Нова економічна політика (неп) – економічна політика в СРСР 1921 – 1929, яка базувалася на широкому використанні товарно-грошових відносин, ринкових механізмів і стимулів і замінила

Економічна рівновага – стан економічної системи, за якого пропорції в народному господарстві забезпечують оптимальну узгодженість мети економічного розвитку і наявних ресурсів, платоспроможного попиту і пропозиції,

Грошовий контроль – форма державного та банківського контролю за діяльністю підприємств, які працюють на господарському /комерційному/ розрахунку. Держава здійснює контроль шляхом встановлення таких стабільних економічних

Міжчасова торгівля – процес міжнародного переміщення фінансових засобів, за якого країна-кредитор скорочує своє поточне споживання, але у майбутньому розширить його у разі повернення кредиту і

Майновий податок (имущественный налог) – прямий податок з юридичних чи фізичних осіб, об’єктом оподаткування якого є рухоме й нерухоме майно.

Розпорядник – 1) керівник, управляючий; 2) особа або організація, які, згідно з рішенням суду, несуть повну відповідальність за збереження та розподіл активів і обов’язків померлого,

Поставка комплектна – поставка, передання всієї сукупності товарів, що уможливлює комплексне їх використання, а також постачання промислового устаткування, верстатів і механізмів, які формують єдиний техніко

Ринок чистої конкуренції – сукупність великої кількості малих і середніх підприємств, торгівля між якими, а також між фізичними особами здійснюється без значного впливу на рівень

Організованого капіталізму концепція – концепція, в якій проголошується здатність монополій забезпечити свідомо регульовану планомірну капіталістичну економіку, позбавлену стихійного розвитку, криз надвиробництва. Виникла наприкінці XIX ст.

Прогнозування технологічне – метод імовірного планування, в процесі якого визначаються можлива зміна технологій виробничого процесу, якісне оновлення споживчих властивостей виробів, що виготовляються.

Пікове ціноутворення – встановлення ціни за використання будівель, споруд і устаткування або за товари чи послуги на вищому рівні за вищого попиту на них, і

Організація наукова – установа, підприємство, фірма, компанія, основною діяльністю яких є наукові дослідження і розробки або які включають підрозділи, що займаються такою діяльністю незалежно від

Ліміт виконання опціону – кількість опціонних контрактів одного класу, які можна виконувати впродовж 5 днів. Для опціонів на акції такий ліміт у США, наприклад, становить

Доходи – грошові надходження за одиницю часу юридичних та фізичних осіб; показник господарської діяльності підприємств, установ, організацій. Розрізняються Д. від реалізації та позареалізаційні, Д. від

Канал маркетингу – шлях товару від виробника до гуртових продавців, а від них – до роздрібних продавців, кожний з яких є самостійним торговельним підприємцем.

Перестрахувальний сліп (англ. slip – ковзання) – страховий документ, який перестрахувальник надсилає учасникам перестрахування відповідних ризиків. Містить основні умови перестрахування таких ризиків. Страхова компанія, погодившись

Лідз енд негз – здійснення валютних операцій фізичними та юридичними особами через маніпулювання термінами розрахунків за умов коливань валютного курсу, відсоткових ставок тощо з метою

Дилюція – сприятлива ситуація на підприємстві, в компанії, що характеризується зростанням їх престижності із зростанням капіталу.

Індекс глобалізації – показник залучення економіки країни до глобальної економіки. За цим показником Україна 2003 посідала 42-ге місце серед 66 країн світу.

Метод репутації – метод дослідження, що базується на врахуванні індивідом соціального становища чи престижу інших людей.

Фонди обігу – кошти торговельних, постачальницьких і збутових організацій, а також частина коштів промислових підприємств, використовуваних у сфері обігу, Ф. о. становлять частину оборотних засобів

Журнальні форми обліку (журнальные формы учета) – певні системи ведення бухгалтерського обліку, що характеризуються широким застосуванням нагромаджувальних облікових реєстрів.

Доміциль (лат. domicilium – місцеперебування) – місце, де повинен бути оплачений вексель або сплачені податки, якщо платник живе в іншому місці.

Посередники фінансові – фінансово-кредитні інститути (банки, страхові компанії, пенсійні фонди та ін.), що акумулюють вільні грошові кошти фізичних та юридичних осіб, а також залучають їх

Горизонтальна диверсифікація (горизонтальная диверсификация) – розвиток обсягів виробництва шляхом збільшення (розширення) номенклатури виробів, нової однотипної продукції, але яка різниться певними новими споживчими якостями.

