Економічна незалежність сировинно-енергетична – наявність в країні необхідної кількості сировини для забезпечення поступального і ефективного розвитку економіки, або диверсифікація її у достатніх масштабах. Так, сировинна

Базисна валюта (базисная валюта) – валюта, яка є базовою, зрівняльною відносно курсу, до якого встановлюється котирування інших валют (напр., долар США, Євро).

Світове співтовариство – сукупність усіх держав і народів Землі та системи світогосподарських (економічних, політичних та ін.) зв’язків, спрямованих на вирішення глобальних проблем людства. До таких

Вартості життя індекс – показник, який характеризує динаміку цін на товари і послуги споживчого призначення. Визначається за формулою: де q – кількість товарів чи послуг,

Європейський центральний банк (ЄЦБ) – головний елемент Європейської системи центральних банків (ЄСЦБ), як юридична особа виконує базові функції, надає консультації національним державам та наднаціональним органам

Відсоткових ставок структура – наявність різних видів ставок відсотка у процесі їх взаємодії. Двом видам операцій банків – активним і пасивним – відповідають певні форми

Ринок банківських акцептів – сегмент ринку позичкових капіталів і економічні відносини між суб’єктами з приводу купівлі-продажу векселів та інших платіжних документів, що мають банківський акцепт.

Соціально-економічна відокремленість виробників – власність окремих товаровиробників на засоби виробництва та результати праці, яка дає змогу самостійно вирішувати питання господарської діяльності (що, як і в

Картель патентний – монопольна угода про спільне використання нових технічних винаходів або їх невикористання.

Консолідація позичок – подовження терміну дії раніше випущених коротко – і середньотермінових позичок і перетворення їх на довготермінові або безтермінові з одночасною зміною відсоткових ставок.

Постійний капітал – частина капіталу, яка в процесі виробництва не змінює величини своєї вартості. П. к. існує у формі різноманітних засобів виробництва (станки, машини, устаткування,

Світовий ринок робочої сили – система соціально-економічних відносин між державами (кожна з яких може бути представлена окремими організаційно-правовими структурами) з приводу умов формування робочої сили

Ліквідність акцій – можливість власника акцій продати їх і отримати суму, більшу за витрачену на їх купівлю або з урахуванням отриманих дивідендів.

Норма додаткового продукту – відношення додаткового робочого часу до необхідного, виражене у процентах. У різних суспільно-економічних формаціях додатковий продукт має специфічні суспільні форми. При капіталізмі

Демонополізація – комплекс економічних, правових та адміністративних заходів держави, спрямованих на обмеження і послаблення монополістичних тенденцій в економіці та посилення і розвиток конкуренції. Втілюються в

Кошторисна вартість (сметная стоимость) – сума витрат, необхідних для створення нових, реконструкції й розширення наявних основних фондів.

Цикл конверсії готівки – часовий інтервал, кількість днів між датою видання підприємством, компанією готівки для купівлі сировини, товарів тощо і датою отримання готівки від реалізації

Валюта платежу – валюта, в якій на основі згоди сторін здійснюється фактична оплата товарів, послуг та інші розрахунки.

Облігації житлові – цільові облігації, які засвідчують внесення їх власником коштів на будівництво відповідної житлової площі.

Надлишкова додаткова вартість – надлишок суспільної (ринкової) вартості товару над індивідуальною, або різниця між отриманою і фактично створеною на капіталістичному підприємстві додатковою вартістю, що утворюється

Прогрес – 1) тип і спрямованість розвитку, для якого характерний перехід від нижчого до вищого, від менш розвиненого до більш розвиненого; 2) розвиток економічної, соціальної,

Споживання продовольства – важлива складова особистого споживання, на основі якої (кількості та структури) вимірюють якість життя окремого індивіда, сім’ї, соціальних верств і груп населення і

Атестація продукції (аттестация продукции) – система організаційних, науково-технічних та економічних заходів, спрямованих на всебічну оцінку технічного рівня і якості продукції. Застосовується як адміністративний захід в

Подвійний валютний ринок – форма організації валютного ринку, яка передбачає подвійне котирування валютних курсів: окремо для комерційних (торговельних) і фінансових операцій.

Інвестиційний податковий кредит – знижка з податку на прибуток підприємств і компаній, яка надається при придбанні ними нових засобів виробництва.

