ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ ЕЛАСТИЧНОСТІ ПРОПОЗИЦІЇ

УРОК №№ 36-37. ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ ЕЛАСТИЧНОСТІ ПРОПОЗИЦІЇ

Мета уроку: пояснити учням роль, яку відіграє еластичність пропозиції за ціною в поведінці виробника; показати, як окремі чинники впливають на еластичність пропозиції; навчити розрізняти еластичність пропозиції, дугову й точкову еластичності. Тип уроку: засвоєння нових знань.

Форми роботи: лекція.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

Попередній урок був присвячений економічному змісту еластичності попиту за ціною, чинникам, які впливають на еластичність попиту за

ціною.

II. Актуалізація опорних знань і вмінь

1. Пригадаємо, які чинники визначають еластичність попиту:

– замінність товарів для споживачів (чим вищий ступінь замінності товару або послуги для споживача, тим більш еластичний попит на товар або послугу);

– багатофункціональність товару надає йому більшої еластичності;

– нагальність потреби робить попит на товар більшою мірою нееластичним;

– частка витрат на цей товар у бюджеті споживача (чим вона більша, тим вища еластичність попиту на товар. Якщо покупець витрачає невелику частку свого бюджету, то зміна цін на цей товар

незначною мірою впливає на величину попиту);

– термін – із плином часу попит на товар стає більш еластичним.

2. Напишіть на дошці загальну формулу для обчислення коефіцієнта еластичності, формулу дугової еластичності й точкової еластичності попиту за ціною.

Загальна формула для обчислення коефіцієнта еластичності буде такою:

 ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ ЕЛАСТИЧНОСТІ ПРОПОЗИЦІЇ

Де ЕВ – значення коефіцієнта еластичності; ?Q – заміна величини попиту, у відсотках; ?Р – заміна ціни, у відсотках.

Зазначимо, що економісти домовилися виражати коефіцієнт еластичності завжди додатним числом, тобто нас цікавить його абсолютна величина, хоча насправді це число може бути від’ємним, оскільки закон попиту можна виразити оберненою залежністю між ціною та величиною попиту.

Показник лінійної еластичності:

 ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ ЕЛАСТИЧНОСТІ ПРОПОЗИЦІЇ

Або

 ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ ЕЛАСТИЧНОСТІ ПРОПОЗИЦІЇ

Оскільки лінійне рівняння має вигляд QD = a – b • Р і оскільки b є кутовим коефіцієнтом для рівняння, розв’язаного відносно абсциси, то b = ?Q/?P, звідси ЕD = – b • (P/Q). Ця формула зазвичай застосовується для розрахунку еластичності в точці рівноваги. Показник дугової еластичності застосовується для вимірювання еластичності попиту в центральній точці інтервалу на певному відрізку кривої попиту і розраховується за середніми величинами ціни й обсягу:

 ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ ЕЛАСТИЧНОСТІ ПРОПОЗИЦІЇ

Або

 ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ ЕЛАСТИЧНОСТІ ПРОПОЗИЦІЇ

Якщо lЕDl > 1 – попит еластичний;

LЕDl < 1 – попит нееластичний;

LЕDl = 1 – попит з одиничною еластичністю;

LЕDl > ? – абсолютно еластичний попит;

LЕDl = 0 – абсолютно нееластичний попит.

III. Вивчення нового матеріалу

Тепер перейдемо до економічного змісту пропозиції за ціною.

Дайте відповіді на твердження. Правильні вони чи ні?

– Попит на мармелад більш еластичний, ніж на цукор. (Правильне. Для цукру існує менше замінників.)

– Від менш еластичного товару споживачеві важче відмовитись, ніж від більш еластичного. (Правильне. Для менш еластичного товару існує менше замінників.)

Еластичність пропозиції, її економічний зміст та види

Еластичність – це міра чутливості однієї змінної щодо іншої. Точніше, це числовий показник відсоткових змін, що відбуваються в одній величині в разі зміни на 1 % іншої величини.

Припустімо, що величина пропозиції стала такою, як у випадку зі швидкопсувною рибою. Цю рибу привезено на ринок, щоб продати за будь-яку ціну. Це крайній випадок абсолютно нееластичної пропозиції, яку зображають вертикальною кривою пропозиції.