Капітальне будівництво – галузь сфери матеріального виробництва, яка забезпечує спорудження нових об’єктів, технічне переозброєння та реконструкцію підприємств, завдяки чому здійснюється розширене відтворення основних фондів у

Справедлива ринкова вартість – ціна, в основі якої – поточна ринкова вартість, що визначається як співвідношення попиту і пропозиції, за якого покупець і продавець укладають

Жива праця – свідома, доцільна діяльність людини, витрата розумової і фізичної енергії, спрямована на створення споживчої вартості або корисного ефекту, необхідних для задоволення власних потреб

Норми амортизації (нормы амортизации) – річний розмір амортизаційних відрахунків, виражений у відсотках до первісної вартості основних фондів.

Принципи управління – цілеспрямоване використання у практиці управління об’єктивних законів світу, які втілюються в основних правилах, нормах такого управління. Такими П. у. є: єдність політичного

Склад ліцензійний (приписний, митний) – у спеціальний спосіб облаштовані площі та приміщення, віддані під нагляд і контроль конкретного територіального органу митниці. Доправлений на С. л.

Апарат управління – сукупність органів, які виконують функції управління в масштабах країни, регіону, підприємства, організації, фірми.

Забалансований рахунок – розрахунковий рахунок, на якому відображаються грошові права та обов’язки, що можуть бути реалізовані за певних умов.

Ресурси нематеріальні – елементи виробничого потенціалу системи, для яких характерні відсутність матеріальної основи для доходів і невизначеність розмірів майбутнього прибутку від їхнього використання. На практиці

Компанія фінансова – кредитно-фінансова установа, яка спеціалізується на кредитуванні окремих підприємств та галузей, надає певні види кредитів (передусім інвестиційні та комерційні споживчі), виконує низку функцій

Реалізація продукції – продаж товарів споживачам і отримання коштів за них на розрахунковий рахунок підприємства-постачальника. З точки зору процесу кругообороту капіталу Р. п. включає купівлю

Імпортна ліцензія – документ, виданий відповідними державними органами підприємствам, фірмам, компаніям, який засвідчує дозвіл ввозити в країну зазначені в ньому товари.

Вартість імпортна – сума валютних витрат на імпорт товару; сплачена за імпортний товар валютна ціна та пов’язані з імпортуванням додаткові витрати у валюті (комісійні, транспортні

Облік – складова управління економічними процесами та об’єктами, що передбачає фіксацію стану та основних параметрів, збору й накопичення даних про економічні об’єкти і процеси, їх

Проста праця – праця некваліфікованого робітника, яка не вимагає спеціальної підготовки і є витрачанням простої робочої сили. П. п. існує навіть у найрозвинутіших країнах світу

Розсіювання – форма інвестиційної політики, що передбачає спрямування інвестицій у різні галузі з метою зменшення ризику втрат.

Стеля цін – законодавчо встановлений максимально допустимий рівень зростання цін на товари та послуги з метою сповільнення темпів інфляції та недопущення зниження життєвого рівня найбідніших

Санкції кредитні – заходи примусового економічного впливу, які застосовуються банками за порушення кредитної дисципліни. До таких санкцій належать: припинення фінансування, переведення на особливий режим кредитування,

Норма амортизації – відношення встановленої величини амортизаційних відрахувань за певний період до балансової вартості основних виробничих фондів, виражене у відсотках. З допомогою H. a. визначають

Забезпеченість кредиту (обеспеченность кредита) – один з основних принципів банківського кредитування, що означає сукупність умов, зобов’язань, які дають кредитору впевненість у тому, що борг буде

Прострочені позики – позики, не повернені банку у встановлений термін юридичними та фізичними особами. Якщо тривалість П. п. перевищує 30 діб, банк може утримувати виторг

Активи неліквідні – частка активів підприємства, яка може бути реалізована без втрат своєї балансової вартості лише протягом тривалого часу. До цієї групи активів належать: основні

Касова книга – форма відображення операцій з готівкою, їх обліку, організації, реєстрації надходжень та видатків в касі підприємства.

Доходи майбутніх періодів – доходи, отримані підприємством, компанією у звітному періоді, але віднесені, згідно з бухгалтерською звітністю, до наступних періодів.