Льюїс (Lewis) Артур Вільям (1915-1991) – англійський економіст, лауреат Нобелівської премії “за новаторські дослідження економічного розвитку, передусім ті, які стосуються країн, що розвиваються”. В “Теорії

Норма (лат. norma – правило, взірець) – 1) взірець і правила поведінки або дій людини, а також міра оцінки чого-небудь; 2) встановлена міра витрат різноманітних

Майнове страхування (имущественное страхование) – різновид страхування, об’єктом якого є майно, що перебуває у власності юридичних або фізичних осіб.

Елементи податку – визначені законодавчими актами держави принципи побудови та організації податкової системи. До Е. п. належать: суб’єкти податку (платники податків), об’єкти податку (оподатковуваний дохід

Оптовий товарооборот – обсяг товарів, реалізованих одними організаціями іншим з метою наступного перепродажу чи переробки. За спрямованістю товарних ресурсів О. т. поділяють на оборот реалізації

Золотовалютні резерви (золотовалютные резервы) – державні запаси золота та іноземної валюти, що зберігається в центральному банку або фінансових органах, а також золото та іноземна валюта

Соціальна допомога (социальная помощь) – турбота держави, суспільства про громадян, яким потрібна допомога у зв’язку з віком, станом здоров’я, соціальним станом, недостатнім забезпеченням засобами існування.

Загальний закон капіталістичного нагромадження – обгрунтований К. Марксом закон, згідно з яким зі збільшенням національного багатства, розміру та інтенсивності зростання функціонуючого капіталу, а отже, абсолютної

Фінансовий план (финансовый план) – програма забезпечення потреб економіки країни, галузі, об’єднання, підприємства у фінансових ресурсах, їхнього формування і розподілу. Розробляється у формі балансу прибутків

Конкурентоспроможність країни – здатність економіки однієї держави конкурувати з економіками інших держав за рівнем ефективного використання національних ресурсів, продуктивності господарства й забезпечення на цій основі

Чартинг – складання графіків, діаграм, призначених для аналізу ринку, визначення його стану, прогнозування цін.

Опціонний сертифікат – цінний папір, який надає його власнику право купувати або продавати інші цінні папери чи іноземну валюту за певною ціною протягом певного часу.

Плоска структура організації – організаційна структура управління фірмою та компанією, яка передбачає незначну кількість рівнів управління і широке коло управлінських функцій.

Експортні замовлення – організаційно-економічна та правова форми здійснення та регулювання зовнішньоекономічної діяльності підприємств, фірм та організацій по проведенню експорту. Практично Е. з. здійснюється у вигляді

Кассель Густав (1866 – 1945) – відомий шведський економіст. У сфері методології намагався довести першість якісного аналізу стосовно кількісного, необхідність розмежування в економічних процесах сутності

Валютні умови контракту – умови, які узгоджують експортери та імпортери, укладаючи зовнішньоекономічні контракти. В. у. к. передбачають: 1) валюту ціни контракту; 2) валюту, в якій

Кошторисна документація (сметная документация) – набір статистичних матеріалів, нормативів, даних бухгалтерського обліку, необхідних для складання кошторису.

Землі відпрацьовані – ділянки земель, на яких повністю або частково завершено розробки родовищ корисних копалин, формування відвалів, геологорозвідувальні, будівельні та інші роботи, пов’язані з порушенням

Активи компанії – матеріальні цінності, грошові кошти та боргові зобов’язання, що належать компанії на певну дату і відображаються в бухгалтерському балансі. Головними елементами А. к.

Ліцензування експорту та імпорту – форма державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності і контролю за її суб’єктами. Спрямоване на захист економічних інтересів країни та законних інтересів суб’єктів

Білонна монета (фр. billen – низькопробне срібло) – розмінна неповноцінна монета, вартість металу та карбування якої значно нижчі за номінальну. Існують Б. м. мідні, нікелеві,

Право податкове – сукупність юридичних норм (конкретизованих у нормативних актах і правилах), у яких зафіксовано різні види податків (їх запровадження і скасування) і які регулюють

Резерви державні – створювані державою запаси найважливіших видів зерна, продуктів, устаткування, палива, сировини, матеріалів.