Інший крайній випадок. Припустімо, що незначне зменшення ціни спричинить зниження величини пропозиції до нуля, водночас незначне підвищення ціни спричинить невизначено великі зміни в пропозиції. У цьому випадку відношення відсотка зміни величини пропозиції до відсотка зміни ціни вкрай велике, його зображають горизонтальною кривою пропозиції. Це крайній випадок безмежно еластичної пропозиції.

Пропозицію між цими крайніми випадками називають еластичною або нееластичною залежно від того, більший чи менший відсоток зміни кількості від відсотка зміни ціни. У випадку одиничної еластичності відсоток збільшення величини пропозиції точно дорівнює відсотку збільшення ціни.

Як бачимо, еластичність пропозиції визначають так само, як і еластичність попиту. Єдина відмінність полягає в тому, що величина реагування пропозиції на збільшення ціни додатна, а попиту – від’ємна.

Отже, еластичність пропозиції:

 ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ ЕЛАСТИЧНОСТІ ПРОПОЗИЦІЇ

Еластичність пропозиції дорівнює відношенню відсотка зміни величини пропозиції до відсотка зміни ціни.

Таблиця 1

Значення пропозиції відповідно до ціни на ринку (продукт N)

Пропозиція

Ціна, гр. од.

Обсяг пропозиції, тис. т

А

700

24

Б

600

17

В

500

12

Г

400

7

Д

300

3

Побудуємо графік пропозиції з відповідними значеннями ціни й обсягів продукції, що доставляється на ринок.

У системі координат графіка пропозиції значення ціни відкладають на вертикальній осі, а відповідні значення обсягу (кількості) пропозиції – на горизонтальній. Побудова графіка дасть криву ДА зі значеннями Г, В, Б на ній.

Графік обсягу пропозиції

 ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ ЕЛАСТИЧНОСТІ ПРОПОЗИЦІЇ

Кожна точка на цій кривій фіксує відповідне кількісне значення пропонованої на ринку продукції за певного значення ціни. Наприклад, у точці Г у разі встановлення ціни 400 гр. од/т продукту N її відповідна пропозиція становитиме 7 тис. т. Кількість пропонованого товару є вираженням виробничих можливостей і зацікавленості підприємців на цьому ринку товарів за умови встановлення певної фіксованої ціни.

Крива графіка пропозиції має напрямок з південного заходу на північний схід і характеризується підвищенням. Це є графічним вираженням зазначеної закономірності: унаслідок підвищення ціни збільшується кількісне вираження обсягу пропозиції. Еластичність пропозиції тим більша, чим більше крива наближається до уявної горизонтальної осі. У цьому випадку незначним цінам відповідатиме помітний “стрибок” обсягу пропозиції. Значення кривої, що має круто вертикальну спрямованість, характеризують низьку еластичність пропозиції – незначні зміни її обсягів за відповідних змін ціни. Еластичність пропозиції вимірюється відношенням відсоткового вираження зміни обсягу пропозиції до відсоткового вираження зміни ціни товару (послуги).

Види еластичності

Цінова еластичність пропозиції є відсотковою зміною пропонованої кількості в результаті збільшення ціни на 1 %. Таке значення еластичності зазвичай позитивне, адже вища ціна стане для виробників стимулом для збільшення випуску продукції.

Якщо S(P) – залежність пропозиції від ціни, то сформульоване означення можна записати так:

 ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ ЕЛАСТИЧНОСТІ ПРОПОЗИЦІЇ

Із закону пропозиції (збільшення пропозиції унаслідок підвищення ціни) випливає, що коефіцієнт еластичності пропозиції за ціною буде додатним.

Як і у випадку попиту, коефіцієнт еластичності за незначних змін цін можна записати за допомогою похідних:

 ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ ЕЛАСТИЧНОСТІ ПРОПОЗИЦІЇ

 ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ ЕЛАСТИЧНОСТІ ПРОПОЗИЦІЇ

У першому випадку пропозиція еластична за ціною;

У другому – пропозиція одиничної еластичності за ціною;

У третьому – пропозиція нееластична за ціною.

На малюнку показано три основні випадки еластичності пропозиції: вертикальна крива зображає випадок абсолютно не – еластичної пропозиції, горизонтальна крива – безмежно еластичної пропозиції, пряма, що проходить через точку початку координат, – одиничної еластичності.

Залежність еластичності пропозиції від реакції виробника на зміну ціни

 ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ ЕЛАСТИЧНОСТІ ПРОПОЗИЦІЇ

Якщо пропозиція стала, то її еластичність дорівнює нулю (крива а). Крива в показує безмежно велике зростання пропозиції внаслідок зміни ціни. Проміжний випадок б – коли зміна величини пропозиції точно дорівнює зміні ціни.