Дисконтер – 1) фірма, яка здійснює операції купівлі – продажу векселів (звичайних і скарбничих); 2) банківський службовець, який виконує операції з обліку векселів.

Позика рентна – державна позика, терміну якої держава не встановлює і не зобов’язується повернути у визначений термін суму боргу, але гарантує тримачам облігацій твердий дохід

Злиденність – найнижчий рівень бідності (абсолютна бідність), який характеризується недоїданням або голодуванням людей, що призводить до значного погіршення їх здоров’я та скорочення тривалості життя. Найвищим

Плебісцит – форма всенародного голосування, результати якого не є підставою для прийняття законів (на відміну від референдуму).

Синхромаркетинг (синхромаркетинг) – маркетинг, що здійснюється фірмами, підприємствами в умовах коливання кон’юнктури, нестійкості попиту на їхні товари і послуги.

Крива сукупної пропозиції – непряма лінія, яка відображає взаємозв’язок між загальним обсягом товарів і послуг, які повинні виробити й надати товаровиробники (тобто обсягом кінцевого національного

Кінцевий продукт (конечный продукт) – узагальнюючий показник, що характеризує сумарний обсяг виробленої кінцевої, завершеної у виробництві, готової продукції у грошовому вигляді.

Кінцеві результати господарської діяльності – комплекс мікро – та макроекономічних показників, які відображають рух суспільного виробництва, мету технологічного та суспільного способів виробництва та засобів її

Ціни сезонні – форма оптових та роздрібних цін на певні сільськогосподарські товари (картоплю, овочі, яйця), що змінюються в залежності від сезону.

Робочий день – найпоширеніша форма робочого часу, впродовж якого людина працює на підприємстві (фірмі, компанії), в установі та виражає відносини економічної власності між власниками цих

Реквізити документів – 1) обов’язкові дані, відомості, які повинні містити акт, документ (контракт, вексель та ін.), щоб мати справжню юридичну силу, слугувати підставою для здійснення

Біржа закритого типу – біржа, на якій операції здійснюють брокерські контори, що створюються учасниками біржі, а сам процес купівлі-продажу обслуговують посередники.

Маркетинг цільовий – вид маркетингу, який передбачає орієнтацію на окремий, відібраний із декількох сегмент ринку.

Шевченко Тарас Григорович (1814-1861) – видатний український поет, мислитель і революційний демократ, який боровся проти кріпосництва, національного та релігійного гноблення, за справедливий суспільний лад і

Ліцензійний збір (лицензионный сбор) – плата отримувачів ліцензій їх продавцям за використання предмета ліцензійної угоди.

Спеціаліст – 1) людина, яка володіє спеціальними знаннями та кваліфікацією, а також досвідом і навичками в окремій сфері професійної діяльності; 2) людина, яка професійно займається

Феодальний суспільний спосіб виробництва – економічна система, що базується на феодальній власності на землю, поєднанні позаекономічного примусу до праці з економічним, на переважанні натурального господарства

Шумпетерська гіпотеза – положення Й. Шумпетера про роль монополії в суспільстві, згідно з яким, незважаючи на втрати від високих монопольних цін і меншого обсягу виробництва

Реекспорт – вивезення з країни раніше імпортованих товарів з метою перепродажу їх іншим країнам у тому ж вигляді або після незначної переробки. Найчастіше здійснюється Р.

Товари-субститути експорту – вітчизняні товари, які в даний момент продаються лише на внутрішньому ринку, але, за бажання, можуть продаватися і за кордоном.

Реальний валютний курс – номінальний валютний курс, перерахований з урахуванням зміни рівня цін у власній країні і в країні, до валюти якої котирується національна валюта.

Розрахунки чеками – форма безготівкових розрахунків, за якої використовуються розрахункові чеки з лімітованих і не лімітованих чекових книжок.

Вебер (Weber) Макс (1864 – 1920) – німецький соціолог, економіст, історик. Мету своїх досліджень вбачав у тому, щоб в основу суспільної науки покласти відкриті закономірності,

Менеджеризм – теорії та концепції управління капіталістичним виробництвом на різних етапах його еволюції. На першому (нижча стадія розвитку капіталізму) процес управління на виробництві здійснював власник

Золоте правило здійснення ліквідних операцій – банківський принцип збігу термінів здійснення операцій, пов’язаних з активами і пасивами, дотримання якого дає змогу уникнути дефіциту готівки, фондів.