Суспільні фонди споживання (СФС) – частина національного доходу, яка спрямовується на особисте та колективне споживання безоплатно або на пільгових умовах і становить здебільшого частину необхідного

Митне регулювання – комплекс митних заходів держави, які використовуються у процесі регулювання зовнішньої торгівлі.

Митна війна – конкурентна війна між країнами на світовому ринку, головним знаряддям якої є запровадження або зміна митних тарифів.

Шпигунство промислове – таємне збирання відомостей, інформації, крадіжка документів, матеріалів, зразків, що становлять комерційну, промислову, службову таємницю, з метою перемоги над конкурентом, завоювання ринку, економії

Оптимальність (лат. optimus – найкращий) – найкращий спосіб економічних дій, економічної поведінки суб’єктів господарської діяльності, вирішення економічних суперечностей і використання економічних законів.

Теоретичний економічний аналіз – найвища і найдосконаліша форма економічного аналізу, результатом якої є цілісна характеристика законів і закономірностей розвитку певної економічної системи з урахуванням об’єктивної

Інвестиції альтернативні – вкладення капіталу у твори мистецтва, філателістичні марки, старовинні монети тощо.

Рівноважна ціна (равновесная цена) – ціна товару, що встановлюється на ринку при досягненні рівноваги між попитом і пропозицією цього товару.

Лінія ціни (линия ценовая) – застосовується при продажу продукції в діапазоні цін, де кожна з них відображає певний рівень якості.

Ціна КАФ – ціна, до якої включено витрати продавця на доставку, транспортування товару до місця, де цей товар прийме покупець. До Ц. КАФ не входять

Брей (Bray) Джон Френсис (1809-1905) – англійський економіст, який у своїй основній праці “Несправедливості у відношенні праці і засоби їх усунення у 1839) виступав проти

Подрібнення акцій – метод отримання додаткового засновницького прибутку та залучення нових акціонерів шляхом зменшення номіналу випущених акцій за незмінності загальної суми акціонерного капіталу. Використовується акціонерними

Управління просуванням товару – методи роботи з дилерами та торговими посередниками, способи представлення нових виробів торговельним організаціям та споживачам. При спілкуванні з дилером та будь-яким

Власність довірча – особлива форма юридичної власності на майно, за якої довірчий власник (особа, якій довіряють) управляє майном іншої особи (засновника, або сетлора, за англо-американськими

Біржові цінності – об’єкти ринкових угод на різноманітних (валютних, товарних і фондових) біржах. Б. ц. є: товари масового попиту, що мають стандартні споживчі якості, цінні

Військово-промисловий комплекс – сукупність галузей народного господарства і державних інституцій, що забезпечують підтримання обороноздатності країни і, в разі необхідності, здійснюють захист суверенних прав народу від

Афідевіт – письмова заява під присягою, завірена нотаріусом, яка підтверджує володіння цінними паперами, пояснює способи їх придбання.

Натуральне виробництво – тип господарства, в якому продукти виробляються лише для внутрігосподарського споживання, задоволення потреб виробників, для споживання всередині господарств, що їх виробило. Виникло в

Законодавство антимонопольне – складна, розгалужена мережа законів, судових рішень, а також система заходів, спрямована на регулювання дій фірм, корпорацій на ринку щодо обмеження і усунення

Закупівельна ціна – фіксована державою оплата вартості сільсько­господарської продукції, яку продають колгоспи, агроспілки, фермерські, селянські господарства, окремі виробники. Періодично переглядається органами виконавчої влади. Впровадження З.

Метод індексний – метод статистичного дослідження, який дає змогу за допомогою індексів зіставляти соціально-економічні явища і процеси (кількісним вираженням яких є певні величини) їх зведенням

Парасолька податкова (зонтик налоговый) – перенесення насамперед збитків минулих років для захисту поточних і майбутніх доходів від податків шляхом зменшення доходів на величину збитків.

Митні доходи – грошові збори за виконання митних процедур, які поступають у державний бюджет. Складаються з митних тарифів, штрафів і виручки від реалізації конфіскованого на

Олігопсонія (гр. oligos – нечисленний і opsonia – купівля) – ринкова ситуація, яка характеризується значно більшою кількістю продавців (виробників) товару порівняно з обмеженою кількістю представлених

Прогнозування – наукове передбачення тенденцій розвитку економіки на перспективу – темпів економічного зростання, кон’юнктури ринку, тенденцій розвитку науки і техніки, структурних змін у межах технологічного

Опціон “call” (на купівлю) – опціон, який дає право купити ф’ючерсний контракт, товар чи інші цінності за заздалегідь встановленою ціною.

