Система техніко-економічних відносин – сукупність форм суспільного поділу праці та елементів техніко-економічних відносин, що формуються і розвиваються у процесі взаємодії людини з природою та людини

Курс акцій (від лат. Cursus – біг, рух і actio – дія, вчинок) – фактична продажна ціна акцій на ринку цінних паперів (фондовій біржі). Як

Фактор часу в економіці – врахування різних періодів часу при обгрунтуванні рішень у народному господарстві. Урахування ф. ч. в е. зумовлено тим, що, інвестуючи певну

Норма чисельності працівників (Норма чисельности работников) – Встановлена чисельність працівників відповідного професійно-кваліфікаційного складу, необхідна для виконання виробничих або управлінських функцій чи обсягів робіт за певних

Ресурси технічні – сукупність механізмів і машин, а також систем і засобів управління, видобування, зберігання, переробки сировини і матеріалів, енергії та інформації, що створюється з

Індекс економічної свободи – показник ступеня втручання держави у підприємницьку діяльність суб’єктів господарювання за допомогою адміністративних важелів, а також податковий тиск на бізнесові структури. За

Сумнівний борг – поточна дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги, що своєчасно не сплачена і гарантій щодо її сплати в майбутньому нема. С. б.

Аналіз функціональний – методологія комплексного дослідження причинно-наслідкових зв’язків, окремих рушійних сил розвитку економічних явищ і процесів, в якому наголос робиться на пізнанні залежних факторів (функцій).

Життєві інтереси – стратегічні, найважливіші інтереси регіональних економічних об’єднань, країн, націй, регіонів та інших суб’єктів, реалізація яких істотно впливає на господарську діяльність цих суб’єктів, життєвий

Політика бюджетної експансії – політика уряду, спрямована на підвищення сукупного попиту збільшенням державних витрат на товари і послуги, зменшенням податкових надходжень.

Купон змінний – купон, за яким клієнт отримує відсоток залежно від величини поточної банківської ставки.

Паливно-енергетичний комплекс України – група споріднених і взаємопов’язаних базових галузей країни, які виробляють енергоносії і доводять їх до споживачів. До складу П.-е. к. У. входять

Референт (від лат. referens – той, хто доповідає) – посадова особа, яка готує доповіді керівникові, дає грунтовні консультації з певних питань, обгрунтовує рекомендації.

Маркетингу програма – конкретизована на основі маркетингової стратегії концепція маркетингу, яка передбачає системне теоретико-методологічне осмислення потреб та інтересів організацій (фірм, компаній та ін.) і споживачів,

Інвестиційні цінні папери – цінні папери (акції, облігації та ін.), які виступають засобом інвестування, засвідчують участь у власності і перебувають в обігу. Вкладення в І.

Економічна (валютно-фінансова) незалежність – незалежність держави від інших держав та міжнародних фінансово-кредитних організацій щодо забезпечення народного господарства необхідними валютно-фінансовими ресурсами і недопущення надмірного зовнішнього боргу,

Ставка податку, відсотка, платежу – розмір, частка, відсоток податкових відрахувань із доходів, плата за наданий кредит, яку обчислюють із загальної суми доходу, кредиту. Ставка, за

Обгрунтованість прогнозу (обоснованность прогноза) – допустима величина відхилень прогнозу від дійсного стану об’єкта або шляхів і строків його здійснення.

Ціна ковзаюча (змінна) – ціна товарів з тривалим терміном виготовлення, що обчислюється на основі принципу змінності, який враховує зміни у витратах виробництва, що сталися за

Урочний час (див. Робочий час) – час, протягом якого працівники зобов’язані виконати певний обсяг дорученої їм роботи чи певне завдання. Основними елементами У. ч. є:

Виробнича потужність – здатність підприємства (цеху, дільниці, агрегату) випускати за певний час максимальну кількість продукції певного асортименту та якості. Найважливішими міжгалузевими показниками В. п. є:

Жовте зобов’язання – трудова угода, згідно з якою працівник, наймаючись на роботу, зобов’язується на час дії угоди не вступати у профспілку.

Закон бюджетний – загальнодержавний законодавчий акт, який визначає бюджет на конкретний період, основні показники за бюджетними доходами та витратами і порядок його виконання.

Ринок двосторонній – міжбанківський депозитний ринок, на якому курси покупця і продавця ідентичні.

