Звичайні акції (обыкновенные акции) – акції, за якими дивіденди виплачуються з частини прибутку, що залишається після оплати твердого відсотку власникам привілейованих акцій, тобто у вигляді

Спостереження не суцільне – обстеження частини відібраних за певним правилом одиниць статистичної сукупності з метою отримання її узагальнених характеристик. Залежно від методу формування сукупності, що

Позика протермінована – позика, вчасно не повернена банкові через фінансові ускладнення позичальника.

Бонд (бонд) – 1. Облігація з фіксованим прибутком, за якою її емітент зобов’язується сплатити у певний строк зазначену суму або сплачувати за певний строк фіксований

Ліквідність ринку – місткість ринку та його здатність амортизувати раптові зміни в коливаннях попиту і пропозиції без значного підвищення або зниження цін залученням нових учасників

Класична теорія зайнятості – сукупність ідей, положень, сформульованих засновниками політичної економії стосовно причин безробіття в умовах вільної ринкової економіки. Головні ідеї класичної теорії зайнятості: 1)

Школи стратегічного управління банком – основні напрями у сфері обгрунтування теорії і практики стратегічного менеджменту. До таких шкіл належать: 1. Пропонування – автори якої намагаються

Екстраординарний прибуток (збиток) – прибуток (збиток), який виникає доволі рідко й є незвичним для господарської діяльності підприємства. Екстраординарний прибуток – прибуток від благодійності на користь

Оборот внутрішній – річний оборот матеріальних ресурсів і грошових коштів усередині підприємства, фірми, компанії у грошовій формі.

Юридична адреса (юридический адрес) – офіційно визначена (зареєстрована) у встановленому порядку адреса організацій, підприємств, установ.

Матеріалозберігаючі технології (материалосберигающие технологии) – технологічні процеси, що дають змогу зменшувати витрати матеріалів, знижувати матеріалоємність праці.

Відтворення основних фондів – заміщення фізичного вибуття основних фондів, їх приріст в натурально-речовій і вартісній формі. Знос основних фондів відображається в амортизаційних відрахуваннях і заміщується

Соціально-економічні функції держави – основні види соціально-економічної діяльності держави, що передбачають її вплив на певні об’єкти і процеси з метою подолання найважливіших недоліків ринкової економіки

Економічна діагностика підприємства – аналіз і оцінка економічних показників роботи підприємства на підставі вивчення окремих результатів, відсутності повної інформації з метою виявлення резервів та з’ясування

Теорії та концепції фінансів – сукупність концепцій, ідей різних напрямів, шкіл і течій економічної науки про доходи і витрати держави (а отже, фінансової системи країни).

Нагромадження реклами – проблема наявності надто великої кількості рекламних оголошень в полі зору споживача, що унеможливлює опрацювання і запам’ятовування рекламних повідомлень.

Система часткового резерву у банківській справі – обов’язкові відрахування частини залучених комерційними банками коштів та їх розміщення на спеціальних резервних рахунках центральних банків для гарантування

Нижчий товар – товар, попит і споживання на який зменшуються із зростанням його кількості, а також із збільшенням споживчих витрат, і зміщуються до товарів вищої

Теорії та концепції порівняльних економічних систем – сукупність концепцій про спільні ознаки та відмінності різних економічних систем, або “економічна компаративістика” і певна сукупність методологічних засад

Бакетинг – незаконна діяльність брокерів, що полягає у навмисному невиконанні наказів клієнтів та використанні їх гарантійного внеску при укладанні ф’ючерсних угод.

Перевезення зустрічні – перевезення вантажів, товарів одного й того самого виду в зустрічних напрямках. П. з. є нераціональними; широко практикувалися в СРСР.

Власність приватна – власність, отримана в процесі привласнення окремою особою, максимум – сім’єю, різних об’єктів у всіх сферах суспільного відтворення. Розрізняють В. п., засновану на

Виконання бюджету – процес формування доходів та здійснення видатків відповідно до закону про бюджет.

