Резерв робочого часу – джерела та можливості кращого використання робочого часу впродовж певного періоду на підприємстві. Розрізняють внутрізмінні, цілодобові, тижневі, місячні та ін.; залежно від

Критерії класифікації економічних систем – найважливіші ознаки розвитку окремих підсистем і метасистем цієї системи, відповідно до яких розрізняють економічні системи, що існували впродовж розвитку світової

Товарний обіг – форма обміну товарів та послуг за допомогою грошей. Розподіляється на два відносно самостійні процеси: продаж товару за гроші (Т-Г) і купівля за

Розрахунки платіжними вимогами-дорученнями – форма безготівкових розрахунків, що передбачає здійснення розрахункових операцій за допомогою платіжної вимоги-доручення – оформленого договору між постачальником і платником.

Концепції ринкової конкуренції – спосіб аналізу й певна сукупність ідей, положень щодо поведінки фірм, компаній за умов конкурентної боротьби на різних ринках. Основними К. р.

Страйки економічні – найвища форма організованого руху найманих працівників за поліпшення свого життєвого рівня, умов праці та ін. її виявом є колективна відмова частини найманих

Торгова націнка (торговая наценка) – надбавка до роздрібних цін на продукцію, що реалізують підприємства громадського харчування різних форм власності.

Інфляційний розрив – величина, на яку крива сукупних витрат повинна зміститися вниз, щоб номінальний чистий національний продукт (ЧНП) відповідав рівню інфляційного ЧНП, виробленого за умови

“Гроші гарячі” – грошові кошти та капітали, власники яких терміново переміщують їх з однієї сфери застосування або з однієї країни в іншу, щоб уникнути наслідків

Маркетинг стимулюючий (маркетинг стимулирующий) – різновид маркетингової діяльності за умови відсутнього попиту, коли з певних причин товари з високими споживчими якостями не користуються попитом або

Неоколоніалістські концепції – концепції, спрямовані на обгрунтування доцільності й методів утримання залежності слаборозвинених країн у межах світового капіталістичного господарства та неоколоніалізму. Н. т. виникли в

Інфлювання і дефлювання – коригування (зміна) реальної величини створеного за певний час (див. Дефлятор).

Вексель – прима – перший примірник перевідного векселя, який надає його власникові (векселетримачеві) беззаперечне право по закінченні терміну зобов’язань вимагати від боржника сплати зазначеної у

Поведінка людини – 1) здатність людини до діяльності у різних сферах її життя (матеріальній та ін.). П. л. є предметом дослідження сучасної психології.

Грошові агрегати – види грошей і грошових засобів, елементи структури грошової маси, які різняться ступенем ліквідності (можливістю швидкого перетворення на готівку). У найрозвиненіших країнах світу

Тендери, міжнародні торги (англ. tender, від tend – обслуговувати) – конкурсна форма розміщення замовлень на закупку на світовому ринку обладнання або залучення підрядників для спорудження

Благо недостойне – товар або послуга, споживання яких повинно заборонятись або не стимулюватися навіть у випадку прагнень індивідів придбати їх через своє невігластво. До Б.

Складність робіт – інтегрований показник певної сукупності взаємопов’язаних видів робіт, виконання яких вимагає складнішої живої праці, використання досконалішої техніки і технології, високого рівня організації, а

Контрактний лист – повний список щоденних операцій кожного члена рахункової палати, складений за випусками цінних паперів.

Внутрішній лаг – час від моменту економічного потрясіння до моменту вжиття державою відповідних заходів економічної політики.

Підприємництво (1) (предпринимательство) – самостійна, від свого імені, під свою майнову відповідальність і на свій ризик діяльність фізичних і юридичних осіб, спрямована на систематичне одержання

Венчурний /ризиковий/ капітал – якісно новий засіб фінансування /інвестування/ ризикованого підприємства, яке працює над втіленням у виробництво певної ідеї або проекту. Ризиковані підприємства не повертають

Планування прибутку – визначення оптимального розміру прибутку на основі стабільного зростання обсягів виробництва і найбільш економного та ефективного використання ресурсів.