Ринок ледачий – ситуація на ринку, за якої торгівля відбувається мляво або практично відсутня.

Мала відкрита економіка – невелика за розмірами економіка, яка внаслідок цього не може істотно впливати на світовий ринок.

Моральний знос основних фондів – зменшення вартості засобів праці внаслідок науково-технічного прогресу і зростання продуктивності праці. М. з. о. ф. відбувається у двох формах: 1)

Рескрипції стерилізаційні – рескрипції, які в обов’язковому порядку мають придбати всі банки країни і кошти від яких блокуються на спеціальному рахунку з метою зменшення наявних

Грошові кошти в дорозі – готівка, яка надіслана з кас підприємств, організацій кредитній установі для зарахування на їх рахунки, але не надійшла через умови доставки.

Обмін (обмен) – одна із стадій відтворювального циклу, дуже поширена економічна операція, яка полягає в тому, що одна особа (фізична чи юридична) передає іншій річ,

Закон зростання екологічних потреб – закон, який виражає внутрішньо необхідні, сталі й суттєві зв’язки між зростанням інтенсивності праці (насамперед розумової), нервових, психічних та емоційних навантажень

Промульгація – офіційна публікація прийнятого парламентом закону, після якої він набуває чинності.

Вартість майбутня – вартісна оцінка інвестицій у цінні папери, якої вони досягнуть у майбутньому за умови наявності інформації про розмір їх річного приросту, що йде

Інтерпідприємство – підприємницька діяльність, яка здійснюється всередині великої компанії, підприємств на національному та інтернаціональному рівнях.

Оперативний облік – більш швидкий і детальний (порівняно з бухгалтерським) облік виробництва, закупівель, продажу, грошових, кредитних, розрахункових операцій, який здійснюють підприємства, банки з метою його

Індексація вкладів – зміна рівня процентної ставки, яка виплачується вкладнику при зміні загального рівня цін у країні.

Умовний вклад – 1) грошовий вклад, внесений однією особою на ім’я іншої особи, яка має право розпоряджатися вкладом лише на певних, заздалегідь визначених умовах або

Дослідження товарного ринку – якісний і кількісний аналіз економічних, науково-технічних, політичних, соціальних та інших чинників, які безпосередньо впливають на обсяг і ефективність продажу товару на

Баланс фінансових ресурсів і витрат держави – система показників, що відображає обсяг надходжень фінансових ресурсів і їх використання в усіх сферах економіки держави. Доходна частина

Рівновага ринкова (равновесие рыночное) – досягнення стабільності ринкової кон’юнктури, коли обсяг і структура попиту на товари і послуги збалансована з обсягом і структурою пропозиції товарів

Партнер головний – член товариства, особиста власність якого використовується для погашення заборгованості, а отже, передбачає необмежену відповідальність за зобов’язаннями товариства.

Індекс технологічний – комплексний показник, на підставі якого визначається одна з важливих характеристик загального індексу макроконкурентоспроможності країни з урахуванням таких чинників, як інноваційний субіндекс, субіндекс

Ліквідаційна вартість основних фондів – виторг від продажу основних засобів, деталей, вузлів за вирахуванням витрат, пов’язаних з їх ліквідацією. Обчислюється на підставі актів про ліквідацію

Організація управління – процес створення досконалішої системи управління або запровадження прогресивних якісних і сутнісних змін у структуру і порядок функціонування та розвиток раніше створеної діючої

Вартість товару інтернаціональна – суспільно необхідні витрати праці на виробництво товару за середньосвітових (інтернаціональних) умов виробництва, отже, інтернаціональних витрат виробництва (інтернаціональної інтенсивності, продуктивності та складності

Бони комунальні – свідоцтва на право користування комунальними послугами, випущені з метою дострокового збору майбутніх оплат за комунпослуги.

