Відтворення технологічного способу виробництва – постійно повторюваний процес функціонування й розвитку продуктивних сил і техніко – економічних відносин у їх органічній єдності та взаємодії відповідно

Пасив (лат. passivus – недіяльний) – 1) сукупність боргів і зобов’язань підприємства (на противагу активам); 2) одна з двох частин бухгалтерського балансу (як правило, права),

Інвестиційний траст – фонд, створений для інвестування на довіряльній основі об’єднаних заощаджень дрібних власників, що вкладаються в нерухомість у разі звільнення від оподаткування.

Біржовий бум – короткочасне різке підвищення курсу цінних паперів і цін на товари. Часто спричиняється штучно з метою одержання прибутку за рахунок різниці в цінах.

Баланс виробничої потужності – система показників, яка відображає зміни потужності залежно від стану та особливостей виробництва, рівня використання обладнання, інших засобів праці, що характеризують випуск

Розміщення продуктивних сил – наука, яка вивчає раціональний просторовий розподіл особистісного і речового факторів продуктивних сил та їх територіальну організацію на різних рівнях на підставі

Бізнес (бизнес) – ініціативна економічна (виробнича, підприємницька, посередницька) діяльність в умовах ринкової економіки, спрямована на створення власної справи для одержання прибутку шляхом використання своєї праці,

Абонентська заборгованість – обов’язок абонента оплатити отримані послуги, термін оплати яких закінчився. У разі несплати він може бути позбавлений змоги отримувати послуги, заборгованість буде стягнуто

Засновницький фонд спільних підприємств – сума вкладів учасників фонду, що визначається розміром фонду і поповнюється за рахунок прибутків від господарської діяльності, а в разі потреби

Антропологія соціальна (гр. anthropos – людина, social – учення) – соціологічна концепція, яка проповідує пріоритет особистості в системі суспільних відносин (економічних, соціальних, політичних, правових та

Бюджетний закон – законодавчий акт, який встановлює бюджет на конкретний рік, терміни і порядок його дії, основні параметри бюджетних ресурсів і бюджетних асигнувань.

Субпостачальник – підприємство, фірма, компанія, залучені головним підприємством чи досконалішими фірмами, компаніями для постачання окремих частин або видів устаткування, машин, матеріалів для створення (побудови) кінцевого

Інноваційна активність – цілеспрямована діяльність суб’єктів підприємницької діяльності щодо конструювання, створення, освоєння й виробництва якісно нових видів техніки, предметів праці, об’єктів інтелектуальної власності (патентів, ліцензій

Аналіз оборотності оборотних засобів – сукупність прийомів, спрямованих на виявлення резервів підвищення ефективності виробництва та раціонального використання фінансових ресурсів. Способами вимірювання оборотності оборотних засобів є:

Ширина ринку – 1) кількість котирувальних паперів, за якими регулярно укладаються угоди; 2) відсоток цінних паперів, що беруть участь і впливають на зміну економічної кон’юнктури.

Джентльменська угода (джентльменское соглашение) – неофіційна, не закріплена документально угода, що укладається, як правило, в усній формі, на взаємній довірі.

Телешопінг (телешопинг) – 1. Роздрібна торгівля за допомогою засобів телекомунікацій. 2. Замовлення за зразками то телефону з доставкою його додому.

Ціни привабливі – дещо знижені ціни на окремі споживчі товари, в тому числі повсякденного попиту, що заохочують купівлю даного товару у певній фірмі, магазині. Ц.

Антична економічна думка – економічні погляди видатних давньогрецьких і давньоримських мислителів, в яких містяться зародки економічної теорії, в т. ч. політичної економії. Найвидатнішими з них

Клірингові розрахунки (клиринговые расчеты) – взаєморозрахунки на основі клірингу, заліку взаємних вимог через клірингові банки, розрахункові клірингові палати.

Малі банки – вузькоспеціалізовані банки з відносно невеликим обсягом активів, привласнюваних ними прибутків, які з метою виживання повинні вдаватися до низки конкретних специфічних дій. Такі

Соціальні суперечності – діалектична взаємодія різних соціальних верств і груп та окремих індивідів всередині них, які мають протилежні потреби, інтереси та цілі в межах соціальної

Матеріали основні (материалы основные) – матеріальні ресурси, які утворюють основу продукту при його виготовленні.

Рентний продукт – продукт, створений працею за кращих природних умов завдяки особливостям землі як засобу виробництва (її природній та економічній родючості тощо), що сприяє появі

Соціалізм державний – система, яка базується на тотальному одержавленні продуктивних сил та інших елементів економічної системи, а також суспільних відносин. В умовах дії держави у

Лаг (лаг) – економічний показник, що характеризує часовий інтервал між двома взаємопов’язаними економічними явищами, одне з яких є причиною, а друге – наслідком. Застосовується в

Абсолютна рента – форма земельної ренти при капіталізмі, яку необхідно сплачувати власникові за будь-яку ділянку землі, незалежно від її родючості й місця розташування. Таким чином,

Дебітові картки – вид “пластикових грошей”, за яким можна здійснювати платежі на суму, що дорівнює вкладу на поточному рахунку в банку.

Дослідження попиту – перший етап у дослідженні ринку збуту, який передбачає вивчення потенційного споживача, його смаків, структури потреб за групами споживачів, виявлення незадоволених потреб тощо.

