Імпортна вартість товару – вартість у цінах, зазначених у рахунку – фактурі іноземного постачальника, до якої зараховують витрати на доставку товару з-за кордону та інші

Ресурси комерційних банків – це сукупність грошових коштів, які формуються у процесі виконання банками пасивних операцій і використовуються для здійснення активних операцій. Вони складаються з

Рентабельність інвестицій – показник прибутковості інвестиційної діяльності підприємства, компанії, який обчислюють як частку від ділення суми чистого прибутку на суму інвестицій.

Оверсолд (англ. Oversold – надлишковий продаж) – різке зниження цін на певний товар на ринку внаслідок значного збільшення його надходжень на ринок, зниження цін до

Вантажні потоки – кількість вантажів, які перевозять певним видом транспорту за певний час, переважно за рік.

Час позаробочий – час, який працівник витрачає на нетрудову діяльність. Він охоплює: домашню працю, догляд за дітьми та їх виховання, задоволення побутових і фізіологічних потреб,

Ігровий бізнес – бізнес, ігрова індустрія, спрямовані на отримання максимальних прибутків від організації азартних ігор.

Золоте покриття – співвідношення золотого запасу країни і кількості грошей, які перебувають в обігу.

Середні витрати – витрати, зважені за обсягами виробництва (витрати на одиницю продукції, що випускається). Розрізняють С. в. загальні, що дорівнюють частці від ділення повних витрат

Додаткові витрати обігу – витрати, пов’язані з продовженням процесу виробництва у сфері обігу, тобто витрати на доставку, доробку, фасування товару, його перевезення та ін.

Народне господарство – сукупність взаємопов’язаних суспільним поділом праці сфер і галузей економіки певної країни, які у процесі свого розвитку формують систему суспільного відтворення. Термін “Н.

Капіталомісткий науково-технічний прогрес – напрям удосконалення техніки, технології виробництва та НДДКР, за якого обсяги створеного продукту зростають за значного збільшення капіталовкладень.

Торгові договори й угоди – вид міжнародних договорів й угод, які регулюють торговельно-економічні відносини між державами. Т. д. й у. формують договірно-правову основу міжнародних торговельно-економічних

Ремітування – спосіб погашення заборгованості в іноземній валюті. Полягає в тому, що боржник купує за національну валюту іноземну на національному валютному ринку і пересилає її

Адвокат-канали (адвокат-каналы) – представники розподільчих товаропровідних каналів, торгові представники підприємств, організацій, фірм, компаній, які мають зв’язки і вихід на представників цільової аудиторії споживачів, покупців.

Міжнародні фінансові центри – центри міжнародного ринку позичкових капіталів. Ними є Нью-Йорк, Лондон, Париж, Токіо, Франкфурт-на-Майні, Цюріх, Гонконг, Люксембург, Сінгапур, Бахрейн та ін. Характерним для

Договір на користь третьої особи – договір між двома сторонами, згідно з яким його виконання може вимагати як особа, що уклала договір, так і третя

Норма заміщення гранична – норма такого заміщення одного споживчого блага іншим, за якого зберігається однаковий рівень задоволення потреб споживачів.

Якість товару (послуги) – комплекс характеристик продукту праці, які визначають його корисність (передусім для споживачів). Якщо йдеться про корисність не товару, а продукту (у разі

Реформізм в економіці – напрям західної дрібнобуржуазної концепції та практики, згідно з яким методами реформ у сфері розподілу у межах капіталістичного ладу можна швидко усунути

Капітал тіньовий – сума основних та оборотних коштів, що використовуються в “тіньовій” економіці.

Державний кредит (государственный кредит) – кредитні відносини, в яких однією із сторін виступає держава. Здійснюється у формі позик, шляхом випуску зобов’язань державної скарбниці, залучення вкладів

Мерітократія – соціальна структура суспільства, яка базується на особистих заслугах, тобто видах економічної діяльності (професіях) і якості виконуваних робіт. Така структура певною мірою існувала у

Середній показник зберігання вкладів – показник стабільності зберігання вкладів, що визначається як частка від ділення кількості днів на рік на показник обертання вкладів.

Бони поштові – бони, які використовуються для оформлення поштових переказів. Видаються поштовим відділенням замість внесених сум, що дає право отримати їх у будь-якому поштовому відділенні.