Лінкідж – дозвіл біржі своїм клієнтам продавати і купувати в неї контракти з наступною їх купівлею-продажем на іншій біржі.

Невизначеність вибору та ризиків у підприємницькій діяльності – суб’єктивно вибрані підприємцем моделі економічної поведінки, пов’язані з неповнотою інформації, нечесністю ділових партнерів та іншими екстремальними умовами

Індивідуальний робочий час – час, затрачений окремим товаровиробником (підприємством, науково-дослідною установою, науковою лабораторією тощо) на виробництво одиниці товару чи – послуги (наприклад, інжиніринг). І. р.

Бреттон-Вудська валютна система – система, що базувалася на золотовалютному і золото-доларовому стандартах і функціонувала за допомогою міждержавного регулювання через МВФ. Заснована на валютно-фінансовій конференції ООН

Адаптивна організаційна структура – організаційна структура фірми, підприємства, компанії, здатна оперативно пристосуватися до нових завдань, а також до економічних, правових та інших умов на національному,

Операції “невидимі”- 1) операції, які не пов’язані з торгівлею товарами і послугами, але відображаються на статтях платіжного балансу. До них належать платежі з фрахту страхування,

Парк технологічний – територія зі збудованими дорогами та спорудами, прокладеними комунікаціями для розміщення промислових підприємств.

Проста капіталістична кооперація – найпростіший вид капіталістичних підприємств, заснованих на приватній капіталістичній власності на засоби виробництва та створений продукт, в яких під контролем капіталіста планомірно

Омологація – узгодження технічних характеристик, параметрів товару, що продається, з вимогами стандартів або звичаїв, запитів країни – споживача товару.

Єврокредити (еврокредиты) – міжнародні позики, що надаються великими комерційними банками за рахунок ресурсів євровалютного ринку. Як правило, такі позики надають консорціуми банків на строк від

Неплатежі – 1) відмова боржника здійснювати розрахунки з кредитором, а платника – від акцепта або оплати векселя; 2) не надходження відрахувань і внесків до різних

Збиток моральний (ущерб моральный) – збиток у вигляді ущемлення прав, образи честі й гідності, підриву іміджу, репутації, спричинених протиправними діями інших осіб.

Органи валютного контролю – органи державної влади, які в межах своїх повноважень визначають порядок переміщення валютних цінностей через митний кордон, форми обліку, звітності та оформлення

Тантьєма (фр. tantième – частка, частина) – форма додаткової винагороди, що виплачується вищим менеджерам акціонерних і страхових компаній, банків (президентам, двом-трьом віце-президентам, членам правління) у

Роздержавлення і приватизація в Україні – процес трансформації державного типу власності в інші типи та форми економічної власності, передусім у приватну власність кланово-номенклатурної еліти. Основними

Фінансова безпека країни – стан розвитку та функціонування фінансової системи, для якого властива стійка національна валюта, стабільне й динамічне економічне зростання (за низьких темпів інфляції

Компанія страхова кептивна – дочірня компанія або компанія у складі об’єднання (холдингова), створена для страхування переважно суб’єктів господарювання, які входять до складу цього об’єднання. Мета

Соціальна відповідальність бізнесу – одна з провідних концепцій у тлумаченні основної мети діяльності підприємств, передусім великих фірм і компаній. Згідно з нею, такою метою перестало

Земельний податок (земельный налог) – основна форма плати за використання земельних ресурсів. Вид місцевого податку. Платниками є фізичні та юридичні особи, яким земля передана у

Інституціональні та неоінституціональні концепції ризиків у підприємницькій діяльності – спосіб пізнання представниками інституціоналізму невизначеності і ризиків підприємництва та сукупність поглядів щодо їх (ризиків) сутності в

Кон’юнктура (пізньолат. Conjunctura – зв’язувати, поєднувати) – найважливіші ознаки, риси, показники, які характеризують поточний і перспективний стан розвитку економіки світового господарства, його окремих регіонів, країн,

Інвестор стратегічний – вкладення інвестицій фізичними або юридичними особами з метою придбання контрольного пакету акцій для реального управління акціонерним товариством.