Поліполія – ринкова ситуація, за якої існує обмежена, але достатня для підтримання умов конкуренції кількість великих продавців.

Земельний баланс – комплекс показників, який характеризує наявність і зміну земельного фонду за категоріями, землекористувачами та власниками, якісним станом та оцінюванням земель. При складанні З.

Метафізичний метод в економічному дослідженні – абсолютизація окремої сторони, елемента економічної системи, певних економічних явищ і процесів у відриві від зв’язку з цілим, зокрема відсутність

Хеджинг (хеджинг) – 1. Страхування від цінових ризиків. 2. Ф’ючерсний контракт, який слугує для страхування від цінових ризиків.

Економетрика (від грец. metron – міра) – наука, яка вивчає кількісні характеристики економічних явищ і процесів засобами математичного та статистичного аналізу. Термін Е. запроваджений норвезьким

Резерв наступних витрат і платежів – завчасне та рівномірне нагромадження коштів на підприємстві, фірмі, компанії, що утворюється шляхом включення наступних витрат у витрати виробництва або

Диференціація цін – встановлення цін на товари з урахуванням об’єктивних умов виробництва, а отже, суспільно необхідних витрат, а також співвідношення між попитом і пропозицією. За

Податок професійний – прямий податок, який щорічно вилучається місцевими органами влади з усіх видів підприємницької діяльності.

Розрахунки за різниці в цінах – розрахунки з постачальниками або споживачами товарів і послуг, що здійснюються з метою формування результатів фінансово-господарської діяльності юридичних осіб.

Конверсія акціонерного капіталу – процес перетворення сплаченої частини підписного капіталу на акціонерний. Здійснюється за рішенням загальних зборів акціонерів на підставі статуту компанії.

Зворотній демпінг (обратный демпинг) – завишення цін на експорт порівняно з цінами продажу цих самих товарів на внутрішньому ринку.

Маржа початкова – грошова застава, яку вносить клієнт при відкритті маржового рахунку і яка зберігається у брокера або в рахунковій палаті для страхування від можливих

Точка збитковості – рівень виробництва та іншої господарської діяльності, за якого валовий виторг не покриває змінних витрат виробництва.

Ціна лімітована, лімітна – 1) мінімально гарантована ціна, за якою держава або інший потенційний покупець гарантують виробнику закупівлю певного товару на певний період; 2) максимальна

Валютний блок – угода між декількома країнами про фіксацію обмінних курсів своїх валют одна щодо одної та щодо валюти – лідера. Практику створення В. б.

Аномальний світч – спрямування інвестицій з одних цінних паперів в інші з метою отримання прибутку від аномальної, непередбаченої зміни кон’юнктури ринку.

Картка кредитна срібна – 1) картка, яка дає право на отримання револьверного кредиту зі знижкою до 30% терміном до 3 років; 2) грошова застава, яка

Міжнародний бізнес – міжнародна діяльність суб’єктів господарювання, спрямована на привласнення прибутку. Найважливішими сферами М. б. є вільні економічні зони, створення спільних підприємств, а його суб’єктами

Ціна зональна – ціна, яка встановлюється державою в межах окремої зони залежно від природної родючості грунтів і поширюється на продукцію одного виду підприємств різних типів

Тауссіг (Taussig) Френк Уільям (1859-1940) – американський економіст, історик і соціолог. Автор підручника “Основи політичної економії”. Один з теоретиків концепції граничної продуктивності, висунутої Дж. Б.

Недопоставка – поставка неповного комплекту або кількості товару порівняно з передбаченим у договорі.

Проблема (проблема) – складне теоретичне або практичне питання, що потребує вивчення, дослідження, розв’язання.

Покриття дивідендне – показник, який засвідчує перевищення прибутку акціонерної компанії над сумою виплачуваних нею дивідендів.

Кількість праці – маса живої та уречевленої праці, витраченої у процесі трудової діяльності людини, трудового колективу, суспільства загалом при створенні матеріальних і нематеріальних, в т.

Роздрібний конгломерат – корпорація довільної форми, яка об’єднує кілька підприємств різних напрямів і форм роздрібної торгівлі під єдиним контролем з частковою інтеграцією функцій розподілу та

Чек золотий (чек золотой) – цінний папір забезпечений золотим еквівалентом, який гарантує його власникові одержання прибутку в золоті. Приймається до сплати, до обміну на золото,

Винагорода лінійна – система, за якої посередник отримує певний відсоток з обороту без будь-яких змін залежно від обсягу реалізації.

Блокада валютна – комплекс заходів з боку окремої країни або групи країн щодо іншої країни з метою її примусу до обмеження або розширення сфери обігу

Кузнец (Kuznets) Саймон-Сміт (30.IV. 1901-10. VII. 1985) – відомий американський економіст, фахівець з питань статистики національного доходу та його розподілу, проблем циклів і коливань в

Трастова угода – угода між банком і клієнтом, згідно з якою банк бере на себе зобов’язання з управління власністю клієнта.

Проведення (проводка) бухгалтерське – оформлення господарської операції на рахунках бухгалтерського обліку на підставі виправдального документа. Залежно від кількості кореспондуючих рахунків і характеру зв’язків, які існують

Баланс робочого часу – система показників, які характеризують рівень використання робочого часу працівниками відповідно до правил внутрішнього трудового розпорядку за певний календарний період. Б. р.

Page 41 of 41« First...1020...32333435363738394041