Техніка управління – сукупність операцій і процедур управлінської праці, які виконуються на підставі чинних правил та інструкцій з використанням відповідних засобів.

Фінансові системи – сукупність економічних відносин, передусім відносин економічної власності, пов’язаних з утворенням, розподілом і використанням фондів грошових засобів (держави, установ і організацій) фінансовими установами

Реклама інформаційна – реклама, яка формує первинний попит споживачів на товари і послуги та інформує їх про існування товару, його властивості.

Бізнес підприємницький (бизнес предпринимательский) – бізнес, об’єктом діяльності якого може бути виробництво продукції, надання послуг, торгівля, комерційно-посередницька діяльність. Все те, що може задовольнити потреби споживачів

Емісійний прибуток – прибуток від розміщення цінних паперів, отримуваний банками та іншими фінансово-кредитними установами (які займаються посередницькою діяльністю щодо реалізації цінних паперів), є різницею між

Флюктуація, флуктуація – 1) коливання обмінного курсу; 2) багатократна зміна значення певної величини, амплітуда її коливань.

Сиджвік (Sidgwick) Генрі (1836-1900) – англійський філософ й економіст. До філософії, етики й політекономії С. підходив з позицій утилітаризму. У праці “Методи етики” (1874) він

Кореспондуючі відносини (зв’язки) – взаємозв’язки, які виникають між рахунками під час відображення господарських операцій (їх змісту). На практиці використовують прості й складні К. в.(з.). Прості

Транспортна політика – комплекс заходів державного регулювання транспортної системи країни з метою повного забезпечення інших галузей народного господарства та населення перевезеннями та інтеграції цієї системи

Демографічна криза в Україні – різке зниження народжуваності населення за значного переважання рівня смертності внаслідок погіршення репродуктивного здоров’я населення дітородного віку, поширення соціальних хвороб, міграції

Стоп-доручення – доручення брокеру купувати або продавати на ринку товар, цінні папери, якщо ринкова ціна (курс) досягнуть певного рівня.

Витрати позареалізаційні – витрати підприємства, компанії, безпосередньо не пов’язані з виробництвом і збутом основної продукції.

Номер ідентифікаційний платника податків – реєстраційний номер юридичних і фізичних осіб, який присвоюється державним податковим органом і зазначається в усіх видах платіжних документів, декларацій та

Виробник – підприємство, фірма, компанія, організація або установа, а також окремий підприємець (фізична особа), які виробляють товари, надають послуги або виконують роботи для споживачів та

Лібералізація у зовнішньоторговій політиці – поступова відміна встановлених західними державами кількісних обмежень у зовнішній торгівлі. Широке використання демпінгу під час кризи 1929-1933 рр. знизило ефективність

“Білі комірці”- службовці, чиновники, працівники апарату управління фірм (менеджери), інженерно-технічні працівники, працівники розумової праці, які входять до складу т. зв. невиробничого персоналу підприємств, організацій, фірм.

Сукупна пропозиція – маса виготовлених товарів, які є на ринку або можуть бути доставлені на нього. С. п. – запаси товарів, що відповідають попитові, а

Нові індустріальні країни – країни, різні за своїми національними та історичними ознаками, для яких характерні стрімкий розвиток, сталі й високі темпи зростання економіки, успіхи в

Кредитна інфляція – знецінення грошей внаслідок економічно необгрунтованого зростання не – забезпечених кредитних ресурсів. В Україні, зокрема, банки необгрунтованим розширенням обсягів кредитування збільшували кількість засобів

Метод вилучень та ін’єкцій – визначення рівноважного чистого національного продукту через з’ясування його обсягу, за якого розміри вилучень (відплив капіталу, його амортизація) дорівнюють розмірам ін’єкцій

Нерозподілений прибуток – сума прибутку, реінвестована у підприємство та виплачена як дивіденди.

Актуарні розрахунки – система математичних і статистичних розрахунків, у процесі яких встановлюються статистичні закономірності, що використовуються для налагодження ділових стосунків між страхувальником і страхівником. Зокрема,

Метод економічного експерименту – комплексне дослідження певної сукупності економічних явищ та процесів і оснований на ньому науковий дослід – моделювання в штучних або природних умовах,

Ретрективність – можливість викупу цінних паперів їх тримачем на заздалегідь узгоджених умовах з попереднім повідомленням.

