Оцінка результативності праці керівників і спеціалістів організації – комплекс методів, за допомогою яких визначається здатність менеджерів або спеціалістів впливати на діяльність виробничої або управлінської ланки

Стимули до ефективної праці – система заходів, до яких вдаються суб’єкти підприємницької діяльності і держава з метою спонукання до ініціативної та високоефективної праці. До цієї

Зовнішній рахунок (внешний счет) – рахунок в національній валюті, що належить нерезиденту і використовується ним у зовнішніх розрахунках.

Коефіцієнт змінності – показник використання обладнання на підприємстві, який свідчить про те, скільки змін відпрацювала в середньому кожна одиниця обладнання протягом дня, місяця. Визначається відношенням

Метод пайової участі – метод обліку та розрахунку частки інвестора в акціонерній компанії, яка визначається встановленням початкового розміру капіталовкладень з урахуванням пропорційної частки у чистому

Раціонування – встановлення раціону, раціональних співвідношень споживання (наприклад, продуктів харчування).

Інвестиційні банки (инвестиционные банки) – різновидність спеціальних кредитних установ, мобілізуючих довгостроковий позичковий капітал і надаючи його в розпорядження позичальникам (державі і підприємцям) через випуск та

Халатність (халатность) – невиконання або неналежне виконання посадовими особами своїх обов’язків внаслідок недбалого чи недобросовісного виконання їх, чим завдають суттєвої шкоди організаціям, підприємствам чи окремим

Ефективність виробництва (эффективность производства) – характеризується ринковою вартістю виробленої продукції, поділеної на сумарні затрати ресурсів підприємства. Оцінюється співвідношенням усіх витрат до одержаних результатів.

Курсова ціна (курсовая цена) – ціна, за якою на фондових біржах здійснюються операції з цінними паперами або іноземною валютою.

Корисність – категорія, яка виражає: 1) відношення властивостей споживної вартості до потреб людей, вилучення ними певної користі у процесі споживання товару або послуги; 2) критерій

Об’єкти бухгалтерського обліку – об’єкти фінансового та управлінського обліку, які зумовлюють рух господарських засобів. коштів і джерел їх утворення. До об’єктів фінансового обліку відносять активи

Устаткування – машини і механізми, які в процесі виробництва здійснюють механічний, термічний і хімічний вплив на предмет праці. У. поділяють на У. загального призначення, що

Витрати граничні (ВГ) – зростання сукупних витрат внаслідок виробництва ще однієї (додаткової) одиниці продукції. ВГ визначаються шляхом віднімання сукупних витрат (за незмінності постійних) на виробництво

Адаптація працівника – пристосування працівника до умов нового місця роботи: умов праці, психологічного клімату, трудових відносин, умов оплати праці тощо.

Неліквіди (неликвиды) – товарно-матеріальні цінності, зайві чи непотрібні підприємству, а також готова продукція підприємства, яку важко реалізувати. Гальмує оборотність обігових коштів, погіршує фінансовий стан підприємства.

Раціональність економічна – розсудлива (розумна) діяльність суб’єктів господарювання, спрямована на ефективне використання наявних у них ресурсів з метою оптимального досягнення поставленої мети. Розрізняють P. e.

Невільний андеррайтер – фізична або юридична особа, яка купує зареєстровані цінні папери і пропонує їх для публічного розповсюдження без чинного реєстраційного свідоцтва.

Економічна експансія (экономическая экспансия) – одна з форм зовнішньої політики держав, спрямована на розширення сфери економічного впливу шляхом захоплення нових ринків збуту, сфер впливу, джерел

Контанго – 1) ситуація на товарній біржі, за якої ціни на наявний товар нижчі, ніж ті, що передбачаються на товар, який постачатимуть пізніше, і зростають

Валютний рахунок – активні та пасивні балансові рахунки (клірингові, позичкові та ін.) суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, на яких обліковуються надходження і платежі в іноземній валюті, а

Непрацездатність (нетрудоспособность) – тимчасова або постійна втрата працездатності внаслідок хвороби, нещасного випадку або з інших причин, неможливість займатися трудовою діяльністю з причини, що не залежить

Розрив у прибутковості акцій – різниця між середнім доходом, отриманим від звичайної акції, і доходом від довготермінових цінних паперів з постійним відсотком.