Розподіл функціональний – розподіл національного багатства, передусім національного доходу в капіталістичному суспільстві залежно від власності та влади і факторів виробництва. Такими факторами Ж. Б. Сей

Політика інноваційна – комплекс заходів і важелів держави та наддержавних органів, спрямованих на створення сприятливих умов для інноваційної діяльності, в тому числі формування інноваційних ідей

Чекова книжка (чековая книжка) – чекові бланки, формуляри, виготовлені у вигляді книжечки, які видаються банком клієнтові-власникові рахунку на право розпорядження своїм рахунком. На кожну банківську

Самоврядування місцеве – політико-правовий інститут, сутність якого полягає в управлінні місцевими справами низових територіальних громад (адміністративно-територіальних одиниць) шляхом самоорганізації місцевих жителів (села, селища, міста) згідно

Система відкрита – система, яка через комплекс своїх властивостей, притаманних окремим її підсистемам, елементам і компонентам, взаємодіє з навколишнім середовищем.

Закономірності розвитку світової валютної системи – найважливіші довготривалі тенденції та властиві їм суперечності, які визначають характерні ознаки і властивості процесу еволюції системи. Такими основними закономірностями

Кворум (кворум) – число присутніх на зборах, конференціях, з’їздах осіб (делегатів), що необхідне для визначення цих зборів правомочними.

Інфляція імпортована – інфляція, спричинена зовнішніми факторами – підвищенням цін на імпортовані товари, надмірним напливом іноземної валюти (в Україні – доларизації економіки) тощо. У розвинених

Страхового забезпечення системи – сукупність різних видів організацій страхового забезпечення, що різняться критеріями рівня відповідальності та оцінки об’єкта страхування. Серед них виокремлюють систему пропорційної відповідальності,

Концепції фірми – спосіб пізнання сутності сучасної фірми (підприємства) та її визначальних факторів, а також сукупність ідей і поглядів, які випливають з нього. Розрізняють неокласичну,

Дестабілізація (дестабилизация) – втрата стабільності, порушення встановленого ритму, динаміки економічних процесів, виникнення різких стрибків, крутих спадів у виробничій і фінансовій сферах.

Експортна детаксація – зниження і навіть поступове скасування непрямих податків на продукцію, що експортується.

Ліквідація акціонерного товариства – припинення його діяльності у зв’язку із закінченням терміну, на який воно було створене, а також за рішенням загальних зборів вищого органу

Ринок “нестійкий” – ринок, на якому відсутня певна тенденція у динаміці цін внаслідок неможливості встановити їх реальний рівень або через відсутність ринку продавця і покупця.

Контракт форвардний – документ встановленої форми, який засвідчує зобов’язання особи придбати (продати) цінні папери, товари або валюту в певний час і за певних умов у

Баланс народного господарства – система загальноекономічних балансів, в яких відображено умови й результати розширеного відтворення, рівень і темпи розвитку економіки, економічну та соціальну структури суспільства.

Номінальний тримач – депозитарій або зберігач цінних паперів, зареєстрований у реєстрі власників іменних цінних паперів як юридична особа, якій цінні папери передано за дорученням та

Паушальна сума (нім. pauschale – загальна сума) – загальна сума зобов’язань, що утворюється під час розрахунків між юридичними та фізичними особами. При оподаткуванні встановлюються різні

Екаунтант (экаунтант) – спеціаліст з фінансів, обліку, аудиту. Займається аналізом фінансово-господарської діяльності фірми, підприємства. часто – густо виконує функції аудитора – контролера.

Банк агентський – агент материнського банку, який надає кредити та приймає вклади з метою проникнення в банківську систему інших країн. Набув значного поширення у постсоціалістичних

Корисність кардинальна – 1) корисність певного набору, групи товарів, яка може бути виміряна в абсолютному вираженні в певних умовних одиницях, порівнюваних з одиницями ваги, відстані

Матриця бостонської консалтингової групи – спосіб визначення пріоритетів формування продуктового портфеля бізнес-одиниці у формі двомірної решітки, по осі координат якої фіксується частка ринку, яку займає

Ранжирування (ранжирование) – розміщення економічних показників (величин) у певному порядку залежно від значущості величин (тісноти зв’язку). Застосовують в економічному моделюванні, прогнозуванні.

Міжнародна безпека – стан міжнародних економічних, правових, політичних і військових відносин, за якого гарантується зовнішня складова національної безпеки кожної країни, унеможливлюється загроза війн і воєнних

Недостатність власних коштів – важкий фінансовий стан підприємства, компанії, який характеризується нестачею грошей для придбання необхідних оборотних засобів, розрахунків з постачальниками та виплати заробітної плати.