Капітал постійний (капитал постоянный) – частина капіталу у вигляді засобів виробництва (будівлі, споруди, сировина, паливо тощо), яка у процесі виробництва, на відміну від змінного капіталу,

Рейтинг кредитоспроможності банку – показники спроможності банків надавати кредити з урахуванням відсоткової ставки, спрямування кредиту, особливостей, застережень та умов його надання. Р. к. б. оперативно

Коефіцієнт зношеності основних фондів – показник стану основних фондів на певний момент. К. з. о. ф. обчислюють діленням суми зношеності основних фондів на їх повну

Ринок виробника (рынок производителя) – сукупність компаній, підприємств, фірм, організацій, що купують товари і послуги для використання їх у процесі виробництва.

Співвідношення рівня ризику й дохідності – важливий показник оцінки інвестиційних якостей індивідуальних інструментів інвестування та інвестиційного портфеля загалом.

Лінійно-функціональна система управління (линейно-функциональная система управления) – форма управління організацією, кампанією, установою, в якій комбінуються лінійне та функціональне управління, що дає можливість поєднувати централізацію і

Тарифна сітка (тарифная сетка) – сукупність кваліфікаційних тарифних розрядів та відповідних їм тарифних коефіцієнтів, за якими визначається розмір тарифних ставок оплати праці працівників у залежності

Реформи суспільні – перетворення, запровадження кількісно-якісних змін, перебудова системи суспільних відносин загалом або її окремих підсистем – економічних, соціальних, правових, політичних та ін. P. c.

Кіотський протокол – документ, підписаний 159 країнами 1997 в японському місті Кіото, в якому більшість індустріально розвинених країн взяли зобов’язання щодо зменшення викидів парникових газів.

Фіскальний федералізм – принцип розподілу повноважень між федеральною і регіональною владою у фінансовій сфері, що базується на домінуванні федерації.

Лот повний – фіксована за кількістю партія товарів або цінних паперів, яка є одиницею угод на відповідних біржах.

Державне підприємництво – організаційно-господарська діяльність менеджерів державних підприємств у процесі їх створення та розвитку, а також управління різними формами таких підприємств. Д. п. у розвинених

Маса Грошова (масса денежная) – загальний обсяг випущених грошових знаків, що перебувають в обігу населення, підприємств, організацій, у банках.

Новий конс’юмеризм – сучасна течія конс’юмеризму в США, яка розпочалась прийняттям 1962 закону про права споживачів.

Допомога розвитку – фінансова й технічна допомога, яку надають розвинені країни світу слаборозвиненим для подолання їх відсталості та прискорення соціально-економічного розвитку. Фінансова допомога – позики,

Міжнародний тендер – конкурсна форма розміщення замовлень щодо закупівлі на світовому ринку устаткування чи залучення підрядних організацій для будівництва капітальних споруд, використання інших робіт, Умови

Колоніальна та неоколоніальна політика – завоювання й підкорення великими європейськими державами значних територій Америки, Африки, Азії та експлуатація населення цих країн економічними і позаекономічними методами.

Валютні кліринги (валютные клиринги) – угоди між урядами двох або більше країн щодо взаємних боргів і взаємних платіжних вимог по зовнішньоторговельних та інших операціях, взаєморозрахунках

Управління активами – діяльність фірми, компанії щодо прибуткового (з мінімальним ризиком) розміщення власних і залучених коштів. Розрізняють управління: поточними активами; оборотними фондами (капіталом); основними фондами

Норма продажу – завдання, яке дає підприємство торговому посереднику щодо збуту певної кількості товарів для забезпечення необхідної прибутковості виробництва.

Лаг адаптації – час, необхідний змінній величині для адаптації до змін факторів, які її визначають.

Рішення – 1) усвідомлений та цілеспрямований вибір способу дій, що забезпечує досягнення поставленої мети з найбільшою ефективністю; 2) процес знаходження відповіді на певне питання та

Рентабельність акції – показник, який визначають як відношення курсу акції до прибутку, який вона дає.

Право на передплату акцій – особливий вид цінного папера у формі запису на рахунку, який створюється в результаті збільшення емітентом статутного фонду черговим випуском акцій

Знаряддя праці (средства труда) – частина засобів виробництва, за допомогою яких людина впливає на об’єкти, предмети праці.

