персоналу підприємств, організацій та установ і їхніх частин.

Світовий ринок золота – сукупність економічних відносин між країнами світу (в т. ч. окремими компаніями, банківськими домами, спеціалізованими фірмами тощо) з приводу регулярної купівлі-продажу золота.

Зобов’язання державні боргові – державні цінні папери, облігації, що засвідчують відносини позики, в яких боржником виступають держава, орган державної влади, управління.

Інтегральні показники конкурентоспроможності (интегральные показатели конкурентоспособности) – числова характеристика конкурентоспроможності товару, що є відношенням групового показника за технічними параметрами до групового показника за економічними параметрами.

Адміністративні методи управління (административные методы управления) – методи управління, які грунтуються на організаційних засадах впливу. За характером впливу адміністративні методи управління поділяються на дисциплінарні, розпоряджувальні

Сертифікат грошового ринку – різновид короткотермінових депозитних сертифікатів, випущених банками для залучення заощаджень.

Менеджмент японський – система управління підприємствами, фірмами та компаніями в Японії, в основу якої покладено принцип колективізму (колективні цінності, в т. ч. колективна відповідальність, соціальний

Стратегія розвитку підприємства – довготермінова економічна політика підприємства, фірми, компанії та комплекс заходів її реалізації. Складовими С. р. п. є стратегія розробки та впровадження нової

Збагачення праці – якісно нова форма організації праці, яка передбачає зростання зацікавленості людини – працівника у збагаченні змісту самого процесу праці (див. Зміст праці). З.

Матеріальне виробництво – виробництво, безпосередньо пов’язане з виготовленням матеріально – речових благ (цінностей) і наданням матеріальних послуг, а отже, виступає основою життя людського суспільства. До

Кліринг біржовий – механізм безготівкових розрахунків за біржовими угодами, що забезпечує фінансові гарантії їх здійснення через систему депозитних та маржових внесків учасників біржової торгівлі.

Блокована валюта (блокированная валюта) – іноземна валюта на рахунках у банках, використання якої заборонене або обмежене відповідними урядовими органами країни, де ця валюта вміщена. До

Картка інвентарна – картка, яка містить стислу характеристику об’єкта, його початкову вартість, розмір плати за фонди, обсяг амортизаційних відрахувань тощо.

Мережа гуртова (оптова) – сукупність гуртових торговельних підприємств, які функціонують на гуртовому товарному ринку з метою забезпечення товаропросування та привласнення прибутків. Основними об’єктами М. г.

Інформатизація – цілеспрямований, організований процес збирання, обробки, систематизації, нагромадження, зберігання, пошуку та надання (продажу) інформації економічним суб’єктам з метою задоволення їхніх інформаційних потреб. З часу

Потенційна конкуренція (потенциальная конкуренция) – можливість вступу в певну галузь нових фірм, які можуть вплинути на рівень прибутковості вже існуючих.

Дебітор – фізична або юридична особа, суб’єкт господарювання, який має грошову або майнову заборгованість (на противагу кредитору, якому заборгували інші особи).

Перформер – високодохідна акція, яка реалізується на фондовій біржі з найбільшою різницею між її ринковою ціною та номінальною вартістю.

Абсентеїзм землевласницький – форма юридичної та економічної власності на землю, за якої власник не бере участі у виробництві, віддає землю у володіння іншій особі, отримуючи

Посередник фондовий – посередник на фондовому ринку, який має право здійснювати операції з цінними паперами. П. ф. є брокерські фірми, комерційні банки та фінансові компанії.

Правила обміну товарів – правила, які регулюють реалізацію одного з прав споживачів щодо можливості обміну придбаних товарів належної якості на аналогічні товари або на інші

Робоче місце – найелементарніша ланка матеріального та нематеріального виробництва в обмеженому просторі, пристосованому для виконання окремим робітником свого виробничого завдання за допомогою відповідного обладнання або

Поточна вартість основних засобів (текущая стоимость основных средств) – вартість основних засобів, активів, обчислена з урахуванням зношення, залишкова вартість основних фондів.

