Облікова оцінка – попередня оцінка, яка використовується організацією з метою розподілу витрат і доходів між відповідними звітними періодами і дає змогу визначити обсяг наявних у

Застава зареєстрована – застава акцій, записаних на ім’я зареєстрованої особи, дані про яку містяться в реєстрі акціонерної компанії.

Дезігнація – 1) підпис осіб – кредиторів; 2) список зіпсованих товарів і товарів, що зазнають псування.

Бюджет військовий – частина державного бюджету, яка спрямовується на військові потреби. У 1938 такий бюджет у США становив 1 млрд. дол., у 2005 – близько

Євровалюта – 1) валюти деяких розвинених країн світу, що перебувають в обігу за їх межами й використовуються для кредитних і розрахункових операцій; 2) грошові кошти

Акредитив компенсаційний – форма розрахунків за експортно-імпортними операціями, яка передбачає використання двох акредитивів. Перший (основний) акредитив за дорученням іноземної компанії банк виставляє бенефіціарові, який фактично

Андерлаїнг – цінні папери, на які є право купівлі-продажу згідно з умовами опціонного контракту.

Суспільна організація праці – сукупність найважливіших методів упорядкування трудової діяльності людей у суспільстві та економічні відносини з приводу такої діяльності для досягнення загальної мети, внаслідок

Тракація, трактація – попередня пропозиція про продаж або купівлю товарів, зроблена з метою з’ясування реакції зацікавлених осіб; виявлення можливості здійснити заплановані торговельні операції.

Ресурси інформаційні – сукупність знань, ідей, відомостей тощо, які поступово нагромаджуються у процесі розвитку науки та практичної діяльності людей і використовуються в усіх сферах суспільного

Прискорена амортизація – амортизація, яка передбачає штучне прискорення нагромадження суми амортизаційних відрахувань протягом перших років або всього амортизаційного періоду порівняно з реальними темпами втрати засобами

Постачання – 1) передання виробником (продавцем) товару покупцеві; 2) припинення зобов’язань за ф’ючерсним контрактом переданням покупцю реального товару; 3) форма договору купівлі – продажу, згідно

Страхові компанії (страхові товариства) – організації, які здійснюють страхові операції, відшкодовують на певних умовах збитки юридичних і фізичних осіб з настанням страхового випадку. Кошти на

Народні підприємства – підприємства, які належать безпосередньо працівникам, трудовим колективам. Виникли наприкінці XX ст. в окремих розвинених країнах світу здебільшого через викуп. У США на

Японська концепція маркетингу – концепція, основним принципом якої є врахування побажань, запитів споживачів без критики, розгляд їх виробниками як своїх власних. Головне гасло Я. к.

Облік управлінський – вид бухгалтерського обліку, який охоплює діяльність з підготовки інформації, висновків та оцінок, необхідних керівництву для прийняття управлінських рішень з метою підвищення ефективності

Людина соціальна – система соціальних відносин, в межах якої всебічно розвиваються сутність сили людини, відбувається її перетворення в особистість, що передбачає діалектичне заперечення економічної сутності

Нафтодолари – доходи країн – експортерів нафти, які акумулюються державою і спрямовується на покриття поточних бюджетних витрат та інвестиційні програми, а також розміщуються за кордоном

“Ультраімперіалізму” теорія (лат. ultra – понад) – теорія, згідно з якою імперіалізм як вищу стадію капіталізму у процесі історичного розвитку буде замінено ультраімперіалізмом, що розвивається

Вмонтовані, або автоматичні, стабілізатори – комплекс економічних важелів, які забезпечують необхідну зміну відносних рівнів надходжень і видатків державного бюджету відповідно до фази економічного циклу для

Ціна “крос-овер” – ціна, за якої цінні папери, випущені в обіг раніше, рефінансуються за рахунок надходжень від їх нового випуску до настання терміну погашення.

Україна та Європейський Союз – сукупність суспільних відносин, передусім економічних, політичних і правових, між Україною з часу проголошення незалежності та ЄС щодо перспектив її вступу

Покриття опціону – 1) викуп початково проданого опціону з метою закриття угоди; 2) викуп раніше проданих (на певний термін без покриття) акцій та облігацій для

Декорт (нім. Dekort – знижка) – знижка ціни товару, що надається продавцем покупцю при достроковій оплаті або у разі, коли якість товару нижча від передбаченої

Інвестиції інтелектуальні – вкладення коштів у розвиток наукових досліджень та розробок, на підготовку фахівців на різноманітних курсах, ліцензій, “ноу – хау” тощо.

