Джанк-облігації (джанк-облигации) – незабезпечені облігації, що випускаються компаніями, фінансовий стан котрих є ненадійним. Високий ступінь ризику при купівлі таких облігацій забезпечує виплату на них підвищених

Ринок міждилерський – ринок, на якому купівля-продаж облігацій і окремих видів акцій здійснюються телефоном між дилерами за межами торгового залу біржі.

Комерціалізація – 1) підпорядкування діяльності підприємства, установи або організації меті отримання прибутку; 2) процес розширення комерційних засад в економіці та збільшення кількості комерційних організацій.

Вирівнювання економічних умов господарювання – система державних заходів, спрямованих на забезпечення усім виробникам приблизно однакових можливостей економічного розвитку. Різні умови виробництва зумовлені різними природно-кліматичними умовами,

Робочий час (рабочее время) – встановлена законом тривалість перебування працівника на підприємстві, в установі, організації з метою виконання службових обов’язків.

Шмаленбах (Schmalenbach) Ейген (1873-1955) – німецький економіст, автор робіт “Фінансування” (1915) і “Основи динамічного балансу” (1919). Ш. досліджував проблеми теорії балансових звітів і фінансування підприємств,

Венчурне підприємництво (венчурное предпринимательство) – діяльність, спрямована на впровадження ризикових проектів для одержання прибутків і підприємницького та засновницького доходів, шляхом організації компанії, котра займається впровадженням

Ціна СІФ – ціна, до якої включено всі витрати продавця на перевезення вантажів, оплату митних зборів і страхування товару, поставку покупцю.

Проспериті – 1) короткочасне піднесення в розвитку економіки США після першої світової війни; 2) нестійке, ненадійне піднесення, тимчасове, сумнівне процвітання.

Кліринг з конвертованим сальдо – кліринг, за якого гранична сума взаємної заборгованості перевищує ліміт, а банк – кредитор має право вибору валюти для погашення цієї

Рекламна кампанія – комплекс ретельно спланованих заходів, що здійснюються впродовж певного періоду в окремих регіонах щодо певних видів товарів і послуг.

Підряд у зовнішньоекономічній діяльності – форма економічної співпраці, за якої спорудження об’єкта у країні здійснюють за контрактом іноземна фірма або компанія, що мають право володіння,

Інтелект ринку (интеллект рынка) – одна із стадій управління нововведеннями фірми, яка полягає в отриманні та оцінці інформації, що належить до фактичних і перспективних можливостей,

Залучені кошти (привлеченные средства) – оборотні засоби, одержанні підприємствами у тимчасове користування. Основним джерелом З. К. є кредитори.

Гарантії солідарні – відповідальність за борговим зобов’язанням групи осіб незалежно одна від одної.

Ринкова ціна (рыночная цена) – 1. Рівноважна ціна, що складається на вільному конкурентному ринку під впливом попиту і пропозиції. 2. Ціна товару на реальному ринку

Розширення меж ринку – прагнення підприємства, фірми, компанії просунути свої товари на нові ринки, завоювати їх і збільшити обсяг продажу з метою привласнення стабільних високих

Податки прогресивні – податки, ставка яких зростає із збільшенням доходу, що оподатковується. Так, у США ставка подоходного податку на дохід, що перевищує 100 тис. дол.,

Гербовий податок – грошові кошти, які вилучає держава у вигляді податку на документи, оформити які необхідно при здійсненні певних операцій та угод (реєстрація підприємства, збільшення

Національне багатство (национальное достояние) – сукупність матеріальних і духовних благ суспільства. Включає в себе основні й оборотні виробничі фонди (машини, будинки, споруди, сировину, паливо тощо)

Контроль за станом довкілля (екологічний) – один з елементів управлінської діяльності, спрямований на збирання, обробку, вивчення та оцінювання інформації про дотримання екологічного законодавства, екологічних стандартів,

Договір про спільну діяльність – договір, на основі якого зацікавлені сторони здійснюють спільну діяльність без утворення юридичної особи внаслідок об’єднання майна, грошових засобів або без

Міра відкритості національної економіки – одиниця вимірювання та межа, яка відділяє закриту національну економічну систему від відкритої. В М. в. н. е. відображаються як кількісні,

Аллонж (аллонж) – додатковий лист, який прикріпляється до векселя і на якому робиться передатний гарантійний запис, якщо на зворотній стороні векселя він не вміщується. Перший

Митний брокер – державна організація або юридична особа, що отримала ліцензію державного митного комітету і здійснює необхідні операції щодо митного оформлення вантажів і митного контролю.