Субсидування (субсидіювання) цін – надання виробникам конкретних товарів за певних умов із державного бюджету грошових коштів для компенсації втрат і збільшення доходів від реалізації товарів

Товариство командитне на акціях – товариство (юридична особа), в якому як мінімум один із учасників несе необмежену відповідальність перед кредиторами. Кредитор може бути відповідальним компаньйоном

Цінність – 1) єдність корисності товару для споживача та його вартості (індивідуальних витрат виробництва) для виробника у процесі купівлі-продажу; 2) діалектична єдність суспільної корисності певної

Економічні зв’язки – взаємозумовленість існування економічних явищ і процесів та властивих їм економічних законів і суперечностей, розділених у просторі й часі. У гносеологічному аспекті Е.

Антагоністична гра – в теорії ігор гра, яка моделює економічну ситуацію протистояння, протиборства та конкуренції суб’єктів із взаємопротилежними інтересами.

Світовий ринок позичкового капіталу – сукупність економічних відносин між суб’єктами різних країн з приводу організації та купівлі-продажу вільних грошових коштів, їх перетворення на грошовий капітал.

Коефіцієнт Лернера – показник монопольної влади, що характеризується перевищенням ціною, яка дає максимальний прибуток, граничних витрат. Запропонований американським економістом А. Лернером, обчислюється за формулою.

Нормативи питомих капіталовкладень – науково обгрунтовані норми, які характеризують потребу в капітальних вкладеннях на мікрорівні. Розрізняють індивідуальні Н. п. к. (для підприємств, фірм, компаній, об’єктів

Якість кредитного портфеля – комплекс найважливіших критеріїв, за допомогою яких кредитний портфель оцінюється з боку захищеності від можливих втрат та ліквідності активів банку. Для оцінки

Податковий кредит – відстрочення податків та інших обов’язкових платежів у бюджет у випадках, передбачених чинним законодавством. П. к. – один з елементів регулятивної (економічної) функції

Робочий період – робочий час, необхідний для перетворення предметів праці на готовий продукт. Р. п. – основна частина часу виробництва, що складається з тісно пов’язаних

Середньо-терміновий період – період, що триває більш як один рік, 5-7 років. Поняття “середньо-терміновий” прийнято вживати щодо прогнозів, планів, термінів, на які надається кредит (середньо-терміновий

Продаж умовний – продаж товару або послуги, за якого їх перехід до рук іншого власника здійснюється після повної оплати.

Сфера послуг – сукупність галузей і видів суспільної праці, в яких виготовляють споживні вартості у вигляді корисного ефекту (невіддільного від конкретної трудової діяльності) та сукупність

Система страхування розкладкова – первинна форма страхування, яка здійснюється за принципом взаємодопомоги у разі стихійного лиха та нещасних випадків і обмежена вузьким колом учасників. За

Митні союзи – об’єднання двох, декількох або багатьох держав з метою скасування митних кордонів і провадження узгодженої митної політики для сприяння розвитку взаємної торгівлі. Країни-учасниці

Об’єкти інвестиційної діяльності – будь-які не заборонені законом до використання фінансові вкладення у новостворювані та модернізовані основні засоби, цінні папери, цільові грошові вкладення (внески, науково-технічна

Медикер – федеральна програма США, яка передбачає обов’язкове страхування людей похилого віку на випадок необхідності стаціонарного лікування. Фінансується за рахунок оподаткування заробітної плати і забезпечує

Арбітражні угоди (арбитражные соглашения) – 1. Укладені на біржових торгах торгівельні двосторонні угоди, спрямовані на досягнення прибутків за рахунок різниці в цінах на біржах, завдяки

Довгострокова позика (долгосрочный заем) – позика, надана на тривалий період, на строк понад 5 років для реалізації (фінансового забезпечення) підприємницьких програм.

Закон про асигнування – нормативний акт вищого законодавчого органу про затвердження бюджетних асигнувань на фінансовий (бюджетний) рік.

Самоокупність валютна – принцип зовнішньоекономічної діяльності підприємств, фірм і компаній, який передбачає покриття їхніх валютних витрат за рахунок власних валютних доходів.