Ресурси кадрові – сукупність постійних працівників, які мають необхідну професійну підготовку, необхідні знання та вміння для ефективного виконання певних функцій. Для правильного формування кадрової ресурсної

Такса (такса) – конкретно визначений органами або недержавними організаціями єдиний рівень цін на товари, оплату праці та послуги.

Оцінка механізму впровадження “економіки знань – методологія та комплекс методів визначення рівня готовності економіки окремої країни або групи країн до впровадження стратегії розбудови нового типу

Занижена експортна ціна (демпінгова) – контрактна ціна на товар, що експортується, яка свідомо встановлюється на світовому ринку нижчою від внутрішньої ціни на аналогічний товар.

Ревальвація (ревалюзація) – поновлення, збільшення вартості валюти шляхом підвищення її офіційного курсу щодо грошової одиниці інших країн або щодо міжнародних грошових одиниць. Застосовується як один

Економічне стимулювання – система економічних спонукань та стимулів, мобілізації економічних інтересів, цілей, спрямованих на високоефективну працю різних суб’єктів, економне використання всіх ресурсів. У сучасній змішаній

Ціна припинення виробництва – ціна товару, за якої підприємство, фірма не покриває своїх витрат виробництва і яка дорівнює мінімальним граничним витратам.

Гарантія паритету – гарантія обмінного курсу в момент оплати внаслідок підвищення або зниження курсу обміну валюти для запобігання втратам.

Ліцензійна торгівля – основна форма міжнародної торгівлі технологіями, яка здійснюється шляхом передання ліцензіарами іншим особам (ліцензіатам) права використання винаходів, технологічного досвіду, комерційних знань, товарних знаків,

Невиробнича сфера (непроизводствення сфера) – сукупність галузей народного господарства та видів діяльності людей, що надають необхідні послуги суспільству та окремим його членам і безпосередньо не

Стадія знання – перша стадія ухвалення рішення відносно новизни, на якій за Роджерсом споживач отримує фізичні чи соціальні стимули, що привертають увагу до нового виробу.

Ціни споживання – витрати покупця на придбання та використання товару протягом нормативного періоду його споживання. Ц. с. включають контрактну ціну при купівлі товару, вартість транспортних,

Ринок регульований – ринок, регульований і контрольований передусім державою та наднаціональними органами за допомогою адміністративних, правових та економічних заходів. Правові заходи – законодавчо встановлена державою

Безпосередньо суспільне виробництво – безтоварне планомірне, високоорганізоване виробництво продуктів і послуг, яке виникає на вищих ступенях еволюції капіталізму і стає панівною формою в соціалістичному суспільстві,

Ревокація (лат. revocatio – відкликання) – 1) відміна раніше виданого розпорядження; 2) заява власника чека про скасування раніше виданого платіжного доручення.

Чистий дохід (чистый доход) – дохід, одержаний підприємством за вирахуванням сплачених податків, зборів, становить собою чистий прибуток.

Борг безтерміновий консолідований – 1) частина державного боргу без визначеного терміну погашення; 2) борг у формі середньо – та довготермінових цінних паперів, тобто борг без

Філософія управління якістю в Японії – концепція, яка проголошує необхідність постійного і послідовного поліпшення всіх сторін життя людини за участю трудових колективів та за утвердження

Антиципація – передбачення можливого розвитку подій; передчасне настання певного явища, наприклад, оплата боргових зобов’язань до встановленого терміну.

Оцінка вартості власного капіталу банку – комплекс методів визначення вартості власного капіталу (тобто різниці між активами і зобов’язаннями банку). Основними методами такої оцінки є: 1)

Кредит комерційних банків забезпечений – кредит, наданий за умови укладання позичальником договору застави майна, майнових цінностей, цінних паперів та ін. До К. к. б. з.

Генеральний проектувальник – головна проектна фірма, яка організовує і виконує згідно з угодою із замовником проектування будівель, споруд, житлових комплексів.