Злиття (слияние) – об’єднання (здебільшого добровільне) майна і діяльності кількох компаній або поглинання однією з них інших. Капітал нової компанії дорівнює сумі капіталів усіх компаній,

Комісійна торгівля – форма торгівлі, за якої торговельні організації або підприємства беруть на себе посередницьку функцію продажу товарів або майна та інших цінностей за відповідну

Норма прибутку – відношення додаткової вартості до всього авансованого капіталу (до суми постійного і змінного капіталу), виражене у відсотках. Н. п. показує рівень прибутковості підприємства,

Статистична звітність (статистическая отчетность) – форма статистичного спостереження, за якою статистичні органи у визначені строки одержують від підприємств, установ і організацій потрібні їм статистичні дані

Стратегія банку – обгрунтування довготермінової стратегічної мети та похідних від неї цілей і завдань банківської діяльності, створення на цій основі програми дій, а також мобілізація

Автономні капіталовкладення – частина загальних капіталовкладень, здебільшого державних, яка визначається не мікроекономічними факторами (отриманням прибутку), а макроекономічними (прагненням стабілізувати економічний розвиток певних галузей тощо).

Європейські співтовариства – регіональні об’єднання західноєвропейських країн: Європейське об’єднання вугілля і сталі (ЄОВС), Європейське співтовариство з атомної енергії (Євратом) та ЄС, які формують основу розвитку

Реклама інституціональна – тип реклами, спрямований на поліпшення репутації фірми, безпосередньо не пов’язаний з рекламою конкретних товарів. Р. і. передусім передбачає обговорення стабільності, надійності та

Кризи економічні в Україні – розлад економічної системи країни, руйнівна форма вирішення її суперечностей. К. е. в У. почалися пізніше, ніж у більшості країн Заходу,

Стимулятивна функція податків – здатність податкової системи і податкової політики держави позитивно впливати на економічне зростання, розвиток науки, підприємницьку діяльність тощо. Реалізація С. ф. п.

Оперативне планування (оперативное планирование) – поточне виробничо-фінансове й виконавче планування на короткий час, яке зорієнтоване на доповнення, деталізацію, внесення коректив у намічені попередньо плани та

Адміністрування – управлінська діяльність керівників і органів управління, яка здійснюється здебільшого через накази, розпорядження. Властиве командно-адміністративній системі.

Закономірності міжнародного руху капіталів – довготривалі об’єктивні тенденції у процесі експорту та імпорту капіталів за умов глобалізації економіки. До таких закономірностей належать: 1) прискорене зростання

Заборгованість прострочена – своєчасно не сплачені підприємствами, компаніями, організаціями та установами платежі постачальникам та підрядникам, кредитним установам, фінансовим органам, працівникам, вищестоящим організаціям та ін.

Додатковий прибуток – прибуток, отриманий підприємством понад середньогалузевий рівень за рахунок зниження індивідуальних витрат виробництва. Джерелом Д. п. є більш висока ефективність використання виробничих факторів.

Мультиплікатор банківський – кількісна оцінка впливу змін у банківських депозитах на грошову масу та обсяги кредитування через механізм мультиплікації. Такий механізм діє в умовах дворівневої

Захист іноземних капіталовкладень – сукупність економічних, правових, адміністративних та організаційних заходів для захисту інтересів іноземних інвесторів. Передбачає передусім право власності на вкладений капітал і одержувану

Регулювання емісії цінних паперів – комплекс заходів центральних і місцевих органів влади щодо продажу цінних паперів та їх обігу на вторинному ринку (фондових біржах), позабіржовому

Презентація (презентация) – офіційне представлення колу запрошених осіб новоствореного підприємства, фірми, проекту, продукції, товару тощо.