Колегіальність (коллегиальность) – форма обговорення і прийняття управлінських рішень групою осіб, колегіально, з урахуванням загальної думки усіх, хто брав участь у обговоренні.

Авторське свідоцтво – форма охорони авторського права, документ, який засвідчує наявність такого права на винахід або передання його державі. Якщо автор винаходу має виняткове право

Сальдо негативне (сальдо негативное) – перевищення видатків над надходженням підприємства, фірми, компанії; у міжнародній торгівлі – перевищення вартості імпорту порівняльно з вартістю експорту.

Степанов Тихін (1795-1847) – український економіст, послідовник класичної політекономії, був професором Харківського ун-ту. Дотримувався прогресивних поглядів про те, що справедливість у розподілі багатства між усіма

Облігації незабезпечені – облігації, не забезпечені нерухомістю корпорації, а лише підкріплені репутацією компанії, що їх випустила.

Гуманітарна допомога (гуманитарная помощь) – безкоштовна, безповоротна допомога, яка надається матеріально малозабезпеченим людям з гуманних мотивів без права реалізації з метою одержання прибутків.

Демократизація капіталу – поступове наростання розповсюдження акцій великих компаній серед найманих працівників, внаслідок якого частина з них певною мірою стає співвласниками колективної капіталістичної власності і

Позикодавець (заемодатель) – особа, яка надала позику, набула права на її повернення та отримання оплати за користування нею у вигляді певного процента від розміру наданої

Кросові угоди – одночасна купівля і продаж брокером або комісійним домом контрактів різних клієнтів на конкурентній основі.

Об’єкт економічний – підприємства, фірми, компанії, засоби і фактори виробництва, елементи соціальної сфери, що характеризуються як об’єкт, в якому зосереджена або на який спрямована економічна

Імпутаційна система податків – система податків на прибуток у Великобританії, Італії і Франції та інших країнах з метою усунення подвійного оподаткування.

Інфляційний курс – кредитний ризик, пов’язаний з виходом на нові ринки і зумовлений непередбаченим зростанням виробництва.

“Стиснення капіталу” – зменшення грошової маси, яке призводить до підвищення кредитних ставок і ускладнює отримання кредитів.

“Бики”- біржові гравці, які грають на фондових біржах. Передбачаючи підвищення курсу цінних паперів і сприяючи такому підвищенню, “Б.” заздалегідь скуповують цінні папери, курс яких повинен

Банківська холдингова компанія – велика банківська акціонерна компанія, що володіє значними пакетами акцій, у т. ч. контрольних, у декількох банках або компаніях. Мета створення Б.

Фінансова криза (финансовый кризис) – глибокий розлад державних фінансів. Супроводжується зростанням значення таких методів фінансування державних витрат, як державні позики та емісія, дефіцитність бюджетів і

Критерії класифікації економічних законів – найважливіші ознаки, на основі яких оцінюються різні типи економічних законів і здійснюється їх класифікація згідно з принципом субординації. І група

Державний капіталізм – безпосередня участь держави в економіці країни. Основним його виявом є державна власність на промислові, транспортні, банківські підприємства, земельні та лісові угіддя, формується

Експірація (лат. ехріrаrе – видихати) – 1) настання дати закінчення угоди; 2) настання дати закінчення терміну дії опціону; останній день для реалізації опціону.

Платоспроможність страховика – здатність страховика виконати свої внутрішні та зовнішні зобов’язання. До зовнішніх належать зобов’язання перед страхувальниками, фінансовими установами, перестраховиками, бюджетом; до внутрішніх – перед

Особливий режим контролю за діяльністю банків – додатковий інструмент банківського нагляду, який використовується в разі виникнення в банку некерованої ситуації та встановлюється з метою запровадження

Розподіл національного доходу – система відносин економічної власності між найманими працівниками, капіталістами і землевласниками з приводу привласнення новоствореної вартості. Формами реалізації цих відносин є привласнення

Дата “без дивіденда” – дата, з якою акції, облігації вводяться в ринковий обіг без включення суми оголошеного очікуваного дивіденда у контрактну ціну.

Коефіцієнт екстенсивного завантаження обладнання – показник використання обладнання в часі. Визначається відношенням фактичного часу роботи обладнання до максимально можливого розрахункового фонду часу.