Норми в науці – загальноприйняті морально-етичні правила поведінки вчених у сфері наукової діяльності, регулятори їх поведінки в науковому колективі, що не мають статусу юридичних законів.

Золото-доларовий стандарт (золото-долларовый стандарт) – один з різновидів золотого монометалізму в його останньому – золотовалютному виді. Зв’язок національних валют з золотом забезпечується через вільний обмін

Арбітражний суд (арбитражный суд) – державний, офіційний, третейський суд, створений для розв’язання майнових спорів між юридичними особами різних форм власності.

Ризик – не передбачуваність і можливість настання подій з негативними наслідками (зазнати збитків, втратити вигоду тощо), зумовлених певними діями або рішеннями, які матимуть місце в

Валютний ризик економічний – вид валютного ризику, пов’язаний зі зміною вартості компанії (визначається як ринкова ціна акції, помножена на кількість акцій, випущених в обіг) внаслідок

Ефект віку – поступове зниження ефективності одиниці виробничих ресурсів, виробничого устаткування в процесі його використання.

Біржові учасники – особи, які беруть участь у біржових операціях як члени біржі. Основний принцип функціонування фондової чи товарної біржі – принцип добровільної участі, тобто

Безмитне ввезення – ввезення до країни товарів без обкладання їх митними тарифами для стимулювання імпорту товарів, які виробляються в недостатній кількості всередині країни; елемент дипломатичних

Коефіцієнт фінансової стабільності – узагальнений показник, який характеризує стан та динаміку забезпеченості виробничого процесу фінансовими ресурсами. Його основними складовими є: 1) коефіцієнт незалежності (характеризує частку

Номінальний паритет – офіційно встановлене співвідношення між грошовою одиницею і прийнятим за еталон металом або іншою валютою.

Електронні гроші (электронные деньги) – умовна назва грошових коштів, які використовуються їх власниками на основі електронної системи банківських послуг. По суті, це кредитні гроші, які

Законодавство митне – сукупність правових норм, які регулюють порядок ввезення, вивезення й транзиту товарів, ручної поклажі й багажу пасажирів, валютних та інших цінностей, міжнародних поштових

Державне планування – комплекс взаємопов’язаних заходів державного впливу на народне господарство з метою забезпечення його збалансованого і прискореного розвитку, найбільш дійовий інструмент державного регулювання економіки.

Торговий представник – 1) особа, якій за комісійну винагороду доручають здійснювати угоди, виступати посередником від імені виробничої або торгової компанії; 2) керівник торгового представництва певної

Наймана праця (наемный труд) – праця особи, яка працює за договором найму на підприємстві, що належить іншому власникові.

Банк міжнародних розрахунків /Banque des reglements internationaux/- одна з перших постійно діючих міжнародних валютно-кредитних організацій. Заснований у травні 1930 р. в Базелі /Швейцарія/ і об’єднує

Товарне виробництво – високоорганізована і планомірна організація суспільного виробництва, за якої окремі складні продукти виготовляються здебільшого великими промисловими корпораціями шляхом спеціалізації та кооперації з іншими

Підрозділ (подразделение) – офіційно виділена частина підприємства, установи, організації і працівники, що належать до цього.

Нетто-оренда – угода про оренду, за якої орендар оплачує всі поточні витрати на обслуговування орендованого майна.

Винагорода – цінності, блага, які надаються працівникові в процесі або ж після закінчення певної діяльності. До зовнішньої В. відносять такі стимули до праці, як заробітна

Страхування фінансових ризиків зовнішнє – сукупність різних видів страхування, що передбачає компенсацію (часткову або повну) втрат застрахованої особи від різних видів відповідних ризиків. Основними видами

Градуалізм – 1) політика, спрямована на зниження інфляції впродовж тривалого періоду через державне управління сукупним попитом без шкоди для зайнятості; 2) наукова школа, прихильники якої

Філософія людини – проблеми пізнання сутності людини (в т. ч. як основної продуктивної сили), її місця в суспільстві, у процесі взаємодії з природою. Найвидатнішим філософом,

Пайовик (паевик) – особа, котра внесла пай і стала, таким чином, членом товариства, в яке внесений пай.