Ревальвація валюти (лат. revalvo – підвищення) – підвищення курсу національної або міжнародної валюти щодо валют інших країн або міжнародних валютно-грошових одиниць з метою стабілізації національної

Маркетинг зовнішній (маркетинг внешний) – діяльність, що стосується аналізу і розробки концепції і програм залучення зовнішніх чинників – виробництво товарів і надання послуг, встановлення оптимальних

Кооперативні Банки (кооперативные банки) – спеціальні кредитно-фінансові установи, що утворюються товаро­виробниками на дольових засадах для задоволення взаємних потреб у кредитах та інших банківських послугах. За

Закон зростання управлінських витрат – внутрішньо необхідні, сталі та суттєві зв’язки між збільшенням чисельності управлінського апарату та ефективності їх праці за умов інтенсивного виробництва на

Аксесуари невіддільні – предмети тривалого користування, фізично пов’язані з об’єктом нерухомого майна, що є предметом застави.

Оборотні кошти (оборотные средства) – сукупність грошових коштів, авансованих підприємствами для формування оборотних виробничих фондів і фондів обігу, що забезпечують безперервний процес виробничо-господарської діяльності. До

Підприємство віртуальне – найновіший вид міжорганізаційного кооперованого гнучкого підприємства, яке тимчасово об’єднує певну кількість юридичних і фізичних осіб і завдяки високій раціоналізації системи виробництва та

Стратегічне управління в банках – раціональний вибір найважливіших стратегічних напрямів розвитку банків та цілеспрямований вплив власників і менеджерів банківських інститутів на задоволення потреб й інтересів

Житлове господарство – сфера економіки, частина господарства країни, яка забезпечує утримання та функціонування в належному стані житлового фонду (сукупності житлових і допоміжних приміщень).

Заявлення претензії – офіційна заява фізичної або юридичної особи про порушення її прав, невиконання взятих зобов’язань, яку подають до суду або на ім’я сторони, що

Стандарт міжнародний – еталон якісної характеристики товарів, що застосовується у взаємній торгівлі країн світу і розробляється міжнародною організацією із стандартизації. Так, С. м. серії 9000

Закриті торги (закрытые торги) – торги, на яких відбувається продаж – купівля товару на конкурентних засадах, для вузького (заздалегідь визначеного) кола покупців або без участі

Вік устаткування – характеристика фізичного і морального зношування устаткування залежно від року випуску або встановлення. Розрізняють фізичний В. у., який обчислюється з часу придбання або

Внутрішня державна позика (внутренний государственный заем) – боргове зобов’язання держави щодо облігацій, випущених на внутрішній ринок.

Ринок робочої сили – система економічних відносин між найманими працівниками (зайнятими і безробітними), підприємцями, державою (опосередковано) та біржами робочої сили (праці) (державними і приватними) з

Експорт невидимий – експорт послуг і фінансових ресурсів, які зараховуються до балансу міжнародних розрахунків країни. Складається з вартості доставки товарів, банківських послуг, страхового доходу, ренти,

Логістична система – сукупність логістичних елементів, підсистем і зв’язків між ними, внаслідок яких виникають нові інтегративні якості та функції і забезпечується оптимізація матеріальних і нематеріальних

Договірна ціна (договорная цена) – встановлюється за угодою між виробником (продавцем) та споживачем (покупцем) продукції.

Міжнародна торгівля послугами – система міжнародних товарно-грошових відносин між суб’єктами різних країн з приводу купівлі-продажу різних видів послуг. За темпами зростання світова торгівля послугами випереджує

Преміальні системи заробітної плати – форма оплати робочої сили і механізм матеріального стимулювання працівників за високі (кількісні і якісні) результати роботи. П. е. з. п.

Інновації базисні – значні капітало – та наукомісткі нововведення у розвиток основної продуктивної сили (людини), техніки, технології, науки, інформатики, предметів праці та використовуваних людьми сил

Торговельні бар’єри – створювані державними органами економічні, правові та адміністративні штучні обмеження вільного обміну товарами і послугами між країнами. Такі бар’єри існують у формі тарифів,

Європейська валютна система (европейская валютная система) – організаційно-економічні відносини між країнами ЄС у валютній сфері, спрямовані на стимулювання інтеграційних процесів, зменшення коливань курсів національних валют

Європейський соціальний фонд – фонд ЄС, що бере участь у створенні нових робочих місць, зменшенні безробіття та ін. Створений 1959, в 1971 відбулася його реформа,

Кредитна політика – комплекс методів і засобів у сфері кредитних відносин, які здійснюють центральний банк і держава з метою антициклічного регулювання і пристосування ринку позичкових