Час понаднормовий – час, який робітник або службовець за розпорядженням адміністрації підприємства (установи) витрачають на виконання робіт поза встановленим законом нормованим робочим днем. Допускається у

Американська депозитарна розписка – сертифікат, який випускається американським банком; підтверджує, що певна кількість акцій іноземної (неамериканської) компанії депонована в цьому банку. Сертифікати мають номінал, виражений

Страховий внесок, страхова премія – 1) грошова сума, яку страхувальник сплачує страхувальнику за страхування, тобто за зобов’язанням відшкодування збитків; 2) грошова сума, яка вноситься в

Норма безробіття соціальна – норма, за якою встановлюється баланс між кількістю вільних робочих місць і кількістю працівників, які шукають роботу, і яка формується структурними та

Вартість мінова – властивість товару обмінюватись, пропорція, згідно з якою один товар обмінюється на інший. Прирівнювання товарів з різними споживчими властивостями можливе тому, що вони

Постійні витрати (постоянные расходы) – витрати підприємства, що не залежать безпосередньо від обсягів виготовленої продукції (на утримання будівель, оренду, комунальні послуги тощо).

Офшорний бізнес – бізнес компаній за межами країни, в якій він зареєстрований у центрах спільного підприємництва, де він отримує пільговий режим для фінансово-кредитних операцій з

Політика державна – стратегічно обраний державою курс розвитку, що конкретизується у відповідних програмах, та комплекс заходів щодо їх реалізації.

Новий випуск – випуск нового цінного папера емітентом відповідно до вимог чинного законодавства.

Ринкові сили – потреби та інтереси окремих індивідів, колективів, що формуються під впливом ринку (його структури та інфраструктури, ринкової конкуренції та ін.), які спонукають їх

Надбавка до ціни – доплата, яку здійснюють споживачі до гуртових і роздрібних цін понад передбачену прейскурантну основну ціну.

Принцип винятків у менеджменті – правило, згідно з яким лише значні відхилення від стандартів і норм мають зумовити встановлення системи контролю.

Індексація податків – зміна окремих елементів подохідного податку залежно від офіційного індексу зростання цін на споживчі товари і послуги, індексу заробітної плати та інших особистих

Податки прямі – сукупність податків, які залежать від розмірів доходу (в т. ч. прибутку) або майна, стягуються з фізичних і юридичних осіб, за винятком податків

Угода з давальницькою сировиною – угода компенсаційного характеру, яка укладається щодо сировинних товарів. її сутність полягає в переданні однією стороною сировини для переробки на вільних

Державно-монополістичний капіталізм – економічна система на найвищому ступені розвитку капіталістичного способу виробництва, що виникає внаслідок взаємодії монополістичного і державного капіталізму і підпорядкування попередніх форм капіталізму,

Державна податкова адміністрація (государственная налоговая администрация) – державна установа, що здійснює контроль за дотриманням виконання державного податкового законодавства, правильністю нарахування і своєчасністю сплати до бюджету

Циклічний дефіцит – дефіцит федерального (центрального) бюджету, пов’язаний із спадом ділової активності та скороченням податкових надходжень.

Бюджетна децентралізація – передання центральною владою місцевим територіальним органам влади частини фінансових ресурсів, що супроводжується переходом до них частини владних повноважень і відповідальності. Всупереч такій

Конс’юмеризм – організований рух за розширення прав і вплив споживачів та покупців на продавців і виробників товарів і послуг, створення товариств споживачів.

Купівля “на маржі” – купівля акцій та облігацій інвестором частково за рахунок позики брокера.

Пай банківський – частка або сума внеску фізичної чи юридичної особи, яка надає їм право на участь в управлінні банком.

Банк розвитку – спеціальний державний або напівдержавний інвестиційний банк, який надає довготермінові кредити промисловості, будівництву, сільському господарству тощо. Здійснює також купівлю – продаж цінних паперів,

Економія (экономия) – ощадливе ведення господарства, в основі якого лежить зменшення витрат, зокрема затрат матеріалів, устаткування, енергії, уречевленої праці, робочого часу тощо.

Ціна рівноваги – ринкова ціна за рівності попиту і пропозиції. Відображає взаємодію закону вартості та закону попиту і пропозиції; виражає взаємозв’язок між рухом суспільної вартості,

Ринок споживчий – процес купівлі домогосподарствами товарів і послуг для особистого споживання.