Визначники еластичності пропозиції

Під час аналізу впливу часу на еластичність пропозиції економісти розрізняють найкоротший ринковий період, короткостроковий період і довгостроковий період.

1. Найкоротший ринковий період. Найкоротший ринковий період настільки короткочасний, що виробники не можуть відреагува – ти на зміни величини попиту та ціни. На рисунку 1 зображено цілком нееластичну криву пропозиції фермера в найбільш короткостроковому ринковому періоді. Зауважте, що фермери не можуть відреагувати на припустиме збільшення попиту; у них немає часу для збільшення величини пропозиції за зростання ціни від Р0 до Рm; просто нормує споживання фіксованої кількості продукції, але не збільшує обсягу її виробництва.

2. Короткостроковий період. У короткостроковому періоді виробничі потужності індивідуальних виробників і галузі загалом залишаються незмінними. Проте фірми вже мають час для більш або менш інтенсивного використання своїх потужностей. Результатом буде збільшення обсягу продукції як реакція на прогнозоване розширення попиту; таке збільшення обсягу продукції відбите більш еластичною пропозицією томатів, що показано кривою Ss на рисунку 2. Зауважте, що зростанню попиту відповідають тепер відносно більша, ніж у межах найкоротшого ринкового періоду, зміна кількості пропонованої продукції (від Q0 до Qs) і відносно менші зміни ціни. Тому ціна нижча, ніж у найкоротшому ринковому періоді.

3. Довгостроковий період. Довгостроковий період – це період часу, достатній для того, щоб фірми вжили всіх доцільних заходів для пристосування своїх ресурсів до нової ситуації: окремі фірми можуть розширити (або скоротити) виробничі потужності; нові фірми можуть увійти в галузь (або існуючі фірми – залишити її). Ці зміни означають ще більшу зміну пропозиції, тобто ще більш еластичну криву пропозиції S. Як бачимо з рисунка 3, результатом стане незначна зміна ціни (від Р0 до Р1) і значна зміна обсягу продукції (від Q0 до Qs) як реакція на передбачуване збільшення попиту.

Для визначення еластичності пропозиції не можна застосовувати оцінку за показником загального виторгу. Пропозиція відбиває прямий зв’язок між ціною та величиною пропозиції; крива пропозиції є висхідною. Незалежно від ступеня еластичності чи нееластичності пропозиції ціна та загальний виторг завжди змінюються в одному напрямку.

Ще один фактор, що впливає на еластичність пропозиції, – це ступінь можливого збільшення виробництва в цій галузі. Якщо фактори виробництва легко визначити за поточними ринковими цінами, як у випадку з текстильною промисловістю, то обсяг продукції можна значно збільшити за незначного зростання ціни. Це означає, що пропозиція високоеластична. З іншого боку, якщо виробничі потужності суворо обмежені, як у південноафриканській золотодобувній промисловості, то навіть різке зростання ціни золота спричинить зовсім незначну реакцію з боку золотодобувної промисловості. Це приклад нееластичної пропозиції.

Час і еластичність пропозиції

 ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ ЕЛАСТИЧНОСТІ ПРОПОЗИЦІЇ

 ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ ЕЛАСТИЧНОСТІ ПРОПОЗИЦІЇ

 ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ ЕЛАСТИЧНОСТІ ПРОПОЗИЦІЇ

Інші фактори, які впливають на еластичність пропозиції

Вартість розширення виробництва. Якщо фірма виробляє технологічно складний товар, то розширення виробництва дуже дорого коштуватиме. Тому навіть за серйозного підвищення ціни на цей товар небагато фірм вдаються до розширення виробництва. Зрозуміло, що еластичність пропозиції такого товару буде невисокою.

Можливості та вартість зберігання товару. Коли ціна на товар знижується, то фірма вирішує, продовжувати продаж товару за низькими цінами чи забрати продукцію з ринку на склад. Рішення залежить від того, наскільки довго можна зберігати товар, а також від вартості його складування. Якщо фірми мають гарні й недорогі склади, якщо товар можна зберігати, то еластичність пропозиції підвищується.

