Інтеграція фінансова – поступове зближення, уніфікація та об’єднання бюджетного процесу та бюджетного контролю кількох країн (гармонізація податкових систем, державних витрат тощо) в межах регіональних економічних

Урядові закупки (правительственные закупки) – закупки товарів і послуг, здійснювані центральними і місцевими органами влади.

Податок на експорт та імпорт – податок, який сплачують експортери та імпортери у відсотках від вартості експортованих та імпортованих товарів.

Економічне регулювання (экономическое регулирование) – процес активного впливу держави на рух сукупного суспільного продукту на всіх його стадіях за допомогою податкових, фінансових, грошових, адміністративних, правових

Рекламодавець – замовник виробництва реклами та/чи її розповсюдження. Р. є товаровиробники, роздрібні та оптові продавці, дистриб’ютори, державні та громадські органи, приватні особи та ін. Рекламодавець,

Стратегія вибіркового проникнення – встановлення високої ціни товару за незначного стимулювання його збуту; низький рівень витрат підприємства, фірми і компанії на маркетинг.

Зовнішні позики (іноземні) – отримані від зарубіжних кредиторів або надані іноземним позичальникам суми валютних коштів або товарів та послуг на аналогічну суму на визначений термін,

Типи економічних зв’язків – основні типи зв’язків у межах національної економічної системи, які виділяють залежно від структури цієї системи. До них належать: 1) техніко-природничі зв’язки

Модель директорської приватизації – модель, яка висвітлює роль директорів компаній у процесі роздержавлення і приватизації економіки, зокрема процес концентрації акціонерного капіталу, передусім у руках директорського

Неспроможність (несостоятельность) – стан економічного суб’єкта, який припинив платежі за своїми боргами.

Реклама престижна – рекламна діяльність з метою формування тривалого іміджу юридичної або фізичної особи.

Виконавчий напис – розпорядження нотаріуса про стягнення з боржника грошей або майна, зроблене на справжньому борговому документі.

Ціна ФОБ – ціна товару, обчислена з урахуванням страхування і транспортних витрат продавця на доставку товару на транспортний засіб.

Продукція умовно чиста – вартість виготовленої продукції без матеріальних витрат з урахуванням амортизації основних фондів. Така продукція на мароекономічному рівні включає національний дохід та амортизаційні

Перепідготовка кадрів – процес засвоєння працівниками нових знань і навичок, зумовлений упровадженням нової техніки, переходом на іншу роботу, ротацією робочих місць.

Економічне зростання – збільшення обсягів суспільного виробництва і розширення можливостей економіки задовольнити зростаючі потреби населення у товарах і послугах. У розвинутих країнах Заходу таким інтегруючим

Норма обслуговування (норма обслуживания) – Встановлена кількість одиниць об’єктів, які працівник або група працівників відповідної кваліфікації повинні обслуговувати в одиницю робочого часу в певних організаційно-технічних

Індент-агент – агент зі збуту товарів, що надходять від іноземного постачальника, який здійснює за кордоном на комісійній основі операції щодо їх реалізації.

Взаємодії теорія – концепція західних учених, в якій розвиток суспільства загалом і економічної системи зокрема пояснюється взаємодією різноманітних та рівноправних факторів природи, технологічного способу виробництва

Інтелектуальне піратство – використання підприємствами, фірмами та компаніями об’єктів інтелектуальної власності для здійснення підприємницької діяльності без укладання з власником цих об’єктів відповідних умов шляхом промислового

Фактура (лат. factura – обробка, спорудження) – виписаний на ім’я покупця товарний документ у формі рахунка, який містить відомості про вид, кількість і вартість проданого

Математична економіка – частина сучасної економічної теорії, яка використовує математичні методи та моделі для опису економічних явищ і процесів і розрахунку економічних показників. Найповніше використовується

Митна блокада (таможенная блокада) – економічна ізоляція одних держав іншими державами шляхом встановлення надвисоких митних тарифів, створення митних бар’єрів.

Білімович Олександр Дмитрович (1876 – 1963) – український економіст, представник психологічного напряму в економічній науці. Намагався обгрунтувати психологічну теорію цінностей, основною категорією називав суб’єктивну господарську

Підприємство одноосібне – підприємство, яке є власністю однієї особи (або сім’ї) та управляється нею. Власник П. о. не наймає робочої сили, отримує всі прибутки (за

Хеджування випереджальне – вид хеджування, що полягає у купівлі чи продажу ф’ючерсного контракту до завершення угоди з реальним товаром.