Універмаг – підприємство роздрібної торгівлі з торговою площею не менше 3500 м2 (в Україні – не менше 1000 м2), яке пропонує широкий асортимент товарів, об’єднаних

Банківська комісія – грошові суми, що списуються з рахунків клієнтів як плата за обслуговування рахунку або за надання спеціальних послуг. Б. к. береться також за

Витрати капіталу альтернативні – вмінені витрати у формі недоотриманого прибутку, який міг бути отриманий у разі використання капіталу підприємства, фірми або компанії альтернативним методом і

Ринок продавця – ринок, на якому попит перевищує пропозицію, а продавці пропонують споживачам свої умови, що призводить до зростання цін на товари і послуги. Конкуренція

Ціна виробника – (продавця) – один з різновидів цін у ринковій економіці. Кількісно Ц. в. виступає як сума витрат виробництва (собівартості) продукції та розумного прибутку.

ФРА (РКА) – контракт між банком і фірмою, що гарантує постійну відсоткову ставку щодо певної суми протягом визначеного періоду.

Менеджмент кадровий (персоналу) – цілеспрямований, активний вплив управляючих (кадрових менеджерів) підприємства (фірми, компанії) на підвищення виробничої й творчої активності працівників та розробку перспективної і поточної

Експорт капіталу (экспорт капитала) – вивіз капіталу за кордон, який здійснюється в грошовій або товарній формі з метою отримання прибутку, зміцнення економічних та політичних позицій.

Коефіцієнт енергоозброєності – показник, який характеризує кількість механічної та електричної енергії, що припадає в середньому на одного працівника.

Торги негласні (аукціон приватний) – форма аукціонних торгів, яка не передбачає публікації інформації про умови конкурсних заявок учасників, використовується для організації міжнародних тендерів, а також

Компрадор – місцевий торговець, посередник між іноземним капіталом та національним ринком, на який намагається проникнути цей капітал.

Критерії класифікації соціально-економічної безпеки країни – найважливіші кількісно-якісні ознаки, на підставі яких оцінюють і класифікують сукупність факторів, що загрожують суверенітету країни або декількох країн в

Недержавні капітальні вкладення – вкладення в основні фонди, що фінансуються за рахунок коштів інвесторів із недержавними формами власності. До таких вкладень відносять прибуток, амортизаційні відрахування,

Біржова торгівля (биржевая торговля) – організація торгівлі товарами, цінними паперами, нерухомістю на біржах або з участю біржі як посередника.

Патентний збір – платежі до бюджету підприємств і громадян, які мають доходи від занять промислом з використанням патенту на цей вид промислу.

Акредитив резервний (акредитив “стенд-бай”) – зобов’язання банку-емітента перед організацією – експортером здійснювати оплату в межах зазначеної в акредитиві суми у разі невиконання імпортером своїх зобов’язань

Факторинг конфіденційний – факторинг, що обмежується обліком фактур, рахунків клієнтів до своїх боржників і отриманням кредиту за рахунок майбутньої оплати боргу боржником.

Оцінка якості активів комерційного банку – методи визначення якісної структури активів з урахуванням їх ризикованості. О. я. а. к. б. характеризується передусім співвідношенням продуктивних (операцій

Маркетингова програма (маркетинговая программа) – система взаємопов’язаних заходів, що визначають дію підприємства-виробника на певний час з усіх питань маркетингової діяльності. М. п. є єднальною ланкою

Обмін безвалютний (обмен безвалютный) – міжнародний обмін товарами й послугами без залучення іноземної валюти.

Паритет реальних відсоткових ставок – концепція, згідно з якою реальна відсоткова ставка, що очікується по безризикових позичках, буде однаковою в будь-якій країні світу.

Контракт облігаційний – додатковий документ, виданий покупцю облігацій, який визначає його права та обов’язки.

Валовий суспільний продукт – вартість створених у суспільстві матеріальних благ, які використовують на задоволення матеріальних потреб населення (за винятком проміжного продукту). В СРСР В. с.

Структура ринку – комплекс внутрішніх, істотних і стабільних зв’язків та відносин між окремими ринками у межах національної економіки (внутрішнього ринку), світового господарства та його окремих

Конфірмаційний дім – торговий дім, який виступає посередником між місцевими продавцями та іноземними покупцями.