Найбільше сприяння (наибольшее благоприятствование) – режим економічних відносин між державами, за яких одна країна надає іншій такі ж сприятливі умови, якими користується або буде користуватись

Гроші паперові – грошові знаки або символи повноцінних грошей, наділені примусовим курсом і випущені для покриття видатків держави. Поява Г. п. зумовлена загостренням суперечностей металевого

Податок на продаж – податок, встановлений у відсотках до вартості, ціни товарів, що продаються, і наданих послуг. Є різновидом акцизного податку.

Екс офіціо (лат. ex officio) – умови для цивілізованої відкритої конкурентної торгівлі у сфері біржової діяльності відповідно до чинного законодавства.

Мотив соціальний – усвідомлене людиною спонукання до діяльності, що грунтується на системі соціальних відносин. У вузькому значенні – це відносини з приводу формування класів, соціальних

Кліринг валютний – система безготівкових міжнародних розрахунків між країнами, яка базується на взаємному зарахуванні платежів за товари та послуги однакової вартості. Складовими К. в. є:

Райте – привілейовані акції або облігації, які пропонуються акціонерам за нижчими від ринкових цінами.

Реклама порівняльна – різновид рекламної діяльності, спрямованої на утвердження, демонстрацію переваг однієї марки товару над однією або кількома марками іншого товару певного виду.

Принципи естетико-етичного розвитку сучасного підприємництва – сукупність естетико-етичних норм і правил поведінки сучасного підприємця, які враховують позитивні історичні традиції та християнські і культурні цінності. Так,

Негативний подохідний податок – виплата державою субсидій з бюджету низькооплачуваних верствам населення з метою певного усунення нерівності в доходах і підтримки зацікавленості в необхідній суспільству,

Коефіцієнт трудомісткості (коэффициент трудоемкости) – затрати праці в розрахунку на одиницю виробленої продукції (продуктивності праці).

Діяльність підприємницька (деятельность предпринимательская) – ініціативна самостійна господарська діяльність громадян, організацій – суб’єктів підприємницької діяльності, спрямована на організацію виробництва й купівлю товарів, надання послуг.

Привілей передплати – право акціонера купити нові звичайні акції цієї ж акціонерної компанії до їх пропозицій на ринку цінних паперів.

Рахунок-фактура – документ, який виписує продавець на ім’я покупця й який засвідчує поставку товарів, наданих послуг, виконаних робіт.

Страхова справа – сукупність документально охоплених основними суб’єктами матеріалів, необхідних для виплати страхової компенсації, відповідної страхової суми, а також надання страхових послуг тощо.

Нетінг – скорочення кількості валютних угод через їх укрупнення й узгодження дій учасників торгів і підрозділів біржі; 2) взаємна компенсація зобов’язань і активів, банківських сальдо

Засновницький прибуток – прибуток, який привласнюють засновники акціонерної компанії за умови відкритої підписки на акції у вигляді різниці між сумою їх реалізації та номінальною вартістю

Власність особиста – певна сукупність майна і цінностей, що знаходяться у власності домогосподарств та відносини економічної власності між різними суб’єктами з приводу формування цього майна,

Біржова угода – угода про купівлю – продаж, взаємне передання прав і обов’язків між учасниками біржової торгівлі щодо біржового товару під час торгів.

Управління безпекою організації – функції складної організованої системи, що забезпечують збереження її структури, основних якостей і реалізацію мети. Найважливішими аспектами У. б. о. є техніко-технологічна

Стандартні контракти – уніфіковані відповідно до правил біржової торгівлі контракти, укладені між продавцем і покупцем на здійснення купівлі-продажу певних біржових товарів, фондових цінностей.

Податкові гавані – невеликі країни і території, які з метою залучення з-за кордону позичкових капіталів надають на своїй території різноманітні пільги (насамперед податкові). Такими пільгами

Запаси стратегічні – державні запаси продовольства, палива, товарів, а також запаси сировини у не розроблених родовищах, які створюються для забезпечення економічної безпеки та на випадок

Біржова спекуляція (биржевая спекуляция) – здійснення на біржі операцій з цінними паперами з метою одержання спекулятивного прибутку від різниці між курсами на час укладання та

Гіпотеза абсолютного доходу – обгрунтоване Дж. Кейнсом положення про те, що споживчі витрати індивідів та домогосподарств залежать від (є функцією) їх особистого доходу. Ця залежність

Інфляційних очікувань концепція – сучасна концепція західних учених, згідно з якою зростання цін спричинене насамперед збільшенням грошової маси в обігу, прагненням населення передбачити можливе зростання

“Дорогі гроші” (“дорогие деньги”) – 1. Така назва пов’язана із подорожчанням кредиту внаслідок підвищення офіційної облікової ставки, проведення різних операцій на відкритому ринку, при дефляційних

Коефіцієнт покриття (коэффициент покрытия) – показник, що визначає співвідношення оборотних активів до короткострокової заборгованості і характеризує платіжну спроможність організації.