Контора – службове приміщення, офіс, адміністративна частина підприємства, організації, установи.

Розпоряджання вкладом – надання права вкладнику грошових коштів розпоряджатися вкладом (заповісти його, витрачати на власний розсуд, передавати іншим особам тощо) особисто або через свого представника

Захист інформації – система заходів, спрямованих на досягнення безпечного захищеного обігу документів з метою збереження державних і цінних таємниць (див. Інформаційна безпека).

Цикл “наука-виробництво-споживання” – найважливіші етапи науково-виробничої діяльності, починаючи з процесу здійснення наукових досліджень до початку споживання створених нових складних товарів. Найважливіші етапи циклу: 1) фундаментальні

Списання (списывание) – віднесення товарних цінностей або грошових коштів підприємства, фірми до збитків з вилученням їх з балансу, зняття з балансового обліку. Здійснюється спеціально призначеними

Хаберлер (Haberler) Готфрід (1900-1974) – американський економіст, фахівець з економетричного аналізу. Досліджував теорію капіталістичного циклу й проблеми міжнародної торгівлі. Прихильник неокласичного напряму, X. уважав, що

Корнер – дії фізичної або юридичної особи на товарній біржі зі створення штучного дефіциту товарів внаслідок скуповування біржових контрактів і реальних товарів з метою контролю

Прирощення капіталу – збільшення капіталу внаслідок продажу цінних паперів, інших видів власності за вищими, ніж купівельні, цінами.

Роялті (англ. royalty, від royal – королівський) – періодична ліцензійна плата за право використання винаходів, патентів, іншої інтелектуальної власності, а також плата за право розробляти

Європейська патентна організація – міжурядова організація країн Західної і деяких країн Східної Європи, створена 1973 з метою гармонізації патентного законодавства країн – учасниць, видачі на

Грошова база – у банківській системі розвинених країн окремий компонент грошової бази, який визначає розміри емісії. Це переважно касова готівка, обов’язкові резерви комерційних банків у

Передоплата (предоплата) – попередня і часткова оплата товарів і послуг у рахунок загальної суми, є гарантією оплати всієї кількості товару, що купується.

Конклюдентні дії ( лат. concludere – укладати) – поведінка, що свідчить про мовчазну згоду фізичної особи, яка здійснює певні дії, її намір укласти договір, контракт.

Торгова націнка (скидка) – сума, яка збільшує (зменшує) ціну товару у зв’язку з додатковими витратами, які може нести продавець, чи з уступкою продавцем покупцеві певної

Податки на соціальне страхування – податки з фізичних і юридичних осіб, які спрямовуються на фінансування соціальних програм. Уперше окремі форми соціального забезпечення виникли за рабовласницького

Банківські нормативи – комплекс рекомендованих і обов’язкових нормативів, встановлених національним (центральним) банком для комерційних банків з метою ефективного функціонування банківської системи. До Б. н. належать

Нуліфікація грошей (від лат. nullificatio – знищенні – анулювання державою різко знецінених паперових грошей. Може бути наслідком супер інфляції, а також необхідністю вилучення паперових грошей,

Ризик банківський – не передбачуваність і загроза втрат, пов’язаних зі специфікою банківських операцій, які здійснюють кредитні установи. Загалом Р. б. класифікують за різними ознаками. Так,

Автономний бюджет – бюджет території, суб’єктів господарювання, фондів, наділений відносною самостійністю щодо бюджетів масштабніших територіальних і господарських утворів, а також центральних бюджетів.

Кредит компенсаційний – взаємний кредит двох комерційних організацій різних країн у відповідній національній валюті на однакову суму для захисту від валютного ризику у слаборозвинених країнах.

Регіональний бюджет (региональный бюджет) – сукупність бюджетів окремих регіонів і областей, що входять до складу даного регіону.

Економіко-математичні моделі (экономико-математические модели) – опис економічних процесів, об’єктів, зв’язків з використанням математичного апарату.