Справедлива вартість – 1) вартість, в основу якої покладено суспільно необхідні витрати праці на підприємствах, фірмах і компаніях, що виробляють переважну кількість товарів за рівності

Економічна програма – план реалізації економічної політики за допомогою комплексу заходів у різних сферах економічної діяльності. Для реалізації принципово нової економічної політики в Україні (зокрема,

Життєвий цикл нововведень (нової техніки) – період, який охоплює зародження нової ідеї, її практичне втілення у нових виробах, моральне старіння цих виробів і зняття їх

Програмування динамічне – розділ математичного програмування, який займається пошуком багатокрокових (багатоетапних) рішень, що базуються на знаходженні наслідків кожного попереднього розв’язку і виробленні оптимальної стратегії для

Фінансова монополістична група – організаційна форма розвитку фінансового капіталу та панування фінансової олігархії. У Ф. м. г. об’єднується монополістичний капітал промисловості, торгівлі, банківської сфери, страхування

Карта – баланс – основна форма і метод оперативного безперервного планування матеріально-технічного забезпечення на підприємствах, у фірмах. Основними елементами К.-б. є дані про відповідні потреби

Валютні угоди – дво – чи багатосторонні міждержавні угоди, які встановлюють права і зобов’язання, умови і норми валютних відносин, найчастіше – міжнародних розрахунків і кредитування.

Фундовані позики, фундований борг – довготермінові позики, утворені в результаті консолідації коротко – і середньо-термінових позик за відстрочення виплат за ними, об’єднання раніше утворених боргів.

Ціна виробництва – перетворення, більш розвинена форма вартості товару, яка формується на нижчій стадії розвитку капіталізму і дорівнює витратам виробництва та середньому прибутку на авансований

Валютні ринки – економічні (в т. ч. відносини економічної власності та організаційно-економічні) відносини з приводу організації і купівлі – продажу іноземних валют і платіжних документів

Освіта вища – освіта, спрямована на розвиток творчого мислення у студентів, засвоєння ними систематизованих наукових знань, формування відповідних навичок і вмінь, а також виховання духовних

Поточний рахунок (текущий счет) – рахунок у банку, що служить для зберігання коштів і здійснення розрахунків. Кошти з П. р. витрачаються за допомогою чеків, платіжних

Бойєнт – стан ринку, який характеризується швидким підвищенням цін через несприятливі економічні умови.

Режим преференційний – особливий пільговий економічний режим, що надається однією державою іншій без поширення на треті країни у формі митних знижок на імпортовані товари, пільгового

Опціон генеральний – обумовлене у чартері право фрахтувальника судна вибирати порт завантаження і розвантаження серед зазначених у чартері.

Навчання спрямоване – процес обробки інформації, головною метою якого є навчання (тобто існує сильна мотивація до навчання).

Трастові операції банків (англ. trust – довіро) – операції банків щодо управління майном і виконання інших послуг в інтересах і за дорученням клієнтів. Чимало зарубіжних

Біржові скорочення – скорочення, які використовуються в інформаційних повідомленнях про стан ринку певних біржових товарів у курсових листівках на дошках оголошень, у щоденних біржових газетах

Час основний – час, протягом якого досягається безпосередня мета процесу безпосереднього виробництва, тобто кількісно та якісно змінюються предмети праці. Крім основного, виокремлюють допоміжний час для

Імпортне мито (импортная пошлина) – платежі, що отримуються за ввезення в країну імпортних товарів під час перетину кордону.

Лізинг генеральний – договір про лізинг, що дає право лізингоотримувачу (компанії, фірмі) доповнювати список орендованого устаткування без додаткового узгодження з лізинговою фірмою (лізингодавцем).

База даних покупців (база данных покупателей) – згрупований за певними ознаками, доступний обсяг інформації про покупців, що постійно змінюються й доповнюються. Використовується для таких маркетингових

Лоро-конто – 1) комерційний рахунок, відкритий банком своєму банку-кореспонденту, що виконує операції за його (банку) дорученням; 2) кореспондентський рахунок, відкритий у банку – кореспонденті будь-якого

Картель закупівельний – монопольна угода між великими підприємствами, фірмами та компаніями про закупівлю сировини й товарів певного виду з метою зниження закупівельних цін та привласнення

Репортна угода – продаж спекулянтом акцій та облігацій за курсом дня з умовою їх купівлі через певний термін за підвищеним курсом.