Агрегація ринку (агрегация рынка) – об’єднання всіх або окремих сегментів товарного чи регіонального ринку з метою розширення сфери впливу на ринки, а також для кращого

Контингентування – державне регулювання торгівлі у формі встановлення експортних та імпортних квот – контингентів, що передбачає обмеження ввезення або вивезення певних груп товарів та видачу

Титул – право власності на нерухомість, зафіксоване юридично через систему кадастру; страховий поліс на титул та рішення юриста.

Інтерактивний маркетинг (интерактивный маркетинг) – форма прямого маркетингу, що здійснюється за допомогою інтерактивних комп’ютерних служб, які надають інформаційні послуги в оперативному режимі. Для цього використовуються

Рахунок транзитний – рахунок бухгалтерського обліку, на який надходить виручка від експорту товарів і послуг і який може також використовуватися за умови продажу частини виручки

Замовлення державне (заказ государственный) – замовлення держави на виготовлення певного виду продукції за рахунок бюджетного фінансування.

Платіжний документ – документ на паперовому або електронному носії, який підтверджує здійснення операцій з використанням платіжної картки і містить необхідну інформацію (про суму операції, дату,

Капітал приватний – капітал, що належить окремій особі, максимум – сім’ї (див. Капітал індивідуальний).

Рахункова палата – вищий орган системного фінансового контролю, який стежить за законним та ефективним використанням державних коштів. Першим подібним органом у царській Росії був Рахунковий

Економіка нематеріального виробництва – сукупність економічних відносин, які формуються між суб’єктами господарської діяльності та всередині них, а також населенням в процесі безпосереднього виробництва, розподілу, обміну

Великих чисел закон – закон теорії ймовірності, який виражає стійкість середніх характеристик великої кількості дослідів (тобто наближених характеристик до деяких сталих величин), а його дія

Саморух економічної системи – зміна системи загалом та її окремих підсистем, елементів і компонентів під впливом властивих їй внутрішніх суперечностей та умов, що зумовлює перехід

Менеджмент корпоративний – відокремлення власності від контролю в акціонерних компаніях і діяльність менеджерів щодо управління ними. Термін “корпоративний” в юридичному аспекті охоплює значну кількість власників,

Абстрактна праця – специфічна спеціально-економічна форма праці в умовах товарного виробництва і розвинутого суспільного поділу праці, в якій виражається суспільний характер праці. А. п. є

Прибутку теорії та концепції – сукупність поглядів, ідей західних економістів на економічний зміст прибутку та його джерело. А. Тюрго стверджував, що прибуток на капітал (надлишок

Позитивний зв’язок – зв’язок між економічними змінними (явищами, величинами, категоріями тощо), за якого приріст однієї величини зумовлює приріст іншої, і навпаки. Так, за зростання попиту

Податкове законодавство – сукупність юридичних, правових норм, що встановлюють види податків у країні, податкові ставки, порядок вилучення податків, податкові пільги. П. з. регулює відносини, пов’язані

Валюта базисна – валюта, щодо якої в країні або фінансовому центрі здійснюється використання інших валют, наприклад, долар США, англійський фунт стерлінгів тощо.

Фінансова група (финансовая группа) – міжгалузевий монополістичний промислово-банківський торговий комплекс. Добровільне об’єднання організацій, фірм, об’єднань з метою концентрації їх фінансових ресурсів для здійсненням великих спільних

Соціально-економічна ефективність – відповідність результатів господарської діяльності найважливішим соціальним потребам і цілям суспільства з урахуванням досягнення найвищих результатів за найменших витрат живої та уречевленої праці.

Актуарій (лат. actuarius – скорописець) – фахівець у галузі математичної статистики і теорії ймовірності, який працює у страховому бізнесі і розробляє науково обгрунтовані методи нарахування

Віктимологія – система пояснень невдалої біржової угоди через помилку або форс-мажорні обставини.

Балансовий звіт (балансовый отчет) – звіт про основні показники ефективності функціонування суб’єктів підприємницької діяльності, формування їх активів (надходжень і нагромаджень матеріальних коштів), пасивів і чистої

Первісна (балансова) вартість – сукупність витрат на придбання матеріальних і нематеріальних активів, а також витрат на їх доведення до робочого стану або до місця зберігання.

Переказ боргу – заміна боржника у зобов’язанні, що здійснюється між початковим боржником і третьою особою (яка заміняє такого боржника) за домовленістю.

