Життєвий рівень населення – економічна категорія, яка характеризує забезпеченість населення матеріальними, духовними благами, ступінь задоволення особистих потреб людей, що виникають на певному етапі розвитку суспільства.

Валютна самоокупність – покриття валютних витрат підприємств за рахунок зароблених ними валютних ресурсів у процесі зовнішньоекономічної діяльності.

Гарантійне випробування устаткування – випробування технологічного устаткування або цілого промислового об’єкта, який експлуатується, на відповідність встановленим у контракті гарантійним характеристикам – коефіцієнту корисної дії, продуктивності,

Індексація цін – щорічне обчислення зростання цін на споживчі товари з метою запровадження певної компенсації грошових втрат населення, передусім бідних верств, шляхом надання дотацій до

Легітимація – 1) визнання або підтвердження законності прав і повноважень юридичних і фізичних осіб та їх правове оформлення; 2) документи, які засвідчують це право чи

Борг “мертвий” – борг, який використовується для фінансування поточних витрат і не забезпечений реальними активами. Збільшує поточний дохід, наприклад, значна частина державного боргу, що утворився

Державний контракт – це детально розроблений економічний і правовий документ, який регламентує організаційно-технічні, адміністративно-управлінські відносини при виконанні замовлення підрядниками. Через механізм Д. к. в народне

Модель динамічна – модель, яка описує розвиток явищ або процесів у часі через встановлення залежності внутрішніх змінних (параметрів) об’єкта, що моделюється, від внутрішніх і зовнішніх

Структурно-функціональний аналіз – принцип системного дослідження соціально-економічних явищ і процесів, за якого цілісна економічна або соціальна система (а також їх діалектична єдність – соціально –

Ринки монополістичної конкуренції – економічні відносини між різними формами і типами монополій в умовах боротьби за монополізацію факторів виробництва, сфер вкладання капіталу, ринки збуту тощо,

“Майже гроші” – окремі види грошей, які виконують основні функції національної валюти й можуть використовуватися як повноцінні гроші. “М. г.” – грошові чеки, короткотермінові ощадні

Кореспондент – фінансово-кредитна організація, передусім банківська установа, яка представляє інтереси іншої аналогічної установи в певному регіоні за рахунок цієї установи.

Афіліація (аффилиация) – приєднання невеликих підприємств до великої материнської компанії на правах філії, відділення.

Регулювання економічне – цілеспрямовані дії різних суб’єктів господарської діяльності, що забезпечують розвиток економіки, використання економічних законів, узгодження інтересів і вирішення економічних суперечностей. Об’єктами P. e.

Картка кредитна – іменний платіжно-розрахунковий документ, який видають банки або торговельні фірми своїм клієнтам для оплати необхідних для них товарів і послуг, придбаних у кредит.

Невідкладні потреби – 1) першорядні, пріоритетні потреби особи, трудового колективу і суспільства; 2) першорядні потреби підприємства, фірми, компанії в оплаті розрахункових документів, виконанні платіжних вимог

Менеджери (менеджера) – 1. Керівний склад компаній, банків, фінансових установ, їх структурних підрозділів, котрі наділяються виконавчою владою; 2. Учасники керівної групи банківських синдикатів, що здійснюють

Факт соціальний – певна сукупність однорідних явищ або окрема суспільно вагома подія, характерні для суспільного життя окремої країни чи групи країн, а також для відповідних

Мультиплікатор (мультипликатор) – економічний показник, що характеризує ступінь, за якого збільшення інвестиційного попиту породжує зміну обсягів випуску продукції і попиту на неї.

Організація матрична – організація, в якій відбувається накладання спеціально створених тимчасових цільових структур на постійну структуру організації, а службовці підпорядковуються керівникам постійних функціональних відділів і

Регіональний страховий ринок – сукупність страхових організацій, національних страхових ринків окремих регіонів, між якими існують щільні інтеграційні зв’язки. Зокрема, в межах ЄС передбачено повну уніфікацію

Модель проникнення – 1) модель прогнозування рівня проникнення нового виробу за певний період часу; 2) продаж, що грунтується на попередніх результатах.

Бонд-брокер (бонд-брокер) – брокер, який у торговельному залі фондової біржі проводить операції з цінними паперами – облігаціями.