Вільний час працівників – частина неробочого часу, призначена для розвитку особистості. Використовується для відпочинку, виховання дітей, занять фізкультурою і спортом, громадської роботи, самоосвіти тощо. Розрізняють

Нормативи аудиту – раціональні стандарти, в яких викладено найважливіші вимоги до аудиту в Україні, визначено методику планування і внутрішнього аудиторського контролю тощо. В Україні діє

Ліквідний ринок (ликвидный рынок) – властивість ринку забезпечувати стабільну кон’юнктуру без суттєвих змін у попиті та пропозиції, стабільному рівні цін.

Економічна інфраструктура (экономическая инфраструктура) – сукупність підприємств, організацій, установ, об’єктів, споруд тощо, що є загальною матеріальною основою ефективного функціонування економіки.

Іпотечний ринок (ипотечный рынок) – ринок іпотечних позикових капіталів, на якому відбувається купівля-продаж іпотечних облігацій, що випускаються торгово-промисловими корпораціями і використовуються для надання кредиту під

Витрати постійні – витрати, величина яких не змінюється залежно від зміни обсягу виробництва: оплата зобов’язань за облігаційними позиками, рентні платежі, частина відрахувань на амортизацію обладнання

Розтрата (растрата) – протизаконне використання матеріальних коштів або грошей особою, якій вони надані в розпорядження не за призначенням, а в особистих цілях, що призводить до

Соціалізм демократичний – теорія (та її часткове втілення в окремих розвинених країнах світу), яка проголошує ліквідацію всіх форм експлуатації, гноблення та дискримінації людини за допомогою

Балудянський Михайло Андрійович (1769- 1847) – відомий український економіст і теоретик права. Спираючись на ідеї А. Сміта, зокрема про необхідність економічної та юридичної свободи людини,

Характер (характер) – сукупність стійких психічних, психологічних та інших властивостей людини, що формуються в процесі її виховання, навчання, праці, громадської діяльності.

Ідеальний (идеальный) – 1. Той, що стосується ідеї, діяльності мислення. 2. Уявний не існуючий реально. 3. Досконалий, взірцевий, той, що відповідає ідеалу.

Коефіцієнт повних матеріальних витрат – показник, який характеризує прямі й непрямі витрати за всіма ланками виробничих зв’язків. К. п. м. в. використовують для визначення повних

Спостереження статистичне – планомірно організований здебільшого систематичний облік фактів про соціально-економічні явища і процеси і збір на цій основі відомостей, за допомогою яких отримують узагальнені

Багатство нематеріальне – частина національного багатства, що складається з накопиченої виробничої майстерності й досвіду людей, їхніх здібностей, потреб, творчих обдаровань, знань та інформації в знаках

Фінансові установи – установи або організації, що входять до складу фінансової системи країни і регулюють фінансові ресурси. В Україні основними органами управління є Міністерство фінансів,

“Голубі фішки” – звичайні акції найпрестижніших великих компаній (корпорацій) США, які зарекомендували себе стабільними показниками доходів і виплачуваних дивідендів.

Наукомісткість – показник, який характеризує співвідношення між науково-технічною діяльністю та виробництвом і вимірюється витратами на розвиток науки в розрахунку на одиницю продукції або співвідношенням кількості

Порядок створення спільних підприємств (СП) – сукупність положень і правил національного законодавства, які регламентують створення СП. Відповідно до законодавства, СП може бути створене: через придбання

Обговорення (обсуждение) – управлінська процедура, учасники якої колегіально розглядають, порівнюють і оцінюють окремі положення або варіанти якогось рішення.

Самоорганізація економічної системи – цілеспрямований рух економічної системи у результаті розвитку її внутрішніх суперечностей, взаємодії з навколишнім середовищем через перебудову зв’язків, які існують між підсистемами,

Торговий агент – фізична особа, яка займається збутом товарів однієї або декількох фірм у певній місцевості.

Біржове мито (биржевая пошлина) – мито, яке збирає біржовий комітет з тих, хто придбав цінні папери, за право укладання біржових угод (як правило, у розмірі

Бастіа (Bastiat) Фредерік (1801 – 1880) – французький економіст. Б. доповнив теорію послуг Сея про участь у створенні цінності трьох факторів виробництва (праці, капіталу та

Розпорядник товару (распорядитель товара) – особа або організація, що має розпоряджатися товаром на свій розсуд або за дорученням.