Європейська валютна одиниця (ЕКЮ) (европейская валютная единица) – регіональна міжнародна валютна одиниця, що використовується країнами-учасницями ЄВС. Має певний валютний курс, розрахований на базі валютного кошика

Посередницький ринок – форма організації ринків біржових товарів, яка передбачає велику кількість учасників (дрібних, середніх і великих торгових організацій), вільне ціноутворення, торгівлю на основі типових

Вартість кредиту – сума, яку позичальник сплачує кредиторові за користування кредитом. Головними складовими В. к. є відсоткова ставка, комісії та збори і страхувальна премія. До

Автоматизовані системи гнучкі – складний цілісний комплекс верстатів з числовим програмним управлінням, роботів нового покоління (інтелектуальних роботів), а також автоматичних транспортних засобів, керованих новим типом

Консоматика – наукова дисципліна, яка вивчає споживання товарів і послуг та відносини між економічними суб’єктами в процесі такого споживання.

Планування на підприємстві – процес складання індикативних планів (прогнозів) підприємства, фірми, компанії на базі планів соціально-економічного розвитку країни, окремих регіонів, галузей із визначенням обсягів виробництва

Догматизм економічний (гр. dogma – усталена думка, положення) – антидіалектичне, в т. ч. позаісторичне, розуміння економічної теорії та її окремих елементів (понять, категорій і визначень)

Роздрібні ціни – ціни, за якими товари реалізуються безпосередньо споживачу. За такими цінами товари торгових підприємств купують підприємства, організації й населення. За своєю економічною природою

Гільфердінг (Hilferding) Рудольф (1877 – 1941) – теоретик австромарксизму, один з лідерів австрійської та німецької соціал-демократії та II Інтернаціоналу. Головна праця Г. – “Фінансовий капітал”

Управління інвестиціями на підприємстві – процес комплексного аналізу, планування, координування, стимулювання і всебічного контролю за інвестиціями, спрямованими на їх ефективне використання та отримання максимального приросту

Принципи оцінки нерухомості – найважливіші правила, вихідні положення, на яких базується розрахункова або експертна оцінка вартості об’єктів нерухомості. До П. о. н. належать: 1) принцип

Кредит онкольний (англ. on call – на вимогу) – вид короткотермінового комерційного кредиту, який надається валютним брокерам, дилерам і клієнтам і сплачується ними на першу

Принципи логістики – основні, вихідні положення науки логістики та найважливіші правила діяльності при виконанні логістичних операцій, спрямованих на раціоналізацію матеріальних, фінансових, інформаційних та інших потоків.

Економічна інтеграція (экономическая интеграция) – процес зближення, об’єднання господарського життя, економік декількох країн.

“Виконати чи скасувати – замовлення клієнта трейдеру, згідно з яким при виконанні частини замовлення інша частина такого замовлення скасовується.

Типи власності – класифікація економічної власності залежно від її суб’єкта з одночасним виокремленням у межах кожного з цих типів форм власності відповідно до соціально-економічного поєднання

Типи економічних систем – класифікація економічних систем залежно від панівних типів і характеру власності, управління нею, наявності товарного виробництва і ступеня його розвитку. Залежно від

Коефіцієнт валютний – поточне курсове співвідношення (курс) валют, використовується для перерахунку грошових сум, платежів, цін з однієї валюти в іншу.

Депозитор – 1) власник депозиту; 2) фізична або юридична особа, якій кредитна установа повинна виплатити певну суму грошей, невиплачену раніше з певних причин.

Лізингодавець (лизингодатель) – суб’єкт підприємницької діяльності, який здійснює лізингову діяльність, передає в користування майно за договором лізингу.

Предмет політичної економії – система відносин економічної власності у взаємодії з розвитком продуктивних сил і певна сукупність об’єктивних економічних законів, які управляють такою взаємодією в

Фуллартон (Fullarton) Джон (1780-1849) – англійський економіст, фахівець із питань кредиту й грошового обігу. Основний твір – “регулювання грошового обігу” (1844). Ф. заперечував кількісну теорію

Асигнівка (лат. assignare – призначати) – документ, розпорядження, за яким здійснюється виплата кредитів, відкритих посадовій особі чи установі, або видається певна сума на конкретні цілі.