Підпорядкованість функціональна – право керівництва підприємства або компанії давати вказівки та розпорядження підлеглим стосовно виконання ними окремих функцій.

Концепція недосконалої конкуренції – теорія, згідно з якою поява великих корпорацій, здатних впливати на основні параметри ринку, передусім на ціни, призводить до недосконалої конкуренції і

Баланс оборотних засобів (баланс оборотных средств) – баланс співвідношень формування і надходження оборотних засобів, з одного боку, та їх витрат (видатків) – з другого, за

Кредит урядовий – кредит, наданий урядовими та міжнародними фінансово-кредитними установами на пільгових або безвідсоткових умовах на тривалий час, а також на умовах неповернення.

Інкасо експортне – інкасо в міжнародних розрахунках для отримання банком грошей від фізичних та юридичних осіб за різними товарними документами. У цьому випадку банк –

Рахунок поточний – рахунок, який відкривають банки для фізичних осіб та філіалів підприємств, фірм і компаній з метою ведення поточних операцій, зберігання коштів і здійснення

Підвищений відсоток – відсоток приведення капіталовкладень на майбутній період до їх вартості в поточному періоді, обчислений з урахуванням ризику капіталовкладень.

Кредитування будівництва – надання позичок забудовникам і підрядникам для здійснення капітальних вкладень і покриття поточних витрат підрядних будівельних організацій. У разі кредитування капітальних вкладень здійснюються

Кредит короткотерміновий – кредит, наданий терміном до 1 року з метою розширеного відтворення оборотного капіталу. Двома основними формами К. к. є комерційний і банківський. Великі

Централізація виробництва – збільшення обсягів виробництва у результаті об’єднання окремих промислових підприємств, фірм в одну більшу компанію із загальним управлінням. Ц. в. – конкретний вияв

Техніко-економічні відносини – матеріально-речова (або техніко-економічна) форма розвитку продуктивних сил, що формується у процесі суспільного поділу праці, спеціалізації, кооперування, комбінування виробництва, його концентрації, обміну діяльністю

Адміністративно-бюджетне управління – бюджетне бюро США, яке є частиною адміністрації президента і завдання якого – допомагати формуванню координованого федерального бюджету для його подання до Конгресу.

Операції банків комісійні – посередницькі операції банків, які виконуються за дорученням клієнтів за комісійну винагороду: операції з приймання і видання грошей, обміну валюти, інкасування векселів

Час вільний – нематеріальна форма багатства людини, що є частиною добового часу, протягом якого не здійснюється процес праці у народному господарстві з тим, щоб індивід

Галузі високих і середніх технологій – найбільш наукоємні та інформаційноємні галузі економіки за умов інформаційної революції. До таких галузей (частка витрат на дослідження та розвиток

Форма господарювання – комплекс конкретних способів, які використовує суб’єкт господарювання для привласнення предметів природи у процесі праці з метою створення певного блага або доведення його

Ньюс-реліз (ньюс-релиз) – дані про товар чи кампанію, які використовуються при укладанні договору.

Фемінізація бідності – процес поступового зростання бідних серед жінок. Так, у США 1960 25% усіх бідних сімей очолювали жінки, а 2000 – 50%.

Дохід громадян (доход граждан) – формується в основному за рахунок грошових надходжень, одержання заробітної плати, пенсій, стипендій, дивідендів, підприємницької діяльності.

Критерії класифікації цінних паперів – найважливіші ознаки, на підставі яких оцінюються та класифікуються різні види цінних паперів. Відповідно до принципу субординації розрізняють такі К. к.

Метод калькуляції – комплекс прийомів та інструментів, які використовуються для обчислення собівартості. Розрізняють простий, замовний, передільний і нормативний М. к.

Роздування, розводнення – обчислення величини реального ВНП на основі цін базисного року, коли ціни були найвищими, що призводить до завищення грошової оцінки ВНП.

Курс валюти фіксований – законодавчо встановлене співвідношення між окремими національними валютами у вільно конвертованій валюті за обмеженості коливань ринкових курсів валют у незначних, чітко встановлених

Маркет-мейкер – висококваліфікований працівник фондової біржі, менеджер ринку цінних паперів, який відстежує розвиток процесів на фондовому ринку, його тенденції, очікувану дохідність цінних паперів, а також

Ефективність суспільного виробництва (эффективность общественного производства) – економічна категорія, яка характеризує результативність виробництва порівняно з виробничими ресурсами і суспільними потребами.