Маркетинг диференційований (маркетинг дифференцированный) – вивчення попиту, ціноутворення, реклама, планування товарного асортименту з урахуванням різних елементів ринку.

Довгострокові проекти (долгосрочные проекты) – великомасштабні програми дій щодо реалізації планів соціального, економічного розвитку (побудови особливо важливих виробничих, комунікативних об’єктів, транспортних магістралей і споруд, освоєння

Оборотність товарів (оборачиваемость товаров) – 1. Процес постійного оновлення і заміни товарів, руху товарів у сфері обігу. 2. Показник, що характеризує швидкість обороту товарів від

Транчиза – дрібні (по 10 тис. дол.) частини великих європейських сертифікатів вартістю 10-30 млн дол., які продають дрібним інвесторам; Т. мають усі параметри (відсоток, дата

Якість вищої освіти – комплекс властивостей і показників розвитку системи вищої освіти, які зумовлюють її здатність формувати найвищий рівень інтелекту нації та задовольняти потреби та

Кредит міжбанківський – взаємне розміщення фінансових ресурсів банками для здійснення активних операцій, посилення ліквідності та збільшення норм обов’язкових резервів на певний термін.

Європатент – єдиний охоронний документ виняткового права, який діє на території країн – учасниць Конвенції про європейську систему надання патентів.

Резерв обов’язковий – Норми резервування засобів, ресурсів, що встановлюються у законодавчому порядку на підставі певних нормативних документів та існуючих правил.

Концентрація капіталу – збільшення розмірів капіталу в процесі його нагромадження за рахунок капіталізації частини прибутку. Зумовлюється технічним прогресом, концентрацією виробництва, посиленням конкуренції та ін. Зміцнює

Витрати виробництва індивідуальні – витрати виробництва, які формуються в конкретних його умовах і відображають фактичний рівень господарської діяльності підприємства у грошовій формі.

Розрахунок у кредит – розрахунок на основі надання кредиту продавцем або банком покупцеві товару, послуги або замовнику робіт, що сплачується після поставки товару, надання послуги

Продукція контрафактна – продукція, що випускається підприємствами, фірмами, компаніями з незаконним використанням чужих патентів, товарних знаків, авторських прав та ін.

Межа біржової спекуляції – кількісні обмеження для учасників торгівлі (фізичних та юридичних осіб), які не є хеджерами, на операції з ф’ючерсними контрактами та опціонами, що

Мілітаризація економіки (від лат. militaris – воєнний)- переведення значної частини національного господарства на виробництво товарів і послуг воєнного призначення. В минулі століття М. е. досягала

Конкуренція нечесна – нецивілізована форма боротьби з конкурентами, перешкоджання їхньому вступові в галузь. Особливо характерна для етапу становлення ринкових відносин. В сучасних умовах значною мірою

Дисципліна договірна (дисциплина договорная) – точне і своєчасне виконання зобов’язань за господарськими договорами відповідно до вимог закону та умов договору.

Імпресаріо – приватний підприємець, організатор видовищ або агент будь-якого артиста, який діє від його імені та укладає контракт.

Індекс заробітної плати (индекс заработной платы) – відносний показник динаміки середньої (середньомісячної) заробітної плати одного працівника за певний період. Розрізняють індекс номінальної і індекс реальної

Ціна форвардних угод – ціна, що встановлюється у процесі біржової торгівлі, у якій враховуються витрати на фінансування біржової операції, на зберігання і страхування товару, комісійні

Несприятливі контракти – контракти, у виконанні яких підприємство не зацікавлене через їх збитковість або з інших причин і готове передати такі контракти іншим підприємствам.

Інвестиційні витрати – капіталовкладення фірм у закупівлю машин, устаткування, на будівництво, збільшення запасів. Західна економічна наука включає в І. в. все будівництво, тобто будівництво нових

Мілітаризації теорія – сукупність ідей, поглядів, в яких обгрунтовуються неминучість війн і посилення мілітаризації економіки. Німецький учений В. Ратенау після першої світової війни стверджував, що

Агрегат – 1) результат укрупнення (агрегування) інформації; 2) показник, що характеризує сумарну економічну діяльність суб’єктів господарювання суспільства. Узагальнення таких показників на макроекономічному рівні здійснюють складанням

Індекс синтетичний – індекс, за використання якого результат загальної зміни, спричиненої складним економічним явищем або процесом, розпадається відповідно до окремих елементів або чинників, які на

Номінальна вартість – офіційно проголошена вартість, зазначена на грошових знаках і цінних паперах.