Економічна безпека підприємництва – 1) стан нормальної і рентабельної діяльності підприємств різних видів та комплекс умов і заходів, що забезпечують її; 2) незалежність суб’єктів підприємницької

Приплив капіталу – надходження грошових коштів у національну економіку з-за кордону у формі кредитів, продажу фінансових активів іноземним покупцям. Потреби України у П. к. на

Вантажоодержувач – фізична або юридична особа, яким за вказівкою вантажовідправника мусить бути виданий вантаж у місці призначення.

Диференційований тариф – митний тариф, який дає можливість надавати перевагу певним товарам або не пропускати їх залежно від того, в якій країні вони виготовлені.

Невизначеність (неопределенность) – недостатня поінформованість про умови розвитку економічної діяльності протягом певного періоду.

Інвентарний номер – номер, який використовується для ведення обліку, організації контролю за наявністю і станом основних засобів та інших цінностей.

Художні промисли (художественные промыслы) – основні та підсобні промисли з виготовленням художньо оздоблених виробів і сувенірів, що відображають місцеві особливості традиційних художніх напрямів.

Відповідальність підприємств – зобов’язання юридичних осіб (підприємств, організацій, установ) відповідати за свої дії. Основні сфери В. п.: 1) дотримання зобов’язань перед партнерами і працівниками; 2)

Паспорт ліцензійний – документ, який засвідчує право продажу об’єкта іноземній фірмі згідно з ліцензійною угодою і містить необхідний обсяг інформації про проведені дослідно-конструкторські роботи, патентування

Потенціал інтелектуальний – сукупність розумових здібностей і творчих обдарувань людей і можливість їх збагачення, на основі яких формується їх здатність (загалом – здатність окремої нації,

Егіда (эгида) – 1. У давньогрецькій міфології щит Зевса. 2. Переносно – під покровительством, під захистом, під патронажем.

Резерви технічні – страхові резерви, які передбачають збалансованість надходження страхових премій і компенсації збитків у межах нормальних середніх коливань їх рівнів упродовж певного періоду.

Банк Всесвітній – група з трьох міжнародних фінансових інститутів, до якої входять Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР), Міжнародна фінансова корпорація (МФК) і Міжнародна асоціація

Ретрективні цінні папери – привілейовані акції або облігації, які можуть бути пред’явлені емітенту у визначений термін для їх викупу на зазначених умовах.

Козельський Яків Петрович (1729 – 1795) – український філософ – просвітник. Вважав працю єдиним джерелом багатства, розмежував необхідну і додаткову, працю селянина і ремісника. Першу

Правила страхування – сукупність правових норм, якими визначаються основні умови відносин між страховою компанією (страхувальником) і страховиком. П. с. включають перелік об’єктів страхування та порядок

Вексель короткий – вексель, оплачуваний одразу після його пред’явлення або впродовж десятиденного терміну.

Електронний гаманець – платіжна картка, за допомогою якої виконують операції записаного в ній витратного ліміту, а кошти переказують з консолідованого рахунку банку, на якому ведеться

Вигода втрачена (выгода упущенная) – дохід, який міг би отримати суб’єкт підприємництва в разі здійснення своїх прав, але не отримав через незалежні від нього обставини

Циклічний дефіцит бюджету – дефіцит державного бюджету, спричинений спадом ділової активності і скороченням податкових надходжень.

Зміст праці – сукупність елементів та умов процесу праці, потреб працівників і комплекс взаємозв’язків між ними за різних технологічних способів виробництва. Так, на нижчій стадії

Модель економічного зростання двофакторна – модель зростання економіки, яка базується на припущенні про участь у створенні ВВП, в т. ч. національного доходу, лише засобів виробництва

Нематеріальні активи – виражені у вартісній формі цінності, які не є речовими об’єктами. До Н. а. належать цінні папери, об’єкти інтелектуальної власності (патенти, ліцензії, ноу-хау),

Альянс маркетинговий (альянс маркетинговый) – форма стратегічного партнерства з метою створення міцного багатостороннього союзу, в якому кожна сторона сприяє зміцненню сильних сторін учасників альянсу. Можу

Торгова політика – один з напрямів зовнішньоекономічної діяльності держави, сукупність методів регулювання масштабів, структури та умов зовнішньої торгівлі. До них належать тарифні (митні) і нетарифні

“Інкубатори” (“инкубаторы”) – центри розвитку бізнесу та підприємництва, регіональні технологічні та інноваційні центри при університетах та інших вузах, науково-дослідних організаціях, що допомагають новостворюваним організаціям інноваційного

Соціальні зв’язки – зв’язки взаємодії (взаємозумовленості, взаємопроникнення, взаємозаперечення та ін.) між окремими індивідами, групами та колективами індивідів, а також соціальними верствами і групами, які мають

Баланс грошових доходів і видатків підприємств – система показників, яка в грошовій формі виражає результат господарсько-фінансової діяльності і містить платежі до бюджету, асигнування з бюджету,

Розпорядження передатне – документ, виданий зареєстрованою особою, який містить вимогу передати акції, записані на його ім’я в реєстрі акціонерного товариства.