Спеціалізація праці – 1) поділ праці на окремі операції; 2) набуття працівником спеціальних знань і навиків у певній сфері трудової діяльності; 3) зосередження однорідних функцій

Техніко-економічний аналіз (технико-экономический анализ) – комплекс дослідження виробничо-господарської діяльності галузей матеріального виробництва, об’єктів підприємницької діяльності, підрозділів та об’єднань, за допомогою якого виявляють вплив на виробничо-комерційну

Рекредитив – відкличний лист або телеграма, що спростовує лист, в якому дається дозвіл на кредит.

Паритетна ціна (паритетная цена) – ціна на с.-г. продукцію, що дає можливість с.-г. виробнику за визначений державою обсяг продукцію одержувати грошовий дохід, достатній для купівлі

Витрати приховані – витрати підприємства, фірми, компанії у формі пожертвувань, безповоротних позик, фінансової допомоги тощо, необхідні для забезпечення виробництва і збуту товарів і послуг.

Організація трудова – різновид виробничої організації, яка створюється для спільного виконання трудових функцій і виступає системою трудових відносин. Загальними ознаками О. т. є: спільна мета

Тарифи транспортні – система ставок плати перевезення пасажирів і вантажів, а також зборів, які одержують всі види транспорту від клієнтів.

Рівновага економічної системи – 1) якісний стан системи, що характеризується рівністю попиту і пропозиції на всі ресурси; 2) стан системи, який характеризується оптимальним співвідношенням між

Місце на біржі – 1) придбане брокерською фірмою місце або право здійснювати торговельні операції на біржі й мати своїх працівників у торговому залі; 2) стенд

Шумпетер (Schumpeter) Йозеф-Алоїс (1883- 1950) – американський економіст, народився в м. Тріш (Чехія, що входила тоді до складу Австро-Угорщини). Закінчив Віденський університет, де отримав ступінь

Фома Аквінський (1225, або 1226-1274) – теолог і філософ, що розглядав окремі економічні проблеми. В 1245-1248 навчався в Парижі; у 1248- 1252 – у Кельні.

Юрисконсульт (юрисконсульт) – особа, що працює на підприємстві, в установі, організації, навчальному закладі, громадській організації тощо консультантом з юридичних питань.

Паніка фінансова – найгостріший етап фінансової кризи, під час якої багато людей намагаються одночасно і негайно отримати вкладені в банках гроші, яких на той час

Митне право – сукупність правових норм і правил, які регламентують діяльність митних органів, спрямовану на реалізацію зовнішньоторговельної та митної політики держави й економічної охорони національних

Валовий дохід підприємства (валовый доход предприятия) – новостворена вартість колективом підприємства за певний проміжок часу (місяць, квартал, півріччя, рік). Тобто виручка підприємства від реалізованої продукції,

Економічні структури – склад, співвідношення частин і елементів економічної системи. Вони можуть бути представлені на рівні підприємства, організації, галузі тощо. Знання економічних структур, їх властивостей

Чемберлін (Chamberlin) Едвард-Хейстінгс (1899- 1967) – американський економіст, який у своїй головній праці “Монополістична конкуренція. Реорієнтація теорії вартості” (1933) поглибив теорію монополістичної конкуренції з урахуванням

Хендз он (англ. hands on – взяти у свої руки) – відхід від пасивного управління і безконтрольного надання грошових коштів і перехід до активної участі

План-прогноз – план, який базується на науково обгрунтованих довготермінових передбаченнях розвитку економічної системи загалом та окремих її елементів.