Режим кредитування особливий – комплекс економічних заходів, які банки застосовують до позичальників, що порушують зобов’язання про своєчасне повернення кредитів.

Депозитні ресурси – вміщені в банк для зберігання засоби, які використовуються для наступної виплати відсотків вкладникам.

Лінія 45″, бісектриса – пряма, яка у графічному зображенні моделі економічного зростання показує рівність темпів зростання фактора та зумовленого ним результату; у моделі зростання чистого

Бюджетні обмеження – фінансові обмеження на витрачання грошових коштів з бюджету, які виражаються у формі гранично допустимих витрат. Б. о. зумовлені наявністю обмеженої кількості грошових

Закони народонаселення – закони, які виражають внутрішньо необхідні, сталі й суттєві зв’язки між демографічними та соціальними (в т. ч. економічними) процесами і властивими їм протилежними

Особливий режим кредитування і розрахунків – заходи банківського впливу на неплатоспроможні підприємства. Такими заходами є: дострокове стягнення кредитів, припинення надання нових, встановлення черговості платежів керівництвом

Золота акція (золотая акция) – пакет акцій, що зберігаються в держаному органі, який відає державним підприємством, що приватизується і перетворюється в акціонерне товариство. Дає на

Розподіл – одна із стадій суспільного відтворення, з’єднуюча ланка між виробництвом і споживанням. В процесі Р. встановлюються пропорції, частки учасників виробничого процесу в реалізації і

Центр витрат – підрозділ великих підприємств, фірм і компаній, основним завданням якого є дотримання планових рівнів витрат. Такий центр допомагає діяльності центрів прибутку інвестицій і

Валюта клірингова – валютна одиниця, яка використовується для клірингових розрахунків між країнами, що уклали угоду, в межах якої передбачено точне збалансування взаємного товарообороту у вартісному

Комплекс (лат. complexus – зв’язок, поєднання) – 1) сукупність, поєднання об’єктів, предметів, дій, які тісно пов’язані й взаємодіють між собою, формують цілісність; 2) група взаємопов’язаних

Картель (від фр. cartel) – об’єднання декількох підприємств однієї галузі виробництва, учасники якого зберігають власність на засоби виробництва і виготовлений продукт, виробничу та комерційну самостійність,

Індекс соціального розвитку комплексний – показник, який характеризує взаємодію соціальних, економічних і політичних факторів в економічному зростанні. Включає 16 найважливіших (9 соціальних і 7 економічних)

Податкові пільги – законодавчо закріплене повне або часткове звільнення юридичних і фізичних осіб від сплати податків та інших обов’язкових платежів, що надається з метою стимулювання

Зниження ціни – грошова сума (частина ціни товару), на яку продавець зменшує ціну покупцеві для розширення ринку збуту, збільшення обсягів продажу, освоєння нових ринків тощо

Клейн (Klein) Лоуренс Роберт (н. 1920) – американський економіст, лауреат Нобелівської премії 1980 за “створення економетричних моделей та їх застосування до аналізу економічних коливань і

Фіксація цін – підтримання цін на товари, послуги, цінні папери на певному заданому рівні. Фіксовану ціну встановлює продавець, укладаючи угоду про продаж чи купівлю товарів

Податок промисловий – обкладання податком підприємств, артілей та ін. виробничих структур, які займаються дрібним місцевим промислом у межах країни.

Соціально-економічний статус – положення, яке посідає окремий індивід або колектив у соціально-економічній структурі суспільства, а також соціально-економічна організація країни, за допомогою якої налагоджуються соціально-економічні відносини

Аболіція – 1) скасування закону, договору, рішення; 2) скасування посади; 3) відновлення честі шляхом офіційного спростування наклепу.

Розпорядник кредитів (распорядитель кредитов) – керівники установ і організацій, власники підприємств, яким надано право розпоряджатися асигнуваннями, затвердженими для них за бюджетом.

Банк транснаціональний (ТНБ) – міжнародний фінансово-кредитний інститут, який виконує базові функції та операції і надає комплекс універсальних послуг у різних регіонах світового господарства (отже, в

Акція плюральна – форма голосуючої акції, яка дає акціонеру право на декілька голосів на загальних зборах акціонерів.