Валютна одиниця Міжнародного валютного фонду (МВФ) – міжнародні платіжні та резервні засоби, які водночас виконують функції інтернаціональної міри вартості, щодо вимірювання вартості національних валют, регулювання

Арбітражна комісія (арбитражная комиссия) – створена біржовим комітетом правнича комісія, що розв’язує майнові спори між юридичними особами (сторонами), які уклали на біржі чи ярмарках угоди.

Крива Філіпса – крива, яка відображає зв’язок між безробіттям і номінальною заробітною платою. Обгрунтував цю криву англійський економіст О. Філіпс на прикладі Великобританії упродовж 1861

Кваліметрія (лат. qualis – який за якістю і гр. metreo – вимірюю) – галузь науки, яка об’єднує методи кількісної оцінки якості продукції.

Диференціальна земельна рента (лат. differentia – різниця, відмінність, reddo – повертаю, сплачую) – відносини економічної власності між власниками земель різної якості та розташування (а також

Витрати податкові (расходы налоговые) – 1. Витрати суб’єктів підприємницької діяльності, пов’язані з сплатою податків. 2. Витрати (втрати) держави внаслідок встановлення пільг платникам податків, надання додаткових

Формуляр (нім. formular – форма, правило) – торговий документ, договір, текст якого складено переважно заздалегідь і який потребує заповнення лише окремих рядків і підпису, після

Економіка промисловості – наука, яка вивчає закономірності розвитку й функціонування продуктивних сил і економічних відносин (економічного способу виробництва) у промисловості, досліджує механізм дії об’єктивних економічних

Шкала цін – класифікація цін на товари і послуги однієї фірми залежно від класифікації товарів за якістю, виконанням, модифікацією та ін.

Дебіторська заборгованість (дебиторская задолженность) – сума боргів, що належать підприємству, організації, установі від юридичних осіб. Виникає в процесі господарської діяльності, свідчить про вилучення коштів з

Інкасо чеків – переказ грошей з рахунків осіб, які виписали чеки, на рахунки осіб, що їх отримують.

Прогнозування економічне (від грец. prognosis – передбачення) – спосіб наукового передбачення основних напрямків розвитку економічної системи або її окремих елементів. Найважливіші функції П. е.: з’ясування

Боніфікація (бонификация) – 1. Доплата до ціни товару, фактична якість якого вища передбаченої угодою, стандартом. 2. Повернення податків, стягнених за товари, що вивозяться за кордон,

Генеральний дистрибутор (генеральный дистрибьютор) – організація, що здійснює збут продукції за дорученням товаровиробника у різних регіонах своєї країни або інших країн.

Валова продукція підприємства – показник, який характеризує обсяг виробленої підприємством продукції у вартісній формі за певний час. В. п. п. промислового містить: вартість вироблених готових

Управління економічною власністю – управління об’єктами економічної власності і відносинами між людьми з приводу привласнення цих об’єктів у різних сферах суспільного відтворення. Основними об’єктами економічної

Лот нефасований – партія цінних паперів, що є одиницею угод на фондовій біржі, або будь-яка кількість таких одиниць.

Екаутант – спеціаліст у сфері фінансів та обліку, який аналізує фінансово-господарську діяльність підприємства і може бути аудитором-контролером.

Матрична структура управління – структура, сформована за функціональним принципом (система управління поділена на функціональні служби, за кожною з яких закріплено певні роботи чи проект) у

Парафування – форма підтвердження угоди зазначенням відповідними сторонами своїх ініціалів на кожній її сторінці або в кінці тексту.

Економічний егоїзм – гіпертрофовані економічні інтереси різних суб’єктів господарської діяльності, а також районів і регіонів країни, які ставлять їх понад інтереси відповідних суб’єктів. Основні типи

Генеральний постачальник (генеральный поставщик) – організація, яка відповідно до договору є основним організатором комплектування, нагромадження і комплексного постачання товарів, обладнання і несе матеріальну відповідальність за

Будівництво – галузь сфери матеріального виробництва, підприємства, компанії та організації якої зайняті спорудженням різних об’єктів, а також здійснюють реконструкцію й технічне переобладнання діючих підприємств та

Конкуренція міжгалузева – конкурентна боротьба між товаровиробниками різних галузей промисловості за ринки збуту, сфери вкладання капіталу, прибутки. З метою отримання найбільшого прибутку підприємці вкладають капітали

Саморегулювання ринкове – наявність у ринковому механізмі компонентів, елементів та їхніх властивостей, завдяки яким він здатний без активної регулятивної ролі держави або через незначне опосередковане

Природні ресурси – наявні в природі економічні, в т. ч. виробничі, ресурси, які використовують на певному етапі розвитку продуктивних сил або наявна технічна можливість їх

Відтворення природних ресурсів – відновлення ресурсів природи в процесі їх господарського використання. Розрізняють не відтворювані частково відтворювані й невичерпні ресурси.