Ефективність праці – співвідношення між результативністю праці та витратами (в т. ч. ступенем раціонального використання ресурсів), що виражається у досягненні максимального ефекту за мінімальних витрат.

Патентна частина – юридично закріплена можливість вільно використовувати технічний об’єкт у країні, убезпечуючи порушення чинних на її території патентів.

Ринок міцний – ситуація на ринку, за якої ціни встановилися на високому рівні й мають тенденцію до зростання.

Компаньйон з обмеженою відповідальністю – співвласник закритого акціонерного товариства, який відповідає за його зобов’язаннями лише в обсягах внесеного ним паю.

Закриті знижки – цінові знижки, які надаються на товари у внутрішній торгівлі міжнародного синдикату, продукцію у внутріфірмових поставках, а також на товари, які постачаються за

Крос-лістинг – процес котирування цінних паперів на кількох фондових біржах одночасно, в т. ч. у різних країнах.

Маржинальний залишок – форма прибутку, який вимірюється як різниця між виторгом від продажу товару і загальною величиною певних витрат на виробництво та реалізацію (зокрема, різниця

Капіталізація ринкова – 1) капіталізація ринкової компанії, яка визначається множенням кількості акцій, випущених корпорацією, на їх ринкову ціну. Щодо інших форм такої організації (партнерство, компанії

Валовий дохід сільськогосподарського підприємства – вартісне вираження обсягу чистої продукції, створеної в господарстві за певний період, наприклад, за рік. Визначається як вартість валової продукції (послуг)

Митний кордон (таможенная граница) – кордон території, провіз товарів через який вимагає заповнення митної декларації і сплати мита. Збігається з державним кордоном.

Режим спеціальний – положення у міжнародних договорах, яке передбачає надання спеціальних прав юридичним і фізичним особам при здійсненні зовнішньоторговельних операцій. Такі права зазначають у цих

Рахунки у цінних паперах – рахунки, які ведуться зберігачами для власників цінних паперів і депозитаріями для зберігачів щодо обслуговування операцій цінними паперами.

Планування соціальне – науково обгрунтоване визначення цілей і забезпечення відповідності й структури соціальних відносин потребам розвитку технологічного способу виробництва, передусім системі продуктивних сил (а в

Ціна зі знижкою – базисна ціна товару, зменшена на розмір знижки, що надається пріоритетному покупцеві чи замовнику або під час продажу великої партії товару.

Фінансові показники (финансовые показатели) – показники результативності фінансової діяльності підприємницької структури і, у першу чергу, використання фінансових ресурсів, які характеризують різні напрями діяльності, пов’язані з

Фондові операції банків – операції банків із цінними паперами (акціями та облігаціями), які відбуваються під час кредитування під заставу цінних паперів; купівля акцій та облігацій

Баланс емісійний – баланс, який складається Центральним банком з метою визначення розмірів і структури операції випуску грошових знаків та їх вилучення за певний період. У

Страхові компанії (товариства) – організації, що займаються страховими операціями, відшкодовують на певних умовах збитки юридичних та фізичних осіб. Кошти для цього нагромаджуються за рахунок страхових

Методи конкуренції – способи досягнення підприємством (компанією, фірмою) конкурентних переваг на ринку за допомогою комплексу заходів у різних сферах суспільного відтворення. В політекономічному контексті М.

Розрив курсів акцій – значне розходження між крайніми межами коливання курсів акцій протягом двох днів, за яким настає зворотний рух цін на фондовому ринку, зумовлений

Заявка (заявка) – завчасно заявлений в усній або письмовій формі намір, бажання споживача придбати, отримати необхідні йому товари і послуги або взяти участь у заходах

Статут (лат. statuo – постановляю) – положення, що визначають структуру, права і зобов’язання державних органів, громадських організацій.

Взаємний маркетинг (взаимный маркетинг) – спілкування між двома активними суб’єктами ринку, кожний з яких зацікавлений в обміні товарів та послуг і співпраці задля реалізації поставленої

Митна статистика – систематичний збір, обробка та аналіз сукупності даних (взятих із первинних документів) про експорт та імпорт товарів, переміщення фізичних осіб та їх багажу,

Неокласична економічна теорія – економічна теорія, дослідженням якої є поведінка т. з. „ економічної людини” (homo economicus), яка в якості продавця робочої сили, споживача чи

Прогнозування товарних ринків – науково обгрунтовані передбачення ймовірного стану товарних ринків, основні напрями та тенденції розвитку кон’юнктури таких ринків, передусім внутрішнього і зовнішнього. У межах

Команда – група людей, які виконують конкретне завдання або свої службові обов’язки, раціонально розподіляючи їх між собою.