Методи прискореної амортизації – сукупність способів прискорення перенесення вартості основного капіталу на новостворений товар з метою активізації технічного та технологічного оновлення виробництва. До них належать:

Організаційна структура компанії – оптимальне співвідношення рівнів управління і виконуваних підрозділами функцій, яке досягається передусім шляхом налагодження раціональних зв’язків між працівниками для досягнення спільних виробничих

Блокування рахунків (блокирование счетов) – скасування органами державної влади права власників банківських рахунків розпоряджатися цими рахунками. Здійснюється з метою застосування економічних санкцій до іншої країни,

Белл (Bell Daniel, н. 1919) – відомий американський економіст і соціолог, автор концепції “постіндустріального суспільства”. В ній відкидається Марксова теорія суспільно-економічних формацій і на основі

Індекс науково-технічного потенціалу – техніко – економічний індекс, за допомогою якого вимірюється рівень науково-технічного потенціалу. Виводиться на підставі таких показників, як кількість науково-дослідних інститутів у

Виробіток погодинний – кількість продукції, виробленої робітником за годину, яка визначається діленням обсягу виконаної роботи на кількість відпрацьованих людино-годин. Встановлюється у формі валової, товарної, нормативно-чистої

Рівноважна відсоткова ставка – ставка відсотка, яка формується за рівноваги попиту і пропозиції грошей. Основними факторами формування і зміни Р. в. с. є зміна, по-перше,

Сукупність – об’єднання (групування) об’єктів, явищ, процесів – елементів С. Це загальне первинне поняття, яке неможливо означити. С. є заданою, якщо вказано групувальну ознаку (властивість),

Залишкова вартість основних засобів (остаточная стоимость основных средств) – вартість основних засобів, фондів з врахуванням їхнього зносу, що дорівнює негативній вартості з врахуванням амортизації протягом

Фінансові фонди – складова загальної системи грошових фондів, яка функціонує у народному господарстві і формується за рахунок фінансових ресурсів з метою підготовки умов, які забезпечують

Пулінг – 1) зосередження всіх угод інвесторів з цінних паперів на рахунках у джобера (особи, яка здійснює операцію власним коштом); 2) уніфікація цін на акції

Документація кошторисна – комплекс документів, за якими визначається вартість будівництва, здійснюються його фінансування, розрахунки між замовником і підрядником.

Ресурсозбереження – один із важливих напрямів підвищення ефективності виробництва. Досягається Р. за рахунок комплексу науково-технічних, організаційних, економічних заходів, спрямованих на найбільш раціональне, економне використання всіх

Кліка – група людей, яка прагне будь-якими засобами досягти своїх корисливих, неблагородних цілей.

Вивчення середовища – комплексний аналіз навколишнього середовища і прогноз тенденцій його розвитку з урахуванням внутрішніх і зовнішніх чинників.

Ексцидент ризику – домовленість про перестрахування збитків за відповідною категорією ризику.

Маркетинг концентрований (маркетинг концентрированный) – різнобічний спектр маркетингової діяльності, що зосереджує зусилля на конкретних ринках.

Власні оборотні засоби – оборотні засоби, сформовані підприємством на правах власності або надані йому у постійне користування. Сума В. о. з. встановлюється в статутному фонді

Ринок ф’ючерсний – система економічних відносин між юридичними та фізичними особами з приводу купівлі-продажу товарів, іноземної валюти, окремих видів цінних паперів (облігацій, казначейських векселів) та

Стратегія маркетингу (стратегия маркетинга) – формування і перспективне визначення основних довгострокових цілей, програм і завдань підприємств, узгодженість послідовності дій, розподіл кількості і напрямів використання ресурсів,

Державна митна служба (государственная таможенная служба) – центральний орган виконавчої влади. Митну справу здійснюють регіональні митниці, митниці, спеціалізовані митні управління та організації, які утворюються у

Страховик (страхувач) – юридична особа або страхова організація, яка здійснює страхування на підставі відповідної ліцензії і бере на себе зобов’язання відшкодувати страхувальнику або іншим особам,

Партнер – юридична або фізична особа, яка є співвласником спільного підприємства або компаньйоном у виконуваних роботах.

