Підвищення кваліфікації кадрів – процес поглиблення та удосконалення вмінь і практичних навичок у межах професій і спеціальностей або розширення кваліфікаційного профілю працівників через освоєння інших

Екстра – дивіденд – дивіденд, який виплачують готівкою або акціями як додаток до основного дивіденду.

Кооперовані поставки – форма планомірно організованих виробничих зв’язків між підприємствами, які спільно виробляють певну продукцію. Такі зв’язки зумовлені кооперацією праці й кооперуванням безпосереднього виробництва, а

Теорія трьох секторів – економічна концепція, згідно з якою всі галузі народного господарства поділяються на три великі сектори (первинний, вторинний і третинний), що розвиваються за

Витрати альтернативні – упущена через невикористання економічних ресурсів вигода в найбільш прибутковій зі сфер або галузей господарства.

Митна система – сукупність форм, засобів і методів державного регулювання експорту та імпорту товарів, а також об’єктів митної інфраструктури, відповідних установ, зо допомогою яких здійснюється

Командна економіка – економічна система, яка функціонує на основі переважно адміністративних рішень, команд, наказів, постанов вищестоящих органів управління. Широкого розвитку досягла у колишньому СРСР. Характеризувалася

Меморандум компанії – документ, який виробляють і приймають установи акціонерного товариства у Великобританії та США і який регулює зовнішні відносини товариства, а також визначає цілі,

Лихварський капітал – самостійна форма капіталу, історичний попередник позичкового (банківського) капіталу. Його формула Г – Г1 – надання грошей у позику і повернення їх з

Моделі фірми (підприємства, компанії) – сукупність принципів, ідей, положень, які відображають істотні ознаки сучасної фірми (підприємства, компанії) залежно від точки зору її дослідження. Двома основними

Золоті застереження – різновид захисних застережень, передбачених міжнародними угодами або контрактами (кредитними, платіжними, торговельними), в яких фіксується золотий вміст валюти платежу, щоб уникнути втрат від

Індекс Ласпейреса – показник рівня цін, який розраховується на базі цін певного набору товарів.

Авансування (авансирование) – економічний процес, в якому витрачені грошові кошти, проходячи різні фази кругообігу вартості, повертаються до свого вихідного пункту з прирощенням у вигляді додаткової

Капітал іммобілізований – 1) капітал, який перейшов із власності акціонерної компанії у приватну власність підприємців; 2) капітал, вкладений у немобільні цінні папери, які не котируються

Ліцензійна система – основні види ліцензій на експортно-імпортні операції та засіб державного регулювання зовнішньоторговельних операцій, що передбачає подання офіційними установами дозволу (ліцензії) на імпорт або

Витрати прямі (издержки прямые) – виробничі витрати, пов’язані з випуском певного виду продукції чи спорудженням конкретного об’єкта. Вони входять безпосередньо у собівартість.

Податкова поліція – державна організація, служба, завданням якої є сприяння діяльності податкової інспекції, виявлення і притягнення до відповідальності найбільших і злісних неплатників податків.

Ліцензія супровідна – ліцензія, пов’язана з продажем або купівлею комплектного устаткування або з виконанням супутніх послуг.

Дрібнотоварне виробництво – виробництво товарів і послуг на малих підприємствах, які не належать до приватної трудової власності, а отже, не використовують найманої робочої сили, а

Лімітед (ЛТД) (англ. limited – обмежений) – доповнення до назви товариства, компанії, банку, що свідчить про обмеженість їх відповідальності за зобов’язаннями (у межах акціонерного чи

Товариство з необмеженою відповідальністю – об’єднання осіб для здійснення підприємницької діяльності, учасники якого несуть повну солідарну відповідальність усім своїм майном (а не лише вкладеним капіталом),

Сіметалізм – 1) виробництво грошей із сплавів коштовних металів; 2) забезпечення паперових грошей золотом і сріблом.

Устрої економічні – особливі типи виробничих відносин і форм господарювання, матеріальною основою яких є рівень розвитку продуктивних сил, що разом із суспільною формою підпорядковуються відповідним

Основний бюджет підприємства – загальний фінансовий план діяльності підприємства (фірми, компанії), в якому зіставлено передбачувані надходження грошових коштів і витрат у плановому періоді (як правило,

Таргетування (англ. Target – мета) – встановлення цільових орієнтирів грошової системи, регулювання приросту грошової маси, яких дотримуються у своїй політиці центральні банки.