Павлик Михайло Іванович (1853 – 1915) – відомий громадсько-політичний діяч Галичини, послідовник марксизму. Реформу 1948 р. у сільському господарстві він вважав засобом звільнення селянства від

Інтернаціоналізація капіталу – взаємопереплетення та об’єднання різних форм національного та інтернаціонального капіталу з метою привласнення результатів найманої праці, яким протистоять загони найманих працівників. Основними формами

Магазин торгівельний (магазин торговый) – підприємство роздрібної торгівлі. Складові: торгівельний зал (один або кілька); підсобні приміщення, адміністративно – побутові й технічні приміщення.

Номінальна вартість національних грошей – внутрішня номінальна вартість національних грошей, яка виражається у масштабі цін. Останній може бути фіксованим і плаваючим.

Нагромаджувальний вклад – ощадний вклад, за якого вкладник повинен, згідно з наданим йому правом, періодично поповнювати свій вклад (вкладати додаткові суми). Щомісячно нараховані за таким

Об’єднання – з’єднання (злиття) кількох фірм, підприємств, компаній, установ; 2) назва організації, до якої входять кілька підприємств, фірм, компаній, установ.

Реформа (реформа) – перетворення, зміна, яка не порушує основ існуючої структури, але суттєво змінює її форму.

Зовнішні платіжні надходження – надходження валюти фізичним та юридичним особам, уряду країни від інших країн у вигляді оплати за реалізовані товари, доходів від інвестицій, грошових

Паритет конверсійний – однакове доларове співвідношення між акцією, яка конвертується, і основною акцією, яка котирується за ціною конверсії або вищою.

Монетний двір – державне підприємство, на якому карбують монети, виготовляють ордени, медалі, інші відзнаки.

Слонімський Людвіг Зіновійович (1850-1918) – російський економіст, юрист і публіцист. Одним з перших серед російських економістів С. звернув увагу на роботи закордонних економістів-математиків. В 1878

Бюджетна система (бюджетная система) – сукупність всіх бюджетів; формується під впливом державного устрою і адміністративно-територіального поділу країни. Б. с, її структура, взаємозв’язок окремих бюджетів характеризують

Диференціація країн, що розвиваються – процес розшарування країн, що розвиваються, за рівнем економічного розвитку. Таких країн в Азії, Африці та Латинській Америці 145. Основними показниками

Оборотний капітал – частка виробничого капіталу капіталістичних підприємств, вартість якого в процесі споживання повністю переноситься на продукт. До О. к. належить частина постійного капіталу (сировина,

Ціна виробництва монопольна – перетворена форма ціни виробництва, що формується на нижчому (монополістичному) ступені вищої стадії розвитку капіталізму і дорівнює витратам виробництва на великих підприємствах,

Вексель короткотерміновий (вексель краткосрочный) – вексель, що підлягає негайній сплаті за першою вимогою власника (або уповноваженої ним особи).

Державне споживання – частина ВНП, яка витрачається на утримання державного апарату (армії, поліції тощо), а також органів державного управління всіма сферами суспільного життя (економіки, соціальних,

Нейтральність грошей – ситуація, за якої зміна маси грошей у довготерміновому періоді не впливає на реальний обсяг виробництва, рівень зайнятості, відсоткові ставки та інші макроекономічні

Митні формальності – дії митниці, пов’язані з ввезенням, вивезенням та іншими операціями. М. ф. охоплює огляд транспортних засобів, перевірку та оформлення документів, визначення країни походження

Часткова участь (долевое участие) – міра, частка власних ресурсів, коштів, внесених до загальної справи кожним з її учасників (напр., частка у статутному фонді, тощо).