Державне регулювання ринку робочої сили – сукупність основних напрямів, форм та методів цілеспрямованого впливу держави на умови продажу й використання робочої сили з метою створення

Конверсія зворотна – обмін зобов’язань на цінні папери, який використовують брокери для отримання доходу від цінних паперів своїх клієнтів.

Перевірка аудиторська – перевірка, яку здійснюють аудитор або група аудиторів за документами фінансової звітності на їх відповідність прийнятим правилам, вимогам, а також з метою з’ясування

Індукція і дедукція (лат. inductio – наведення; deductio – виведення) – взаємопов’язані та взаємодоповнювані елементи діалектичного методу дослідження й логічні способи пізнання; індукція грунтується на

Розпорядження в менеджменті – наказ керівника (у письмовій або усній формі) підлеглому, в якому дається завдання здійснити конкретну дію або утриматися від неї за певних

Кооперування праці (кооперирование труда) – об’єднання працівників для узгодженої спільної участі у виконанні єдиного завдання, встановлення взаємозв’язків між окремими працівниками у єдиному процесі праці.

Сегментування прибутку – стратегія маркетингу, що орієнтується на очікуваний прибуток чи потребу на одному з сегментів цільового ринку.

Система господарського механізму – система управління народним господарством, що здійснюється за допомогою основних форм, методів і важелів використання економічних законів, розв’язання суперечностей економічного способу виробництва,

Управлінський апарат – сукупність управлінських працівників, які впливають на об’єкт управління, виконуючи поставлені перед підприємством завдання і функції управління. До таких функцій належать: планування, організація,

Коефіцієнт рентабельності – відношення валового прибутку від продажу одиниці товару до його собівартості.

Зомбарт (Sombart) Вернер (1863-1941) – німецький економіст, соціолог та історик, представник історичної школи політичної економії. Виокремив поняття “господарська система”, елементами якої називав технологічний спосіб виробництва,

Індекс паритету – показник, за допомогою якого встановлюють співвідношення цін на товари та послуги промисловості, які купують виробники сільськогосподарської продукції, з одного боку, та цін

Курс гривні – курс національної валюти України щодо іноземних валют, який встановлюється НБУ за результатами валютних аукціонів.

Поділ виробництва – поділ процесу виробництва на стадії, складові та компоненти в межах національної економіки та на інтернаціональному рівні. Поглиблення П. в. виявляється у зростанні

Ділові активи – сукупність речового і не речового рухомого майна, задіяного підприємцем на власному підприємстві.

Цільові позики – позики, кошти яких спрямовуються на обумовлені конкретні цілі. Для забезпечення Ц. п. випускають цінні папери, переважно облігації, кошти від розміщення яких використовують

Жирочеки – чеки, які містять наказ чекодавця банкові про перерахування певної суми грошей з його жирорахунку на рахунок чекоотримувача. Використовуються лише для безготівкових розрахунків у

Інвестиційний портфель – сукупність цінних паперів, які купує банк з метою вкладення капіталу в прибуткові об’єкти. І. п. складається з власних інвестицій і вторинних ліквідних

Надплановий прибуток (сверхплановая прибыль) – прибуток, одержаний підприємством понад грошову суму, передбачену плановим завданням, стратегією фірми, кампанії.

Автоматизація виробництва – вищий етап розвитку техніки та виробництва, коли машини створюють нові машини, а керують роботою машин автоматичні пристрої під контролем людини. Людина звільняється

Комунальні тарифи (коммунальные тарифы) – система ставок, що їх встановлено за користування комунальними послугами або продукцією (газ, вода, електроенергія), міським транспортом, перукарнями тощо.

Приватна власність на землю – форма власності, за якої земля належить окремій особі або сім’ї і розвивається у формі трудової і нетрудової. Виникла за первіснообщинного

Фінансова дисципліна – обов’язковий для всіх організацій, установ і посадових осіб порядок ведення фінансового господарства, дотримання встановлених норм і правил, виконання фінансових зобов’язань. Загальні вимоги

Боргова економіка – економіка національних країн, яка значною мірою розвивається за рахунок постійного залучення іноземних інвестицій та заощаджень. Загалом на початку XXI ст. понад 200

Сутність і явище в економічному дослідженні – фундаментальні категорії діалектики, у взаємодії яких сутність означає основне, визначальне у змісті економічної системи (її окремих метасистем, підсистем,

Таємниця комерційна – певна сукупність відомостей про виробничі, фінансові, комерційні й інші види діяльності та операції підприємства, фірми, компанії, розголошення яких може завдати їм збитків.