Економічна система постсоціалістична – система, яка сформувалась на основі трансформації одержавленої “соціалістичної” економіки у процесі первісного нагромадження капіталу і розвивається на базі плюралізму форм власності

Боржник неспроможний – боржник, який не в змозі повернути борг, виконати взяті на себе майнові чи грошові зобов’язання, роботу.

Прибуток капітальний – прибуток підприємства, фірми, компанії, отриманий від продажу будь-яких активів за ціною, що перевищує їхню купівельну ціну.

Господарський облік – всебічна облікова інформація, яка характеризує реальний стан господарської діяльності та відображає її кількісно-якісну оцінку з метою контролю та управління нею. Включає такі

Конвертованість – 1) вільний обмін однієї валюти на іншу за чинним курсом; 2) обмін цінних паперів (акцій та облігацій) на інші їх види на відповідному

Організація суспільного виробництва – координація дій кожної зі сторін суспільного способу виробництва та процесу їх взаємодії і форма об’єднання людей у процесі такого виробництва. Оскільки

Розширене рішення – поведінка споживача під час прийняття рішення, характеризується скрупульозністю в осмисленні потреби, пошуку інформації, оцінці альтернатив і результатів купівлі (як правило, при здійсненні

Кібуц (ізраїльський) – добровільне колективне об’єднання людей на державній землі, яке грунтується на принципах спільного володіння майном, особистої (не найманої) праці, рівності в усіх сферах

Показник – кількісно-якісна характеристика певної властивості соціально-економічних об’єктів і процесів; якісно визначена величина, що є результатом виміру чи розрахунків. Існує два визначення П.: економічне й

Рівняння обміну – рівняння, згідно з яким величина грошової маси, помножена на швидкість обігу грошей, дорівнює рівню цін, помноженому на реальний національний продукт; математичне вираження

Право на отримання акцій – особливий вид цінного папера у формі запису на рахунку, який створюється в результаті збільшення емітентом статутного фонду переказуванням коштів з

Центральний валютний курс – фіксоване офіційне співвідношення між валютами, навколо якого у погоджених межах коливаються ринкові валютні курси Ц. в. к. національних валют в умовах

Джерела фінансування інвестиційної діяльності – власні фінансові ресурси (нагромадження, прибуток, амортизаційні відрахування та інші види активів), залучені кошти (отримані кредити, кошти від продажу акцій тощо),

Централізація капіталу – збільшення розмірів капіталу внаслідок добровільного об’єднання чи примусового злиття (поглинання) декількох самостійних капіталів. Набула поширення наприкінці XIX ст. завдяки переростанню продуктивними силами

Баланс грошових доходів і видатків населення – система показників, яка відображає джерела грошових доходів населення у процесі розподілу й перерозподілу частини національного доходу, а також

Функція заощаджень – функція, що відображає залежність заощаджень від зміни доходів. Ф. з. є дзеркальним відображенням функції споживання.

Пріоритети екологічні – найважливіші об’єктивні чинники, які зумовлюють першорядне значення для розвитку суспільства охорони здоров’я, раціонального природокористування, та комплекс заходів, спрямованих на стратегічне вирішення цих

Сен-Сімон Анрі-Клод де Рувруа (1760-1825) – французький економіст і соціолог. Походив з багатої аристократичної сім’ї, здобув прекрасну освіту. У роки французької революції відмовився від дворянського

Мито державне (пошлина государственная) – один з видів державних грошових зборів, що беруть з громадян, установ і організацій органи державного управління і судові установи за

Функції грошей – сутнісно-якісні характеристики грошей як особливого товару, що виконує роль загального еквівалента, а також форма їх існування, в якій відображаються зміни однієї з

Хакер (хакер) – програміст, який розробляє програмну продукцію, що дає змогу одержати несанкціонований доступ до захищених іншим користувачем даних.

Воєнний комунізм – економічна політика в 1918 – 1921 у Росії, що грунтувалася на теоретичних уявленнях про нетоварний, безпосередньо суспільний характер виробництва в соціалістичній економіці,

Ліцензія виняткова – ліцензія, видана ліцензіаром лише одній особі, яка передбачає відмову власника винаходу, патенту від їх самостійного використання та видачі третій особі.