Кооперативна торгівля – форма торгівлі, яка базується на кооперативній власності і проводиться здебільшого у сільській місцевості та селищах міського типу і в невеликих містах. Купівля-продаж

Регулювання розподілу доходів – сукупність економічних, правових та адміністративних форм і засобів впливу держави та наддержавних органів на розподіл (в т. ч. перерозподіл) доходів між

Кореспонденція рахунків – метод ведення бухгалтерського обліку, згідно з яким кожна бухгалтерська операція відображається тією самою величиною водночас у дебеті одного рахунку та кредиті іншого,

Маркетинг протидійний – вид маркетингу, спрямований на обмеження ірраціонального (шкідливого для здоров’я людини) попиту, яким, зокрема, є попит на тютюнові вироби, алкогольні напої.

Різні банківські нарахування – банківські нарахування за надання різноманітних послуг клієнту, зокрема, здійснення розрахунків, надання чеків, погашення векселів та ін.

Маркетинг пробний – вид маркетингу, зорієнтований на реалізацію товарів в одному або декількох відібраних регіонах, в процесі якої (реалізації) ведеться комплексне спостереження за збутом товарів,

Агентство (агентство) – 1. Організація, що виконує певні доручення юридичних і фізичних осіб. 2. Назва основної, як правило, великої, відомої організації чи установи, що представляє

Первіснообщинний суспільний спосіб виробництва – перший в історії людства суспільний спосіб виробництва, для якого характерна ручна обов’язкова праця, суспільна (общинна) власність на засоби виробництва і

Фінанси державні – система відносин економічної власності між державою (її різними ланками), з одного боку, та суб’єктами господарювання, домогосподарствами – з іншого, з приводу привласнення

Акція вінкульована – іменна акція, що передається іншій особі з дозволу акціонерного товариства, яке її випустило. Випускаються ці акції, щоб з’ясувати, хто є акціонером, і

Стабільність грошового обігу – стан грошового обігу, який характеризується стабільністю всіх видів цін і тарифів, задоволенням платоспроможного попиту на товари і послуги упродовж середньо –

Економіка торгівлі – сукупність економічних відносин, які об’єктивно формуються і розвиваються в процесі підготовки до реалізації товарів та послуг і визначають ефективність праці, використання різних

Коефіцієнт акселерації – відношення приросту інвестицій до зумовленого ним приросту доходу або обсягів готової продукції тощо.

Редукція праці (від лат. reductio – повернення) – процес зведення складної праці до простої. Складна праця виступає як помножена проста, праця. За один і той

Кене (Quesnay) Франсуа (1694 – 1774) – французький економіст, засновник течії фізіократизму. За основною професією – лікар, автор низки наукових праць з медицини. Науково обгрунтував

Оборот безготівковий (оборот безналичный) – платежі, що здійснюються шляхом перерахування на рахунки у кредитних установах і зарахування зустрічних вимог між підприємствами, а також між підприємствами

Захист від недобросовісної реклами – комплекс державних заходів, які визначають порядок розгляду справ за фактами порушення принципів добросовісної конкуренції та прав споживачів на достовірну інформацію

Структура галузева – поділ народного господарства на окремі комплексні галузі (важка, легка промисловість) і галузі (харчова, швейна та ін.).

Трудовий колектив (трудовой коллектив) – сукупність працівників підприємства, компанії, організації, об’єднаних загальною метою досягнення певних кінцевих результатів своєї суспільної діяльності.

Ліцензійний платіж – плата власнику інтелектуальної власності за право її використання з комерційною метою.

Апорт (апорт) – майно, яке надходить акціонерному товариству у вигляді оплати за акції. Може бути представлений у вигляді товарів, будівель, які оцінюються і прирівнюються до

Економічні методи управління – система форм і методів впливу на діяльність суб’єктів підприємницької діяльності, інтереси окремої людини і трудових колективів для створення умов, які спонукають

Дискримінація на ринку праці – небажання підприємця приймати на роботу представників певної групи (національної, расової та ін.) або зниження її заробітної плати порівняно з не

Функція грошей як міри вартості – сутнісна характеристика грошей і форма їх існування, в якій гроші служать матеріалом для вимірювання (вираження) вартості всіх інших товарів.

Гнучкі ціни (гибкие цены) – ціни, визначені виходячи із співвідношення попиту і пропозиції товарів (послуг) на ринку з врахуванням зміни його кон’юнктури з метою збільшення

Потенціал трудовий (потенциал трудовой) – забезпеченість виробництва трудовими ресурсами, кваліфікація і рівень професійної підготовки яких відповідає його виробничому потенціалу.