Стиль керівництва – вияв певних особистих якостей керівника у його стосунках з підлеглими та способах розв’язання виробничих чи інших проблем. Вибір С. к. залежить від

Робоча сила – здатність людини до праці, сукупність її потреб, фізичних, інтелектуальних і організаторських здібностей, набутих знань і досвіду, що використовуються у процесі виробництва матеріальних

Міжнародні рахункові грошові одиниці – штучні валютні одиниці, створені для формування умовного вимірника (масштабу) міжнародних платежів різних країн, валютних резервів, кредитів, депозитів і встановлення співвідношень

Внутрігалузевий оборот – продукція підприємств певної галузі промисловості, спожита в процесі виробництва іншими підприємствами цієї ж галузі. Його обсяг визначається як різниця між валовою продукцією

Прогноз економічний – науково обгрунтована гіпотеза про ймовірний стан економічної системи та відповідних показників, що характеризують цей стан (в т. ч. продуктивних сил, техніко-економічних відносин,

Функціональне фінансування – використання державою фіскальної політики для забезпечення виробництва не інфляційного ВНП за повної зайнятості, незалежно від впливу цієї політики на державний борг.

Капіталовкладення прямі – вкладення, які спрямовуються різними економічними суб’єктами на відтворення основного капіталу.

Непрофесійні суб’єкти фондового ринку – фізичні та юридичні особи, які представлені на фондовому ринку, але здійснюють операції на ньому епізодично, оскільки ця діяльність не є

Статус-група – група, яка відображає очікування співтовариства щодо способу життя кожного соціального класу, а також позитивну і негативну суспільні оцінки кожного класу.

Управлінський облік – система обліку витрат і доходів, їх аналізу, нормування, планування та контролю, яка забезпечує власників та управляючих підприємств, фірм і компаній інформацією, необхідною

Капітальні вкладення державні – витрати на створення та удосконалення основних фондів державних підприємств і організацій. К. в. д. здійснюються з централізованих і нецентралізованих джерел фінансування

Баланс основних фондів народного господарства – складова балансу народного господарства, яка відображає процес відтворення основних фондів, їх обсяг, структуру за призначенням, формами власності та галузями.

Касовий оборот – оборот готівки, яка пройшла через касу підприємств, компаній, організацій та установ.

Вартість будівництва фактична – сума фактичних капітальних витрат забудовника на будівельні та монтажні роботи за кошторисною вартістю (договірною ціною) в сумах, оплачених замовником; на придбані

Господарський механізм – система основних форм, методів і важелів використання економічних законів, розв’язання суперечностей суспільного способу виробництва, реалізації власності, а також всебічного розвитку людини й

Стандарт-кост – система обліку виробничих витрат за стандартами, за якої до початку виробництва продукції визначають за нормативами її собівартість (стандартних калькуляцій), а в процесі виробництва

Наряд-замовлення (наряд-заказ) – документ, на підставі якого поставлялись товари на експорт в умовах державної монополії на зовнішню торгівлю.

Грошово-кредитні концепції циклу – економічні концепції та їх методологічні засади, в яких грошово-кредитні фактори розглядаються як головна причина циклічних коливань економічної кон’юнктури. Виникли у першій

Дискаунт – 1) пряме зниження ціни, що застосовується в міжнародних угодах; 2) дохід, який отримує банк шляхом купівлі цінних паперів за ціною, нижчою від номіналу.

Особливий режим кредитування (особый режим кредитования) – система економічних заходів, здійснювана банком щодо об’єднань, підприємств та організацій, які порушують зобов’язання по своєчасному поверненню кредиту.

Аудит управлінський – аналіз та оцінка господарських операцій для вироблення рекомендацій щодо економного використання ресурсів та розробки раціональної політики підприємства (організації) для прийняття ефективних управлінських

Економіка участі – сукупність відносин економічної власності між найманими працівниками та капіталістами (а опосередковано й державою) щодо участі осіб найманої праці у власності акціонерних компаній

Економічна незалежність техніко-технологічна – наявність у господарстві країни значної частки передової техніки і технології, що формує технологічний спосіб виробництва, заснований на якісній машинній і автоматизованій

Акцесія – 1) нарощення власності, передусім у формі нерухомості; 2) приєднання до договору або угоди.