Брокеридж – винагорода, яку отримують брокери. Встановлюється в процентах від вартості угод або у фіксованій сумі.

Диференціація доходів населення – відмінність у рівні доходів на людину, викликана соціально-економічними. демографічними та іншими, факторами.

Економічна організація виробництва – раціональна координація дій у всіх сферах і галузях економіки з метою досягнення найвищої ефективності у процесі створення товарів і послуг з

Доплата (доплата) – Різниця між нарахованими до сплати податками й зборами (обов’язковими платежами) при митному оформленні товарів і фактично сплаченими коштами, унесена готівковим або безготівковим

Прогресивне оподаткування – система оподаткування, за якої податкові ставки збільшуються із зростанням доходів фізичних і юридичних осіб. У розвинених країнах розрізняють два види прогресії: просту

Економічна безпека техніко-економічних відносин – рівень розвитку суспільного поділу праці та інших елементів техніко – економічних відносин (концентрації виробництва, комбінування виробництва та ін.) та їх

Нераціональний попит (нерациональный спрос) – попит на товари, шкідливі для людини та її здоров’я (алкоголь, тютюн тощо).

Банківські операції оптові – великомасштабні фінансові операції, що здійснюються на тісно взаємопов’язаних грошових ринках. До них належать: ринок цінних паперів місцевих органів влади, міжбанківський ринок,

Замовлення лімітоване – замовлення, в якому клієнт обумовлює ціну, за якою має відбутися угода, або вищу ціну, якщо трейдер спроможний її встановити.

Реєстр акціонерного товариства – сукупність даних про акціонерне товариство. Існує в єдиній системі записів і містить відомості про розмір статутного капіталу, кількість, номінальну вартість і

Кредитна дискримінація – створення кредиторами менш сприятливих умов отримання, використання та повернення позичених коштів для одних категорій позичальників порівняно з іншими шляхом встановлення офіційних кредитних

Невиробничі витрати (непроизводственные издержки) – непередбачені матеріальні, енергетичні, трудові, транспортні, фінансові, інтелектуальні та інші витрати, спричинені в основному діями суб’єктивних негативних факторів – безгосподарністю, бездіяльністю

Договір засновницький (договор учредительский) – дво – або багатосторонній договір, який укладається між особами-ініціаторами (засновниками) створення підприємства, фірми. Визначає порядок та основи фінансової, майнової участі

Азійський спосіб виробництва – початкова форма державного устрою, що виникає з розпадом первіснообщинного ладу, базується на антагонізмі общинного селянства і деспотичної держави, яку уособлюють бюрократичний

Основне виробниче відношення – відношення між працівниками і власниками засобів виробництва у сфері безпосереднього виробництва, втілене у соціально-економічній формі поєднання особистісних і речових факторів виробництва.

Резерв премій у страхуванні – тимчасово утримувана перестрахувальником частина премії, яка належить йому як фінансова гарантія, згідно з договором перестрахування, а через певний час повертається

Співробітництво компаній – співпраця підприємств, фірм та компаній, що базується на частковому збігу їх економічних інтересів з метою уникнення надмірних втрат у процесі конкурентної боротьби

Трудові традиції – елементи трудових відносин, які історично склались у певній країні або регіоні і передаються від одного покоління до іншого, та відповідні погляди на

Ріссер (Riesser) Якоб (1853-1932) – німецький економіст і банківський діяч. Обгрунтував необхідність злиття банківської справи з промисловістю й торгівлею, розглядав банки як центр всього економічного

Людина суспільна – процес формування і розвиток сучасної людини у всіх сферах суспільного життя (права, політики, культури та ін.) і передусім – відносин економічної власності

Глобальна диференціація – наявність значного розриву та процес подальшого розшарування між розвиненими і слаборозвиненими країнами світу. У 2000 на 40 розвинених країн світу, де проживає

Шефство (шефство) – форма благодійництва, громадської діяльності, систематичної допомоги, що надається однією особою (юридичною чи фізичною) іншій.