Парадокс Веблена (ефект снобізму) – явище, за якого зі зниженням ціни на товар скорочується його продаж (споживачі сприймають таке зниження як ознаку погіршення якості товару),

Лізинг зворотний (лизинг возвратний) – придбання лізинговою кампанією обладнання в іншій країні у виробника обладнання з подальшим наданням в оренду (на лізингових засадах) тому ж

Націоналізація банків – перехід банків з рук приватного та колективного капіталу у власність держави у безоплатній або оплатній (в т. ч. частково) формах. Н. б.

Стратифікація тендерна – соціальна диференціяція та нерівність у розподілі матеріальних і нематеріальних благ, влади та привілеїв між чоловіками й жінками на різних етапах соціального розвитку

Процес торгово-технологічний – сукупність взаємопов’язаних, послідовно виконуваних операцій, способів і засобів завершення процесів виробництва у сфері обміну, переміщення товарів з місць виробництва у райони споживання

Класифікація виробничих фондів – поділ виробничих фондів на групи за певними ознаками залежно від їх призначення. Виробничі фонди проходять три основні стадії кругообігу, набуваючи грошової,

Інвестиції реальні – 1) вартісний обсяг інвестиційних товарів у ринкових цінах базисного періоду, що відображає зміни їх реального обсягу; 2) довготермінові інвестиції в галузі матеріального

Ціна контрактна – ціна, що фіксується в угоді (контракті) про купівлю-продаж товарів, у т. ч. у зовнішньоторговельних операціях. Розрізняють такі Ц. к.: 1) тверду, зафіксовану

Індекс розкрадання держави – показник, який характеризує ступінь привласнення державної власності передусім тіньовими структурами внаслідок порушення чинного законодавства та його недосконалості. Для Росії 2000 цей

Розподіл збуту на правах винятковості – надання обмеженій кількості дилерів виняткового права на розподіл товару в межах своїх збутових зон, на продаж товарів у регіонах

Том-некст – комбінована біржова угода, яка фактично починається наступного дня, а закінчується через день (наприклад, одночасна купівля валюти з поставкою на наступний робочий день і

Мілль (МІН) Джон (1806-1873) – англійський економіст і філософ, представник післякласичної школи політичної економії. Син англійського економіста Джеймса Мілля, під керівництвом якого здобув грунтовну освіту.

Субститут (лат. substitutio – ставлю замість, призначаю замість) – товар, що заміщує інший товар і має подібні властивості.

Пребенда – доходи та майно, що привласнюються привілейованою частиною католицького духовенства за виконання своїх посадових обов’язків.

Процент позичковий (процент ссудный) – плата, що її одержує кредитор за надання позички. Визначається величиною, характером і строком позички.

Хекшер (Heckscher) Елі (1879-1952) – шведський економіст й історик, фахівець із меркантилізму; вчитель Б. Уліна. Відома модель зовнішньої торгівлі названа моделлю Хекшера-Уліна.

Активний суб’єкт ринку (активный субъект рынка) – суб’єкт ринку (фізична чи юридична особа), що веде пошук потенційних покупців товарів разом із забезпеченням сервісного обслуговування споживачів.

Грошові доходи населення – основний вид особистих доходів населення, отриманих у формі заробітної плати, пенсій, грошових допомог, стипендій тощо. Найважливіші з них – заробітна плата,

Валютна біржа (валютная биржа) – організаційно оформлений регулярний ринок, на якому відбувається торгівля валютою на основі попиту і пропозиції.

Дисконтування витрат – приведення майбутніх витрат до нинішнього періоду, встановлення сучасного еквівалента суми, яка виплачуватиметься в майбутньому. Визначається за допомогою дисконтуючого множника, що залежить від

Показник концентрації – коефіцієнт, за допомогою якого дається комплексна оцінка ступеня монополізації ринку (а отже, рівня розвитку конкурентного середовища). Визначається залежно від частки перших чотирьох

Ціна викупна – ціна, яку має заплатити компанія за цінний папір у разі його вилучення з обігу. Ц. в. переважно перевищує номінальну вартість облігації і

Нетрудові доходи – доходи, отримані в результаті порушення принципів розподілу, а також правових норм того чи іншого суспільства. До Н. д. належать: 1) доходи, які

Впровадження – розповсюдження нововведень, практичне застосування нових ідей, винаходів, внаслідок яких об’єкт розвивається на якісно новій основі.