Борг державний фундований – довготерміновий або безтерміновий державний борг, який утворюється внаслідок консолідації коротко – і довготермінового боргів.

Тариф пільговий – митний тариф, який передбачає мінімальні ставки митного оподаткування товарів, що ввозяться, для імпортерів з країн, яким створено режим найбільшого сприяння.

Продаж боргу (продажа долга) – ситуація, коли одні країни продають свій борг частково або повністю іншим країнам.

Оцінка якості кредитного портфеля – комплекс найважливіших показників, за допомогою яких визначається якість кредитного портфеля з точки зору кредитного ризику та захищеності від можливих втрат.

Кримінальна відповідальність за ухиляння від сплати податків – відповідальність за несплату фізичною або юридичною особою обов’язкових податкових платежів, передбачена чинним Кримінальним Кодексом (КК) України. Так,

Контокорент (контокорент) – єдиний поточний і позичковий рахунок, який відкриває банк клієнту. К. може мати дебетове або кредитове сальдо.

Споживання – кінцева фаза суспільного відтворення, на якій суспільний продукт використовується для задоволення потреб людей. Розрізняють виробниче споживання – використання засобів виробництва для виготовлення певного

Концепції економічні соціал-демократичні – сукупність ідей, поглядів різних течій соціал-демократії щодо шляхів реформування капіталізму і, передусім, відносин власності. В 50-60-х XX ст. лідери соціал-демократії відмовились

Продукція – продукт виробництва у матеріальній та нематеріальній (в т. ч. духовній, інтелектуальній) сферах, який вимірюється переважно у натуральному і грошовому вираженнях.

Управління цінами – вибір загального підходу в ціноутворенні та основних видів цін на товари і послуги, а також шляхи реалізації такого підходу з метою збільшення

Маса додаткової вартості – абсолютна величина додаткової вартості, яка визначається множенням вартості авансованого змінного капіталу на норму додаткової вартості.

Граничний дохід (предельный доход) – нарощування доходу внаслідок збільшення продажу товарів на одну умовну одиницю.

Редукція (лат. reductio – повернення) – 1) зменшення, послаблення чого-небудь; зведення складного до простішого, доступного для аналізу або вирішення; 2) зниження курсу валют, цінних паперів

Ставка рефінансування (офіційна облікова ставка) – 1) відсоткова ставка, що використовується центральним банком при наданні кредитів комерційним банкам, а також для переобліку приватних комерційних векселів

Гратифікація – грошова премія, стимулювання працівників за якісне виконання своїх обов’язків.

Регрес (лат. regressus – зворотний рух) – 1) процеси деградації, зниження рівня розвитку підприємства, фірми, компанії або економіки країни загалом, її окремих підсистем та елементів.

Реконструкція комплексна підприємств – комплекс заходів, спрямованих на перебудову підприємств, що передбачають упровадження нових технологій, заміну застарілої техніки та устаткування, будівництво нових цехів, поліпшення техніко-економічних

Безпека підприємства організаційно-економічна – стан захищеності інтересів підприємства, фірми або компанії від некомпетентного або навмисного шкідливого управління, від хиб ринкової економіки і недосконалого державного регулювання

Еколого-економічний ефект – алгебраїчна сума традиційного економічного /як правило, позитивного/ та екологічного /як позитивного, так і негативного/ ефектів у матеріальному виробництві і невиробничій сфері, які

Просте товарне виробництво – виробництво товарів, що базується на власній праці товаровиробника (і членів його сім’ї) та приналежності йому виготовлених продуктів, а отже, на відсутності

Філіал, філія – частина підприємства, фірми, компанії, що є самостійним дочірнім товариством, відділенням і функціонує в іншому місці, але зберігає тісні зв’язки з материнською компанією

Дефіцит продовольчого споживання – показник продовольчої бідності (недоїдання), який характеризується відношенням норми раціонального (здорового) харчування до фактичного споживання. Згідно з цим показником, споживання м’ясопродуктів має

Закон Візера – наявність сталих економічних зв’язків між граничною корисністю і витратами виробництва, за яких гранична корисність граничного продукту зумовлює ціну продуктивного блага, яке пішло

Позабіржова торгівля – операції з купівлі – продажу цінних паперів, здійснені через торговців цінними паперами не на фондовій біржі.