Венчур (венчур) – 1. Невеликі науково-дослідні конструкторські підприємства (фірми) або спеціалізовані підрозділи великих корпорацій, з участю яких реалізуються нові проекти, розробки ноу-хау з метою одержання

Норма керованості – оптимальна кількість працівників, підлеглих одному керівникові. Основним методом визначення Н. к. є розрахунково-аналітичний, який базується на врахуванні характеру робіт, науково обгрунтованих норм

Канцелярія – підрозділ установи або організації, працівники якого здійснюють службове листування, діловодство, оформлення поточної документації.

Білети державної скарбниці (казначейские билеты) – паперові гроші, які випускаються державною скарбницею і не обмінюються на золото та срібло, а також короткострокові зобов’язання державної скарбниці,

Каразін Василь Назарович (1773 – 1842) – український учений та громадський діяч, один із засновників Харківського університету. Він пропонував надати селянам землю у вічне користування,

Фабричне законодавство – система державного законодавчого регулювання умов праці робітників на підприємствах капіталістичного типу. Його поява зумовлена надмірним подовженням підприємцями робочого дня, широким використанням дитячої

Психологія корпоративної безпеки – комплекс психологічних знань про об’єкти та фактори зовнішньої та внутрішньої загрози корпорації та їх застосування з метою уникнення або мінімізації цієї

Репресивні заходи у страхуванні – комплекс заходів по боротьбі з лихами, що трапилися, з метою зменшення розмірів збитків застрахованому майну.

Надбавка до митного збору – підвищення митних тарифів, яке здійснюється в економічних (у т. ч. фіскальних) і політичних цілях.

Складання національних рахунків – процес узгодження між собою сукупності елементів, які відображають головні взаємозв’язки в народному господарстві. Цей процес грунтується на балансовому методі і виник

Поточні витрати – 1) грошові витрати на товари і послуги для повсякденного користування, споживання, що відображаються на поточних рахунках; 2) витрати, які здійснюються й оплачуються

Ринок єврокредитів – стійкі фінансові зв’язки та відносини між великими комерційними банками країн Західної Європи і могутніми національними та ТНК щодо надання міжнародних кредитів у

Сконтрація – взаємне зарахування зустрічних платіжних вимог юридичними або фізичними особами.

Приватно-колективна (акціонерна) компанія – компанія у формі товариства з обмеженою відповідальністю, що об’єднує незначну кількість членів, передача акцій у якій обмежена, акціонерний капітал утворюється за

Зал облігацій – операційний зал фондової біржі, в якому здійснюються операції лише з облігаціями.

Методика оцінки економічного ефекту підприємства від прискореної амортизації – комплекс способів оцінки результативності прискореної амортизації для окремого підприємства, фірми або компанії. Економічний ефект рентабельної діяльності

Правило максимізації прибутків за оптимального розподілу ресурсів – необхідність розподілу ресурсів, за якого граничний продукт кожного ресурсу в грошовому вираженні дорівнює граничним витратам використання цього

Стоун (Stone) Річард Джон Ніколас (1913-1991) – відомий англійський економіст, який 1984 отримав Нобелівську премію з економіки “за фундаментальний внесок у розробку системи національних рахунків

Операції комерційні (операции коммерческие) – торгові операції купівлі-продажу; будь-які підприємницькі операції, бізнес-операції.

Стерлінгова зона – регіональна форма розвитку валютної інтеграції; валютне угруповання, очолюване Великобританією. С. з., створена на початку другої світової війни країнами Британської співдружності, які використовували

Сейлз промоушн (англ. saie – продаж, promotion – просування) – просування товару, стимулювання збуту; 2) заохочення до роботи торгових працівників з допомогою премій, подарунків.