Стаціонарний обсяг капіталу (СОК) – обсяг капіталу, за якого інвестиції дорівнюють амортизації. СОК має важливе значення з двох причин: економіка, досягнувши стаціонарного стану, перебуває в

Закон правовий – нормативний акт, прийнятий вищим органом державної влади у встановленому конституцією порядку, що має вищу юридичну силу щодо інших нормативних актів.

Ринкова типологія – класифікація виробів за важливими для ринку характеристиками: пакувальні товари, споживчі товари тривалого користування, допоміжні товари, предмети широкого вжитку, життєво необхідні товари, засоби

Негативний чистий експорт – перевищення імпортом експорту, що призводить до утворення зовнішнього боргу.

Нормування оборотних засобів – встановлення раціональних обсягів оборотних засобів (оборотних фондів і фондів обігу), необхідних для забезпечення безперервного ефективного виробництва і розширеного відтворення. На кожному

Базисний прибуток – очікуваний прибуток звітного року. Цей показник використовується для розрахунку базової рентабельності, на основі якої визначається аналітичними методами прибуток на запланований рік.

Акція безголоса – акція, яка надає її власникові всі права, за винятком права голосу на зборах акціонерів.

Мікрорішення – рішення, яке приймається окремим суб’єктом господарювання стосовно комплексу внутрішніх економічних проблем – визначення обсягів виробництва, цін, привласнених прибутків, їх використання та ін.

Макроекономічний шок – комплекс радикальних заходів, які різко порушують рівновагу в економічній системі. М. ш. поділяють на зовнішні та внутрішні. Зовнішні М. ш.: істотна зміна

Ціна початкова (стартова) – встановлена власником мінімальна ціна за пропонований для продажу на аукціоні товар.

Закон спадної родючості грунту – сформульований англійським економістом Т. Мальтусом закон,. згідно з яким додаткові вкладення праці і капіталу у землю за відповідною межею не

Рахунки пасивні – рахунки бухгалтерського обліку підприємства, компанії, на яких відображаються джерела формування їх засобів та вказується цільове призначення цих засобів.

Оптимізація – 1) процес вибору найкращого з багатьох можливих варіантів рішення; 2) приведення системи (економічної, соціальної, політичної) в оптимальний (найдосконаліший) стан. Вибір найраціональнішого рішення залежить

Фіксовані платежі (фиксированные платежи) – платежі до державного бюджету, що їх встановлюють для підприємств з більш сприятливими природними й транспортними умовами виробництва, що дає змогу

Левередж -1) співвідношення вкладень капіталу в цінні папери з фіксованим доходом і вкладень у цінні папери з нефіксованим доходом (звичайні акції); 2) відношення капіталу компанії

Розрив інфляційний – перевищення сукупними витратами максимально можливого рівня виробництва, що зумовлює зростання цін.

Акредитивна форма розрахунків – форма безготівкових розрахунків за товари і послуги, за якої оплату пред’явлених постачальником документів про відвантаження товарів або надання послуг здійснює банк

Індекси інформатизації – 1) середні показники відносно рівня розповсюдження мобільних телефонів і чисельності власників персональних комп’ютерів – регулярних користувачів інтернету (на 10 тис. осіб, у

Застава за виданою позикою – товарно-матеріальні цінності, земля, готова продукція, що перебувають у власності позичальника, а також його майно, яке кредитні установи приймають під заставу.

Біологічна безпека людини – стан захищеності біологічної складової людини та комплекс заходів, необхідних для захисту такої безпеки. Основними загрозами Б. б. л. є погіршення стану

Консенсус вашингтонський – домовленість між МВФ і Світовим банком щодо політики проведення трансформаційних перетворень в постсоціалістичних країнах. Конкретизацією таких домовленостей є прийняття наступних принципів: 1)

Ринок фрахтовий – ринок, на якому здійснюються операції згідно з угодою щодо фрахтування, відфрахтування тоннажу, а також їх оплати.