Анонімний рахунок (анонимный счет) – банківський рахунок, який дає право виконувати будь-які операції на рахунку, розпорядитися коштами його без встановлення банком особистості вимагача. Найбільшого поширення

Видача позичок (выдача кредитов) – надання грошових коштів у борг юридичним та фізичним особам для проведення розрахунків з господарчими партнерами. В. п. здійснюється готівкою або

Підзвітні суми (подотчетные суммы) – гроші, що видаються у встановленому порядку посадовим особам авансом на операційні, адміністративно-господарські витрати та на відрядження.

Економічні реформи – процес кількісно-якісних і радикальних (сутнісних) змін у межах однієї економічної системи або її перетворення в іншу, які втілюються в різних моделях шляхом

Лодінг – премія за ризик, яка надається поверх відсоткових та акцептованих платежів і вилучається банком з номінальної вартості переказного векселя, поданого для обліку.

Ліквідація збитків – визначення обсягів страхової компенсації в майновому страхуванні і страхуванні відповідальності та її виплата.

Коефіцієнт прямих витрат праці – відношення живої праці, витраченої на виробництво товарів і послуг, до їх загального обсягу.

Біржова рада – орган управління біржею. До Б. р. входять представники торгових, промислових, банківських компаній, які є постійними членами біржі, а також представники наукових, політичних

Бони грошові – 1) сурогат кредитних грошей. Використовувалися у Франції під час ліквідації асигнатів – паперових грошей, випущених у період Великої французької революції; 2) грошові

Барометри інвестиційні – параметри, що сигналізують про можливу зміну курсу кредитів і цінних паперів.

Квазігроші (лат. quasi – ніби, нібито) – за методологією МВФ, грошові засоби у безготівковій формі, що перебувають на строкових і ощадних вкладах у комерційних банках.

Товари попереднього вибору – товари тривалого користування, які купують після ретельної оцінки асортименту, порівняння з товарами-аналогами за якістю і ціною, з урахуванням реального досвіду користування

Чистий імпорт – різниця між сукупним обсягом імпорту країни і обсягом експорту тих видів товарів, які імпортуються в країну.

Автоматичні стабілізатори – економічні механізми (залежності), які зменшують амплітуду циклічних коливань економіки без прямого впливу держави. Важливими A. c. є прогресивний подохідний податок, система соціального

Баланс попиту й пропозиції (баланс спроса и предложения) – двостороння система згрупованих економічних показників, які характеризують обсяги, структуру й співвідношення між потребою в товарах і

Технічний поділ праці – відокремлення якісно відмінних видів праці у процесі спільної праці залежно від розвитку техніки. Зокрема, у межах підприємства з появою робочих машин

Підприємства колективні – підприємства, що створюються і розвиваються в різних сферах і галузях економіки, на яких переважно колективному характеру праці відповідає колективний тип привласнення засобів

Чистий інвестиційний дохід – дохід у формі відсотків і дивідендів, отриманий громадянами однієї країни від громадян інших країн, за вирахуванням відсотків і дивідендів, які виплачують

Форвард (англ. forvard – уперед) – форма термінових, швидких розрахунків, що здійснюються не пізніше як через два дні після закінчення угоди банками, торгово-промисловими фірмами з

Комерційний директор – один із керівників підприємства, фірми, компанії, який керує закупівлею необхідних для виробництва та інших цілей товарів, а також збутом виготовленої продукції. Як

Розвиток країни техніко-економічний – не зворотні спрямовані та закономірні (кількісно-якісні та сутнісні) зміни техніки і технології в межах однієї групи або багатьох країн упродовж тривалого

Рабовласницький лад – суспільство, засноване на приватній власності на засоби виробництва та самого виробника – раба. Рабство виникло на рубежі 4 і 3-го тисячоліть до

Державна власність на природні ресурси – сукупність економічних та юридичних відносин між державою та різними суб’єктами з приводу використання наявних у природі економічних, в т.

Витрати на оплату робочої сили – частина собівартості продукції (робіт, послуг), яка відображає витрати на оплату вартості робочої сили, а частково і праці, залежна від

Фінансове вирівнювання – державне регулювання фінансових відносин окремих ланок фінансової системи країни шляхом розподілу між ними завдань, видатків і доходів з метою досягнення стратегічних суспільних

Замінники – 1) група товарів та послуг, для яких підвищення ціни на один із них спричиняє зростання попиту на інші, що є замінниками (повними або

Комунальний (коммунальный) – господарство, що перебуває у підпорядкуванні місцевих органів влади (міст, сіл) і фінансується з державного бюджету.