Вартість праці – вартість, створена у процесі функціонування робочої сили і втілена у вартість продуктів у грошовій формі.

Торговий патент – документ, який надається державними органами і посвідчує право суб’єктів господарювання на здійснення торгової діяльності. Винятком в Україні є підприємства й організації Укоопспілки,

Хейлбронер (Heilbroner) Роберт (нар. 1916) – американський економіст-інституціоналіст. Основні роботи: “Межі американського капіталізму” (1966), “Між капіталізмом і соціалізмом” (1970). Сучасний етап розвитку капіталізму X. уважає

Валоризація – сплановане, організоване державою підвищення цін товарів, курсу цінних паперів, валют.

Реставрація – відновлювання у первісному вигляді суспільно-політичного ладу або правлячої династії.

Ціна уторгована – зменшена ціна, встановлена в результаті комерційних переговорів, під час яких покупець намагається знизити початково визначену продавцем ціну за допомогою різноманітних прийомів.

Титризація – випуск установою-кредитором цінних паперів як титулів власності, що обертаються, на будинкові вимоги, володіння якими переходить до покупців таких цінних паперів. Виникла у США

Ємність ринку (емкость рынка) – потенційно можливий обсяг продажу певного товару на ринку протягом заданого періоду, що залежить від попиту на товар, рівня цін загальної

“Інтер-альфа” – міжнародна банківська група, яка займається здебільшого наданням послуг своїм членам при здійсненні операцій у своїх країнах (створена 1972).

Договір про патентну кооперацію – міжнародний договір у межах Паризької конвенції про охорону промислової власності, мета якого – уникнути дублювання процесу опрацювання заяв на один

Самоактуалізація – бажання знати, розуміти, систематизувати, розподіляти за пріоритетами та вибудовувати систему цінностей.

Нотис – повідомлення. Наприклад, повідомлення продавця на ф’ючерсній біржі про намір поставити реальний товар на виконання біржового контракту, повідомлення про готовність судна до навантаження, повідомлення

Паритет цін – співвідношення цін на сільськогосподарські товари, що реалізуються або підлягають реалізації, з одного боку, і на промислові товари й послуги, які купують виробники

Соціальна роль – комплекс основних вимог, які висуває суспільство до індивідів, які займають певне соціальне становище в системі суспільних відносин, а також їх очікувана поведінка.

Жироцентрали – вид кредитних установ, які виконують функції центральних банків для муніципальних ощадних кас, що є комунальною власністю.

Мальтус (Malthus) Томас Роберт (1766-1834) – відомий англійський економіст. З 1805 – професор коледжу Ост-Індської компанії. У 1798 опублікував працю “Дослідження про закон народонаселення”, в

Гарантована позика – 1) вид позики, за якою відбувається погашення суми і виплата відсотків. Забезпечується заставою майна або доходами. Гарантом може бути держава; 2) гарантування

Неспроможність ринкового регулювання економіки – неспроможність ринку, ринкових важелів саморегулювання розв’язати ключові проблеми соціально-економічного розвитку провідних країн світу. На нижчій стадії розвитку капіталізму (впродовж XVI

Іноземний податковий кредит – одностороннє скасування подвійного оподаткування щодо подохідного податку з доходів, отриманих із зарубіжних джерел.

Аналіз беззбитковості (анализ безубыточности) – здійснюється з метою визначення кількості одиниць товару, необхідної для продажу, чи обсягу реалізації послуг, аби окупити всі витрати.

Взаємодія – участь у суспільній роботі, діяльності: співробітництво, спільне здійснення операцій, виконання угод.

Вибір – одна з найважливіших стадій ухвалення економічних (передусім управлінських) рішень, що полягає у виборі одного з варіантів дій із декількох можливих.

Експортні дотації – кошти державного бюджету, виділені експортерам з метою стимулювання експорту.

Аварійний сертифікат – документ, який засвідчує причини, характер і розміри збитків у застрахованому майні внаслідок аварії. А. с. складає і видає аварійний комісар.