Іноземні інвестиції (иностранные инвестиции) – довго­строкові вкладення капіталу закордонними власниками в різні галузі економіки; реалізація вивозу підприємницького капіталу в країни-реципієнти. В розширенні І. і. важливу

Індекс ринкової концентрації – показник, який характеризує рівень концентрації підприємств – товаровиробників одного товару на певному ринку. І. р. к. визначають як суму квадратів відсоткових

Траст-компанія – 1) компанія, яка виконує довірчі функції за дорученням особи; 2) довірена особа, яка управляє майном за дорученням його власника.

Чартерні перевезення (чартерные перевозки) – нерегулярні перевезення, що здійснюються за договорами чартеру.

Форми і методи торгівлі – форми існування та внутрішньої організації торгівлі, а також прийоми роздрібного продажу товарів і обслуговування покупців. Такими формами є магазинна, позамагазинна

Баланс держави фінансовий зведений – система показників, які характеризують джерела надходження центральних і місцевих органів влади, всіх адміністративно-територіальних одиниць держави та напрями використання фінансових ресурсів

Фінансові ресурси – сукупність фондів грошових ресурсів, створених у процесі формування, обміну, розподілу (в т. ч. перерозподілу) і використання ВВП країни різними економічними суб’єктами. Такими

Норма заощаджень населення – відношення заощаджень населення до чистого доходу після сплати податків. За високого життєвого рівня більшості населення Н. з. н. у розвинених країнах

Оптимальна партія товарів (виробів) – обсяг виготовлених товарів і послуг на підприємстві (в фірмі, компанії), за якого забезпечуються мінімальні витрати на одиницю продукції. Знаходження оптимального

Ревізія маркетингу (ревизия маркетинга) – комплексне, системне і регулярне дослідження маркетингового середовища, стратегії завдань і оперативної фірми з метою виявлення потенційних можливостей зростання фірми і

Гроші депозитні – основний вид сучасних грошей (на них припадає 80-90% усієї грошової маси країн Заходу), рух яких пов’язаний з чеками, з кредитними картками, використанням

Сіткове планування та управління – система, в якій застосовуються сіткові графіки з метою планування та управління комплексами взаємопов’язаних робіт. За допомогою цієї системи можна чітко

Бунге Микола Християнович (1823-1895) – український економіст, державний діяч, один із засновників київської школи політекономії. У 80-ті XIX ст. Б. займав посаду міністра фінансів Росії,

Податкове регулювання економіки – комплекс заходів у податковій сфері (зміна ставок оподаткування, надання податкових пільг, скасування певних видів податків та ін.), за допомогою яких держава

Міжнародні податкові угоди – двосторонні й багатосторонні угоди між країнами про регулювання оподаткування юридичних і фізичних осіб за межами своїх країн. За економічним змістом М.

Пасивний торговий баланс (пассивный торговый баланс) – торговий баланс, в якому ввезення товарів перевищують вивезення.

Безпроцентний кредит (беспроцентный кредит) – кредити, які надаються без утримання процента. Найчастіше такі кредити надаються за рахунок спеціальних цільових грошових фондів, створеними економічно розвиненими країнами

Капіталістичний спосіб виробництва – єдність продуктивних сил (а отже, властивих їм законів і суперечностей) і економічних відносин капіталістичної власності з властивими їм законами і суперечностями

Недбалість – цівільне правопорушення, за якого порушення зобов’язання щодо дотримання обережності при виконанні певних робіт заподіює збитки іншій зацікавленій особі.

Закон мілітаризації – загальний економічний закон, згідно з яким під час загострення суперечностей нетрудової приватної та колективної капіталістичної власності, міжнаціональних та міжрелігійних конфліктів, посилення боротьби

Коммонс (Commons) Джон Роджер (1862 – 1945) – американський економіст, представник соціально-правового різновиду інституціоналізму. К. розробив “вольову” психологію переговорів, які розумів як процес налагодження різних

Стадія – період, фаза, ступінь економічного процесу або еволюції економічної системи, в т. ч. суспільного способу виробництва. Зокрема, процес відтворення поділяють на С. безпосереднього виробництва,

Розрахунок зовнішньоторговельної ціни – механізм визначення ціни у міжнародній торгівлі. Такий механізм передбачає, по-перше, з’ясування існуючих цін на аналогічні товари, що реалізуються на світовому ринку

Надійність (надежность) – здатність об’єктів, товарів зберігати певні властивості, незмінні якості протягом заданого періоду. В економіці означає стійкість економічної, фінансової установи, організації, фірми до будь-яких

Акція безплатна – вид акцій, які випускають як додаткову винагороду для розподілу серед акціонерів, пропорційно кількості наявних у них акцій.