Індекс цін – відносний економічний показник, який характеризує зміну сукупного (середнього) рівня цін. Використовуються індекси оптових, роздрібних, закупівельних, експортних, імпортних цін. В основі І. ц.

Рівень глобалізації – узагальнений критерій, який характеризує масштаби залучення окремих країн у глобальну економіку залежно від таких основних показників: 1) рівень економічної інтеграції (визначається обсягом

Світові ринки машин та обладнання – сукупність господарських відносин між суб’єктами світового господарства з приводу продажу, обслуговування, оренди машин та обладнання. С. р. м. та

Хоутрі (Hawtrey) Ральф Джордж (1879-1975) – англійський економіст, представник кембриджської школи політичної економії. Послідовник А. Маршалла. Одночасно із Дж. М. Кейнсом і дещо інакше ніж

Ціна рівноваги доходу і витрат – ціна, за якої виробник товару отримує максимальний прибуток, оскільки із зростанням ціни знижується попит, а отже, обсяг продажу і

Лінія експансії – лінія на графіку, яка відображає комбінацію витрат на виробництво різних обсягів товарів за існуючих цін.

Курс акції – 1) ціна, за якою акцію продають на ринку, або відношення ринкової ціни акції до її номінальної вартості; 2) домінуюча ринкова ціна одиниці

Евристика (эвристика) – метод аналізу економічних явищ, процесів, прийняття рішень. Грунтується на інтуїції, аналогіях, досвіді, винахідливості, тобто на особливій властивості людського мозку і здатності людини

Момент переходу – фіксація експорту та імпорту товарів у момент перетину кордону, а також передання майна з рук в руки.

Ейкерлоф Джордж А. (США) – лауреат Нобелівської премії з економіки (2001) за внесок у розробку теорії ринків з асиметричною інформацією. Попередня модель економіки грунтувалася на

Оплата товару (послуг, робіт) – оплата покупцем переданих йому продавцем товарів, наданих послуг, виконаних робіт, що здійснюється відповідно до угоди купівлі – продажу. В ній

Збутова знижка (сбытовая скидка) – знижка з оптової ціни, що надається підприємством – виробником продукції організації, яка здійснила її збут. За виконання функції збуту, надання

Проспект емісії цінних паперів – документ, зареєстрований у державних органах (в Україні – в Державній комісії з цінних паперів і фондового ринку), що містить основну

Вилучення майна (изъятие имущества) – примусове вилучення майна у його власника (фізичної або юридичної особи) на підставі рішення суду чи арбітражу про стягнення цього майна.

Валютне регулювання – комплекс засобів держави та міжнародних фінансово-кредитних організацій, що використовуються для проведення міжнародних розрахунків і порядку виконання угод з валютою та валютними цінностями

Сальдування – 1) остаточна сплата за рахунком; 2) підведення підсумків дебету і кредиту за рахунком.

Калькуляція собівартості – обчислення у грошовій формі витрат на виробництво і реалізацію продукції, робіт, послуг. До основних калькуляційних витрат належать: куплені сировина і матеріали, комплектуючі

Резерви капітальні – резерви акціонерного підприємства, які не підлягають розподілу між акціонерами.

Акція дешева – проста акція, яку випускають для керівників компанії за нижчими цінами до проведення публічного розпродажу акцій.

Штрихове кодування товару (штриховое кодирование товара) – нанесення штрихових міток на товар, які утворюють штриховий код; по ньому можна встановити вид товару, його належність до

Заборгованість незабезпечена – перевищення кредиторської заборгованості підприємства, компанії за позиками над її забезпеченням у вигляді власних коштів та ліквідних активів.

Маркетинг ціновий – вид маркетингу, який передбачає раціональне управління ціною продукції або послуги з метою їх максимальної реалізації та отримання прибутків.

Концепція підприємництва кейнсіанська – спосіб дослідження Дж. Кейнсом сутності, механізму та рушійних сил підприємництва, а також комплекс ідей, положень, що випливають з цього способу. Дж.

Антиінфляційна політика – комплекс взаємопов’язаних напрямів, засобів і важелів держави й центрального банку країни з метою запобігання високим темпам інфляції та управління нею на незагрозливому

Нееластичний попит (неэластичный спрос) – попит, що має тенденцію залишатись незмінним, незважаючи на зміни кон’юнктури цін.