Доходи населення – грошові та натуральні надходження громадян з різних джерел. Використовуються для задоволення їх особистих потреб, нетоварних витрат і приросту їх заощаджень. Бувають доходи

Аквізитор (аквизитор) – агент транспортних або страхових організацій, який залучає нових клієнтів до страхування чи перевезення вантажів.

Оптова (гуртова) торгівля – торгівля великими партіями товарів і послуг, їх продаж ринковим посередникам, роздрібній торгівлі. Оптові фірми – торгові підприємства, фірми і компанії, які

Брутто за нетто – умова угоди купівлі-продажу, згідно з якою придбаний товар оплачують за масою, що включає масу упаковки товару.

Дизайн (англ. design) – художнє проектування різноманітних виробів (передусім промислових) певного предметного середовища.

Грант – елемент – показник, який використовується в міжнародній статистиці для зіставлення умов надання різноманітних кредитів і позик. Дорівнює частці від ділення грант – еквівалента

Політика валютна дисконтна – регулювання центральним емісійним банком облікових (дисконтних) ставок, здійснюване з метою впливу на попит і пропозицію позикових капіталів, на курси обміну валюти,

Бід – 1) пропозиція конкретної ціни купівлі товару або укладання контракту; 2) зобов’язання на купівлю товару за конкретною ціною; 3) надбавка до ціни на аукціоні;

Карта кривих байдужості – ряд кривих байдужості, кожна з яких показує різний ступінь корисності товарів і послуг, а їх сукупність – переваги споживачів.

Стандартизація соціальних прав – встановлення норм і вимог та їх узгодження зі стандартами інших країн. Згідно з рішенням Ради міністрів ЄС, С. с. п. включає

Базова ставка банку (базовая ставка банка) – річна процентна ставка банку, яку він визначає як розмір плати у відсотках за різноманітні види його кредитів.

Економічна війна (экономическая война) – введення в економіку політичних і воєнних чинників, застосування санкцій і всебічного стратегічного контролю на торгівлю з деякими країнами, аби змусити

Точка критичного обсягу – рівень виробництва та продажу виготовленого товару, за якого загальні витрати виробництва дорівнюють сукупному виторгу від продажу, після чого підприємство, фірма, компанія

Бюджетні ресурси (бюджетные ресурсы) – бюджетні кошти, що надходять в державний бюджет у вигляді його доходів. Вони складають значну частину централізованих фінансових ресурсів країни. Б.

Партнерство загальне – партнерство, за якого кожний учасник несе обмежену відповідальність за зобов’язаннями партнерства, має однакові права в управлінні ним, а також повноваження на укладання

Факторинг відкритий – договір факторингу між клієнтом і фактор-банком, за яким клієнт передає банку копії рахунків угод, укладених з партнерами, а банк негайно виплачує клієнту

Функції управління (функции управления) – планування, організація, мотивація, контроль. Планування – це сукупність методів, засобів, дій, що забезпечують спрямованість зусиль всього колективу на досягнення спільної

Зрівняльний розподіл – розподіл суспільного продукту між класами, соціальними верствами, прошарками та окремими особами, що характеризується відсутністю суттєвої диференціації в доходах залежно від кількості та

Мануфактура (лат. manus – рука і factura – виготовлення) – спосіб виробництва (і тип підприємства), що базується на одиничному поділі праці та її кооперації, але

Кількість і якість в економічному дослідженні – щільно взаємопов’язані категорії діалектики, де кількість означає чисельну визначеність певного предмета (явища або процесу), наявність у них загального

Науково-технічна революція – революційні зміни у взаємодії людини і природи, у технологічному способі виробництва і насамперед – у системі продуктивних сил. Н. т. р. починається

Забалансові операції (забалансовые операции) – операції за балансовими розрахунками, що не відображаються у балансі банку. До таких операцій належать інкасо цінних паперів, зберігання банківської звітності

Каталог товарів – список, перелік товарів, складений у певному порядку, а також довідкове видання, яке містить такий список.

Резерви надлишкові – частина резервів банків і банківських установ, які перевищують обсяг резервів, встановлених статутом, а кількісно – це різниця між фактичними та обов’язковими резервами.

Об’єктивні дані, об’єктивна інформація – дані, зміст яких не залежить від поглядів, тверджень окремих осіб, колективів і верств населення, а є загальноприйнятим.