Франко Іван Якович (1856-1916) – український письменник, економіст, філософ, публіцист. Як економіст Ф. виступав передусім популяризатором марксистської економічної теорії й водночас у своїх працях висвітлював

Аджастер – фізична або юридична особа, яка представляє інтереси страхової компанії, здійснює оцінку страхового ризику при врегулюванні заявлених претензій страхувальника і виплаті страхової компенсації.

Оцінка якості товарів і послуг – комплекс найважливіших методів, за допомогою яких вимірюються окремі показники якості продукції та надання послуг. До таких методів належать: 1)

“Грошовий голод” (“денежный голод”) – один із проявів надмірного знецінення грошей на стадії гіперінфляції. Проявляється в тому, що, незважаючи на максимально можливе зростання готівкової емісії,

Необігові (необоротні) активи – матеріальні, нематеріальні (в т. ч. фінансові) ресурси, термін використання яких перевищує календарний рік (або операційний цикл). До Н.(н.) а. відносять основні

Експортне замовлення – одна з форм державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, яка передбачає замовлення підприємствам та організаціям на виробництво та експорт певних товарів, послуг, робіт. У

Сюрвеєр – експерт, який на прохання страховика або страхувальника здійснює огляд застраховування (або тих, які належить застрахувати) суден і вантажів.

Орієнтири встановлення зарплати і цін – необхідні елементи політики доходів в умовах соціальних ринкових відносин. Оскільки реальний дохід індивіда, тобто кількість товарів та послуг, які

Грошові знаки – номінали грошових знаків, форми представлення грошей, види грошей, що перебувають в обігу. Такими знаками в Україні є одна, дві, п’ять, десять, двадцять,

Горизонтальне розширення попиту – розширення попиту, зумовлене збільшенням кількості осіб, які купують товари, за незмінних витрат кожної особи на придбання товару через відсутність зростання доходів.

Кредит споживчий – надання короткотермінових позичок населенню для придбання товарів і послуг із розстроченням платежу. У політекономічному контексті К. е. – це відносини економічної власності

Зона економічного сприяння – частина території країни, на якій у законодавчому порядку створено сприятливі умови для активізації економічного зростання та соціально-економічного прогресу.

Конкуренція цивілізована – конкуренція між товаровиробниками всередині країни та між країнами, яка здійснюється за мінімального дієвого втручання держави у її форми та методи з урахуванням

Модель економіки динамічна – модель, яка описує народне господарство у процесі розвитку. Розрізняють оптимізаційну М. е. д. (базується на виборі оптимальної з можливих ліній економічного

Імпульсивна покупка – бажання придбати товар або послугу, яке виникло стихійно і зумовлено зовнішнім виглядом або рекламою.

Закон спадаючої граничної корисності – один із законів ринкової економіки, який виражає падіння граничної корисності в міру придбання споживачем додаткової одиниці певного продукту. З точки

Фактори економічного зростання – особисті та речові фактори виробництва, які визначають масштаби збільшення ВВП, можливості підвищення ефективності, поліпшення якості економічного зростання і добробуту населення. Основними

Іпотечний сертифікат (ипотечный сертификат) – заставне свідоцтво, один з найпоширеніших видів цінних паперів, що котируються на біржі.

“Гарячі гроші” (“горячие деньги”) – кошти, що швидко переказуються їх власником з однієї країни до іншої з метою одержання прибутку від зміни валютних курсів та

Оуен (Owen) Роберт (1771 – 1858) – економіст, представник утопічного соціалізму. Основні роботи: “Зауваження про вплив промислової системи” (1815), “Виклад раціональної системи суспільства” (1830). Особливістю

ЛІБОР (англ. LIBOR – London Interbank Offered Rate) – національна відсоткова ставка за короткотермінові кредити, які надають європейські банки в Лондоні переважно на 3-6 місяців,

Метод нарахування амортизації – основний метод нарахування періодичного зношування основних фондів, складовими якого є: а) спосіб прямолінійного (рівномірного) зношування, виробничий метод; б) спосіб прискореного зношування,

Ринок інтелектуальної власності – система економічних відносин між різними суб’єктами господарювання з приводу організації, використання і купівлі-продажу патентів, ліцензій, інших об’єктів інтелектуальної власності і привласнення

Лізинг звичайний (лизинг обыкновенный) – лізинг, який відбувається за ініціативою лізингоодержувача після наданої ним пропозиції лізинговій кампанії придбати у власність на лізингових засадах з переданням

Кредитний процес – рух банківського капіталу як послідовна зміна його етапів, під час якого відбувається перетворення акумульованих фінансових ресурсів у капітал та ін. Виділяють 7

Скелтер – повний член біржі, який оперує невеликими партіями реального товару й одержує прибуток за рахунок змін ціни на товар упродовж нетривалого проміжку часу.