Відкриття рахунків (открытие счетов) – здійснюється підприємствам, організаціям, установам і підприємцям для зберігання грошових коштів і здійснення безготівкових розрахунків. Можуть бути розрахункові і поточні. Розрахункові

Замовлення контингентне – замовлення, яке передбачає одночасну купівлю одних акцій та продаж інших.

Ринок непродовольчий (речовий) – 1) складова ринку товарів широкого вжитку як сукупність об’єктів та суб’єктів комерційних відносин щодо виготовлення, обміну і споживання непродовольчих товарів. Р.

Фільєра – виданий продавцем особливий вексель, тримачу якого пропонують прийняти проданий на певних умовах і за певною ціною товар. Ф. – засіб остаточного розрахунку за

Прогнозування попиту – наукове передбачення загального обсягу і структури платоспроможної потреби в товарах на ринку за певних умов розвитку виробництва і рівня життя населення.

Інвестиційні операції комерційних банків – операції з усіма видами майнових та інтелектуальних цінностей, які вкладаються в об’єкти підприємницької та інших видів діяльності й дають прибуток

Елімінація коливань цін (лат. eliminare – виганяти) – усунення, пригнічення коливань цін (передусім різких) на товари і послуги.

Конкуренція недосконала – економічне суперництво між монополіями (в т. ч. між олігополіями), а також між монополістичними утвореннями і підприємствами середнього та дрібного бізнесу. Характеризується поєднанням

Державний казначейський білет – різновид державних цінних паперів, які розміщуються серед населення. Особам, що придбали такі білети, держава зобов’язується періодично впродовж певного терміну виплачувати доходи.

Аграрно-промисловий комплекс – сукупність галузей народного господарства, зайнятих виробництвом, переробкою, збереженням і доведенням до споживача сільськогосподарської продукції. До складу АПК входять три основні сфери: 1)

Аутсайдери (аутсайдеры) – 1. Підприємства, які не входять до монопольних об’єднань своєї галузі діяльності і ведуть з ними конкурентну боротьбу. 2. Біржові ділки – непрофесіонали,

Натуральні трансфери (натуральные трансферы) – державна допомога населенню, надана у вигляді натуральних товарів і послуг. Це, насамперед, медичне обслуговування, освіта, безкоштовне харчування тощо.

Адендум – прикріплений до акції аркуш паперу, на якому під час передання акції іншій особі розписується попередній її тримач.

Розвідувальні роботи – комплекс робіт, які виконуються з метою промислової оцінки родовища (визначення кількості та якості корисних копалин, які містяться в родовищі, умов їх залягання)

Адміністративне депонування – передані клієнтом у банк на зберігання цінні папери для їх адміністрування щодо класифікації та руху на біржі. Банк у цьому випадку є

Диференціація продуктів (дифференциация продуктов) – ситуація, коли покупці оцінюють ідентичну продукцію конкуруючих виробників як схожу, але не як цілковито взаємозамінну.

Контроль приймальний – контроль за якістю готової продукції, який здійснюється на підприємстві відповідними органами.

Коефіцієнт ліквідності банків (норма ліквідності) – коефіцієнт, який характеризує спроможність банку перетворити свої активи на наявні гроші з метою задоволення вимог власників щодо отримання вкладів

Радикальна економічна реформа (лат. radicalis – докорінний) – докорінна перебудова економічної системи, в т. ч. її найважливіших підсистем та елементів. Початковим етапом здійснення Р. е.

Методи ухвалення управлінських рішень – сукупність етапів (стадій) підготовки управлінських рішень і способів їх ухвалення з метою ефективного управління виробничою діяльністю підприємства, передусім персоналу підприємства,

Духовне виробництво – процес створення (вироблення) ідей, теорій, моралі, свідомості, знань, культури тощо, спрямованих на формування нових духовних, інтелектуальних, організаторських і фізичних якостей людини. Д.

Показник оборотності оборотних засобів – показник швидкості обороту оборотних засобів (період, упродовж якого авансовані кошти здійснюють повний обіг) і тривалості обороту, що визначається діленням середньої

Баланс розрахунковий – співвідношення всіх грошових вимог, зобов’язань і матеріальних активів країни, що з’являються внаслідок її торговельних, кредитних та інших зв’язків із зарубіжними країнами. Обсяги

Гарантія банківська – поручительство, видане банком – гарантом, за виконання клієнтом або іншою особою грошових та інших зобов’язань. У разі невиконання цих зобов’язань банк, який

Менеджменту принципи – основні вихідні положення теорії управління, норми та правила поведінки і діяльності управлінського персоналу та їх впливу на об’єкт управління. Основні М. п.