Тарифна система (тарифная система) – сукупністю взаємопов’язаних елементів: тарифної сітки, тарифних ставок, схем посадових окладів і тарифно-кваліфікаційних характеристик Т. с. використовується для розподілу робіт і

Абсолютна перевага – можливості певної країни виробляти і реалізувати продукцію (послуги) на світовому ринку за нижчою вартістю, ніж в інших країнах. Країни, в яких є

Експеримент (лат. experimentum – проба, досвід) – вивчення, дослідження економічних явищ процесів, економічної системи та її елементів через їх відтворення в штучно створених або природних

Резерви страхові – створені страховими організаціями фонди для гарантування виплат страхового відшкодування.

Ліцензіар – юридична особа, власник винаходу, патенту, „ ноу-хау”, товарних знаків тощо, який видає ліцензіату (контрагенту) ліцензію на використання своїх патентних ліцензій.

Надання позик (выдача ссуд) – надання банками коштів у вигляді позик підприємствам та організаціям для оплети рахунків за отримані цінності, надані послуги і виконані роботи.

Уніфікація (унификация) – приведення продукції і засобів виробництва або їх елементів до єдиної форми, розмірів, структури, складу. Найпоширеніший і найефективніший метод стандартизації.

Показник середній – середньостатистичний, середньозважений показник, що визначається за декілька років за низкою економічних об’єктів, сукупністю виробників і споживачів та ін.

Структурна перебудова економіки України за умов глобалізації – необхідність пріоритетного розвитку окремих галузей сфери матеріального виробництва або комплексних галузей цієї сфери з метою завоювання стабільної,

Престиж професії – відображення у суспільній свідомості становища в суспільстві певної професійної діяльності, соціально-економічної значущості та цінності різноманітних професій. Такий престиж зумовлюється притаманним професії змістом

Переказ банківський – доручення однієї особи банкові переказати певну грошову суму іншій особі, яке здійснюється банком через свого кореспондента.

Дарча (дарственная) – юридичний документ, оформлений у нотаріальній конторі, про передачу (дарування) матеріальних цінностей особою, якій вони належать, у власність іншої особи.

Аналіз грошових потоків – складова фінансового аналізу, який здійснюється для визначення напряму та інтенсивності грошових потоків протягом планового (чи звітного) періоду. Мета А. г. п.

Спостереження суцільне – спостереження за всіма без винятку одиницями статистичної сукупності. Так, якщо дослідженню підлягають промислові підприємства регіону, обстеження всіх зареєстрованих промислових підприємств регіону є

Нерезидент – 1) юридична особа, яка здійснює свою діяльність в одній країні, але зареєстрована в іншій; 2) фізична особа, яка здійснює свою діяльність в одній

Бюджет повної зайнятості – співвідношення доходів і видатків держави, активне або пасивне сальдо бюджету, яке склалося б за умови забезпечення повної економічної зайнятості впродовж року.

Період ринкової рівноваги короткотерміновий – визначений англійським економістом А. Маршаллом період, упродовж якого виробники (продавці) та покупці не встигають належним чином пристосуватися до нових ринкових

Ідея товару (идея товара) – загальне бачення можливого товару, який фірма могла б, на її думку, запропонувати на ринку.

Банківські послуги – особливі споживні вартості високих якостей, що надаються банківськими працівниками за комісійну плату з метою привласнення прибутку. До Б. п. належать лізинг, факторинг,

Ціни договірні – ціни, що встановлюються за домовленістю між продавцем та покупцем товару (на відміну від твердої прейскурантної ціни, що встановлюється заздалегідь і не може

Привілей конверсійний – право власника конвертованих облігацій на купівлю звичайних акцій акціонерної компанії, що випустила облігації за певну ціну і в чітко визначений термін.

Операційні бюджети організації – фінансові плани, складені для окремих функціональних підрозділів підприємства (фірми, компанії) та їх елементів (наприклад, бригад), в яких висвітлюються фінансові аспекти розподілу

Міняльна (обмінна) контора – установа, яка займається обміном грошей і конвертацією валют за певну плату.

Офіційна облікова ставка (официальная учетная ставка) – процентна ставка, що застосовується центральним банком країни в операціях із комерційними банками та іншими кредитними установами під час

Правило граничних і середніх витрат – правило, згідно з яким граничні витрати повинні дорівнювати середнім у тому разі, якщо середні сягають максимуму.