Взаємозамінні ресурси у виробництві. Якщо праця, земля або капітал, що використовуються як фактори виробництва, можуть бути швидко переведені з виробництва одного товару на виробництво іншого, то еластичність пропозиції такого товару буде високою. Наприклад, еластичність пропозиції всіх злакових загалом є нижчою, ніж еластичність пропозиції жита, бо і землю, і працю, і обладнання дуже легко перевести.

Висновки

1. Пропозиція – це кількість товарів, яка перебуває на ринку або може бути туди доставлена.

Закон пропозиції: обсяг пропозиції зростає внаслідок підвищення ціни, і, навпаки, обсяг пропозиції зменшується в разі зниження ціни.

На пропозицію впливають такі фактори: ціни на ресурси, технології, податки й дотації, ціни на інші товари, очікування, кількість продавців, витрати виробництва та ін.

2. Еластичність – це міра чутливості однієї змінної щодо іншої. Точніше, це числовий показник відсоткових змін, що відбуваються в одній величині в разі зміни на 1 % іншої величини.

Еластичність пропозиції дорівнює відношенню відсотка зміни величини пропозиції до відсотка зміни ціни.

Цінова еластичність пропозиції показує ступінь реагування величини пропозиції на зміну ціни на 1 % і визначається як відношення відносної зміни величини пропозиції до відносної зміни в ціні.

Існує кілька видів еластичності пропозиції: пропозиція, еластична за ціною; пропозиція одиничної еластичності за ціною; пропозиція, нееластична за ціною; стала еластична пропозиція; безмежно еластична пропозиція; одинична еластичність.

3. На цінову еластичність пропозиції впливає низка факторів, а саме: час, вартість розширення виробництва, можливості й вартість зберігання товару, взаємозамінні ресурси у виробництві та ін.

Основним визначником еластичності пропозиції за ціною є час, який ділиться на найкоротший ринковий період, короткостроковий період, довгостроковий період.

III. Закріплення знань, умінь і навичок учнів

Упродовж останніх уроків ми знайомилися з економічним змістом еластичності попиту та пропозиції. Виникає питання: для чого? Тому я пропоную наступного уроку провести конференцію з теми “Еластичність у реальному світі”, на якій порушити такі питання:

– Іван Михайлович Політико, кандидат у Верховну раду України, виступає за суттєве підвищення податків на цигарки та спиртні напої. Він говорить: “Я пропоную ці податки не для того, щоб збільшити податкові надходження, а для того, щоб відучити людей бездумно пити й палити. Якщо ціни на цигарки та спиртне зростуть, то більшість людей кинуть пити й палити. Зрозуміло, що від цього ще ніхто не помирав”.

– Юрій Гловацький, який обирається на посаду мера міста, пропонує заморозити ціни на бензин: “Без бензину не обійтись. Люди мають їздити. Економісти, які говорять, що більш високі ціни змусять людей купувати менше бензину, відірвані від життя”.

– Павло Гнус, член обласної ради, виступив проти підвищення цін на воду під час нещодавньої посухи. Він заявив, що вода не має замінників, і, як наслідок, попит на воду є нееластичним. Він уважає, що підвищення ціни на воду (водний податок) призведе до того, що воду споживатимуть, як і раніше, у тій самій кількості.

– Віктор Бурлака багато подорожував світом і вважає, що, якщо авіакомпанії бажають мати більше пасажирів, вони повинні знизити ціни на квитки бізнесменів і відпочивальників, які літатимуть більше.

Додаток

Приклад еластичності попиту

Товари

Короткостроковий період

Довгостроковий період

Авіаквитки

0,1

2,4

Електроенергія

0,1

1,9

Бензин

0,2

0,5

Квитки в кіно

0,9

3,7

Молоко

0,4

Автомобілі

1,5

Медичні послуги

0,3

0,9

Газети й журнали

0,1

0,5

Алкоголь

0,9

3,6

Автомобілі “Шевроле”

4,0

Природний газ

0,1

10,7

IV. Підсумок уроку

Гра “Відкритий мікрофон”

Учні, передаючи один одному уявний мікрофон, говорять, про що йшлося на уроці. Переможцем гри вважається той, хто останнім висловить свою думку.

V. Домашнє завдання

1. Опрацювати матеріал підручника.

2. Розв’язати задачі зі збірників.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ ЕЛАСТИЧНОСТІ ПРОПОЗИЦІЇ - Плани-конспекти уроків по хімії


ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ ЕЛАСТИЧНОСТІ ПРОПОЗИЦІЇ