Нематеріальні цінності (нематериальные ценности) – цінності, які не є фізичними об’єктами, але мають грошову оцінку. Це – патенти, технологічні і технічні новітні розробки, проекти, інші

Метод демократичного управління – спосіб опосередкованого впливу керівних органів на керований об’єкт, що передбачає широке залучення працівників підприємства до процесу підготовки, ухвалення рішення та контролю

Диспаритет – порушення вартісних співвідношень, а відповідно й цін, на сільськогосподарську продукцію, з одного боку, та промислові товари і послуги, які купують для потреб села,

Улін (Ohlin) Бертіль-Готтхард (1899-1979) – шведський економіст, лауреат Нобелівської премії з економіки (1977) “за видатний вклад в теорію міжнародної торгівлі і міжнародного руху капіталу” (разом

Чистий економічний прибуток – різниця між загальним доходом і витратами, які охоплюють змінені витрати виробника, упущені ним можливості. Обчислюється як різниця між розрахунковим бухгалтерським прибутком

Незабезпечений кредитор – кредитор, вимоги якого оплачуються після вимог забезпечених кредитів, сплати податків і виплати зарплати (у разі ліквідації компанії).

Гарантійне зобов’язання (гарантийное обязательство) – форма гарантій, що їх надають банки клієнтам за певну комісійну винагороду. Г. з. свідчить, що банк страхує постачальника, який надав

Код – 1) система умовних скорочених назв і позначок, які застосовуються для обробки, передання та зберігання інформації про різні економічні об’єкти; 2) система символів та

Баланс ліквідаційний (баланс ликвидационный) – бухгалтерський звітний баланс, що відображає матеріально-фінансовий стан підприємства, організації чи іншої структури на дату припинення її діяльності. Складається ліквідаційною комісією

Ризик ринковий – ризик, який характерний для всіх видів цінних паперів і не може бути зменшений диверсифікацією.

Суспільний характер праці – праця в умовах суспільного поділу праці, що постійно розвивається, за якої для виготовлення кінцевого продукту з метою задоволення колективних і суспільних

Коефіцієнт швидкої ліквідності – відношення найліквідніших активів до суми короткотермінових зобов’язань. Характеризує платоспроможність підприємства.

Базисний пункт – сота частина відсотка. У таких одиницях прийнято характеризувати, вимірювати різницю у відсоткових ставках. Так, якщо ставка відсотка підвищилася з 5,1 до 5,4%,

Планування бюджетне – планомірний процес прогнозування, складання, розгляду, затвердження та виконання бюджету.

Операції банків з міжнародних розрахунків – комплекс функцій, що їх виконують банки при здійсненні міжнародних розрахункових операцій, міжбанківських валютних операцій на міжнародному валютному ринку, кредитування

Ціль організації – бажаний й очікуваний результат, якого необхідно досягти шляхом активної і цілеспрямованої діяльності членів організації для задоволення колективних та індивідуальних потреб. Доцільно розрізняти

Рамбурс (фр. rembourser – повернути, компенсувати) – оплата купленого товару у сфері міжнародної торгівлі, що здійснюється, як правило, через посередництво банку.

Трансакційні витрати – витрати, пов’язані з купівлею товарів і послуг (їх відчуженням-привласненням) і переданням прав власності. Найвичерпнішу класифікацію елементів Т. в. уклав американський економіст Д.

Ринок трудових ресурсів – сукупність економічних відносин (в тому числі організаційно-економічних і відносин власності) з приводу купівлі-продажу робочої сили зайнятого населення, безробітних та резервної робочої

Консолідація цінних паперів – зменшення загальної кількості акцій та облігацій щодо наявної з одночасним пропорційним збільшенням їх номіналу, внаслідок чого розмір статутного капіталу не змінюється.

Вернадський Володимир Іванович (1863 – 1945) – видатний український та російський учений, автор теорій про живу речовину, біосферу і ноосферу, що має істотне значення для

Підпорядкованість лінійна – право керівників підприємств і компаній давати вказівки та розпорядження всім підлеглим щодо виконуваних ними функцій.