Біржовий комітет (биржевой комитет) – орган управління біржею. Обирається загальними зборами членів біржі на обумовлений час. Визначає економічну політику та основні напрями діяльності біржі, здійснює

Особистий ідентифікатор власника платіжної картки – персональний ідентифікаційний номер, біометричні або інші характеристики, застосування яких визначено в платіжній системі, що дають змогу ідентифікувати особу, яка

Норма обов’язкових резервів – установлене законом або рішенням центрального банку відношення суми обов’язкових грошових резервів, які комерційні банки повинні зберігати в центральному банку, до загального

Вільно конвертована валюта (свободно конвертируемая валюта) – здатність національної валюти вільно обмінюватись (переводитись) з іншими національними валютами з урахуванням діючого ринкового курсу, а також бути

Прогнозування товарного ринку – оцінка перспектив розвитку кон’юнктури ринку, які повинні враховуватися у маркетингових програмах, стратегії і практиці маркетингу. Мета такого прогнозу – визначення тенденцій,

Своп валютно-відсотковий – обмін зобов’язань із плаваючою відсотковою ставкою в одній валюті на зобов’язання з фіксованою процентною ставкою в іншій валюті.

Перестрахування з розподіленим збитком – форма перестрахування, за якої щорічна ставка перестрахувальної премії визначається як сума ексцедентів збитків (перестрахування, що передбачає виплату частини страхової суми,

Збір митний (сбор таможенный) – додатковий збір, що стягується з юридичних і фізичних осіб за експорт та імпорт товарів та послуг.

Закон ринкової вартості – об’єктивно необхідна трансформація вартості в ринкову (або суспільну) вартість у процесі еволюції простого товарного виробництва в капіталістичне внаслідок внутрігалузевої конкуренції та

Рол – спосіб хеджування ризику за допомогою відновлення строкової операції або серії послідовних контрактів, коли закриття однієї позиції супроводжується відкриттям нової.

Внутрігалузева спеціалізація – форма суспільного поділу праці, при якій із раніше сформованих галузей окремі види виробництва виділяються у самостійні чи відносно самостійні галузі і підгалузі

Оцінка ефективності стратегії підприємства (фірми, компанії) – метод (процедура, сукупність способів) визначення результативності дій підприємства за умов реалізації ним довготермінової програми підвищення стійкої конкурентоспроможності. Комплексна

Трансферти міжбюджетні – переказ фінансових ресурсів з центрального бюджету в місцеві. Основними формами Т. м. є гранти та внески. Водночас частка Т. м. може мати

Недобросовісна конкуренція (недобросовесная конкуренция) – здійснення комерційних операцій, коли їхні учасники порушують прийняті на ринку правила і норми конкуренції, вступають у змову проти своїх конкурентів,

Населення самодіяльне – частина населення, яка зайнята виробничою діяльністю, має самостійне джерело засобів до існування, а також категорії населення, які в певний час не працюють

Коефіцієнт еластичності (коэффициент эффективности) – 1. Відношення результату до затрат, які зумовили цей результат. 2. Показник, що характеризує зростання доходу на кожну грошову одиницю капіталовкладень.

Первісне нагромадження капіталу в Україні – процес узурпації державної та колгоспно-кооперативної власності кланово-номенклатурною (здебільшого колишньою партійною) елітою, з одного боку, та перетворення переважної частини найманих

Торговельні звичаї – загальновизнані правила торгівлі, які можуть розглядатися судом як елемент торгового договору за відсутності відповідних норм права і в разі не включення цього

Оклад – розмір заробітної плати за певний період, як правило, за місяць. Розрізняють такі основні типи О.: 1) посадовий – розмір місячної заробітної плати керівних,

Опціон валютний – 1) право вибору альтернативних валютних умов контракту, яке передбачене в договорах і надається відповідній стороні на певний термін або за певних обставин;

Банк емісійний – банк, який має монопольне право на випуск банкнот. Б. е. є центральний банк країни.

Інвестор номінальний – інвестор (банк, трастова компанія та ін.), зареєстрований як власник цінних паперів, які йому не належать.

Курс цінних паперів – ціна, за якою здійснюється купівля-продаж цінних паперів. К. ц. п. є капіталізованим доходом, тобто дорівнює сумі грошей, яка в разі надання

Торгівля послугами міжнародна – торгово-посередницькі послуги, пов’язані з купівлею – продажем товарів, здійснювані за дорученням виробника – експортера незалежними від нього торговельними посередниками на підставі

Деградація (деградация) – погіршення стану економічної системи, її розвал, втрата організації, управління.

Чисті внутрішні інвестиції – валовий обсяг усіх внутрішніх інвестицій (приватних, колективних і державних) мінус амортизація.