Право на страйк – право людини (соціальне, економічне, політичне) на страйк з метою захисту своїх соціально-економічних інтересів. Таке право зафіксоване у ст. 8 Міжнародного пакту

Особовий розподіл грошових доходів – система розподілу грошових доходів, створених в національній економіці за певний період, між різними класами, соціальними верствами і групами та іншими

Експорт (від лат. exportare – вивозити) – вивіз товарів, вироблених, добутих або вирощених в даній країні. Е. товарів, раніше ввезених в країну, які не пройшли

Прибуток економічний – частина загального доходу підприємства, фірми та компанії після відрахування економічних витрат. П. е. менший від бухгалтерського на величину прихованих витрат, а економічні

Кучмономіка – тривалий період волюнтаристського швидкого руйнування продуктивних сил (передусім людського та наукового потенціалу), відносин економічної власності та господарського механізму та їх повільне екстенсивне відновлення

Єдність команди – 1) провідний принцип структурної організації підприємства, компанії, який передбачає підпорядкування одного працівника лише одній керівній особі; 2) принцип соціальної побудови підприємства, який

Маркетинг протидіючий (маркетинг противодействующий) – застосовується для стриміння реалізації товарів соціально або фізіологічно шкідливих при вживанні (алкогольні напої, тютюнові вироби тощо). Передбачає застосування антиреклами.

Різноманітність системи – загальна кількість можливих якісних станів системи або її окремих підсистем та елементів.

Соціально-трудові конфлікти – основні види боротьби між індивідуальними, колективними і суспільними інтересами, в основі яких лежать розвиток і функціонування соціально-економічних законів (а отже, притаманних їм

Система динамічна – система, яка змінюється у часі і в процесі таких змін відбуваються постійні кількісно-якісні зміни, а на певному етапі таких змін система переходить

Борг “плаваючий” – частина державного боргу у вигляді короткотермінових цінних паперів, який поступово зменшується у процесі його погашення.

Товарний знак, торговельна марка (англ. trademark) – зареєстрований в установленому порядку знак, що проставляється на товарі або його упаковці для того, щоб відрізнити вироби однієї

Коефіцієнт готівкових засобів – відношення готівкових коштів банку до його зобов’язань (депозитів клієнтів). У більшості розвинених країн світу К. г. з. встановлюється чинним законодавством або

Оцінка ризику – спосіб визначення ймовірності настання події або певної сукупності подій, на випадок настання яких здійснюється розрахунок їх наслідків у вартісній формі і страхування.

Рестант – 1) залишок заборгованості на момент складання балансу підприємства, організації чи установи; 2) неходовий товар, що перебуває на складі, або його залишок.

Власність на виготовлений продукт – відносини між різними суб’єктами власності (індивідами, колективом тощо) з приводу привласнення виробленої продукції у різних сферах суспільного відтворення. В умовах

Продовольчі товари – продукти споживання і товари, з яких виготовляються продукти харчування.

Валютні ресурси (валютные ресурсы) – сконцентровані у банківсько-фінансовій системі країни або інших суб’єктах фінансово-комерційної діяльності фінансово-грошові ресурси іноземної валюти.

Амортизаційний фонд (амортизационный фонд) – цільовий фонд накопичення фінансових коштів, який утворюється за рахунок амортизаційних відрахувань і призначається для відтворення основних фондів (устаткування, машин, будівель

Ефект відсоткової ставки – показник, який визначає, як за певного обсягу грошової маси високий рівень цін підвищує попит на гроші і таким чином збільшує відсоткову

Загальновиробничі витрати (общепроизводственные расходы) – витрати на загальне обслуговування. Організацію виробництва та управління виробничими підприємствами. Вони входять до складу калькуляції витрат на виробництво окремих видів

Ринок оптовий (гуртовий) – сукупність економічних відносин між виробниками і споживачами з приводу купівлі-продажу великих партій товарів, не призначених для індивідуального споживання. Основними елементами цього

Валютні цінності – валюта країни в усіх формах (банкноти, білети державного казначейства, монети тощо), платіжні документи (чеки, векселі, депозитні сертифікати, акредитиви тощо) та інші цінні

Рецесійний розрив – величина, на яку мають змінитися сукупні витрати, щоб реальний чистий національний продукт досяг не інфляційного рівня повної зайнятості.