Жалування – форма оплати робочої сили і певною мірою результативності праці найманих працівників розумової і деяких працівників фізичної праці, сума зарплати яких не залежить від

Бланковий трансферт – документ, підписаний його власником, про передання права власності на іменні папери без зазначення особи, якій вони передаються.

Торговельні преференції (від лат. praefero – надавати перевагу) – пільги, що надаються у сфері торгівлі однією країною іншій на взаємовигідній основі або в односторонньому порядку.

Економічна ефективність зовнішньої торгівлі – результативність зовнішньої торгівлі, яка визначається сукупністю показників, що характеризують доцільність експортно-імпортних операцій. Якщо витрати на вітчизняне виробництво необхідної продукції, які

Казначейська емісія – випуск в обіг казначейських білетів (нерозмінних паперових грошей) і державних цінних паперів казначейством та іншими державними фінансовими органами. В період краху золотого

Авторський нагляд – контроль з боку авторів проекту або проектної організації за відповідністю об’єкта, що будується, зафіксованому у проекті рішенню.

Курсові (валютні) різниці – різниці між оцінками активів і пасивів підприємства або компанії за курсом іноземної валюти на дату здійснення господарської операції й дату надходження

Біржовий прибуток – прибуток від торгівлі біржовими товарами на біржі. На фондовій біржі Б. п. складається із засновницького прибутку (різниці між сумою, отриманою від продажу

Розрахунки з працівниками заробітною платою – виплати готівкою, якими організації та установи розраховуються з працівниками за виконану роботу згідно із встановленими нормами і тарифами.

Політика валютна довготермінова – передбачає довготермінові заходи структурного характеру у поступовій зміні валютного механізму, її найважливішими методами є міждержавні переговори й угоди у межах МВФ

Фонд робочого часу суспільства – час, упродовж якого сукупний працівник створює фонд засобів для власної життєдіяльності, а також для життєдіяльності інших непрацездатних членів суспільства. Двома

Ставка (ставка) – економічний термін, що стосується податку, банківського відсотка, платежу й означає розмір, частку податкових вилучень з доходів, плати за наданий кредит.

Тимчасові працівники – робітники і службовці, прийняті на роботу на обмежений чинним законодавством термін для заміщення відсутніх на цей час працівників, за якими упродовж цього

Черговість платежів (последовательность платежей) – послідовність списання коштів з розрахункових, поточних та інших рахунків (крім позичкових і рахунків по заліку) при наявності декількох строкових та

Капітальні вкладення в обладнання – витрати на придбання технологічного, енергетичного, підйомно-транспортного та іншого обладнання, а також інструменту та інвентаря. Вартість обладнання складається з оптової ціни,

Гарантований щорічний дохід – дохід, який не може бути нижчим за встановлений річний дохід сім’ї. Г. щ. д. – один з головних елементів т. зв.

Теорія корисності (теория полезности) – теоретичний напрям в економічній науці, який грунтується на базовому об’єктивному розумінні “корисності”, що сприймалось як задоволення, забезпечення, яке отримувала людина

Валютна інтеграція – створення регіональних зон, у межах яких забезпечується відносно стійке співвідношення курсів національних валют або поступова заміна їх регіональною валютою, а також спільне

Норма додаткової вартості – відношення додаткової вартості до змінного капіталу, виражене у процентах. Її формула, де т – додаткова вартість; v – змінний капітал; м

Пул торговий – об’єднання кількох торговельних компаній, які укладають угоду про зосередження на складах певного товару доти, доки його можна буде продати за найвищими цінами.

Незворотні витрати (невозвратные издержки) – витрати, що мають місце після банкрутства підприємства.

Запаси валютні (запасы валютные) – запаси, фонди держави у конвертованій валюті, що визначають її платоспроможність.

Некомерційна організація (некомерческая организация) – організація, що не ставить основним завданням своєї діяльності одержання прибутку (громадські, релігійні організації, благодійні фонди, спілки тощо).

Загальна власність (общая собственность) – спільна колективна власність кількох власників майнових цінностей.