Принцип матеріалізму в економічному дослідженні – принцип діалектичного методу, основними вимогами якого є виокремлення в економічній системі, її окремих підсистемах та елементах визначальних сторін, чинників,

Робінсон (Robinson) Джоан Вайолет (1903- 1983) – відомий англійський економіст, лідер лівого кейнсіанства. Закінчила Кембриджський університет 1929, працювала в ньому з 1931 по 1971, спочатку

Взаємодія економічна – наявність внутрішньо необхідних, сталих і суттєвих передусім причинно-наслідкових зв’язків, за яких одна із сторін є причиною зміни іншої, а та – наслідком

Бюджетна дисципліна – обов’язковий для всіх суб’єктів бюджетних відносин порядок перерахування платежів до бюджету та використання бюджетних асигнувань.

Активи капітальні – майно платника податків (запаси матеріалів, незавершеного будівництва, готової продукції, нерухомість, дебіторська заборгованість тощо), за винятком грошових коштів.

Матеріально-технічна база виробництва – сукупність матеріально-речових елементів продуктивних сил, що використовуються для створення матеріальних благ і надання послуг. Головний елемент М.-т. б. в. – основні

Рента довічна – рента, за якої виплати (не нижчі від законодавчо встановленого мінімуму заробітної плати) згідно з договором припиняються у разі смерті певної особи (або

Установчий договір (учредительный договор) – форма договору, що укладається засновниками товариств, спільних підприємств, банків, страхових компаній тощо. В ньому вка­зується, для чого і на яких

Балансовий рахунок (балансовый счет) – реальні кошти, сконцентровані на банківському рахунку суб’єкта підприємницької діяльності або іншої юридичної особи.

Марка Виробнича (марка производственная) – позначка про виробниче походження продукції, що її виготовляє підприємство. Позначку ставлять на виробі, його упаковці або на спеціальний етикетці.

Закордоні інвестиції (зарубежные инвестиции) – довгострокові вкладення приватного або державного капіталу за кордоном у підприємства різних галузей економіки з метою отримання прибутку.

Воблий Костянтин Григорович (1876 – 1947) – відомий український економіст, засновник Київського комерційного інституту (нині Київський національний економічний університет). Основою економічної науки вважав теорію вартості,

Інвестиційний брокер – фізична особа або інвестиційний інститут, які мають право виконувати посередницькі операції на ринку цінних паперів за рахунок клієнта та за його дорученням.

Рахунок завантаження – поточний рахунок тримача картки в емітенті, який використовується для завантаження платіжних інструментів, здійснення платежів за товари та послуги, отримання готівки з рахунка,

Постачальник – юридична або фізична особа, яка забезпечує підприємство, фірму, компанію необхідними для виробництва товарів і послуг матеріальними ресурсами. Кількість П. залежить від масштабів підприємств,

Практика – 1) різні види цілеспрямованої діяльності людей, в процесі якої вони освоюють і перетворюють природу, суспільство; 2) прийоми, навички та способи виконання певної роботи;

Піднесення економічне – завершальна фаза промислового циклу і стан економіки країни, що характеризується зростанням виробництва, підвищенням його ефективності, скороченням безробіття і економіки на рівень, що

Форми заробітної плати (формы заработной платы) – доход осіб, що забезпечують економіку робочою силою.

Показники звітності (показатели отчетности) – показники, що використовуються при складенні звітів, де віддзеркалені фактичні результати.

Форвардні операції – термінові валютні операції, що здійснюються банками телефоном або телексом на договірній основі.

Арбітраж відсотковий – угода, в якій поєднуються валютна та депозитна операції з метою регулювання суб’єктами господарювання валютної структури своїх короткотермінових активів і пасивів задля отримання

Відшкодування збитків (возмещение потерь) – за цивільним правом повернення боржником кредиторові матеріальних благ у разі невиконання або неналежного виконання ним зобов’язань, заподіяних збитків.

Науково-технічна революція (НТР) – революційні зміни у взаємодії людини і природи, а також в системі продуктивних сил і техніко-економічних відносин (технологічного способу виробництва). Термін “НТР”

Науково-технічний потенціал (від лат. potencia – сила, потужність) – комплексна характеристика рівня розвитку системи продуктивних сил, ресурсів, які має у своєму розпорядженні суспільство для вирішення

Типи товарів, продуктів – класифікація продуктів і товарів за типом покупця і шляхами доставки йому товарів. Розрізняють споживчі та промислові товари; за способом купівлі –

Термін акцепту – час, протягом якого юридична особа може заявити банкові про свою відмову від акцепту (від оплати розрахункових документів).