Надійність ринку (надежность рынка) – стійкість ринку до політичних потрясінь, прорахунків і помилок економічних, фінансових та інших вищих органів.

Кредиторська заборгованість – грошова форма заборгованості підприємств і організацій, яку належить повернути юридичним або фізичним особам. Розрізняють нормальну і прострочену К. з. Нормальна виникає у

Логістика підприємства (англ. business logistics) – галузь науки логістики, яка вивчає закономірності та шляхи впровадження логістичної теорії у діяльність різних видів підприємств. Згідно з теорією

Регулювання міжнародної міграції робочої сили – сукупність форм і методів цілеспрямованого впливу держави і наддержавних органів на переміщення працездатного населення відповідно до потреб національної економіки,

Реалізована продукція – показник, який характеризує обсяг проданих готових виробів та напівфабрикатів власного виробництва, а також робіт і послуг виробничого характеру у грошовому вираженні й

Народногосподарський облік – кількісно-якісна характеристика економічних явищ і процесів з метою контролю та управлінння ними. Розрізняють оперативний облік (передбачає щоденне і щозмінне спостереження і контроль

Аналіз типологічний – метод дослідження, який базується на розчленуванні складних об’єктів на групи (класи) та дослідженні однорідних груп.

Авансовий платіж (авансовый платеж) – попереднє надання (перерахування) грошей за товари, послуги до моменту їх одержання або виконання.

Чистий облігаційний борг компанії – сума випущених компанією облігацій, що враховуються як залучені кошти, за винятком облігацій, куплених самою компанією, а також погашених облігацій і

Кошти банку власні – грошові ресурси, які перебувають у власності банку: фактично сплачений статутний фонд, нерозподілений прибуток, фонди економічного стимулювання, страховий та інші фонди, сформовані

Попит ринковий (спрос рыночный) – попит споживачів на конкретному товарному чи регіональному ринку.

Оренда (лат. arrendare – віддаю в найми) – форма господарювання, за якої на підставі договору між орендодавцем і орендарем передаються у строкове платне володіння і

Темпи економічного зростання – відносний показник, який характеризує результати і динаміку економічного розвитку, показує приріст виробленої за певний час у народному господарстві продукції порівняно з

Опціон циліндричний – купівля валютного опціону “кол” з одночасним продажем опціону “пут” за нижчою ціною.

Документація тендерна (документация тендерная) – комплект спеціальних документів, що мають інформацію про ступінь, переваги щодо організаційних, технічних та комерційних питань, участі певної організації, компанії, групи

Банківські інвестиції – вкладання банківських ресурсів переважно на тривалий термін в облігації, короткотермінові казначейські векселі, акції та інші цінні папери. Б. і. є одним із

Користування – вживання, застосування, використання речей відповідно до їх призначення. Право К. означає, що користувач отримав від власника або розпорядника речі, об’єкта право на їх

Вексель до оплати – сума заборгованості за акцептованими торговими векселями, які підлягають оплаті в зазначений термін.

Ринок споживача (рынок потребителя) – сукупність окремих осіб і домогосподарств, що купують товари і послуги для особистого споживання.

Відносна додаткова вартість – додаткова вартість, яка утворюється внаслідок скорочення необхідного і подовження додаткового робочого часу в межах незмінної тривалості робочого дня. Обгрунтована ця категорія

Сезонні ціни (сезонные цены) – ціни, що змінюються залежно від періоду року, сезонну (сільськогосподарська продукція, одяг, взуття тощо).

Ралі – різке підвищення загального рівня цін на всі акції або на окрему акцію на фондовому ринку після попереднього зниження цін.

Компанія фінансова кептивна – дочірня компанія або компанія у складі об’єднання (холдингова), створена з метою залучення фінансових ресурсів ззовні для забезпечення фінансових потреб своїх підприємств,

Фотохронометраж – комплексний вид спостереження, що є поєднанням фотографії робочого часу і хронометражу. Його суть полягає в тому, що за допомогою фотографії в окремі періоди

Таймшит (англ. time sheet) – документ, який акцептується капітаном судна і фрахтувальником і використовується при закордонних морських перевезеннях, в якому зазначений розрахунок часу навантажувально-розвантажувальних робіт;

Зобов’язання безстрокове (обязательство бессрочное) – зобов’язання векселедавця, за яким вимога може бути пред’явлена у будь-який час.