Диспонування (лат. disponere – розподіляти) – різниця між ціною на товар при замовленні та при отриманні, характерна для торговельних операцій.

Синекура (у перен. значенні) – добре оплачувана посада, яка не вимагає значної або складної праці.

Кларування (англ. clearance – очищення) – виконання всіх формальностей і операцій, необхідних для одержання дозволу на вхід судна в порт і вихід з нього.

Експлуатаційні витрати – витрати виробництва, пов’язані з підтриманням у працездатному стан використовуваних систем, машин та устаткування.

Валюта іноземна – грошові знаки іноземних держав і кредитні засоби обігу та платежу (векселі, чеки тощо), виражені в грошових одиницях іноземних держав та окремих міжнародних

Екаутінг (экаутинг) – сфера бізнесу, пов’язана зі збиранням, обробкою, аналізом фінансової інформації.

Вексель дружній (вексель дружественный, “бронзовый”) – на відміну від справжнього векселя не має відповідного забезпечення. В. д. використовується особами або підприємцями, які домовилися надати один

Директивні методи управління – методи управління, згідно з якими вищий орган управління виробляє директиви, накази, розпорядження підпорядкованим їм суб’єктам управління, які повинні їх неухильно виконувати.

Лізинг експортний (лизинг експортный) – лізингова операція, за якої виробник майна або посередницька фірма продає його лізинговій кампанії, котра укладає подальшу лізингову угоду з закордонним

Послуги з високою ємністю знань – комплекс послуг у період інформаційної революції, розвиток яких визначає прогрес нематеріальної сфери виробництва, опосередковано – всієї економіки у розвинених

Недискреційна політика – недостатньо гнучка економічна політика, дотримання жорсткого, заздалегідь розробленого курсу, відсутність волі та бажання керівників приймати власні рішення.

Економічні процеси – хід розвитку економічної системи, окремих її підсистем, метасистем, елементів та компонентів, послідовна зміна різних типів економічних систем, окремих стадій, ступенів, етапів систем

Податок з обороту – один з видів непрямих податків, що встановлюється у відсотках до гуртової ціни або як націнка (знижка) на ціну у грошовому вираженні.

Комісійна операція – операція, яку виконує одна із сторін (комісіонер) за дорученням іншої сторони (комітента) за комісійну винагороду. К. о. здійснюють функціонуючі підприємства, в т.

Закон інтернаціоналізації науки – внутрішньо необхідні, сталі і суттєві зв’язки між поглибленням розгортання науково-технічної та інформаційної революції, з одного боку, і інтернаціоналізацією наукових досліджень, з

Інформаційна техніка – найрозвиненіший вид сучасної техніки, яка виникає за умов інформаційної революції. До І. т. належать гнучкі автоматизовані системи, верстати з числовим програмним управлінням

Заділ – 1) запас деталей, напівфабрикатів, частин для складання машин та інших збірних одиниць, який забезпечує безперебійну роботу всіх підрозділів підприємства; 2) обсяг робіт у

Класифікація основних організаційних структур (форм) управління банками – виокремлення найважливіших організаційних структур залежно від їх значущості та використання в малих, середніх і великих банках. Найпоширенішою

Оппенгеймер (Oppenhejmer) Франц (1864 – 1943) – німецький економіст і соціолог, представник соціальної школи. Для методології О. характерна правова інтерпретація економічних явищ. Капіталізм О. розглядав

Монета білонна – неповноцінна розмінна монета з міді, алюмінію, нікелю, цинку та різних сплавів, номінальна вартість якої перевищує вартість металу, з якого вона зроблена, і

Господарський спосіб будівництва – форма організації будівельно-монтажних робіт власними силами без залучення підрядних організацій.

Розподіл відсотків за облігаціями – перерахунок відсотків за деякими видами облігацій (множенням номіналу облігацій на ставку і термін), які продаються на ринку за існуючою ціною

Менеджмент постачальницько-збутовий – управління процесом укладання контрактів (договорів та ін.) про постачання сировини, матеріалів, напівфабрикатів, комплектуючих деталей, їх зберігання, відправку продукції та ін.