Політика науково-технічна – конкретизована в програмі і всебічно обгрунтована мета такої політики та комплекс заходів з боку держави і наддержавних органів щодо її реалізації, спрямованих

Вікрі (Wycrie) Вільям (н. 1914) – лауреат Нобелівської премії в галузі економіки 1996 “за фундаментальний внесок в економічну теорію стимулів за наявності асиметричної інформації”. Своїми

Постачання товарів – комплекс організаційно-економічних заходів, спрямованих на своєчасне забезпечення товарною масою організацій торгівлі та відносини економічної власності, які при цьому виникають. Організаційно-економічні заходи передбачають

Регулювання (лат. regulo – впорядковую) – 1) спосіб та механізм підпорядкування чого-небудь певній планомірній організації дій, впорядкування; 2) функція управління, що забезпечує функціонування та розвиток

Біржа товарна (биржа товарная) – здійснює оптову торгівлю головним чином сировиною, матеріалами і продовольчими товарами. Товари продаються за стандартами або зразками, які мають перелік основних

Закон одержавлення економіки – особливий економічний закон, який діє лише на одній зі стадій, виражає внутрішньо необхідні, сталі й суттєві зв’язки між зміцненням суспільної природи

Кредит бланковий – банківський кредит, не забезпечений реальними цінностями (нерухомістю, товарами тощо чи цінними паперами). Надається здебільшого надійним клієнтам, які мають високу платоспроможність.

Операційна діяльність – основна діяльність підприємства, а також інші види діяльності, які не є інвестиційною чи фінансовою діяльністю. Так, цукровий завод, крім основної діяльності –

Період відсотковий – частина терміну середньо-термінової та довготермінової форм кредитування, які передбачають надання позики за плаваючою відсотковою ставкою і впродовж якого рівень такої ставки визначається

Кредитування механізм – система, яка визначає послідовність і порядок надання різноманітних видів кредитів та їх зміну щодо нових умов. Так, за традиційного механізму надання комерційного

Структура народного господарства – комплекс внутрішніх зв’язків між сферами, галузями, секторами, регіонами, формами власності тощо й окремими структурними утвореннями всередині цих елементів, пов’язаних між собою

Капітал амортизаційний (капитал амортизационный) – капітал, що призначений для відтворення основних засобів виробництва і створюється за рахунок амортизаційних відрахувань.

Випробувальний термін – обумовлений трудовим договором чи угодою період, протягом якого найманий працівник проходить випробування з метою виявлення його професійної придатності, встановлення відповідності якостей і

Економічна свобода – здатність окремої людини, сім’ї, суб’єктів підприємницької діяльності (йдеться про підприємства, фірми та компанії) і держави та наднаціональних органів приймати раціональні господарські рішення

Відсоткове число – підсумований залишок коштів з особового рахунку за певний період, на який банки нараховують відсоток за встановленою відсотковою ставкою.

Сфера (сфера) – 1. Область дії, межі поширення чогось. 2. Громадське оточення, обстановка, середовище. 3. Коло осіб, об’єднаних суспільними інтересами – економічними, науковими.

Діловодство – ведення документації організації, підприємства, фірми, приймання, заповнення, оформлення й відправлення документів, облік та контроль за їх рухом і виконанням, оновлення документів.

Наперед оплачена платіжна карта – платіжна карта, яка дає змогу виконувати операції в межах витратного ліміту, зазначеного в ній, а кошти за операції переказуються з

Зовнішньоекономічна діяльність (внешнеэкономическая деятельность) – форма торгівельно-економічної міжнародної діяльності держави, організацій, установ усіх форм власності, пов’язана з експортом та імпортом товарів, послуг, реалізації спільних виробничих,

Бюджет автоматичний – автоматичне перенесення бюджету минулого року на новий бюджетний рік у разі несвоєчасного прийняття нового бюджету.

Торговий акредитив – зобов’язання банку видати за дорученням клієнта і за його рахунок окремому отримувачу певну суму грошей за умови визнання дійсними поданих отримувачем документів.

Ціна пільгова – занижений рівень ціни на товар з метою стимулювання його збуту, або ціна, що установлюється для окремих груп споживачів (в СРСР такими були

Взаємозамінювані товари – товари, здатні певною мірою замінювати один одного завдяки тому, що вони виконують аналогічні функції, задовольняють ті самі потреби. Так, м’ясо можна замінити

Негативне непідтвердження – підтвердження припущень про те, що властивості об’єкта будуть гіршими за очікувані.