Пезенті (Pesenti) Антоніо (1910-1973) – італійський економіст-марксист. Фахівець з політекономії, фінансів і фінансового права. Міністр фінансів Італії у 1945. Головна праця – “Підручник політичної економії”

Виключна економічна зона – прилегла до території країни смуга відкритого моря шириною у 200 морських миль, в якій лише прибережна держава має право запроваджувати особливий

Ціноутворення за принципом “витрати плюс” – спосіб встановлення фірмою ціни на товар, за яким обчислюють суму витрат та певний процент надбавки, формула ціноутворення у зв’язку

Валютні зони – об’єднання декількох або багатьох держав на основі валютних союзів для координації політики у сфері зовнішньоекономічних відносин. Валютними блоками, що утворилися в першій

Бачинський Юліан (1870-1940) – український економіст, обстоював ідею вільної, могутньої незалежної України, яку повинні будувати всі, хто живе на її землі.

Активи банку – касова готівка, кредити, інвестиції, цінні папери, споруди, устаткування тощо, які відображають в активі бухгалтерського балансу банку.

Активи чисті – сукупність активів підприємства, сформованих за рахунок власного капіталу. Вартість А. ч. обчислюють як різницю між сумою всіх активів підприємства за балансовою вартістю

Працівник нового типу – працівник, який почав формуватися в розвинених країнах Заходу на початку другого етапу НТР (у середині 70-х XX ст.). Найголовніші його риси:

Світові ринки послуг – сукупність економічних відносин між суб’єктами світового господарства з приводу надання послуг. В основі С. р. п. лежить швидко зростаюча частина світового

Заморожування цін – використання державних адміністративних методів упродовж нетривалого періоду для запобігання зростанню цін в умовах гіперінфляції, а отже, призупинення руйнівних процесів в економіці та

Обмеженість ресурсів – недостатня кількість матеріальних, фінансових і трудових ресурсів, основних фондів для виробництва благ, спроможних задовольнити потреби людини і суспільства, що зростають.

Інфраструктура ринкова – система підприємств, організацій та закладів, що обслуговують ринок і допомагають йому нормально функціонувати. Це товарні, фондові і валютні біржі, біржі праці, банки

Форми випуску цінних паперів – законодавчо встановлені і передбачені проспектами засновницьких документів тощо форми випуску акцій, облігацій та інших цінних паперів. Такими формами є документарна,

Ринок легкознижувальний – ситуація на ринку, за якої ціни встановилися на низькому рівні і свідчать про знижувальну тенденцію.

Спеціальність – 1) вид занять, який виокремлюється внаслідок одиничного поділу праці в межах однієї професії; 2) сукупність знань, умінь і навиків, набутих у процесі освіти

Управління запасами – оперативне регулювання обсягів товарних запасів підприємства, фірми, компанії з метою безперебійного забезпечення потреб товарообігу за умови мінімізації витрат на утримання великих товарних

Інвестиційний клімат – сукупність об’єктивних та суб’єктивних внутрішніх і зовнішніх умов, які сприяють (гальмують) інвестуванню господарства країни на макро – та мікрорівні. На світовому ринку

Природна монополія (естественная монополия) – офіційно визнана обов’язкова монополія на виробництво і продаж товарів, зумовлена економічною доцільністю для всієї держави (єдина енергетична система, трубопроводи, залізниці,

Теорія соціокультурного базису підприємництва – сукупність концепцій, ідей щодо ролі партнерства, громадянської солідарності, взаємодопомоги, самодисципліни та ін., закріплених певною мірою у релігійній етиці і моралі,

Валюта резервна – валюта держави, в якій центральні банки інших держав накопичують і зберігають резерви коштів для міжнародних розрахунків; національні кредитні кошти провідних держав, що

Роботи – види трудової, виробничої оплачуваної діяльності і занять залежно від обсягу робіт, тривалості їх виконання (будівельні, монтажні, ремонтні роботи та ін.).

Внесок гарантійний – початково внесена замовником частина загальної суми оплати замовлення, призначена унеможливити відмову від замовлення в процесі його виконання. Відмова від замовлення призводить до

Комісійні ціни – форма роздрібних цін, за якими здійснюється комісійна торгівля. К. ц. на непродовольчі товари встановлюють з урахуванням фізичного та морального стану товару, рівня

Ринки форвардні валютні – валютні ринки, на яких здійснюються операції на строк і на яких компанії можуть здійснювати операції із хеджування валютних ризиків.

Цінова еластичність (ценовая эластичность) – реагування ціни і її зміна залежно від співвідношення попиту, пропозиції та стану кон’юнктури ринку.