Іпотечний кредит (ипотечный кредит) – довгострокові позички, що надаються під заставу нерухомості – землі і будівель виробничого та житлового призначення. І. к. надається переважно іпотечним

Антидемпінгове розслідування (антидемпинговое расследование) – розслідування, що проводиться урядами країн-імпортерів з метою виявлення субсидування імпортних товарів державою-експортером для поставки їх на зовнішній ринок за демпінговими

Акціонування (акционирование) – форма приватизації майна державної та приватної форм власності, за якої здійснюється перетворення частини державної чи приватної власності в акціонерну, коли співвласниками даного

Економіка будівництва – 1) окрема галузь народного господарства; 2) наука, яка вивчає сукупність економічних відносин взаємодії з продуктивними силами у будівництві, а також господарський механізм

Статистика домашніх господарств – галузь соціально-економічної статистики, яка забезпечує інформаційну базу для вивчення рівня життя населення окремої країни (в т. ч. окремих верств і соціальних

Підряд (подряд) – договір, відповідно до якого одна сторона (підрядник) зобов’язується під свою відповідальність виконати за завданням другої сторони (замовника) певну роботу з використанням власних

Дженк – 1) низькоякісні, здебільшого імпортні товари, які заполонили внутрішній ринок, вигідні посередникам та іноземним виробникам, але не потрібні населенню, що проявляється у відсутності попиту

Організація наукова виробничого сектора – організація, яка включає галузеві науково-дослідні інститути, конструкторські, проектно-конструкторські та інші організації, проектні і проектно-пошукові організації, промислові підприємства та ін.

Едифакт – універсальні правила обміну інформацією з використанням комп’ютерної техніки. Головними елементами Е. є система даних, стандартні групи елементів даних, стандартні повідомлення і правила створення

Поставка товарів консигнаційна – поставка товарів на склад компанії замовника, які не включають до запасів, оскільки право власності на них залишається за виробником (постачальником) до

Вексель у комплекті – вексель, випущений одним або двома дублікатами, оплата одного з яких анулює інші.

Інструменти фінансові – фінансові права й зобов’язання, які перебувають в обігу на ринку передусім у документарній формі. До них належать цінні папери, валюта, ф’ючерси, опціони

Автоматизовані інформаційні системи – автоматизовані системи для збирання, накопичення, передавання, обробки інформації тощо з використанням обчислювальної техніки, комп’ютерних інформаційних мереж, засобів і каналів зв’язку.

Податок на нерозподілений прибуток – додатковий (до податку на прибуток корпорацій) податок, яким оподатковується нерозподілена на дивіденди частина прибутку акціонерних і страхових компаній, банків та

Кредит податковий інвестиційний – відстрочення сплати податку на прибуток, що надається суб’єктові підприємницької діяльності на певний час з метою збільшення його фінансових ресурсів для реалізації

Джентрифікація – переїзд представників середньої та вищої буржуазії у приміські зони шляхом купівлі або побудови нових, престижніших будинків, що нерідко супроводжується витісненням з цієї території

Інтегральний показник конкурентоспроможності – кількісна характеристика конкурентоспроможності товару, яка є відношенням групового показника за технічними параметрами і групового показника за економічними параметрами.

Вальрас (Walras) Леон (1834-1910) – відомий французький економіст, один з авторів “маржиналістської революції” і фундатор неокласичної економіки. В. показав, як механізм цін рівноваги в теорії

Масове виробництво – машинне або автоматизоване виробництво, яке характеризується випуском одноіменної продукції у великих кількостях за значної стабільності її номенклатури. Такими видами продукції є автомобілі,

Маса конкурсна – майно боржника, яке за рішенням суду використовується для задоволення претензій кредитора.

Резерви неоплачених збитків у страхуванні – спеціальні фонди, які створюються страхівником для виконання фінансових зобов’язань згідно із заявленими йому, але ще не оплаченими збитками.

Періодична звітність (периодическая отчетность) – звітність, що подається статистичним або вищестоящим органам періодично, через заздалегідь встановлені проміжки часу або на точно визначену дату.

Пряме інвестування – процес капіталовкладення за кордоном у формі створення в інших країнах власних підприємств і компаній.

Промисловість видобувна – комплекс галузей промисловості, в яких відбувається добування мінеральної та органічної сировини (вугілля, нафти, золота та ін.).

Оптимальна виробнича програма – програма, яка забезпечує найкращі результати діяльності організації (підприємства, фірми, компанії) за мінімальних витрат за умов дотримання заданих обмежень. Такими обмеженнями є:

Клуб – добровільне об’єднання осіб, здебільшого за професією чи спільними інтересами (передусім економічними), які збираються для їх обговорення.