Біржові посередники – особи /маклери, брокери/ або спеціальні організації, підприємства, які виконують функції посередників на біржі, за що одержують комісійну винагороду, Спеціалізуються у певній галузі

Капітал акціонерного товариства (капитал акционерного общества) – сукупність індивідуальних капіталів або особистих коштів громадян, що об’єднані відповідно до випуску і розміщення акцій та облігацій. Формально

Псування монети – зменшення державою маси або проби монети за збереження її номінальної вартості. У грошовій системі біметалізму як грошовий метал використовувалися золото і срібло,

Державне регулювання (государственное регулирование) – форма цілеспрямованої політики та реальних дій держави, визначення політичних, правових та фінансово-економічних важелів щодо забезпечення розвитку підприємництва, підтримки суб’єктів і

Суспільство відкрите – форма соціальної організації, за якої окремі індивіди та колективи людей активним впливом на соціальний порядок прагнуть реалізувати особисті й колективні інтереси та

Банківське роз’яснення – документ, який підтверджує збігання записів, зроблених у касовій книзі, з випискою з банківського рахунку. Б. р. використовується у разі виникнення певних розбіжностей

Виробництво (производство) – процес, у ході якого використовують речовини і сили природи, створюють продукти, необхідні для існування й розвитку суспільства. Передбачає працю людини, предмети і

Винагорода прогресивна – система, за якої із зростанням обсягу реалізації збільшується відсоток винагороди.

Бернхем Джеймс (1905 – 1987) – американський економіст, один із авторів концепції “революції управляючих”. У своїй праці “Менеджеріальна революція”(1941) він намагався довести перехід влади при

Мошави – кооперативні поселення в Ізраїлі, які базуються на індивідуальній і сімейній праці, а закупівлю необхідних ресурсів і збут товарів здійснює кооператив. За умов сімейної

Торги перекваліфікаційні – попередній етап міжнародних торгів (відкритих або закритих), які проводять з метою вибору постачальника складного технологічного устаткування або підрядника для спорудження складного господарського

Основний економічний закон – внутрішньо необхідні, сталі й сутнісні зв’язки між двома сторонами основної економічної суперечності (продуктивними силами і відносинами економічної власності), які є основним

Експортний контроль – система організаційно-правових та економічних заходів по обмеженню, забороні та контролю за експортом тих або інших товарів. Одним з інструментів Е. к. є

Тотальна орієнтація маркетингу (англ. total marketing orientation) – найвищий рівень розвитку маркетингу, за якого всі плани фірми та її дії спрямовані на задоволення запитів споживача

Пай зростаючий – пай фізичної або юридичної особи в інвестиційному фонді, дивіденди на який не виплачуються, а залишаються у розпорядженні фонду, збільшуючи водночас вартість такого

Лідер консорціуму – фірма або організація, яка координує роботу консорціуму згідно з консорціальною угодою і представляє його інтереси перед покупцями, замовниками та іншими суб’єктами. Діє

Попит сукупний (спрос совокупный) – попит споживачів на всіх ринках даного товару; попит на всі товари, що виробляються і реалізуються, або певну групу товарів, визначену

Торговельне товариство – юридична особа, яка займається господарською діяльністю (оптова і роздрібна торгівля, підприємницька діяльність у промисловості, будівництві, сільському господарстві, транспорті, житлово-комунальному секторі), Розрізняють повні

Сукупний ризик – повна відповідальність банку перед клієнтом за одночасно здійснюваними угодами – касовою та форвардною (строковою).

Кейнсіанська теорія державних фінансів – одна з найважливіших складових теорії Дж. Кейнса, згідно з якою головним інструментом економічної політики держави, управління сукупним попитом є державний

Денне замовлення – замовлення з денним терміном дії, а також замовлення, в якому не зазначений строк.

Тариф конвенційний – договірний митний тариф, що містить пільгове зниження ставки і встановлюється на основі міжурядових торговельних угод.

Податки непрямі – податки на товари і послуги, які залежать від розмірів споживання, додаються до ціни товарів, послуг, виконаних робіт або включаються у тариф і

Валова продукція (валовая продукция) – показник, що характеризує загальний обсяг виробництва продукції народного господарства, окремих промислових та сільськогосподарських підприємств у грошовому виразі.

Хайтек-компанія – компанія, яка впроваджує у виробництво високотехнологічні процеси, устаткування, розробки.