Структурні кризи – кризове явище нециклічного характеру, зумовлене збоями в механізмі державного регулювання економікою у національних рамках і на міжнародній арені. С. к. мають ряд

Інформаційна економіка – тип сучасної економіки, у якій відбувається поширення інформаційної технології у сфері матеріального і нематеріального виробництва, перетворення інформації в один з найважливіших факторів

Переоцінка (переоценка) – зміна оцінка, нова оцінка вартості, основних засобів, майна, зміна номінальної вартості вкладів у зв’язку з інфляцією, зміною цін.

Економічні категорії – абстракція, теоретичний вираз, мислені форми реально існуючих економічних систем. Цілісна економічна система та закони її розвитку можуть бути розкриті лише у всій

Реальна грошова маса – відношення номінальної грошової маси до рівня цін, визначеного за ціновим базисом.

Індикативне планування – форма державного регулювання економіки, яка передбачає встановлення основних макроекономічних показників, системи економічних стимулів і прямих та опосередкованих важелів, які орієнтують діяльність суб’єктів

Мобільність робочої сили – здатність робочої сили переходити від одних видів занять до інших (а отже, змінювати професію, набувати нові спеціальності), а також з одного

Ізокванта – лінія, яка в теорії виробничих функцій показує різноманітні поєднання витрат (факторів виробництва), необхідних для виготовлення певної кількості продукції.

Глобальний подохідний податок – податок, який вилучається із сукупного доходу платника податку незалежно від джерела одержання доходу.

Концерн банківський – об’єднання банків, за якого наймогутніший банк (чи холдинг-компанія) шляхом володіння контрольним пакетом акцій встановлює фінансовий контроль над формально незалежними банками.

Страховий збір – плата з обов’язкового страхування пасажирів, яка включається у вартість квитка.

Науково-дослідні роботи – роботи, пов’язані з науковими пошуками, дослідженнями та експериментами з метою поповнення накопичених знань і здобуття нових, з перевіркою наукових гіпотез, обгрунтуванням законів

Простий мультиплікатор – мультиплікатор в економічній моделі, очищений від чистих податкових надходжень уряду, імпорту. Визначається з урахуванням пропозиції про незалежність інвестицій від рівня доходу. П.

Залежність Фішера – залежність, згідно з якою зростання рівня очікуваної інфляції зумовлює тенденцію до підвищення номінальних відсоткових ставок. У ширшому значенні – залежність номінальної відсоткової

Інфляційна спіраль (инфляционная спираль) – взаємозалежне підвищення заробітної плати та ринкових цін.

Детальний сертифікат – документ, в якому відображені деталі в кожному окремому випадку повторного страхування, прийнятого страхувальником від компанії.

Банківська система – сукупність фінансово-кредитних підприємств і установ грошового ринку (які займаються банківською діяльністю) у їх взаємозв’язку і взаємодії, що призводить до виникнення і розвитку

Способи організації підприємництва – комплекс економічних і правових заходів, до яких вдаються різні економічні суб’єкти для створення власної справи відповідно до умов і вимог чинного

Моделі трансформаційних процесів у постсоціалістичних країнах – сукупність концепцій і принципів їх побудови, які стосуються напрямів розвитку перехідної економіки і створення нового типу економічної системи.

Організація виробництва (организация производства) – сукупність принципів, форм і методів, що забезпечують найдоцільніше поєднання в часі та просторі й використання трьох складових процесу виробництва –

Метод декомпозиції – метод розв’язку задач лінійного програмування, який передбачає послідовність з’ясування завдань меншої розмірності.

Моральний збиток – немайновий збиток, заподіяний становищу людини в суспільстві або колективі, а також її гідності, честі, репутації.

Ємкість товарного ринку – показник, що характеризує сукупний платоспроможний попит населення протягом певного проміжку часу, а також потенційний попит на товари та послуги даного виду.

Ринок послуг – сукупність організаційно-економічних і відносин економічної власності щодо організації та купівлі-продажу послуг. Перші пов’язані з організацією купівлі-продажу цього особливого товару, другі виникають у

Інвестиційна діяльність (инвестиционная деятельность) – сукупність практичних дій громадян, юридичних осіб і держави щодо реалізації інвестицій. Охоплює: інвестування, що здійснюється громадянами, недержавними підприємствами, товариствами і

Машина (фр. machine, лат. machina – знаряддя, механізм) – знаряддя, механізм або комплекс узгоджених механізмів, який як основний речовий елемент продуктивних сил формує матеріальну основу

Адекватна якість (адекватное качество) – обгрунтоване судження, експертне ствердження (припущення), що базується на порівнянні фактичних і бажаних характеристик, якісних оцінок, параметрів виробів.