Грошова система – форма організації грошового обігу, що історично склалася уданій країні і закріплена національним законодавством Сформувалась Г. с. в XVI-XVII ст. До її складу

Співвідношення між рівністю доходів і соціальною справедливістю – взаємозалежність між рухом соціально-економічної системи до вирівнювання доходів між найбагатшими і найбіднішими верствами населення (а отже, подолання

Таємниця банківська – 1) інформація про стан рахунків, яка не підлягає розголошенню; 2) різноманітні відомості про банківську діяльність, розголошення яких може завдати або завдає банку

Ефективність нагромадження – макроекономічний показник, який обчислюють як відношення зростання реальних доходів населення до зростання фонду нагромадження:де Ефн – ефективність фонду нагромадження, РД – реальні

Сраффа (Scaffa) П’єро (1898-1983) – англійський економіст. У 20-х виступив із критикою неокласичної теорії ціни. Головна праця “Виробництво товарів за допомогою товарів” (1960) присвячена проблемам

Рахунки грошового ринку – різновид рахунків у банках і ощадних установах США, введений 1982, що поєднує переваги ощадних і поточних рахунків.

Вклад до запитання – банківський депозит, який може бути вилучений вкладником на першу вимогу; кошти на чековому рахунку в банку.

Ємність споживчого ринку (емкость потребительского рынка) – частина сукупної суспільної потреби населення в товарах і послугах, яка може бути задоволена за рахунок товарної пропозиції за

Закон зростання граничних витрат – закон, який виражає сталі й суттєві зв’язки між виробництвом товарів та граничними витратами, за яких (зв’язків) зростання кількості створюваних товарів

Мета управління – керівництво самою системою управління для забезпечення ефективної роботи її підсистем та елементів, а також раціональних змін цієї системи.

Кореспондентський рахунок (корреспондентский счет) – рахунок, призначений для розрахунків, які здійснюються однією кредитною установою за дорученням і за кошти іншої кредитної установи на основі укладеного

Ефект заміщення – 1) зміна попиту на товар внаслідок зміни його ціни порівняно з цінами інших товарів. У цьому випадку покупець купуватиме більше тієї продукції,

Розрахунки платіжними вимогами – форма безготівкових розрахунків, яка передбачає, що отримувач коштів подає до банку, який його обслуговує, на інкасо розрахунковий документ, в якому містяться

Безвалютний обмін (безвалютный обмен) – міжнародний обмін товарами, послугами та іншими результатами наукової, економічної і культурної діяльності на безвалютній основі, аби уникнути ризику матеріальних збитків

Картка кредитна золота – 1) кредитна картка, яка дає право на отримання револьверного кредиту зі знижкою до 50% терміном до 7,5 року; 2) грошова застава,

Рахунок онкольний – поточний банківський рахунок, який відкривають під заставу цінних паперів.

Контроль над зарплатою і цінами – різновид державної політики доходів, мета якої – змінити поведінку монополістів на ринках праці і продуктів таким чином, щоб вони

Юридична відповідальність бізнесу – 1) зобов’язання менеджерів дотримуватися законів центральних і місцевих органів влади, виконувати умови контрактів; 2) три групи зобов’язань менеджерів перед: радою директорів,

Ринок робочої сили гнучкий – сукупність економічних відносин щодо нових форм організації купівлі-продажу робочої сили, її зайнятості та використання, вдосконалення організації праці та оплати робочої

Заставотримач (залогодержатель) – 1. Кредитор із забезпеченого заставою зобов’язання. 2. Кредитор, власник заставного права на майно, надане йому заставником.

Економіка ринкова – капіталістична економічна система, заснована на приватній власності, передусім капіталістичній, вільній грі ринкових сил (вільній конкуренції, вільному ціноутворенні, стихійному переливанні капіталу тощо), а

Неліквідність – 1) відсутність ліквідності підприємств і компаній; 2) неможливість виконання юридичними особами взятих на себе зобов’язань у встановлений термін. Нелінійне економічне мислення – цілеспрямоване,

Реклама роз’яснювально-пропагандистська – рекламна діяльність щодо роз’яснювання та обстоювання будь-якої конкретної ідеї, яка виконує роль початкової проміжної реклами, випереджаючи безпосереднє рекламування певного товару (наприклад, роз’яснення

Функція споживання – залежність, що характеризується відношенням реальних споживчих доходів до реального доходу (в узагальненому вигляді – це взаємозв’язок між споживацькими витратами і доходами за

Боністика – один із підрозділів історичної науки, вивчає паперові грошові знаки та бони як історичні документи.