Справедлива ціна – поняття, яке відображає рівність обмінюваних товарів для людей, залежно від витрат їхньої праці з урахуванням необхідних їм потреб. Це поняття вперше запровадив

Пасиви комерційного банку – сукупність банківських зобов’язань та капіталу банків, які характеризують джерела утворення ресурсів банку та їх призначення. Найбільшою серед пасивів комерційних банків України

Менеджмент фінансовий – сукупність форм, методів, засобів управління грошовими ресурсами та грошовими відносинами з метою максимізації прибутку. Уперше М. ф. виокремлюється у самостійний напрям у

Самостійність підприємств – важливий принцип господарського розрахунку, що означає свободу підприємств різних типів і форм власності у різних сферах економіки щодо вибору виду господарської діяльності,

Злиття компаній (фірм) – добровільне або примусове об’єднання двох чи більше компаній з метою максимізації прибутку. З. к. сприяє об’єднанню маркетингової діяльності, бухгалтерського обліку, систем

Теорії та концепції економічного зростання – сформульовані різними напрямами і школами теорії та концепції сутності, механізму, факторів і динаміки процесу економічного зростання на різних етапах

Господарська самостійність (хозяйственная самостоятельность) – повна, вільна, незалежна свобода діяльності в межах державного законодавства суб’єктів господарської діяльності з правом вільного управління господарськими процесами, матеріальними і

Війна цін – тривале зниження фірмами цін на свою продукцію, яке повторюється і завдяки якому вони розраховують збільшити обсяги продажу і власних доходів. В. ц,

Еквівалентна заміна (эквивалентная замена) – заміна однієї кредитної операції на іншу. Це може бути. наприклад, закриття поточного рахунку і визначення сальдо для відкриття нового рахунку.

Потенціал – наявні в економічного суб’єкта ресурси, їх оптимальна структура та вміння раціонально використати їх для досягнення поставленої мети.

Об’єкт – 1) предмет, явище, процес – усе, на що спрямована будь-яка діяльність; 2) підприємство, фірма, компанія, установа, засоби і фактори виробництва, а також усе

Міжнародна економіка (международная экономика) – взаємозалежність і взаємозв’язок країн, націй через складні потоки товарів, капіталів, технологій та підприємництва.

Латифундія (лат. Latifundium, від latus – великий і fundus – земля, маєток) – велике землеволодіння, маєток. Виникла в Давньому Римі у II ст. до н.

Операція спот – вид поточної угоди на наявний товар, в т. ч. валюту (включаючи умови біржової торгівлі), що передбачає негайну їх оплату і поставку. У

Індекс промислового виробництва – показник динаміки обсягу промислового виробництва на різних етапах промислового циклу, що визначається як відношення поточного обсягу виробництва до певного базового періоду

Економіка дефіцитна – економіка, в якій спостерігається хронічний дефіцит товарів, насамперед якісних.

Оборот змінного капіталу – постійно повторюваний кругооборот тієї частини авансованого капіталу, яка спрямовується на купівлю робочої сили. Спільним для різних елементів змінного капіталу в О.

Синдикований кредит – кредит, який надають декілька кредиторів (як правило, консорціуми) одному позичальнику.

Повернення (возврат) –1.Повернення кредиту боргу, одержаних на певний час речей. 2.Повернення помилково чи незаконно стягнених податків, коштів їх власникам.

Декомпозиція – метод дослідження в теорії управління, за допомогою якого цілісна система поділяється на підсистеми або складові частини, цілі – на напівцілі, кожна з яких

Нульовий купон – облігації корпорації, які випускаються на великі суми і продаються на умовах дисконтування зі встановленим відсотком, що нараховується на ціну, яку сплачує покупець,

Економіка підприємства – 1) сукупність економічних явищ і процесів, які розвиваються на мікрорівні (передусім в межах окремого підприємства, фірми і компанії); 2) наука, яка вивчає

Агропромислова інтеграція – зміцнення економічних зв’язків і органічне поєднання сільського господарства і галузей промисловості, транспорту, торгівлі тощо, які обслуговують сільське господарство, постачають ресурси і доводять

Самостійність фінансова – спроможність підприємства забезпечувати свій розвиток, орієнтуючись на використання власних джерел формування фінансових ресурсів.

Новатор – людина, яка пропонує нові, прогресивні ідеї та зміни в будь-якій сфері людської діяльності.