Подвійне оподаткування (двойное налогообложение) – оподаткування двічі одного й того ж самого виду доходу, однієї і тієї суми різними податками (напр., заробітна плата оподатковується прибутковим

Акт інкорпорування (акт инконпорирования) – дозвіл, засвідчення державного органу на створення корпорації.

Безперервне виробництво – виробництво, за якого кожна наступна операція починається одразу ж після попередньої, відбуваються переважно процеси зміни складу і властивостей предметів праці. Б. в.

Зондаж – попереднє обережне з’ясування позицій співрозмовника, контрагента, учасника переговорів або угоди.

Репорт (репорт) – різновид термінових угод щодо продажу цінних паперів і валют банкові із зобов’язанням наступного викупу через певний строк за вищим курсом. Р. –

Бенілюкс – митний союз Бельгії, Люксембургу та Нідерландів, утворений 1958 терміном на 50 років з метою скасування внутрішніх митних тарифів, координації фінансової та податкової (передусім

Заморожений рахунок (замороженный счет) – 1. Банківські рахунки, виконання яких обмежене урядом. 2. Заморожування рахунків здійснюється тоді, коли клієнт продає раніш куплені, але не оплачені

Шахрайство – 1) вид злочину, що полягає в заволодінні чужим майном або правами на нього, а також привласнення інших благ шляхом обману або зловживання довірою

Україна і світове господарство – сукупність світових економічних зв’язків України та інших країн світу, необхідних Україні для подолання наслідків глибокої економічної кризи, стабільного і швидкого

Об’єкт інтелектуальної власності – твори науки, літератури, мистецтва, культури, інших видів творчої діяльності передусім у сфері виробництва, в тому числі відкриття, винаходи, раціоналізаторські пропозиції, промислові

Ліворадикальна політична економія – течія сучасної економічної науки, представники якої відображають інтереси проміжних верств населення розвинених країн Заходу (насамперед інтелігенції), їх погляди на реалії дійсності.

Макромаркетинг – макроаналіз поведінки споживача щодо формування єдиної маркетингової політики на рівні суспільства.

Аналіз діяльності підприємства (анализ деятельности предприятия) – проводиться власними економічно-фінансовими структурними підрозділами організацій, підприємств, фірм або з зазначенням консалтингових організацій, аудиторських фірм з метою оцінки

Емісійний банк (эмиссионный банк) – емісійний орган, який відповідає за емісію грошей; як правило, – національний банк країни.

Пенсійні фонди – фонди, які створюються відповідно до колективних договорів приватними і державними організаціями для виплати пенсій і допомоги найманим працівникам. їх виникнення за капіталізму

Раціональний споживчий бюджет – суспільно необхідний раціональний нормативний баланс споживання населенням різних матеріальних благ і послуг, що характеризує оптимальний рівень його потреб та їх структуру,

Фрахтовий ринок (фрахтовый рынок) – специфічний ринок транспортних послуг, морських і повітряних пасажирських і товарних перевезень з наданням відповідних послуг фізичним і юридичним особам –

Проект технічний – проект, в якому втілено зразок нового продукту у формі схем, креслень, розрахунків, обгрунтувань та ін.

Індекс курсів на Нью-Йоркській фондовій біржі – загальний індекс курсів усіх акцій, які котируються на Нью-Йоркській фондовій біржі. Кількість таких акцій перевищує 2 тис. найменувань.

Портфель ринковий – портфель, що містить усі активи в пропорції, яка відповідає їх частці в загальній капіталізації ринку.

Спеціалізація сільськогосподарського виробництва – форма суспільного поділу праці в аграрному секторі економіки та його раціональної організації, яка передбачає зосередження виробництва окремих видів сільськогосподарської продукції в

Теорія “людського капіталу” – концепція західних економістів, що поєднує різноманітні, нерідко суперечливі погляди, ідеї, положення стосовно формування, використання знань, навичок та здібностей людини як джерела

Фондовіддача (фондоотдача) – відношення вартості річного обсягу виготовленої продукції до вартості основних виробничих фондів.