Стримувальна фіскальна політика – заходи уряду, спрямовані на скорочення урядових закупівель або на зростання чистих податків, що мають на меті боротьбу з інфляцією.

Акціонерний сертифікат – документ, який посвідчує право власності на акції. Якщо акція зареєстрована у формі сертифіката, то дивіденди переказуються власнику поштою. Після перепродажу акції трансферагент

Операції переоблікові – міжбанківські кредитні операції з переобліку комерційних векселів, які використовують банками для мобілізації коштів.

Натуральна заробітна плата – частина заробітної плати, яку видають найманим працівникам у формі товарів і послуг. Виникла на ранніх ступенях розвитку капіталізму за умов надмірної

Спостерігач за “акулами” – фірма, що спеціалізується на запобіганні спробам поглинання одних компаній іншими, а також на аналізі умов торгівлі акціями компанії клієнта, на збиранні

Методи оцінки тіньової економіки – комплекс взаємопов’язаних прямих і опосередкованих засобів визначення обсягів тіньової економіки. 1. До найбільш поширених на мікрорівні належить опитування представників підприємств

Взаємодоповнювані (компліментарні) товари – товари, використання одного з яких потребує одночасного використання іншого товару, що доповнює перший (напр., зубна щітка і зубна паста), із зміною

Процес управління – цілеспрямований і активний процес взаємопов’язаних дій та активний вплив різних суб’єктів управління, спрямований на організовану діяльність у межах галузі, підприємства, фірми, компанії

Аукціон кредитний – форма продажу кредитних ресурсів Центральним банком комерційним банкам та іншим кредитним установам.

Сімейний підряд – форма індивідуально-колективного підряду, за якої керівники господарства укладають договір з групою працівників (що означає колективний підряд) або з членами однієї сім’ї (що

Азійський банк розвитку – регіональний фінансовий інститут довготермінового кредитування проектів розвитку в країнах Азії та Тихого океану. Заснований 1966. Штаб-квартира – в м. Маніла (Філіппіни).

Реміз – 1) виплата грошей через переказ векселя на ім’я особи, якій повинні бути виплачені гроші; 2) комісійна винагорода, яку біржові маклери виплачують особам, що

Спільного підприємництва зони – частина території країни, на якій спільно діють компанії декількох країн у різних формах з метою привласнення більших прибутків. Отримання таких прибутків

Інтенсифікація валютна – заходи центрального банку, які передбачають продаж на валютній біржі великої маси іноземної валюти з метою змусити інших продавців знижувати ціни.

Локо – 1) одна з умов купівлі-продажу, згідно з якою ціна товару не охоплює витрат, пов’язаних з їх наступним транспортуванням; 2) угода купівлі-продажу іноземної валюти

Оборотні фонди – частина виробничих фондів народних (тобто викуплених трудящими) підприємств, кооперативів у розвинутих країнах Заходу, складова частина викуплених трудовими колективами виробничих фондів підприємств у

Облік податковий – облік усіх податкових надходжень і платежів зареєстрованих і незареєстрованих платників податків в органах податкової інспекції. Платники податків подають до місцевих відділень Державної

Ефективність імпорту – вигідність імпорту, яка вимірюється відношенням вартості імпортного товару, що реалізується на внутрішньому ринку за внутрішніми цінами, до його вартості за зовнішньоторговельними цінами.

Консервація – тимчасове припинення певного виду економічної діяльності, передусім будівництва об’єкта.

Вивільнення ресурсів – зниження витрат різних економічних ресурсів, внаслідок чого частина зекономлених таким чином коштів може бути використана на інші потреби.

Світч (англ. swich – перехід) – 1) скасування раніше прийнятих зобов’язань і завершення операцій, угод з одним видом цінних паперів, валют і перехід до угод

Ринкова ніша (рыночная ниша) – сегмент ринку, для якого оптимальним є товар вашої фірми чи підприємства.

Складний мультиплікатор – мультиплікатор, який показує зміну обсягу заощаджень, чистого розміру податкових надходжень і обсягу імпорту залежно від зміни чистого національного продукту.

Закон Грешема – закон грошового обігу, сутність якого полягає в тому, що гірші гроші з часом витісняють з обігу якісніші за їх однакової встановленої державою

Політика “дорогих” грошей – політика уряду центрального банку, яка передбачає скорочення грошової маси в обігу.