Введення в дію основних фондів – початок виробничого використання нових будівель, споруд, пускових комплексів, обладнання та інших елементів основних фондів, а також реконструкція, розширення діючих

Ціна монопольно висока – ціна, що встановлюється монополіями, в т. ч. олігополіями, на виготовлені ними товари і надані послуги, в основі якої – процеси монополізації

Відрядно-преміальна оплата праці – одна з форм преміальної системи заробітної плати, яка базується на відрядній та погодинній заробітній платі, передбачає сплачування працівникові певної суми грошей

Оборотність (оборачиваемость) – процес постійного руху товарів і грошей у сфері їхнього обігу, при якому вони переходять від однієї особи до іншої, обмінюється, оновлюється.

Споживчий кошик – розрахунковий набір товарів і послуг, що використовується для визначення необхідного мінімального споживчого бюджету окремої людини або сім’ї, встановлення мінімальної заробітної плати з

Рознарядка на відвантаження – 1) документ, що містить розпорядження покупця постачальнику товару про необхідність і умови передання товару або його частини третій особі; 2) документ

Зовнішньоторговельна операція – комплекс заходів, які використовують суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності різних країн з метою здійснення і вдосконалення зовнішньої торгівлі. Такими заходами є вивчення ринку конкретного

Графічні методи економічного аналізу – методи економічного аналізу, які базуються на побудові графіків залежності між економічними показниками та наступним використанням цих графіків з метою імітації

Національний суверенітет – повновладдя певної нації на своїй території у сфері політики, права, ідеології, культури та інших сферах суспільного життя на підставі власності народу на

Етапи життєвого циклу товару (этапы жизненного цикла товара) – етапи періоду існування товару: створення, виведення на ринок, зростання, зрілість, занепад.

Волобуєв Михайло (1903-1972) – відомий український економіст, який наприкінці 20-х років XX ст. обстоював ідею економічної конфедерації народного господарства України (наближену до економічного суверенітету). Вважав,

Економічний суверенітет (экономический суверенитет) – 1. Економічна незалежність держави, її право самостійно вирішувати внутрішні і зовнішні економічні питання, без втручання в них будь-якої іншої держави.

Логістичний ланцюг – лінійно впорядкована сукупність фізичних та юридичних осіб, які здійснюють логістичні операції з метою доведення потоку товарів від однієї логістичної ланки до іншої

Базисна умова поставок – визнана в міжнародній практиці система взаємних зобов’язань партнерів по поставці товарних мас. У відповідності з характером угод сторони застосовують Б. у.

Неопротекціонізм – додаткові обмеження, які запроваджує країна у сфері зовнішньої торгівлі, спрямовані на недопущення або обмеження небажаного для економіки країни імпорту товарів і послуг. До

“І відсотки” – позначення котирування облігацій, яке означає, що покупець одержить не лише вартість облігації, а й відсотки від неї.

Інфляційна спіраль заробітної плати і цін – процес підвищення заробітної плати, який зумовлює зростання цін (інфляцію), а інфляція, своєю чергою, викликає підвищення зарплати.

Форми вартості – форми вираження вартості товарів у процесі еволюції товарного виробництва. Засобом вираження вартості за розвиненого товарного виробництва є гроші, або грошова Ф. в.

Комбінат (лат. combinare – з’єднувати) – 1) об’єднання технологічно пов’язаних між собою підприємств різних галузей, продукція одного з яких є матеріалами, напівфабрикатами для іншого; 2)

Картка грошова (карточка денежная) – картка, за якою можна отримати готівку з автомата (банкомата, термінал), а також здійснити терміновий грошовий переказ з поточного рахунку платника

Домінування (доминирование) – головне, пріоритетне положення (становище) одного з економічних суб’єктів (або його майна, товарів на ринку) порівняно з іншими суб’єктами підприємницької діяльності.

Концепції технократичні – сукупність ідей, поглядів і методологічних засад, на яких вони грунтуються, щодо переходу влади і власності в капіталістичному суспільстві до інженерно-технічної інтелігенції та

Менеджменту стиль – комплекс норм і правил поведінки керівника, який передбачає застосування різноманітних засобів спонукання підлеглих працівників до управління. Американський учений К. Левін (1938) виділив

Диверсифікація імпортна – (диверсификация импортная) – розподілення спрямованих в економіку країни капіталів (кредитів, інвестицій) між певним числом об’єктів і суб’єктів. Використовують з метою зниження ступеню

Менеджменту цілі – усвідомлені менеджерами економічні та соціальні потреби та інтереси організацій, які втілюються у конкретних завданнях і діях заради досягнення бажаного результату. У діяльності