Купони (купоны) – відрізні талони на цінних паперах, за якими виплачується доход, що належить їх власнику; сурогат грошових знаків, які випускаються паралельно з законними грошовими

Крива доходів звичайна – непряма лінія, що показує нижчий позичковий відсоток на короткотермінові цінні папери порівняно з довготерміновими.

Ринок золота – сукупність відносин економічної власності з приводу організації та купівлі-продажу золота. Такими відносинами є організаційно-економічні (пов’язані з організацією роботи центрів купівлі-продажу цих товарів,

Маркетингу тактика – комплекс заходів, які використовують для реалізації маркетингової стратегії; управління процесом формування та виконання завдань фірми на кожному ринку, щодо кожного товару або

Валова продукція сільського господарства – частина валового суспільного продукту, створена у сільському господарстві; обсяг продукції землеробства і тваринництва, виробленої за певний період і вираженої у

Маркетингове середовище – сукупність фізичних та юридичних осіб, які активно діють за межами підприємства, фірми та компанії, впливаючи на можливості керівництва служби маркетингу встановлювати і

Рефінансування кредиту – залучення комерційним банком дешевих короткотермінових міжбанківських позик або кредитів центрального банку для забезпечення кредиту клієнтам за відносно невисокими відсотковими ставками, які перевищують

Касовий план – документ, за допомогою якого здійснюється планування грошового обігу (обсягу та джерел надходжень готівки, напрямів її руху та зміни кількості в процесі руху).

Концепція ідеальних типів господарства – концепція західнонімецьких економістів, в якій комплексно проаналізовані ідеальні типи господарства (центрально-кероване та мінове) залежно від механізму координації взаємодії господарських одиниць

Інстанція (инстанция) – ступінь в управлінській ієрархії, на якій перебуває повна установа, ланка управління відносно інших установ.

Комплексна механізація – заміна взаємопов’язаної за технологією та функціональним призначенням ручної праці в машинному виробництві та поступове зведення живої праці робітника до функцій контролю за

Погашення позичок – повернення позичальником коштів, отриманих у тимчасове користування від банку або інших кредиторів. Здійснюється зарахуванням виторгу від реалізації товарів і послуг на позичковий

Рівень монетизації економіки – відношення грошової маси до обсягу ВВП або національного доходу на різних етапах еволюції економічних грошових систем. В Україні упродовж 90-х XX

Ринкова інфраструктура (рыночная инфраструктура) – система установ і організацій (банки, біржі, фонди, фірми тощо), що забезпечують вільний рух товарів і послуг на ринку.

Грошовий фетишизм (фр. fétichisme – фетиш, ідол) – містичне ставлення до грошей як до надприродної сили, наділення їх магічними властивостями. Найбільшого розвитку Г. ф. набув

Реєстр платіжних вимог – перелік платіжних вимог, що здаються в банк на інкасо, в якому зазначають найменування постачальника і номер його розрахункового рахунка, фіксують номери

Комісія ревізійна – комісія, створена на загальних зборах акціонерної компанії, організації або установи для контролю за діяльністю адміністрації.

Соціо-психологічна концепція – концепція, згідно з якою індивідуальність формують соціальні змінні (а не біологічні інстинкти), поведінкова мотивація покликана розвивати потреби, створені цими змінними. Такий підхід

Оборотні засоби – грошові кошти підприємств, фірм, компаній, які авансуються в об’єкти, що використовуються в межах одного відтворювального циклу або в короткотерміновому періоді (до одного

Організаційний розвиток фірми – незворотний процес позитивних якісних і сутнісних змін в організації, які стосуються головно структури, способів діяльності та взаємодії. Критеріями позитивності якісних змін

Технологія визначення переваг створюваного підприємства – низка дій маркетингових служб, спрямованих на з’ясування конкурентоспроможності новостворюваного підприємства, фірми або компанії, виготовлених ними товарів і наданих послуг,

Дисконтний брокер – брокерська фірма, яка надає комплекс послуг клієнтам під час здійснення операцій з цінними паперами.

Зовнішня позика (внешний займ) – іноземна позика, що є основною формою міжнародного кредиту, отриманого від зарубіжних кредиторів або наданого іноземним позичальником.