Позитивна економічна теорія – теорія у формі економікс, яка базується на філософії позитивізму, ігнорує пізнання причинно-наслідкових, а отже, сутнісних зв’язків, опирається здебільшого на описовий характер

Митна експертиза – спеціальне науково-практичне дослідження, яке проводять експерти з метою визначення митної вартості товару, оцінки його ринкової вартості, з’ясування екологічної та експлуатаційної безпечності товарів,

Людський фактор – комплекс здібностей, властивостей, рис людини, які на різних етапах історичного розвитку залучаються до процесу виробництва економічних благ. Наприкінці XIX – на початку

Поведінка споживачів – комплекс ознак, рис і показників, які характеризують дії споживачів, зокрема попит на товари і послуги, структуру споживання, способи використання доходів, реакцію на

Знак товарний – знак, за яким відрізняють товари і послуги одних фізичних та юридичних осіб від однорідних товарів та послуг інших. Захищає виняткові права виробника.

Інтегрована патентна система – створена в межах Західної Європи, передусім в рамках ЄС, єдина патентна організація з метою усунення всіх бар’єрів на шляху побудови єдиного

Закон насичення потреб – закон, який відображає внутрішньо необхідні, сталі і суттєві зв’язки між масою наявних у суспільстві життєвих благ і поступовим зменшенням потреб суспільства

Історична тенденція капіталістичного нагромадження – об’єктивно неминучий процес загибелі капіталістичного способу виробництва, спричинений перетворенням капіталу на гальмо розвитку продуктивних сил внаслідок зростання концентрації та централізації

Промисловий переворот – швидкий перехід від технологічного способу виробництва, що базувався на ручній праці, до способу виробництва, заснованого на машинній праці. Вперше стався наприкінці XVIII

Маркірування (маркирование) – умовні позначки на товарах або на їх упаковці, що містять інформаційні дані про цей товар (написи, заводські знаки, товарні марки, малюнки). Містять

Індекс економічний – відносний статистичний показник, який характеризує зміну соціально-економічних явищ або процесів у часі за певний період. Визначається як відношення фактичного показника до базисного,

Операції комісійні (операции комиссионные) – посередницькі операції, що виконуються за дорученням клієнтів за комісійну винагороду.

Застава завірена – зареєстроване заставне право, за якого предмет застави не передається кредитору – йому вручається лише оформлене заставне свідоцтво.

Символи державні – сукупність основних символів, державних офіційних знаків, які у доступній формі відображають ідеї і поняття історико-політичного характеру, закріплені в законодавстві і символізують процес

Контрабанда (італ. contrabando – проти урядового указу) – незаконне переміщення через кордон товарів та інших цінностей. К. також називають товар, що перевозиться незаконно.

Синергічний ефект при злитті компаній – створення додаткової вартості внаслідок поєднання операційної та фінансової синергії. Операційна синергія – додаткова вартість, отримана від злиття ресурсів компаній

Майнова декларація (имуществення декларация) – офіційна заява юридичної чи фізичної особи про розміри наявного майна, з якого складається податок.

Професійний відбір (Профессиональный отбор) – науково обгрунтована система визначення ступеня придатності особи до конкретної професії, спеціальності (робочого місця, посади) відповідно до встановлених законодавством нормативних вимог.

Норми прибутку до зниження закон – обгрунтований К. Марксом закон – тенденції норми прибутку до зниження, згідно з яким у процесі розвитку технологічного способу виробництва

Іпотечні банки (ипотечные банки) – банки, що спеціалізуються на видачі довгострокових позичок під заставу нерухомості – землі та міських будівель. Ресурси І. б. – власні

Модифікація (лат. Modificatio – зміна) – 1) прогресивні зміни, перетворення виробництва, технології, продукції, що виробляється, створення кращого варіанта, нової моделі; 2) видозмінена модель виробу, машини.

Реформа ціноутворення – докорінна зміна системи цін, принципів її формування, взаємопов’язаний перегляд оптових, закупівельних, роздрібних цін і тарифів, об’єктивно необхідний елемент перебудови господарського механізму й

Сектор колективний – частина економіки, що перебуває в акціонерній та кооперативній власності, управляється, регулюється і контролюється колективом (асоціацією) підприємців, трудовим колективом, а також перебуває у

Компонент (лат. component – складовий) – складова частина елемента системи, часткова причина, яка впливає на кінцевий результат.