Диктат – примусове нав’язування економічному суб’єкту певного способу дій, яке виражається в укладанні нерівноправного договору.

Маркетингу функції – основні завдання, виконувані маркетологами, пов’язані з вивченням попиту, розробкою конструкцій та технологій виробництва товарів, доставки їх покупцям та наступного обслуговування, Найповніше вони

Цехові витрати – непрямі витрати, які не можуть бути безпосередньо віднесені на собівартість продукції (включаються в неї опосередковано). До таких витрат належать: заробітна плата штату

Форвардне покриття – термінова угода, за допомогою якої покупець або продавець валюти страхує себе від непередбаченої зміни валютного курсу.

Сегментація ринку (сегментация рынка) – групування і поділ ринку на окремі частки (сегменти) за певними ознаками: географічними, демографічними, соціальними, професійними, етнографічними тощо.

Трейдер торгового залу, аторней – співробітник брокерської фірми, якому безпосередньо довірено виконувати замовлення на купівлю-продаж цінних паперів.

Баланс грошових доходів і видатків – частина загального балансу народного господарства держави. Він відображає процеси утворення грошових доходів населення та їх використання за певний період

Валютні обмеження – сукупність нормативних правил, встановлених у законодавчому та адміністративному порядку з метою обмеження операцій з національною та іноземною валютами, золотом, цінними паперами та

Темпи зростання – відношення значення економічного показника в певний час до його вихідного значення, взятого за базу відрахунку, що вимірюється у відносних величинах у відсотках.

Розпорядність – умовна назва командно-адміністративних методів керівництва, що грунтуються на наказах, розпорядженнях керівників.

Величина – кількісно-якісна характеристика розмірів, явищ, процесів, ознак, властивостей, показників у їх співвідношенні, взаємозв’язку, міри змінюваності. Розрізняють В. абсолютні (відображають абсолютні розміри явищ і процесів

Заміщення імпорту – політика заміщення імпортних товарів національними для захисту внутрішнього ринку та збереження валюти.

Нормативний термін служби основних фондів – період, упродовж якого машини, устаткування, механізми, споруди та інші об’єкти основних засобів зберігають здатність до використання, а їхня вартість

Інтеграція валютна – цілеспрямований процес поступового зближення та об’єднання валютної політики і валютних відносин країн – учасниць в єдину валютну систему в межах регіональних економічних

Паушальний платіж – зафіксована в угодах сума ліцензійної винагороди, що встановлюється на основі оцінок очікуваного економічного ефекту і прибутків ліцензіата (покупця ліцензії) на підставі використання

Міжнародні монополії (международые монополии) – союзи великих промислових, торгових, транспортних кампаній або банків різних країн світу чи окремі великі кампанії, що контролюють виробничі ті інші

Шифр рахунків (шифр счетов) – 1. Присвоєний, уніфікований, власний код рахунків бухгалтерського обліку, банківської системи. 2. Номер, що його визначено планом рахунків бухгалтерського обліку для

Індекси динаміки – сукупність індексів, які використовують для вимірювання ступеня інтенсивності розвитку економічних явищ і процесів у часі. До них належать: індекси обсягів виробництва, продуктивності

Гарантування експортних кредитів – надання гарантій комерційними банками та іншими спеціалізованими компаніями для покриття кредитних ризиків з метою страхування від збитків у разі порушення контрагентом

Управління попитом (управление спросом) – використання методів податкової і грошово-кредитної політики для збільшення або зменшення обсягів попиту.

Підприємство концесійне – підприємство, яке організовується на підставі договору про передання в експлуатацію державних підприємств, об’єктів економічної та соціальної інфраструктури та природних багатств іноземним фірмам,

Зони фінансових ризиків – групування фінансових ризиків за рівнем можливих фінансових втрат. Основними З. ф. р. є зона допустимого ризику, зона критичного ризику і зона

“Дельта-нейтральна позиція” – позиція продавця опціону, застрахована відповідно до коефіцієнта “дельта”.

Топікс – спеціальний індекс цін фондів на токійській фондовій біржі, розраховується для опціонів і ф’ючерсів.