Комплекс маркетингу (комплекс маркетинга) – набір методів аналізу, прогнозування, вибір комплексу факторів маркетингу, що піддаються контролю і використовуються фірмою для досягнення своєї мети, щодо визначення

Рентабельність базова – рентабельність попереднього року, що є показником при плануванні прибутку аналогічним методом.

Партнерство – форма організації підприємства, за якої дві або більше осіб об’єднують своє майно, стають співвласниками створеного підприємства, спільно управляють виробництвом і власністю, розподіляють прибуток

Категорія закон – внутрішньо необхідна, стала й суттєва форма зв’язку між основними протилежними сторонами, властивостями, ступенями розвитку явищ і процесів об’єктивного світу, через які (форми)

Економічна незалежність – власність народу на національне багатство, незалежність держави у формуванні й розвитку власної економічної системи та здійсненні зовнішньоекономічної діяльності в інтересах народу. Відповідно

Трудовий потенціал – здатність працездатного населення, трудових ресурсів, які перебувають у розпорядженні трудових колективів, суспільства загалом, до кількісного та якісного зростання за наявного рівня розвитку

Колектив трудовий (коллектив трудовой) – Усі громадяни, які своєю працею беруть участь в діяльності колективу на основі трудового договору (контракту, угоди), а також інших форм,

Акція преференційна – привілейована акція, власник якої отримує право голосу при не оголошенні дивідендів.

Закон зростання синергічного ефекту – внутрішньо необхідні, сталі і суттєві зв’язки між збільшенням чисельності факторів виробництва (представленими відповідними видами праці), їх раціональною комбінацією та використанням

Конкурентоздатність (конкурентоздатность) – 1. Товару – ступінь відповідності у кожний даний момент вимогам обраного ринку за технічними, економічними та іншими характеристиками. 2. Підприємства – рівень

Програмування національної економіки (гр. programma – розпорядження, указ) – форма державного регулювання економіки, яка передбачає комплексний аналіз її стану, розробку програми, визначення в ній стратегічної

Об’єднання підприємств, компаній – з’єднання окремих підприємств шляхом приєднання одного підприємства до іншого або внаслідок здобуття контрольного пакета акцій, встановлення контролю над чистими активами та

Кредитори (кредиторы) – особи (фізичні або юридичні), що надають позички і мають право вимагати від боржників (дебіторів) сплати боргу.

Ліміт страхового відшкодування – максимальний обсяг страхової компенсації в одному страховому випадку, який може бути виплачений страховою компанією або затверджений до оплати вищестоящими органами страхування.

Замовлення торговельних організацій – пропозиція підприємств та торгових організацій на виробництво і поставку промислових товарів, сільськогосподарської продукції, яка є договірною формою відповідного зв’язку між цими

Бізнес державний (бизнес государственный) – здійснення державою через засновані нею організації – суб’єкти підприємницької діяльності бізнесово-фінансово-кредитних операцій з метою наповнення державного бюджету шляхом використання власних

Інвестор іноземний – іноземні юридичні та фізичні особи, а також іноземні держави, міжнародні організації, які мають право здійснювати інвестиції відповідно до законодавства країни свого місцезнаходження.

Опціон паритетний – опціон на купівлю чи продаж ф’ючерсного контракту, ціна якого дорівнює ціні його реалізації мінус премія (для опціону на купівлю) і ціні реалізації

Економічна система відкрита – система, окремі підсистеми якої всередині однієї країни взаємодіють з системою міжнародних економічних відносин та їх відповідними підсистемами та елементами.

Валютні рахунки (валютные счета) – спеціальні рахунки в банках юридичних і фізичних осіб для здійснення банківських операцій з іноземною валютою.

Екаутинг – специфічна сфера бізнесу, пов’язана зі збиранням, обробкою, аналізом, класифікацією та оформленням різних видів інформації у сфері фінансів.

Індекс Герфіндаля – індекс ринкової концентрації товарів різних підприємств і компаній, представлених на ринку; визначається як сума квадратів частин ринку товарів кожного з таких суб’єктів

Накопичувальний вклад (накопительный вклад) – вклад в ощадний банк, за умовою якого вкладник має право й повинен періодично вносити додаткові суми.