Тариф заборонений – високий митний тариф для обмеження ввезення окремих товарів. Т. з. може перевищувати оголошену вартість товару на 30%.

Квазікорпорація – об’єднання фізичних або юридичних осіб, які, згідно з англійським правом, визнаються у певних випадках єдиною юридичною особою.

Міжнародний стандарт – визначені норми якісних характеристик товару щодо його технічного рівня, безпечності, екологічності, гігієнічності тощо. М. с. розробляється Міжнародною організацією із стандартизації, існують також

Моделі економічного зростання – макроекономічні, економіко-математичні моделі (аналоги), за допомогою яких описують найзагальніші закономірності функціонування та розвитку окремих елементів технологічного способу виробництва, а також зміни

Дефінітив (дефинитив) – спосіб ведення бухгалтерського обліку, що полягає у копіюванні записів у бухгалтерських ордерах та облікових реєстрах.

Внутрішній прибуток – прибуток, який виникає в процесі реалізації продукції однієї з дочірніх компаній іншій дочірній компанії, якщо кінцева продукція ще не реалізована на ринку.

Зустрічні закупівлі – торговельні угоди, згідно з якими експортер в обмін на продаж свого товару зобов’язується закупити сам (або через посередника в країні імпортера) певні

Тоталітаризм суспільний – повне (тотальне) одержавлення всіх сфер суспільних відносин (соціальних, правових, політичних, ідеологічних та ін.) і встановлення такого ж контролю держави над цими відносинами.

Банкірські доми (контори) – приватно-групові банківські підприємства (торгові, акцептні, емісійні банки), що належать одному або групі банкірів, об’єднаних у товариство з обмеженою відповідальністю. На вищій

Критерії класифікації економічної власності – головні ознаки виокремлення типів, форм і видів власності залежно від їх співвідношення між собою, значення в соціально-економічній структурі суспільства, суб’єктно-об’єктних

Технології безвідходні (технологии безотходные) – сукупність технічних, технологічних способів, методів і прийомів переробки сировини, матеріалів, що забезпечує повне їх використання на даному підприємстві для виробництва

Компанія приватна – компанія, яка створена приватною особою (або сім’єю), базується на приватній трудовій і нетрудовій власності й акції якої не котируються на фондовій біржі.

Перевірка гіпотези – експериментальна перевірка на досліді попередньо виробленого наукового припущення.

Індекс концентрації доходів – показник, який характеризує ступінь відхилення фактичного обсягу розподілу доходів населення та їх диференціацію. За рівномірного розподілу доходів І. к. д. наближається

Принципи бухгалтерського обліку загальноприйняті – правила та процедури, які визначають практику бухгалтерського обліку та стандарти фінансового обліку на певний період (такими принципами названо подвійний запис,

Комітет з лістингу – робочий орган біржі, який здійснює лістинг (внесення акцій компанії в список).

Управління ризиком (управление риском) – діяльність підприємства, фірми, банку, спрямована на скорочення можливих втрат, зумовлених ризиком. Найпоширенішими є вивчення ринку, маркетингові дослідження, страхування ризику.

Міжнародний торговий сертифікат – імпортна ліцензія, яка перебував у вільному обігу і дає право продавати в країні з неконвертованою валютою певну кількість товарів з отриманням

Горизонтальні злиття – різновид централізації виробництва і капіталу, що є одним із шляхів утворення монополій. Від інших різновидів централізації /вертикального і конгломеративного злиття/ Г. з.

Акція не кумулятивна – привілейована акція з фіксованим доходом, за якого невиплачені дивіденди не накопичуються.

Політика мовна – комплекс заходів (економічних, правових, адміністративних) держави, спрямованих на збереження, розвиток та утвердження статусу рідної мови народу, на виконання конституційної норми про державність

Конвеєризація – процес запровадження у виробництво транспортуючих машин безперервної або пульсуючої дії, завдяки яким забезпечуються механізація та автоматизація виробництва загалом та робочих місць, дільниць зокрема.

Емісійні операції (эмиссионные операции) – діяльність банків, державних скарбниць, акціонерних товариств тощо по випуску в обіг грошей і емісії цінних паперів.

Бюджет часу – загальна кількість добового часу та його розподіл за основними видами людської життєдіяльності окремих осіб, сімей, соціальних верств і груп. Б. ч. працівників

Акредитив покритий (депонований) – акредитив, згідно з яким банк переказує кошти платника чи надає йому кредит у розпорядження банку постачальника.