“Зелений шантаж” – 1) активне скуповування акцій компанії, яку намагаються поглинути, з метою примусити її викупити власні акції за вищою ціною; 2) викуп компанією власних

Перру (Реrrouх) Франсуа (1903-1987) – французький економіст, провідний представник інституціонально-соціологічного напряму політичної економії. З 1928 – професор політичної економії у вищих навчальних закладах Ліона і

Абонемент – 1) заздалегідь отримане право користуватися чим-небудь (благами, послугами тощо); 2) документ, що підтверджує це право.

Медицина – 1) галузь господарства, в якій відбувається запобігання хворобам людей, їх лікування, збереження та зміцнення їх здоров’я; 2) комплекс наук про здоров’я і хвороби

Коефіцієнт власності – показник, який характеризує частку власного капіталу в загальній структурі капіталу підприємства, фірми, компанії.

Обмежена відповідальність – 1) обмеження відповідальності підприємства, фірми, компанії, яке полягає в тому, що декларується відповідальність за взяті ними зобов’язання компенсувати заподіяні збитки лише в

Економіка соціально-культурної сфери (СКС) – наукова дисципліна, яка вивчає економічні відносини СКС, що складаються з приводу виробництва, розподілу, обміну і споживання здебільшого нематеріальних благ, особливості

Вільна економічна зона (свободная экономическая зона) – певна територія, де діють особливі пільгові економічні умови для іноземних і національних підприємств. Створюються з метою розв’язання зовнішньоторговельних,

Матеріаломісткість виробництва – питома вага матеріальних затрат у загальних витратах виробництва. У структурі витрат на виробництво продукту доля матеріальних затрат – сировини, матеріалів, палива, електроенергії

Крива байдужості споживача – крива, яка характеризує комбінації двох або більше товарів, що мають для споживача однакову загальну корисність, а отже, забезпечують однаковий рівень задоволення

Гроші світові – платіжні засоби, які використовуються в міжнародних розрахунках. Цю роль нині виконують кредитно-паперові гроші розвинених країн світу.

Компанія титульна – компанія, яка спеціалізується на перевірці права власності на нерухомість і видає відповідні сертифікати.

Бухгалтерська книга – підбірка однорідних рахунків. Спершу це була традиційна велика книга з окремою сторінкою для кожного рахунка. Тепер найчастіше Б. к. – це картотека

Кредитоспроможність (кредитоспособность) – наявність передумов для одержання позичок, спроможність повернути їх. К. позичальника визначається показниками, які характеризують його акуратність при розрахунках за раніше отримані кредити,

Технічна будова капіталу – співвідношення між масою засобів виробництва і чисельністю робітників, які приводять їх у дію. Визначається декількома показниками: кількістю електроенергії (у КВт/год.), потужністю

Звітність фінансова консолідована – об’єднана звітність за результатами фінансової діяльності головної (материнської) компанії і підпорядкованих їй дочірніх підприємств. Включає взаємні фінансові вимоги та зобов’язання, сукупні

Експортно-імпортні розрахунки підприємств – міжнародні розрахунки, що регулюють платежі за грошовими вимогами і зобов’язаннями між підприємствами, організаціями та зовнішньоторговельними фірмами різних країн, які займаються експортно-імпортними

Економіка статична – економіка, в якій всі основні параметри є постійними та незмінними (пропозиція ресурсів, технічні знання, смаки споживачів). В Е. с. показники витрат і

Платежі комунальні – платежі населення та орендарів приміщень за користування комунальними послугами (теплом, газом, водопостачанням, каналізацією). П. к. в Україні 1997 становили 80% (2000 –

Організація соціальна – раціональне об’єднання окремих індивідів, груп, трудових колективів, інших форм соціальної спільноти для досягнення спільної мети шляхом розширеного відтворення соціальних зв’язків на основі

Економічне прогнозування – система наукових передбачень щодо напрямів розвитку та прогнозування майбутнього стану економічної системи. Найважливішими функціями Е. п. є прогноз тенденцій розвитку національного господарства

Моделі фондового ринку – найважливіші моделі світового ринку, що характеризують організацію функціонування та розвитку найпотужніших національних фондових ринків залежно від специфіки операцій комерційних банків з

Центр відповідальності – до певної міри самостійний підрозділ, створений у межах великих підприємств, фірм і компаній, у якому штат менеджерів на чолі з керівником відповідає

Інтерполяція (интерполяция) – спосіб обчислення показників, яких не вистачає у динамічному ряді явищ. Невідомі значення ряду обчислюють або за допомогою відомих сусідніх членів ряду, або

“Грати” на кривій дохідності – привласнювати частину прибутку внаслідок використання змін у співвідношенні короткотермінових і довготермінових відсоткових ставок.