Формула Блека-Скоулза – найпоширеніша модель визначення вартості опціонів, названа іменем її творців – Фішера Блека та Майрона Скоулза. Ця модель базується на логарифмічно нормальному розподілі

Кар’єризм – гонитва за посадовим просуванням по службі, за успіхом у професійній діяльності з метою досягнення особистого й сімейного благополуччя. У практиці західного менеджменту К.

Ціна франко – ціна товару, обчислена з урахуванням компенсації транспортних витрат на доставку товарів до пункту, вказаного після слова “франко” (наприклад, ціна франко-вагон, франко-склад).

Технологічний спосіб виробництва – спосіб виробництва, який базується на техніко – економічному поєднанні речових і особистісних факторів виробництва і складається із системи продуктивних сил і

Економічний потенціал країни – характеристика можливості економіки у виробництві матеріальних благ, наданні послуг, задоволенні економічних потреб суспільства. Він включає потенціал використання всіх ресурсів: основних виробничих

Цінова гнучкість – зміна ціни залежно від цінотворчих факторів (співвідношення попиту і пропозиції, витрат виробництва і обігу, податків, цінових обмежень).

Промисловість обробна – комплекс галузей, в яких здійснюється переробка сировини, матеріалів й напівфабрикатів, отриманих із видобувних галузей і галузей сільськогосподарського, лісового та промислового виробництва.

Нетто (італ. netto – чистий) – чиста маса товару без упакування (тари). Маса товару разом з масою тари – брутто. Постачальники, як правило, маркують тару:

Обіг валютний – операції банків з валютними цінностями, які виконуються суб’єктами валютних відносин. До валютних операцій в Україні відносять операції, пов’язані з переходом права власності

Аквізиція – придбання одним або декількома акціонерами всіх акцій підприємства, що рівнозначно придбанню цього підприємства.

Економічні відносини – сукупність відносин між людьми у процесі виробництва та привласнення матеріальних і духовних благ у всіх сферах суспільного відтворення (безпосередньому виробництві, розподілі, обміні,

Вексельний портфель – сукупність векселів, які певний час перебувають у розпорядженні суб’єктів підприємницької діяльності.

Опціон put (на продаж) – опціон, який дає право, але не зобов’язує продавати ф’ючерсний контракт чи інші цінності (крім товару) за заздалегідь встановленою ціною.

Корінець акції – талон, прикріплений до акції, що дає право на отримання нового комплекту купонів після використання попереднього.

Тейлор Фредерік-Вінслоу (1856-1915) – американський інженер, автор першої теорії наукового менеджменту та видатний засновник її школи, запровадив новітню систему організації праці, яка стала елементом продуктивних

Норма запасу (норма запаса) – оптимальні обсяги, кількість матеріальних ресурсів, товарної маси, що забезпечує безперервність виробництва або товарного обігу.

Торговий реєстр – реєстр торгових фірм, що містить назви офіційно зареєстрованих фірм, компаній та інформацію про їхніх власників, місцерозташування, напрям діяльності, обсяги основного капіталу тощо.

Методи управління народним господарством – система форм і заходів впливу на діяльність підприємств (об’єднань) усіх форм власності, на інтереси окремої людини, трудових колективів, соціальних верств

Інформаційна культура – знання і навички ефективного використання інформації, що виявляються у всебічному вмінні знаходити та використовувати необхідну інформацію.

Монополія природна – галузі, в яких на підставі стратегічних інтересів країни та економічної доцільності і необхідності встановлюється монополія держави на виробництво та реалізацію частини товарів

Економічна система господарювання детенсивна – система господарювання, за якої витрати основних економічних ресурсів на виробництво товарів і послуг зростають швидше, ніж отримувані результати.

Механоозброєність праці – співвідношення витрат механічної енергії та живої праці у процесі матеріального виробництва, що вимірюється за допомогою певних показників. Так, коефіцієнт потенційної М. п.

Ринок міжнародний – ринок покупців і продавців за межами країни, у т. ч. зарубіжних товаровиробників, споживачів, посередників, державних та наддержавних органів. До новітніх товарів і

Паблісіті (паблисити) – 1.Популярність, славнозвісність підприємств, фірм, організацій. 2.Дії, спрямовані на піднесення самореклами, престижу, популярності фірми, підприємства, а також масового впливу на населення для досягнення

Економічна оцінка землі – механізм визначення загальної цінності земельного фонду за різними категоріями земель і земельними угіддями з метою встановлення відмінності в якості земель з

Page 10 of 41« First...6789101112131415...3040...Last »