Непрямі податки (косвенные налоги) – податки на товари і послуги, що встановлюються як надбавка до цін на товари або тарифи на послуги і не залежить

Арешт на вклад (арест на вклад) – призупинення банком операцій з видачі грошей з рахунку вкладника. Накладається тільки за постановою суду, а також у передбачених

Незавершене будівництво – сукупність розпочатих, але незавершених і не введених в дію об’єктів виробничого і невиробничого призначення. У 1990 в СРСР налічувалося 36,5 тис. об’єктів

Податок акцизний – різновид опосередкованого податку, який вилучається у вигляді надбавок до ціни товару чи послуги і сплачується їх кінцевим споживачем. Розміри П. а., як

Метод генетичний (гр. genesis – походженні – спосіб, метод наукового пізнання економічних явищ і процесів, економічних систем, який грунтується на аналізі їх виникнення, походження, становлення

Розрахунки платіжними дорученнями – форма безготівкових розрахунків, за якої платник надає банку розрахунковий документ, що містить доручення про переказ певної суми з його рахунка на

Страхування взаємне – форма страхової взаємодопомоги, яка передбачає створення клубів взає – мострахування, розподіл збитків серед членів клубу.

Трата (Італ. Tratta – переказний вексель) – письмовий наказ позикодавця (трасанте) позичальникові (трасатові) сплатити у вказаний термін зазначену у векселі суму грошей названій третій особі

Аукціон подвійний – торги, на яких конкурують продавці і покупці, а ціна встановлюється за рівності попиту і пропозиції (рівноважна ціна), тобто кількість продавців дорівнює кількості

Функціональна структура (функциональная структура) – тип організаційної структури, за якою підрозділи створюються відповідно до виду виконаних ними робіт і підпорядковані функціональним керівникам.

Оцінка кредитоспроможності позичальника – комплекс методів, за допомогою яких з’ясовується здатність позичальника у визначений термін повністю розрахуватись за своїми борговими зобов’язаннями. Така оцінка включає комплекс

Регіональні економічні програми – комплекс заходів, що узгоджується за виділеними ресурсами, термінами їх виконання та конкретними виконавцями, а також напрямів розвитку народного господарства, що реалізуються

Невиробничі послуги (непроизводственные услуги) – послуги, що надаються населенню підприємствами, організаціями та установами невиробничої сфери. Це установи освіти, охорони здоров’я, культури, мистецтва, зв’язку тощо.

Реалізація (лат. reolis – речовий) – 1) продаж виготовлених або перепродуваних товарів і послуг, що супроводжується отриманням грошової виручки; 2) виконання задуму, отримання результату.

Орженцький Роман (1863 – 1923) – український учений – економіст, представник київської школи політичної економії, професор. Як теорію цінності розглядав розділ науки, що досліджує закони,

Економічна система господарювання інтенсивна – система господарювання, за якої нарощування обсягів виробництва матеріальних благ і послуг здійснюється в умовах значно меншого нарощування ресурсів.

Економічний потенціал – комплексна характеристика рівня економічної могутності країни, наявних ресурсів і можливостей забезпечувати розширене відтворення, суспільні потреби та соціально-економічний прогрес суспільства. Е. п. складається

Міжнародні платіжні засоби (международные платежные средства) – грошові кошти, які використовуються для погашення міжнародних платіжних зобов’язань. Як М. п. з. використовуються вільно конвертовані національні валюти.

Петля якості – модель взаємозалежних видів діяльності всіх працівників організації (підприємства, фірми, компанії) та виконуваних ними функцій, які впливають на якість продукції на всіх етапах

Економічні нормативи – показники, які відображають залежність між елементами фінансової, торговельної, виробничої та інших форм діяльності, а також вимоги щодо співвідношеня витрат і результатів діяльності,

Вартість робочого місця – сукупність витрат у грошовій формі на робочу силу, засоби і предмети праці. Найдорожчим елементом В. р. м. за сучасних умов є

Облік майна – реєстрація майнових цінностей підприємства, організацій, внесення їх до книг обліку матеріальних цінностей.

Вертикальна маркетингова система (вертикальная маркетинговая система) – підприємницька система, яка складається з виробника, одного чи кількох оптових (гуртових) і роздрібних торговців, котрі функціонують як єдине

Спілка – товариство з необмеженою кількістю учасників, мета якого сприяти їх промислу чи господарській діяльності засобами колективного виробництва; учасники не несуть особистої відповідальності за її

Генеральний поліс – поліс, за умовами якого вважаються застрахованими всі отримувані або відвантажувані товари впродовж певного часу в певних розмірах відповідальності страхувача.