Ринок відкритий – ринок, на якому центральний банк здійснює торгівлю цінними паперами з метою впливу на грошову масу в обігу й обсяг кредитів. У результаті

Методи соціально-економічного управління – комплекс методів цілеспрямованого впливу на окремих працівників, групу і трудовий колектив з метою створення потужних і динамічних стимулів до ефективної праці

Корисність сукупна (англ. utility – Корисність) – сумарна величина корисності всієї сукупності товарів певного виду, яка вимірюється в умовних одиницях або опосередковано в грошовій формі.

Національна ідея України – усвідомлення переважною більшістю населення мети побудови монолітної і могутньої за своїм потенціалом суверенної держави та способів досягнення цієї мети шляхом вступу

Індекс мікроконкурентоспроможності – узагальнювальний показник міжнародної конкурентоспроможності країн, вимірюється за допомогою таких чинників, як якість бізнессередовища і досконалість стратегії підприємств.

Інформаційний обмін – взаємообмін між клієнтами інформаційними матеріалами і програмами, завдяки якому прискорюється прийняття економічних, передусім управлінських, рішень. Важливу роль відіграє І. о. між клієнтами

Бюджетний устрій – організація та принцип побудови бюджетної системи, законодавчо встановлений зв’язок між її ланками.

Працездатність – здатність людини брати участь у різних формах трудової діяльності та виконувати певні трудові операції. Визначається загальним станом здоров’я людини, рівня її загальноосвітньої та

Працездатне населення – більшість дорослих членів суспільства, здатних до праці завдяки своїм фізичним, розумовим, психофізіологічним та іншим якостям, спроможних займатися трудовою діяльністю, певними видами конкретної

Витрати приведені – 1) собівартість продукції і капітальні вкладення, помножені на нормативний коефіцієнт ефективності, використовуються як критерій оцінки нової техніки і капітальних вкладень; 2) сукупність

Система економічних показників – сукупність взаємопов’язаних і взаємодоповнювальних індикаторів, величин, вимірників тощо, які кількісно та якісно характеризують функціонування та розвиток національної економіки, її окремих регіонів,

Резервування (лат. reservare – зберігати) – 1) зберігання ресурсів про запас; 2) залишення за собою права повернутися до будь-якого питання.

Оцінка зростання продуктивності праці – комплекс методів, за допомогою яких вимірюється продуктивність праці в окремих галузях, сферах економіки та ін. або народного господарства загалом. Для

Цільові комплексні програми (ЦКП) – об’єднаний спільною метою, передбачений для планомірного здійснення комплекс взаємопов’язаних завдань і адресних соціальних, економічних, наукових, науково-технічних і організаційних заходів; складова

Витрати середні загальні (ВСЗ) – сума всіх витрат виробництва в розрахунку на одиницю продукції. Визначаються діленням суми постійних і змінних витрат на кількість виробленої продукції

Реклама на транспорті (реклама на транспорте) – різновид реклами, що охоплює людей, які користуються транспортом. Може бути внутрішньосалонна та зовнішня (на кузові транспортних засобів).

Закон масового виробництва – внутрішньо необхідні, сталі та істотні зв’язки між постійними витратами на одиницю продукції і кількістю виготовленої продукції, за яких (зв’язків) із зростанням

Страховика витрати – витрати, пов’язані з діяльністю страховика з виконання страхових операцій, з одного боку, і виконання ним ролі інвестора, з іншого. Перший вид витрат

Річний баланс (годовой баланс) – один із видів бухгалтерського звітного балансу підприємства, фірми, компанії, що містить баланс доходів і видатків, прибутків і збитків тощо.

Людський потенціал – сукупність втілених у людині природних і творчих здібностей, таланту та інтелекту, рівня освіти, кваліфікації, стану здоров’я та їх здатність давати дохід. Вкладення

Легальний емігрант – особа, яка законним шляхом прибула в іншу країну на постійне місце проживання або на тимчасову роботу.

Обмеження – 1) встановлення певних кордонів і меж; 2) правила та норми, які обмежують дії; 3) форма поведінки, внутрішня форма організації або структура, якої слід

Женевські вексельні та чекові конвенції (Женевские вексельные и чековые конвенции) – багатосторонні міжнародні договори, що підписані в Женеві в 1930 і 1931 рр., і які

Ринок світовий – система економічних відносин, які виникають між суб’єктами світогосподарських економічних відносин у сфері обміну, на основі інтернаціоналізації продуктивних сил і розвитку міжнародного поділу

Торги відкриті (аукціон відкритий) – форма аукціонних торгів (тендерів), участь у яких може взяти будь-яка фізична чи юридична особа і які використовують на фондовому ринку

Обгрунтування техніко-економічне – передпланова і передпроектна розробка, яка визначає основні напрями і завдання проектування підприємства, будівлі, споруди з метою поліпшення якості проектування та обгрунтованості виробництва.