Індекс індикаторів запізнювання – урядовий індекс США, який використовують для відображення економічної активності з часовим запізненням.

Еквіваленти звичайних акцій – цінні папери, які можна обміняти на звичайні та привілейовані акції, конвертовані облігації, рівноцінні за розмірами отриманих доходів зі звичайними акціями.

Книга обліку облігацій (книга учета облигаций) – реєстр брокерської фірми, в якому зазначені власники, покупці й продавці облігацій та інших цінних паперів.

Вексель комісійний (вексель комиссионный) – такий, що прийнятий від власника векселя для інкассо.

Жиро (іт. giro – обіг, оборот) – різновид безготівкових розрахунків (жиророзрахунків), які здійснює банк, згідно з дорученням клієнта, перераховуючи суми з одного рахунку на рахунок

Курс – біржова ціна грошової одиниці одних країн або цінного паперу, виражена в національних грошових одиницях; ціна, за якою купують і продають валюту й цінні

Моделювання глобальне – розробка моделей наймасштабніших економічних, соціальних, екологічних, демографічних та інших явищ і процесів. Приклад М. г. – розроблена В. Леонтьєвим модель світової економіки,

Гроші дешеві – форма кредитно-грошової політики, спрямованої на здешевлення, підвищення рівня доступності кредиту для розширення сукупного попиту. Основними засобами реалізації цієї політики є зниження облікової

Палата – назва деяких державних або громадських організацій та установ (Рахункова палата, Торгова палата).

Закон попиту – загальний економічний закон, згідно з яким за незмінності всіх інших параметрів зниження ціни зумовлює відповідне зростання попиту і навпаки. Про дію цього

Спад (спад) – фаза економічного циклу, під час якої спостерігається зменшення промислового виробництва, зростання безробіття і скорочення зайнятості, ріст заборгованості за споживчим кредитом, сповільнення чистого

Міжнародні економічні порівняння – система економіко-статистичного зіставлення макроекономічних показників країн світового господарства з метою виявлення резервів національного виробництва та підвищення його ефективності, визначення стратегії економічної

Виручка (виторг) – грошові кошти, отримані підприємством, фірмою, підприємцем від продажу товарів і послуг (від реалізації).

Чек кросований – чек, що використовується для захисту чеків у разі їх втрати, підробки або крадіжки, його відмінною ознакою є дві паралельні діагональні лінії на

Ризик ціновий – ризик зміни ціни боргового зобов’язання внаслідок зростання або зниження поточного рівня відсоткових ставок.

Банк споживчого кредиту – банк, який функціонує переважно за рахунок кредитів, отриманих у комерційних банках, і надання коротко – і середньо-термінових позик на придбання дорогих

Адаптація товару (адаптация товара) – передбачає внесення відповідних змін до споживчих цінностей товару внаслідок впливу специфічних факторів, умов, традицій, культури народу певної країни, окремого регіону,

Банк довіряльно-ощадний – кооперативна банківська некомерційна установа, яка не має акціонерного капіталу і виконує приблизно такі ж операції, як комерційний банк. Управляється радою довірених осіб,

Водний кадастр – зведення систематизованих відомостей про водні ресурси країни. Використовується для оцінки водних ресурсів з метою поліпшення їх використання.

Закон грошового обігу – загальний економічний закон, який виражає внутрішньо необхідні, сталі й суттєві зв’язки між кількістю необхідних для обігу грошей, цінами товарів, що підлягають

Менгер (Мепдег) Карл (1840-1921) – австрійський економіст; засновник австрійської школи політичної економії, один з основоположників концепції граничної корисності. Народився в Галичині, яка в той час

Управління конфліктами в колективі – комплекс методів, які власники і менеджери підприємств використовують для ефективного управління конфліктними ситуаціями та їх усунення. Вибір методів залежить від

Бланковий індосамент – форма індосаменту, за якої індосат робить передавальний напис без зазначення особи, якій передається вексель.

Довготермінова платіжна вказівка – розпорядження клієнта своєму банку щодо проведення регулярних виплат з вказівкою конкретної дати і конкретної суми за його клієнта зобов’язанням.

Регулювання економіки (регулирование экономики) – вплив органів управління на економіку з метою підтримки фінансово-господарських процесів на певному рівні і недопущення небажаних явищ.

Page 20 of 41« First...10...16171819202122232425...40...Last »