Реальне нагромадження капіталу – нарощування матеріально-речових еолементів продуктивного, торговельного та інших форм капіталу, які у процесі розвитку відносин економічної власності слугують знаряддям привласнення додаткової і

Резервне устаткування – справне устаткування, що, згідно з умовами виробництва, перебуває в технологічному резерві. Обсяг технологічного резерву регламентується нормами, встановленими на основі розрахунків виробничих потужностей.

Ліміт кредитування (лимит кредитования) – граничний розмір кредитів. Встановлюється для конкретних позичаль­ників. Л. к. поділяється на ліміт заборгованості і ліміт видачі.

Закон пропорційного розвитку економіки – специфічний економічний закон, що виражає внутрішньо необхідні, сталі та суттєві зв’язки між розвитком економіки на мікро – та макрорівнях та

Сименталізм – 1) виробництво грошей зі сплавів дорогоцінних металів; 2) забезпечення паперових грошей золотом і сріблом і розміну на них у відповідній пропорції.

Менеджмент організаційний – управління процесом створення організації, формування її структури, визначення мети та функції; вироблення відповідних статутних документів, інструкцій, визначення функцій центрального апарату управління, окремих

Розробка плану (проекту, програми) – обгрунтування стратегічної ідеї, розробка на її основі програми, формулювання цілей, шляхів і способів їх досягнення (в т. ч. ресурсних можливостей),

Прибуток плановий – прибуток підприємства, фірми, компанії, отриманий за дотримання планових витрат і обсягів реалізації.

Компаньйон з солідарною відповідальністю – співвласник закритого акціонерного товариства, який несе повну й однакову відповідальність за всіма зобов’язаннями компанії разом з іншими співвласниками (пайовиками).

Таємні угоди – форма недобросовісної конкуренції, що передбачає угоди між великими підприємствами про поділ ринків збуту, рівень цін, координацію їх діяльності та ін. У разі

Закон суспільного поділу праці – закон, який виражає внутрішньо необхідні, сталі й суттєві зв’язки між розвитком продуктивних сил і об’єктивно неминучим поглибленням процесу поділу праці

Закон святкових днів – елемент теорії ефективної біржової торгівлі, згідно з якою біржові котирування за інших однакових умов зростають за кілька днів до і після

Реабілітація (лат. rehabilitatio – відновлення, поновлення) – поновлення у правах, поновлення репутації тих, хто безневинно постраждав, що поєднується з компенсацією заподіяних збитків.

Місія підприємства (фірми, компанії) – 1) філософія економічного розвитку організації, яка втілюється в її цінностях, принципах діяльності з урахуванням типу соціально-економічної системи; 2) сенс існування

Борг державний – загальна сума заборгованості держави внутрішнім і зовнішнім кредиторам внаслідок непогашення боргових зобов’язань та невиплати за ними відсотків, а також сума накопичених за

Продавець опціону – продавець цінних паперів, який одразу отримує премію за надання покупцю права вимагати виконання угоди з цінними паперами. П. о. бере зобов’язання продати

Концепції добробуту – сукупність ідей, положень, методологічних принципів, на яких грунтуються ці ідеї, щодо факторів зростання добробуту суспільства та критеріїв його визначення. А. Сміт та

Натуральні позики (натуральные кредиты) – різновидність державної позики, коли вартість облігацій і сума позики визначаються в натуральній формі. Н. п. (хлібні, цукрові) використовуються в умовах

Механізм банкрутства підприємства (фірми) – послідовність процесів і етапів, відповідних процедур та інструментів від початку боргової неспроможності підприємства до його ліквідації або санації та реструктуризації.

Вклад довготерміновий – вклад, внесений на умовах довготермінового зберігання в банківській установі, вилучення якого можливе лише по закінченні терміну зберігання.

Європейський фонд розвитку (ЄФР) – фінансово-кредитна організація при Комісії ЄС, створена 1959 з метою надання багатосторонніх пільгових кредитів для асоційованих у ЄС країн, що розвиваються,

Товари (продукція) виробничого призначення – товари, придбані як засоби виробництва (верстати), основна (тканини у швейному виробництві) чи допоміжна (тканини у виробництві меблів) сировина для виробництва

Депо – 1) склад; 2) частина премії перестрахувальника, яку утримують з метою гарантії виконання обов’язків за договором страхування.

Фізична праця – праця, що здійснюється здебільшого завдяки витратам фізичної сили працівника і в процесі якої використовуються природні сили людини, а отже, Ф. п. є

Page 2 of 4112345678910...203040...Last »