Ділова репутація фірми – оцінка фірми її суміжниками, підприємцями, споживачами, що включає якісні та кількісні показники. До кількісних показників належать рентабельність виробництва, норма прибутку тощо.

Рівноважний рівень національного доходу – рівень національного доходу, в якому відсутні тенденції до зростання або зниження. Прихильники неокласичного напряму економічної теорії стверджують, що такий рівень

Позика опційна – позика, за якою кредиторові у певних межах надається право вибору умов погашення позики (цілком, частинами, іншою валютою тощо).

Анулювання (боргу, замовлення, договору) – розірвання договору, скасування замовлення, визнання недійсними раніше укладених угод, узятих зобов’язань, відмова від них.

Контрмаркетинг (контрмаркетинг) – дії виробника, конкурента, громадськості чи їх об’єднань, спрямовані на скорочення попиту на певні товари з метою зменшення їх споживання або заміни іншими.

Чистий економічний добробут (ЧЕД) – показник скоригованого ВНП, отриманий вирахуванням з нього вартісної оцінки негативних факторів випуску й обліку не задекларованих і не ринкових доходів.

Нарахування – сума, що вилучається з найманих працівників за неправильні дії, порушення своїх зобов’язань або їх неякісне виконання.

Ритмічність виробництва – встановлений порядок робочого процесу в часі та просторі, що базується на безперервності та рівномірності виробництва, а також на дотриманні чітких пропорцій між

Закони розвитку людини економічної – внутрішньо необхідні, сталі й суттєві зв’язки між людиною – працівником (її рисами, потребами та інтересами) і людиною – власником (її

Ціна аукціону – ціна, що встановлюється у процесі продажу товару на аукціоні і водночас є найвищою на такому торзі.

Ясак (ясак) – податок, який платили неросійські народи Поволжя (з 15 століття) та Сибіру (з 17 століття), який був важливою статтею доходів бюджету царської Росії.

Заготівельно-складські витрати – витрати, пов’язані з заготівлею та зберіганням сировини і матеріалів. До них належать витрати на утримання управлінського апарату, вантажно-розвантажувальні роботи, складування сировини та

Платіжний оборот – частина грошового обороту підприємств, фірм, компаній, що відображає рух грошей як засобу платежу, погашення зобов’язань. Основна частина П. о. – платежі постачальникам

Дослідження експлораторне в маркетингу – вид досліджень, завданням яких є пошук нових та перспективних ідей і гіпотез, а також реальної оцінки ситуації на ринку. Засоби

Зустрічні векселі (встречные вексели) – векселі, за якими дві особи виступають стосовно одна одної як кредитори та позичальники. З. в. видаються двома особами одна одній

Індекс вартості життя – показник, що характеризує динаміку цін на товари і послуги споживчого призначення. Визначається за формулою де g1 – кількість товарів чи послуг

Вибуття основних фондів – припинення використання основних фондів, яке супроводжується виключенням їх зі складу діючих. В. о. ф. відбувається з таких причин: фізичне зношення, старіння,

Розміщення страхувань – метод страхування через брокерів великих і небезпечних видів ризику в декількох страхувальників.

Ринок інформаційний – сукупність економічних відносин між суб’єктами господарювання, окремими індивідами у сфері обміну з приводу збирання, обробки, систематизації інформації та її купівлі-продажу згідно з

Операції банків фондові – операції банків з цінними паперами, які здійснюються з метою привласнення прибутків. До них належать кредитування під заставу цінних паперів, купівля банком

Економічна ефективність зовнішньоекономічних зв’язків – співвідношення між отриманими результатами та витратами у процесі зовнішньоекономічної діяльності. Конкретними показниками Е. е. з. з. є зовнішньоторговельний ефект, науково-технічний

Page 5 of 4112345678910...203040...Last »