Комітет антимонопольний – колегіальний керівний орган, який здійснює державну політику щодо обмеження монополістичної діяльності та розвитку конкуренції всередині країни.

Інтенсифікація сільського господарства – зростання продуктивності праці у сільськогосподарському виробництві внаслідок ефективнішого використання оброблюваних земель та інших ресурсів на основі впровадження нової техніки й технології,

Знижки при сплаті подохідного податку – комплекс знижок та відрахувань при сплаті податків одинокими особами та сім’ями. На початку 90-х XX ст. такі знижки в

Страхування акціонерне – страхування, за якого страховиками є акціонерні товариства, які формують свій статутний фонд шляхом емісії та реалізації цінних паперів, передусім акцій.

Імітаційна модель (имитационная модель) – числова економіко-математична модель досліджуваної системи, призначена для використання у процесі машинної імітації.

Бюджетний рахунок – банківський рахунок, відкритий підприємством, організацією, установою для використання коштів, виділених з державного бюджету.

Техніко-економічне обгрунтування (технико-экономическое обоснование) – розрахунки на основі аналізу та оцінки економічної доцільності, що виконується для здійснення запропонованого проекту будівництва, спорудження підприємств, модернізації і реконструкції

Нетоварні платежі (нетоварные платежи) – платежі по перерахуванню податку на добавлену вартість та інших платежів до бюджету, внески на соціальне страхування і пенсійне забезпечення, перекази

Крива дохідності позитивна – непряма лінія, що відображає вищі відсоткові ставки на триваліший період порівняно з нетривалим.

Подвійна бухгалтерія (двойная бухгалтерия) – метод ведення бухгалтерського обліку, коли на кожну господарську, фінансову операцію робиться подвійний запис.

Емісія кредитна – створення депозитними фінансово-кредитними установами на основі зростання власних резервів нових кредитних та пов’язаних з ними депозитних зобов’язань на величину, що перевищує зростання

Ефект снобізму – споживання, зумовлене прагненням окремих осіб або груп людей вирізнитися серед інших.

Федеральні фонди – назва засобів ринку міжбанківських депозитів США на рахунках комерційних банків, у федеральних резервних банках.

Конкуренція внутрігалузева – боротьба між товаровиробниками в одній галузі виробництва за зниження витрат виробництва, цін, поліпшення якості продукції, розширення ринків збуту тощо з метою привласнення

Система продуктивних сил – сукупність підсистем, елементів і компонентів продуктивних сил, що формуються і розвиваються за взаємодії людини з природою, поступове підпорядкування у процесі історичного

Маклер курсовий – біржовий маклер, який займається котируванням курсів цінних паперів або валюти.

Додаткова вартість (прибавочная стоимость) – частина чистого продукту, створена у процесі виробництва понад суму необхідного продукту з урахуванням і відшкодуванням затрат праці.

Автоматичний рахунок трансфертних послуг – комбінація чекового і ощадного рахунків у комерційному банку, згідно з якою автоматично кошти переказуються з ощадного рахунку на чековий за

Банк ощадний – фінансове підприємство, яке спеціалізується здебільшого на обслуговуванні населення через залучення грошових заощаджень громадян і надання кредитних, розрахункових та інших послуг. Виник наприкінці

Ціни, що забезпечують справедливу норму прибутку – ціни продукту, встановлені фірмою чи урядовою комісією (для природних монополій), які дозволяють виробникові отримувати нормальний прибуток; ціни, що

Внутрішнє фінансування – використання засобів з прибутку самого підприємства. Розрізняють активне /відкрите/ самофінансування, яке можливе тоді, коли балансовий прибуток залишається у розпорядженні підприємства, тобто збільшується

Ажіо-конто (ажио-конто) – рахунок в обліку грошових операцій, на якому відображаються прибутки й видатки.

Бонусна емісія – розповсюдження нових сертифікатів акцій між акціонерами компанії за рахунок накопичення прибутку на її резервних фондах. У цьому випадку акціонери отримують нові акції

Податки регресивні – податки, ставка яких зменшується із зростанням доходу, що оподатковується.

Теорія граничної корисності – теорія корисності “граничного” (останнього) екземпляра товару або послуги, які задовольняють найменш значущу, “граничну” (останню) потребу в них. Запроваджена у науковий обіг