Агрегування – укрупнення економічних показників об’єднанням їх в групу. Агреговані показники – це узагальнені, синтетичні вимірники, які об’єднують в одному загальному показнику багато окремих показників.

Ломбарди (ломбарды) – кредитні установи, що позичають гроші під заставу рухомого майна. Л. дають населенню можливість збереження предметів особистого користування і домашнього вжитку, а також

Позикодавець (позичкодавець) – особа, що надала позику і має право на її повернення та отримання відсотків чи іншої форми оплати за користування позикою.

Органи управління (органы управления) – організації та установи, що володіють правом приймати управлінські рішення в межах своєї компетенції і контролювати виконання прийнятих рішень.

Структура ціни – співвідношення між основними елементами ціни (собівартість виробництва, прибуток виробника, акцизний збір, податок на додану вартість, націнка збутової організації) в її сумарній величині.

Продукція товарна – уся виготовлена на підприємствах, фірмах, компаніях продукція, що призначається для реалізації споживачам. Загальна вартість П. т. народного господарства визначається як сума вартості

Облікова політика – сукупність принципів, конкретних методів і форм ведення бухгалтерського обліку, які використовуються організацією для складання й подання фінансової звітності залежно від загальноприйнятих стандартів

Золотий опціон – договірне право купити або продати лот золота у встановлені терміни за узгодженою ціною.

Реальний товар – товар, який знаходиться на складі або в майбутньому може бути відправлений негайно, який має індивідуальні властивості, якості, на відміну від торгівлі ф’ючерсами

Некомпенсаційна стратегія – стратегія альтернативної оцінки, згідно з якою недолік (слабкість) одного показника торгової марки не може бути компенсований достоїнством (силою) іншого показника.

Господарські витрати – сукупні витрати на господарські цілі, підтримання життєзабезпечення підприємства, фірми, компанії (опалення, освітлення, прибирання тощо), а також на інші управлінські потреби (придбання інвентаря

Гештальт – функціональна структура, покликана упорядкувати за певними законами окремі явища і процеси.

Нова економічна політика – політика, яка проводилася урядом колишнього Радянського Союзу з 1921 р. до кінця 20-х – початку 30-х років. Основи цієї політики були

Форми і методи товаропостачання – форми просторового існування роздрібної торгівлі та методи її забезпечення. Такими формами є транзитна (передбачає завезення товарів в роздрібну торговельну мережу,

Паритет відсотковий – співвідношення між валютами двох країн, за якого різниця у відсоткових ставках безпосередньо позначається на розмірі дисконту або премії форвардного курсу валюти.

Фактори маркетингу, або складові комплексу маркетингу – ідея, згідно з якою чотирма факторами, на яких базується маркетингова стратегія, є: продукція, ціна, реклама і реалізація.

Інтервенція біржова (интервенция биржевая) – втручання держави, банків чи підприємств в операції на фондовій біржі з метою штучного впливу на курси цінних паперів. Є однією

Хавала – найекономніша система неофіційних грошових переказів відносно бідних працівників – мігрантів із багатих країн у країни, що розвиваються. Обсяг таких переказів 2002, за різними

Валовий збір сільськогосподарських культур – показник, що характеризує загальний обсяг продукції землеробства з усієї посівної площі у межах об’єкта обліку /країни, регіону, господарства/. В господарствах,

Фінанси місцеві – система відносин економічної власності між місцевими органами влади та юридичними і фізичними особами у межах відповідної території з приводу привласнення і використання

Інструкція (лат. instructio – настанова) – сукупність правил для регулювання різних видів діяльності, робіт, службової поведінки, викладена у спеціальних нормативних документах.

Капітальний ремонт – різновид будівельних робіт, який передбачає відтворення основних засобів виробництва внаслідок Грунтовного ремонту (повної заміни зношених деталей, вузлів, частин машин, будівель і споруд),

Захист від кредитного ризику – комплекс заходів, спрямованих на захист від кредитного ризику: 1) обмеження кредитів одному позичальнику; 2) вивчення платоспроможності позичальника; 3) страхування гарантій

Закупівля сільськогосподарської продукції – основна форма залучення державою товарної продукції сільськогосподарських виробників для її переробки та реалізації на внутрішньому і зовнішньому ринках, створення страхових і

Бартерна операція (бартерная операция) – товарообмінна двостороння дія, у якій сторони обмінюються еквівалентно товарами (послугами) без грошових розрахунків – без участі грошей.