Собівартість сільськогосподарської продукції – частина вартості, яка включає витрати на виробництво і реалізацію цієї продукції у грошовій формі. Основними складовими С. с. п. є вартість

Націоналізація (национализация) – акт одержавлення приватної власності з викупом чи без нього, право держави володіти майном з переданням його в користування установам, підприємствам, групам чи

Ціни вільні – ціни, встановлені підприємствами, фірмами, компаніями самостійно або на договірній основі з урахуванням попиту та пропозиції товарів і послуг. Ц. в. є виявом

Табель (від лат. tabela – дошка, таблиця) – 1) список, перелік об’єктів і осіб, складений за певним порядком; 2) документ, в якому враховується час приходу

Бронзовий вексель (бронзовый вексель) – фіктивний вексель, боргове зобов’язання, що не має під собою реального забезпечення. Виписують їх неспроможні платники один на одного з метою

Біржовий бюлетень (биржевой бюллетень) – періодичний друкований орган біржі, в якому публікуються курси цінних паперів і біржові ціни товарів. Випускається, як правило, щоденно з зазначенням

Саймонс (Simons) Генрі Калверт (1899-1946) – американський економіст, фахівець із фінансових проблем. Один із творців так званої чиказької школи в буржуазній політичній економії, прихильники якої

Сезонні коливання – постійна повторюваність підвищення або зниження економічної активності в межах одного року внаслідок змін сезонів, а отже, впливу природних факторів. Найвиразнішими такі коливання

Розписка континентальна депозитна – документ на пред’явника, в якому зафіксовано дозвіл купівлі-продажу акцій американських, англійських і японських компаній на європейських ринках.

Теорія адаптивних очікувань (від лат. adaptatia – пристосування) – перший з двох варіантів тлумачення точок на графіку інфляції – безробіття („ кривої Філіпса”), що показує

Тофлер Алвін (н. 1928) – американський соціолог, який вивчає майбутнє суспільство. В основних працях “Зіткнення з майбутнім”, “Екоспазм” обгрунтовано спростовує технократичні концепції, що прогнозують підкорення

Обслуговування зовнішнього боргу – платежі держави – боржника кредиторам з метою погашення основного боргу та виплат нарахованих відсотків. Таке обслуговування має такі негативні наслідки: 1)

Офшор (оффшор) – залучення іноземного капіталу з метою пожвавлення економічного розвитку країни шляхом податкових та інших пільг іноземним резидентам.

Облігації “гібридні” – вид цінних паперів, в яких поєднуються риси облігації і певного виду акцій. До таких облігацій належать передусім облігації і акції з накопичуваним

Оверстон (Overstone) Семюел Джонс Ллойд (1796 – 1883) – англійський економіст, банкір, політичний діяч. Один з головних представників грошової школи. Автор статей з питань грошового

Оптова ціна промисловості – ціна, за якою оптові торговельні організації реалізують товари промислових підприємств, фірм і компаній споживачам і роздрібним торговим фірмам. Складається з оптової

Компенсаційні виплати (компенсационные выплаты) – виплати, спрямовані на компенсацію витрат, яких зазнали раніше. Становлять грошове відшкодування недоотриманого доходу, невикористаної відпустки, витрат на переїзд тощо.

Прогнозування екологічне – науково обгрунтовані передбачення можливих змін у процесі взаємодії людини і навколишнього середовища, здатність природного середовища до самовідновлення і саморегуляції залежно від антропогенних

Контракт лонг – форма ф’ючерсного контракту, придбаного в розрахунку на підвищення цін, а також засобу, що гарантує закупівельну ціну товару або послуги.

Вексель перевідний – виписаний векселетримачем вексель, в якому міститься вимога векселетримача до векселедавця сплатити зазначену суму пред’явнику векселя або зазначеній у векселі особі чи особі,

Ексцидент у страхуванні – система перестрахування, згідно з якою страхова компанія передає частину прийнятих на страхування ризиків на перестрахування.

Номінальна і реальна ставки процента – номінальна – це процентна ставка, виражена в доларах за поточним курсом. Реальна – ставка, виражена в незмінних доларах з

Концепція конкурентних переваг Портера – комплекс заходів, спрямованих на досягнення конкурентних переваг залежно від організації та виконання фірмою окремих видів діяльності з метою забезпечення рентабельності.

Page 4 of 4112345678910...203040...Last »