Закон конкуренції (закон конкуренции) – закон економічного суперництва між товаровиробниками, підприємцями, фінансистами та іншими учасниками ринку, який полягає у прагненні забезпечити собі найвигідніші умови виробництва

Генеральний (генеральный) – 1. Головна посадова (керівна) особа. 2. План – багатопрофільна програма розвитку підприємства, фірми, населеного пункту, регіону тощо.

Сертифікат страховий – страхове свідоцтво, видане страхувальникові вантажу, яке засвідчує, що страхування вантажу відбулося і поліс видано.

Тотожність національних рахунків – рівність ВВП і суми споживання, інвестицій, державних закупівель та чистого експорту. Записується у символічній формі Y = С + I +

Антициклічне регулювання економіки – свідомі цілеспрямовані дії держави (певною мірою і могутніх корпорацій та наднаціональних органів) щодо промислового циклу з метою зменшення глибини циклічних криз,

Комітет з міжнародних стандартів – незалежна організація недержавного сектора, члени якої розробляють та публікують міжнародні стандарти обліку й забезпечують їх практичне застосування в документах фінансової

Пібор – відсоткова ставка, за якою паризькі банки надають короткотермінові кредити першокласним банкам.

Програмування цільове – методи державного планування та управління, які передбачають оптимальне узгодження цілей програми і плану з ресурсами, виконавцями й термінами здійснення системи заходів щодо

Бригадна організація праці – форма організації та стимулювання колективної праці, що базується на зацікавленості та відповідальності всіх членів колективу за кінцеві результати роботи

Середня схильність до споживання – бажання людей купувати споживчі товари і послуги або частка доходу, що спрямовується ними (передусім домогосподарствами) на споживання, у відсотках. Щодо

Трудова дiяльнiсть (трудовая деятельность) – реалiзацiя цiльової функцiї, сформованої потребами суспiльства, здiйснювана у певнiй органiзацiйно-правовiй формi господарювання.

Ціна тісна – ціна, якій відповідає мінімальний розрив між цінами покупця і продавця цінних паперів.

Валютний демпінг – використання державою занижених валютних курсів з метою експорту товарів за цінами, нижчими від світових. Знецінення валюти при використанні В. д., як правило,

Промисловий капітал – капітал, який функціонує у сфері виробництва (матеріального й нематеріального) і перебуває водночас на всіх трьох стадіях кругообороту у відповідних функціональних формах (грошовій,

Мультиплікатор інвестиційний – показник, який характеризує сумарний вплив інвестицій, передусім капіталовкладень, на розвиток народного господарства.

Витрати виробництва неявні – витрати, які підприємством не оплачуються. До них, зокрема, належать нормальний прибуток підприємця та інші, які разом з бухгалтерськими витратами становлять економічні

Активність ділова – властивість, риса людини економічної і реальне виявлення цієї властивості в діловитості, мобільності, підприємливості, ініціативі.

Партнер з обмеженою відповідальністю – член товариства, особиста власність якого не використовується для погашення заборгованості, а обмежена розмірами внесеного паю, що водночас передбачає відповідну частку

Реновація (лат. renovatio – оновлення, відновлення) – економічний процес оновлення елементів основних виробничих фондів, що вибувають внаслідок фізичного та морального зношення. Р. передбачає заміну ліквідованих

Обслуговування робочого місця – комплексне і своєчасне забезпечення предметами праці, інструментом, іншими елементами виробничих і побутових умов у необхідній кількості для підтримання безперервного і оптимального

Довга позиція – 1) не охоплений зобов’язаннями, контрактами на продаж залишок ф’ючерсних контрактів на купівлю; 2) ситуація, за якої купівля товару, валюти або цінних паперів

Витрати логістичні – витрати на виконання логістичних операцій, тобто на певний комплекс дій, спрямованих на перетворення матеріального і/або інформаційного потоків.

Страхова медицина – форма соціального страхування, яка передбачає покриття витрат громадян на отримання медичних послуг за рахунок спеціальних страхових фондів, створених у добровільному або обов’язковому

Аудит внутрішній – форма внутрішнього контролю за фінансово-господарською діяльністю підприємства, яку проводять штатні працівники, щоб допомогти керівникам ефективно виконувати свої функції. Основними завданнями А. в.