Сіткові показники бюджетних установ – показники, які характеризують кількість установ у сфері бюджетно-фінансових послуг; кількість шкіл, лікарень, дитячих садків, кінотеатрів та ін.

Бюрократизм – монополізація у корисливих цілях основних важелів влади та управління в руках працівників спеціалізованого апарату різноманітних економічних і спеціальних інститутів та організацій і орієнтація

Закономірності розвитку міжнародної торгівлі – найважливіші тенденції, які виступав – в реальними формами законів і характеризують особливості, ознаки та властивості міжнародної торгівлі. З. р. м.

Дискреція – вирішення посадовою особою або державним органом економічних питань на власний розсуд.

Напівфабрикат (полуфабрикат) – продукт праці, що має пройти подальшу обробку або стати готовим виробом.

Оперативне управління матеріальними ресурсами – комплекс методів, за допомогою яких упродовж нетривалого проміжку часу (менше місяця) здійснюється управління номенклатурою матеріальних ресурсів. Найчастіше О. у. м.

Методи ціноутворення – сукупність засобів і способів економічного обгрунтування цін у різних економічних системах залежно від інтересів виробників та споживачів, що базується на використанні низки

Закон Енгеля – закон, який, на думку німецького економіста Ернста Енгеля, виражає залежність частки споживання продуктів харчування від рівня доходів сім’ї; чим бідніша сім’я, тим

Класифікація активів комерційних банків – характеристика структури активів таких банків залежно від ступеня їхньої ліквідності (придатності для негайного виконання банком своїх зобов’язань) та управління активами.

Курсова різниця (курсовая разница) – різниця, що виникає як наслідок зміни курсу валюти або цінних паперів. Може бути об’єктом спекулятивних угод.

Продуктивності теорії та концепції – сукупність ідей, поглядів представників різних напрямів і шкіл економічної теорії щодо взаємодії між виробництвом вартості та її розподілом між різними

Перерозподіл коштів (перераспределение средств) – передавання коштів і матеріальних засобів одних осіб іншим, а також зміна цільового призначення коштів.

Система світового фінансового ринку – сукупність основних елементів цього ринку, виокремлених за різними критеріями, та їх взаємодія. Так, залежно від сфери поширення виділяють світовий фінансовий

Закон корелятивності в управлінні – внутрішньо необхідні, сталі та істотні зв’язки (прямі та опосередковані) між об’єктом і суб’єктом управління, згідно з якими між ускладненням об’єкта

Забезпечення грошей (обеспечение денег) – сукупність матеріальних та інших благ, які знаходяться у сфері обігу і служать матеріальною основою обігу нерозмінних грошових знаків. Проблема забезпечення

Вексель бланковий (бланко-вексель) – вексель без одного або кількох звичайних реквізитів; чистий формуляр векселя, який буде заповнений продавцем після остаточного з’ясування ціни товару і термінів

Комівояжер – роз’їзний представник великої торговельної фірми, який пропонує покупцям товари, демонструє наявні зразки, здійснює пошук покупців. К. не може бути ні самостійною юридичною одиницею,

Робочі гроші – паперові знаки, які, за проектами соціалістів-утопістів XIX ст., мали безпосередньо виражати в годинах робочий час, витрачений на виробництво товару, а отже, визначати

Категорії персоналу – класифікація працівників (найманих працівників) на основі функцій, які вони виконують у виробництві. Розрізняють дві основні групи найманих працівників: робітники і службовці. До

Касова дисципліна – дотримання підприємствами (фірмами), організаціями та установами правил виконання операцій (прихідних і витратних) з готівкою, термінів здачі її в банк тощо. Найважливішими елементами

Неш (Nesh) Джон Форбс (н. 1928) – американський математик, економіст і психолог, спеціаліст у галузі теорії ігор. Нобелівську премію з економіки присуджено “за пріоритетний 1994

Статистика (статистика) – наука, яка вивчає кількісний бік масових суспільно-економічних явищ і процесів у взаємозв’язках і взаємозумовленості, а також нерозривному зв’язку з їх якісною стороною,

Балансовий трансферт (балансовый трансферт) – документально підтверджене власником цінних паперів право передачі його власності (цінних паперів) іншому власникові без зазначення особи, якій вона передається.