Трудові суперечки – розбіжності між найманими працівниками і підприємцями щодо оплати та умов праці, тривалості відпусток, найму на роботу, звільнення з роботи тощо.

Цілі фірми, компанії – конкретні кінцеві віхи, що визначаються у процесі планування, вироблення стратегії фірми, компанії окремими власниками, групами керівників і частково акціонерами.

Старший трейдер – старший працівник біржі в торговому залі (переважно зареєстрований трейдер або спеціаліст).

Відсотковий ризик – один з видів банківського ризику, зумовлений коливанням ринкових відсоткових ставок, яке може призвести до зменшення або втрати прибутку банку від кредитно-депозитних операцій.

Концепція “спонтанного порядку” – концепція, згідно з якою економічна політика і свідомий контроль над економікою неможливий, оскільки внаслідок складності економічної системи людський розум не в

Маркетинг партнерський – управління процесом створення та розвитку тісної співпраці з споживанами та іншими партнерами підприємства, орієнтований на задоволення індивідуальних потреб, довготривалих переваг, завоювання прихильності

Юридичні особи (лат. Juridicus – правовий) – організації, об’єднання, які є носіями майнових прав і обов’язків; у господарській діяльності виступають від власного імені й існують

Розрахунки бюджетних установ – розрахунки, здійснені бюджетними організаціями, зі всіма фізичними і юридичними особами (фінансовими органами, вищестоящими організаціями тощо) за фактично отримані товари, виконані роботи,

Технічне переоснащення підприємств – практична форма впровадження досягнень НТП у виробництво, що передбачає широкомасштабне використання нової техніки, унаслідок чого забезпечується якісне розширене відтворення основних виробничих

Камбізм – 1) стратегія валютних операцій, яка полягає у найефективніших засобах переказування коштів в іншу країну, передусім із здійсненням портфельних інвестицій – вкладенням засобів в

Право промислове – право кожної фізичної та юридичної особи здійснювати будь-який вид господарської діяльності, за винятком тих видів промислів, які можуть заподіяти збитки державі, споживачам.

Артикул (лат. articulas – розділ, стаття) – у торгівлі тип товару та його цифрове й буквене позначення.

Кліринг двосторонній – угода між урядами двох країн про взаємне зарахування платежів через центральні банки цих країн.

Основи підприємницької діяльності – наука, яка вивчає логічні дії підприємців і відносини між ними та найманими працівниками, а також відповідні закони у процесі виробництва, обміну,

Маркетинг масовий (маркетинг массовый) – маркетингова діяльність, що стосується товарів масового споживання.

Ціна об’єкта капітального будівництва – ціна, що формується на основі витрат у процесі будівництва складного об’єкта, на комплексне устаткування, будівельно-монтажні роботи та інженерно-консультаційні послуги. Водночас

Якість трудового життя – комплекс критеріїв, що характеризують ступінь задоволення особистих потреб чи інтересів окремого працівника та трудового колективу у процесі функціонування та розвитку підприємств,

Сальдо неттовідсотків – різниця між відсотком, який отримує банк за надання кредиту, і відсотком, який сплачується на залучені кошти, що використовуються для кредитування.

Рентабельність розрахункова – рентабельність, визначена на основі планового прибутку, що залишається на підприємстві після сплати податків, рентних платежів і відсотків за банківський кредит.

Закон середнього прибутку – специфічний економічний закон, який виражає внутрішньо необхідні, сталі й суттєві зв’язки між рівновеликими капіталами, у процесі конкуренції яких підприємства, компанії отримують

Мікросегментація (микросегментация) – визначення певних соціальних груп споживачів окремих товарів, послуг у межах одного регіону країни та певними конкретизованими ознаками.

Шкала особистих переваг – ранжування товарів за ступенем реального попиту, застосовується у моделях маркетингу. Складається з таких ступенів: 1) безперечна перевага (споживачі купують одну й