Вексельний обіг – обіг векселів у сфері, в якій вони виконують роль грошей. Вексель може обертатися тільки в обмеженому просторі, де є впевненість у взаємній

“Природні” втрати – втрати товарно-матеріальних цінностей під час їх транспортування, збереження та реалізації у нормованій та не нормованій формах. Нормовані втрати – це втрати маси

Витрати адміністративні – загальні витрати підприємства, фірми або компанії впродовж певного періоду, на відміну від інших специфічних витрат – виробничих або витрат обігу.

Техногенна безпека – захищеність економічної системи країни і передусім довкілля від техногенних катастроф, завдяки чому відбувається розширене відтворення еколого-економічної системи, навколишнє середовище самовідновлюється та зберігається,

Комутант – невелике спеціалізоване підприємство, яке спрямовує свою діяльність на задоволення незначних за обсягом, нестандартних разових потреб.

Рахунок позабалансовий – рахунок, що використовується для обліку цінностей, які не належать ні до активів, ні до пасивів банку (наприклад, орендованих основних засобів).

Конкурс (конкурс) – змагання з метою виявлення найкращих серед учасників. Оголошення про його проведення друкується в пресі, для розгляду заяв і відбору кандидатів створюються конкурсні

Перехресне хеджування – страхування ризику від одного фінансового інструмента придбанням ф’ючерса або опціону на інший фінансовий інструмент.

Форма емісії – випуск різних форм грошей у готівковій і безготівковій формах залежно від зростання товарної маси, темпів інфляції, швидкості обертання грошей та інших чинників.

Федеральна контрактна система – найважливіший елемент механізму державного регулювання економіки, головний економіко-правовий інструмент господарсько-підприємницької діяльності держави, інтеграції різних типів і форм власності (державної, колективної, приватної)

Основні моделі соціально-економічного розвитку – сукупність концепцій, уявлень, ідей про поступ еволюції економічної системи від менш до більш розвинених форм. Серед них найважливішими є ринкова

Попереджувальні заощадження – накопичення грошей, мотивоване бажанням мати достатньо засобів для покриття можливих непередбачених витрат у майбутньому.

Лаг тимчасовий – час між двома явищами або процесами (наприклад, між вкладенням фінансових ресурсів у будівництво підприємства та початком отримання доходів від його діяльності).

Лонг-строк – довготермінова фінансова операція, розрахована на кілька років (переважно більше як на два).

Соціалізація економічних систем – поступове еволюційне наповнення метасистем, підсистем та елементів економічної системи капіталізму соціалістичним змістом, формування і розвиток основ соціалізму. С. е. с. охоплює

Резерви фінансові – грошові кошти, які мають у своєму розпорядженні суб’єкти підприємницької діяльності для здійснення додаткових витрат, пов’язаних з усуненням тимчасових фінансових труднощів і забезпеченням

Фактор розподілу – здатність економіки розподіляти ресурси з метою досягнення такого економічного зростання, яке дає змогу забезпечити фактор пропозиції.

Статистичні таблиці – сукупність статистичних відомостей про соціально-економічні явища і процеси та їх аналіз, викладених у певній послідовності і зв’язку за допомогою системи рядків і

Оборотність оборотних засобів – повернення авансованих оборотних коштів за період від купівлі необхідних матеріальних цінностей для виготовлення певної продукції до отримання готівки за її реалізацію.

Трудоємність (трудоемкость) – економічний показник, Який характеризує затрати робочого часу на виготовлення одиниці продукції, відображає ефективність затрат живої праці й безпосередньо пов’язаний із собівартістю продукції.

Ленд-ліз (англ. Iend-Ieas – Давати в борг, оренду) – система надання в позику або в оренду зброї, боєприпасів, стратегічної сировини, продовольства, товарів і послуг країнам-союзницям.

Конвенція монетна – угода між державами про стандартизацію маси і проби монет та взаємне приймання таких монет учасниками конвенції.

Аналіз бізнес-портфелю (анализ бизнес-портфеля) – метод, за допомогою якого керівництво виявляє і оцінює різноманітні напрямки діяльності, що визначають профіль компанії (фірми).