Транзитне мито – утримується з іноземного вантажу при перетині кордону певної країни, якщо цей вантаж призначений для споживання в третій країні. Т. м. нижче від

Ліцензія повна – надання власником (ліцензіаром) юридичній особі (ліцензіату) прав на використання певних видів (об’єктів) промислової власності без будь-яких обмежень на весь термін дії охоронного

Індекс суспільних інституцій – комплексний показник, на підставі якого визначається одна з важливих характеристик загального індексу макроконкурентоспроможності країни з урахуванням таких чинників, як рівень законності

Криза фінансова – глибокий розлад фінансової системи країни, що супроводжується зростанням темпів інфляції, кризою неплатежів, різким, як правило, знижувальним, коливанням валютних курсів і курсів цінних

Право корпоративне – право власності на частку у статутному фонді акціонерної компанії, в т. ч. право на управління, привласнення частини прибутку у формі дивідендів і

Каміння коштовне – каміння мінерального, штучного (синтетичного) та органічного (органогенного) походження значної краси та високої вартості у сирому та обробленому вигляді, за винятком ювелірних та

Закон спадної граничної корисності – закон, сутність якого полягає в тому, що в умовах вільної конкуренції із придбанням споживачем кожної додаткової одиниці продукту гранична корисність

Ф’ючерсна угода (фьючерсное соглашение) – різновид угоди на товарній або фондовій біржах. Ф. у. припускає виплату грошової суми за товар або за акції через певний

Знаряддя виробництва – знаряддя праці або один з головних елементів засобів праці. До З. в. входять інструменти, пристрої, прилади, верстати, машини, двигуни та ін., якими

Дефіцитне фінансування – фінансування економіки, яке перевищує бюджетні можливості й спричиняє дефіцит державного бюджету (перевищення державними витратами доходів). Оптимальне Д. ф. (до 4% бюджетних витрат)

Доу-Джонса індекс – середній показник цін котирування 65 акцій найбільших компаній, що становлять щоденне середнє арифметичне котирувань на Нью-Йоркській фондовій біржі на час її закриття.

Тестування товару – один із способів визначення очікуваного обсягу реалізації товарів, що використовується маркетологами. Основними методами Т. т. є обмін поставок (враховує продаж товарів у

Допустимі межі коливань цін – верхні і нижні межі зміни біржових цін, які встановлюються для обмеження їх коливань і запобігання біржових крахів. При досягненні цих

Оцінка вартості грошей – методи визначення вартості грошей у часі. Така вартість змінюється з урахуванням норми прибутку на грошовому ринку, в т. ч. ринку цінних

Операції процесу управління – відображення у свідомості менеджерів найважливіших дій, пов’язаних з реалізацією певної мети та похідних від неї цілей. Основними етапами О. п. у.

Міждержавне регулювання інфляції – спільна антиінфляційна політика двох чи більше країн, що здійснюється шляхом координації основних засобів регулювання економіки та грошового обігу. Необхідність М. р.

Економіка закрита (экономика закрытая) – економіка, цілком ізольована від міжнародної торгівлі (відсутність експорту, імпорту чи руху капіталів), або економіка з жорсткими обмеженнями, що накладаються на

Група “п’яти” – перші наймогутніші п’ять країн (США, Японія, Німеччина, Франція і Великобританія), які в особі передусім міністрів фінансів або керівників центральних банків збираються декілька

Виручка (выручка) – гроші, одержані (виручені) підприємством, фірмою, підприємцем від продажу товарів і послуг; виторг від реалізації продукції.

Порто-франко (порто-франко) – певна територія, у межах якої дозволяється перевезення товарів без сплати мита.

Page 1 of 4112345678910...203040...Last »