Маржа банківська – різниця між ставками кредитного і депозитного відсотків, між відсотковими ставками за активні та пасивні операції, між кредитними ставками для окремих позичальників.

Теорія (концепція) економічної рівноваги – концепція, в якій робляться спроби довести лише, що децентралізована економічна система за капіталізму може бути організована без активного втручання держави

Контракт державний – детально розроблений економічний і правовий документ, який регламентує організаційно-технічні, адміністративно-управлінські відносини при виконанні замовлення підрядниками. Укладання К. д. обов’язкове для державного замовника.

Асигнування – грошові засоби, що виділяються з державних і недержавних джерел на певні потреби, цілі або певним організаціям, особам.

Разовий збір – однократний грошовий збір за надання послуги, тимчасове користування благом (наприклад, плата продавця за надання йому місця на ринку для торгівлі протягом одного

Генеральний директор – директор великої багатопрофільної фірми, заступники якого – директори – є керівниками окремих підрозділів або напрямів діяльності фірми.

Спред “ведмедя” – опціонна стратегія, яку використовують за зниження ринкової кон’юнктури і яка полягає в купівлі комбінації опціонів “кол” і “пут” на один фінансовий інструмент

Цикл нововведень – період часу з моменту зародження нової ідеї (технічної, технологічної щодо створення нових товарів та ін.) та її практичного втілення в якісно або

Світові ринки капіталу – сукупність економічних відносин між власниками капіталу та споживачами з приводу його прибуткового використання через обмін. С. р. к. формуються в процесі

“За спільний рахунок” – угода між двома і більше підприємствами або компаніями про розподіл ризику і фінансової відповідальності в процесі купівлі цінних паперів або підписки

Домашнє господарство (домашнее хозяйство) – один із трьох основних суб’єктів економічної діяльності (держава, підприємства, домашні господарства). Охоплює економічні суб’єкти й процеси, що відбуваються там, де

Імпортний депозит – вимога до імпортера заздалегідь сплатити частину вартості товару, що ввозиться.

Дебіт – 1) у бухгалтерському обліку – будь-яка сума, що занесена до звітності і збільшує баланс рахунку активів та знижує баланс рахунку пасивів. Усі рахунки

Фізичний знос – поступова втрата основними фондами своїх виробничих та технічних властивостей і споживчої вартості. Ф. з. відбувається у процесі виробництва, а також під впливом

Заплановане старіння товарів – старіння товарів, яке настає до того, як їм необхідна буде заміна. Розрізняють: 1) застаріле зовнішнє оформлення товарів з метою зміни уявлень

Бенефіції – привілеї, пільги та послуги, якими користуються певні категорії осіб або окремі особи.

Номенклатура товарна – сукупність окремих товарів та асортиментних груп товарів, які пропонують покупцям конкретні продавці.

Економічні науки – сукупність наукових дисциплін (близько 50), які вивчають закони й суперечності розвитку економічних систем у процесі їх історичної еволюції, управління господарством, відносини між

Меліоративний кадастр – систематизована сукупність достовірних даних про кількісно-якісний-природний, економічний і правовий стан меліорованих земель і використання меліорованого земельного фонду певної території. Складається М. к.

Фінансова глобалізація – поступовий процес інтеграції національних фінансових систем і фінансів міжнародних фінансово-кредитних організацій в цілісну глобальну фінансову систему, яка базується на русі фінансових ресурсів

Гнучкість управління – здатність організації (її керівництва) до швидкої та раціональної і структурної перебудови, адаптації до внутрішніх і зовнішніх умов, що постійно змінюються, до конструктивних

Володимир Мономах (1053 – 1125) – київський князь, який засуджував нечесно нажите багатство, обмежив лихварський відсоток (до 20%) та ін. У численних статтях “Руської Правди”

Система комерційних банків – сукупність усіх комерційних банків, ощадних і кредитних установ, охоплює комерційні, інвестиційні, інноваційні, іпотечні банки, банки споживчого кредиту, ощадні банки.

Мінімум неоподаткований (минимум необлагаемый налогом) – розмір об’єкта оподаткування у межах якого юридичні та фізичні особи податку не сплачують.

Інкасування боргових зобов’язань – банківська операція отримання за дорученням клієнта коштів від його боржника в рахунок погашення боргу або отримання акцепту за векселями, чеками, іншими