Підтримка ринку цінних паперів – забезпечення ринку цінних паперів достатньою кількістю заявок, наказів на придбання певних видів цінних паперів, підтримання ціни на них з метою

Гарантійний термін у міжнародній торгівлі – період, упродовж якого діє порука продавця за відповідність поставленого ним товару вимогам договору за дотримання покупцем правил його експлуатації,

Економічні суперечності – об’єктивні суперечності, властиві економічним явищам і процесам, форма зв’язків і відносин (взаємодії) між протилежними сторонами (їх елементами, властивостями, тенденціями) всієї економічної системи

Рівновага суспільного відтворення – стан процесу суспільного відтворення, за якого між різними складовими суспільного продукту за їх натурально-речовою формою, вартістю і галузевою структурою, а також

Жорстка заробітна плата – зарплата, яка не змінюється зі зміною цін на товари та послуги і виконані роботи.

Перегрупування акцій – перегляд співвідношення між обсягами статутного капіталу та вартістю акцій компанії через злиття звичайних акцій з привілейованими або злиття акцій з меншим номіналом

Крива попиту – непряма лінія, яка в графічній формі показує залежність між попитом на товар (кількістю товарів і послуг, які можуть і хочуть придбати покупці

Різниця податкова – сума недоплат або переплат за різними видами податків, яка створюється на підприємствах і в організаціях, що сплачують податок за середніми відсотками.

Маркетинг стримуючий (маркетинг сдерживающий) – застосовується, коли попит на товари перевищує товарну пропозицію. Аналогічний поняттю демаркетинг. Передбачає підвищення цін, вишукування можливостей збільшення виробництва товарів тощо.

Файолізм – сукупність принципів і правил організації та управління підприємствами, викладених А. Файолем у серії статей на початку XX ст. Як і Тейлор, у своїй

Банк акціонерний – банк, створений у формі акціонерної компанії внаслідок концентрації та централізації індивідуальних капіталів від випуску і продажу цінних паперів, а також наступного збільшення

Облікові реєстри – первинні носії інформації спеціального формату і будови, призначені для реєстрації, групування та узагальнення господарських операцій, оформлених відповідними документами. За зовнішнім виглядом розрізняють

Лист конкурентний – визначення ринкової ціни шляхом зіставлення рівнів цін і параметрів аналогічних товарів виробників-конкурентів у формі таблиці. До неї заносять усі фактори, які визначають

Первісна податкова знижка – часткове або повне звільнення від податків, що надається у початковий період діяльності підприємства, фірми, компанії на час освоєння устаткування, технології.

Зареєстрований дохід – сукупний офіційно підтверджений грошовий дохід особи, який вона отримує з різних джерел і який підлягає оподаткуванню.

Ліквідність фірм – здатність фірм і підприємств своєчасно погашати свої боргові зобов’язання. Ступінь ліквідності визначається співвідношенням між грошовими засобами та активами підприємств, що швидко реалізуються,

Чекові бланки (чековые бланки) – виготовлені друкарським способом формуляри чеків. Щоб запобігти підробкам, друкуються на спеціальному папері і забезпечуються послідовною нумерацією.

Аналіз мотиваційний – маркетингове дослідження причин і умов, які визначають поведінку споживача на ринку. Дає змогу з’ясувати характер інформації, яку використовує споживач під час пошуку

Ажіо (ажио) – 1. Надбавка до ціни золота, що за умови золотого обігу стихійно складається на ринку в результаті знецінення паперово-грошових одиниць щодо золота. Обчислюється

Кредит змішаний – експортний метод кредитування, який передбачає надання кредитів як на звичайних, так і на комерційних умовах, а також пільгових довготермінових державних кредитів з

Інформаційний підхід – специфічний засіб пізнавальної та практичної діяльності, який передбачає вивчення та використання всіх видів інформації, з’ясування специфічних форм інформаційного аспекту будь-яких явищ і

Позикові кошти – залучені підприємством на договірних умовах кошти юридичних і фізичних осіб (крім фінансово-кредитних установ). До П. к. належать податковий кредит, фінансова допомога на

Інтервенція товарна – масовий продаж товарів широкого вжитку з метою загальмувати ажіотажний попит на них і не допустити підвищення ринкових цін.

Банківська офшорна зона – різновид офшорної зони, яка використовується економічними суб’єктами для проведення банківських операцій з нерезидентами на вигідніших (порівняно з національними) умовах для збільшення