Транзит міжнародний – перевезення іноземних вантажів за умови, що пункти відправлення і призначення знаходяться за межами певної країни. Перевезення товарів без розміщення на митному складі

Європейський платіжний союз (ЄПС) – багатосторонній валютний кліринг для взаємного зарахування платіжних вимог 17 країн Західної Європи. Існував з 1950 по 1958.

Спонукальні мотиви – комплекс потреб, інтересів, мотивів, що спонукають різних економічних суб’єктів до певних економічних дій та вибору напрямів таких дій, відповідної поведінки.

Плинне перенаселення – відносне перенаселення у формі тимчасового безробіття внаслідок циклічного та нерівномірного характеру виробництва. П. п. охоплює тимчасове і постійне (хронічне) безробіття, що зростає.

Міжнародні еколого-економічні відносини – відносини між суб’єктами різних країн з приводу формування і розвитку інтернаціональної цілісної еколого-економічної системи, спрямованої на вирішення глобальних проблем людства. М.

Невиробничі витрати підприємств – витрати, які безпосередньо не залежать від процесів виробництва. До них належать основні Н. в. п. – витрати на утримання та експлуатацію

Релятивізм – уявлення про відносність моралі або залежність її від деякого культурного, соціального чи особистого стандарту. Заперечення абсолютного морального стандарту.

Взаємозамінні товари (взаимозаменяемые товары) – товари або послуги, для яких діє пропорція між ціною на одне з них і попитом на інше, тобто зниження (підвищення)

Децентралізація (децентрализация) – передання функцій управління від центральних органів влади місцевим органам, розширення кола повноважень нижчестоящих органів управління за рахунок вищестоящих.

Імітація в менеджменті – моделювання реальної ситуації та здійснення експериментів з метою пізнання можливих реальних змін ситуації.

Авансовий звіт (авансовый отчет) – звіт підзвітної особи на бланку типової форми про витрачання грошей, виданих їй наперед юридичною особою для виконання певного службового доручення.

Ремедіум (лат. Remedium – ліки, засіб) – законодавчо допустиме відхилення фактичної маси та проби монети від установленої для повноцінної монети норми. За умов, коли основою

Гранична ставка податку – встановлення високих ставок податків на одиницю доходу, витрат, багатства або подарунків, які можуть збільшувати ефект заміщення, тобто стимулювати людей надавати перевагу

Функції податків – сутнісна характеристика податків і форми їх існування, в яких розкривається роль податків в економічній системі. До основних функцій податків належать: а) фіксальна

Теорія портфеля Марковіца – розвинена на базовій моделі портфеля Г. Марковіца концепція, в якій дається кількісно-якісна характеристика співвідношення між очікуваною нормою прибутку і мірою очікуваного

Вклад безтерміновий – вклад, зберігання якого не обмежене заздалегідь встановленим терміном. Вкладник може будь-коли вилучити його частинами або повністю.

Бартер (бартер) – прямий натуральний товарообмін на безготівковій основі, коли визначена кількість одного чи кількох товарів обмінюється на еквівалентну за ціною кількості іншого чи інших

Аналіз господарської діяльності (анализ хозяйственной деятельности) – комплексне вивчення результатів практичної роботи підприємств (фірм) за певний період, оцінка ефективності діяльності з метою виявлення резервів та

Регіоналізація – виокремлення кількох або багатьох країн у межах світового господарства та їх об’єднання на цій території в регіональні економічні союзи різних форм на підставі

Європейські співтовариства (Спільний ринок, Європейське співтовариство) – регіональне інтеграційне об’єднання 12 західноєвропейських держав. Спочатку членами об’єднання були 6 держав („ шістка”) – Бельгія, Голландія, ФРН,

Ліквіди (ликвиды) – готівка у касі фірми, підприємства та інша готівка, що знаходиться у їх розпорядженні.

Транссертифікат – цінний папір, випущений для оплати купівлі нового устаткування при оновленні парку транспортних організацій. Забезпеченням Т. є придбане устаткування, а кредитор набуває право власності