Трансакція, транзакція – 1) банківська операція, яка полягає у переказі грошових коштів з одного рахунка на інший; 2) договір, який супроводжується взаємними поступками.

Класифікація галузей народного господарства – систематизований поділ видів діяльності на відповідні сфери та галузі економіки залежно від умов виробництва, суспільного поділу праці і характеру отриманих

Бар’єри вхідні – несприятливі для нових підприємств умови, які перешкоджають їм проникнути в галузь, зокрема, великий обсяг стартового капіталу, ефект масштабу, низькі витрати виробництва та

Оброк – форма феодальної земельної ренти, в якій економічно реалізувалося право феодала на землю, а отже, привласнення додаткового і частини необхідного продуктів, створених юридично залежними

Гривна (гривна) – 1. Грошова і вагова одиниця Стародавньої Русі. Походить від назви обруча з золота чи срібла, що носився на шиї як прикраса. Для

Енгельс (Engels) Фрідріх (1820-1895) – видатний німецький філософ і економіст, співзасновник наукового комунізму. Е. вперше у світовій економічній літературі підійшов до комплексного визначення вартості. “Вартість

Орендар (арендополучатель) – особа або організація, яка винаймає, отримує в оренду майно, землю, якій щось надано в оренду.

Валютна корзина (валютная корзина) – добірка національних валют, що використовується під час котирування іноземної валюти, а також для визначення валютного курсу національної або міжнародної колективної

Закриті угоди – цінові знижки, які надаються на продукцію у внутрішній торгівлі міжнародного синдикату за внутріфірмовими поставками, а також на товари, що поставляються за спеціальними

Три умови успіху продукту на ринку – умови успіху, згідно з якими: 1) продукт відповідає вимогам споживача краще за будь-який інший продукт, пропонується за нижчою

Ощадні вклади (сберегательные вклады) – грошові кошти юридичних та фізичних осіб, внесенні на зберігання в ощадні банки з метою отримання відсотків.

Консолідація зовнішнього боргу – метод управління державним боргом, за якого кредиторам надається можливість перенести термін погашення зовнішньої заборгованості з можливою зміною позичкового відсотка та іншими

Маклер операційний – член біржі, який здійснює операції з цінними паперами за дорученням брокерів і їхнім коштом й отримує за це певну винагороду.

База даних (база данных) – сукупність інформаційних матеріалів, числових даних, значень, згрупованих за певними ознаками, які використовуються в аналізі й прогнозуванні.

Територіальні води – морська акваторія, що прилягає до узбережжя або внутрішніх вод країни і є частиною державної території, яка підпадає під суверенітет прибережної держави. Відлік

Матеріальна відповідальність – принцип господарського розрахунку, який передбачає зобов’язання працівників з відшкодування майнових і матеріальних збитків підприємству або фізичній особі. Законодавством України передбачено обмежену та

Золотий паритет – законодавче встановлення маси чистого золота в національній валюті країни і співвідношення з іншою валютою за вмістом золота. За золотомонетного стандарту З. п.

Синергія (синергічний ефект) (гр. synergos – той, що діє разом) – поява нової продуктивної сили або якісно нових джерел розвитку, зростання ефективності діяльності в результаті

Заморожений рахунок, блокований рахунок – 1) банківські рахунки, використання яких обмежене урядом, передусім рахунки для переказу коштів за кордон; 2) заморожування рахунків виробника у випадку,

Консолідований борг – частина загальної суми державної заборгованості, що утворюється внаслідок випуску довготермінових позичок, уніфікація (об’єднання) раніше випущених середньо – і короткотермінових позичок в одну

Активи (лат. activus – дійсний) – сукупність майна, інтелектуальної власності, грошових ресурсів, що належать підприємству, фірмі, компанії (будівлі, споруди, машини й устаткування, матеріальні запаси, банківські

Інвестиційні проекти – конкретна форма та основні етапи підготовки і реалізації інвестицій. Такими етапами І. п. є: 1) попереднє техніко – економічне обгрунтування – поява

Page 3 of 4112345678910...203040...Last »