Економіко-географічне положення України

Розділ 1 УКРАЇНА НА КАРТІ СВІТУ

Тема 1. Економіко-географічне положення України

1. Поняття про економіко-географічне положення країни

Учені називають географію “наукою про місце”. У цьому нестандартному визначенні закладено глибокий зміст. Кожний географічний об’єкт на земній поверхні має своє індивідуальне місце (місце розташування). Розміщення об’єктів на земній поверхні характеризують двома способами:

1. За їхніми географічними координатами відносно градусної сітки (схема 1А).

2. За характером сусідства –

просторового відношення даного об’єкта до інших сусідніх. Об’єктами цієї характеристики є суспільні та господарські утворення (країни, підприємства тощо). Таке розміщення об’єктів можна назвати суспільно-географічним (схема 1Б).

Існує кілька видів суспільно-географічного положення. Головні з них – економіко-географічне та геополітичне (або політико-географічне).

Економіко-географічне положення (ЕГП) – положення країни на економічній карті світу по відношенню до основних районів і центрів економіки.

Геополітичне положення (ГПП) – оцінка місця країни на політичній карті, характеристика

розташування країни відносно центрів політичного впливу.

Положення України відносно інших країн (не тільки прикордонних), центрів економіки, культури, основних транспортних шляхів характеризує її геополітичне та економіко-географічне положення (схема 1).

Положення міст, регіонів, країн оцінюють як “надзвичайно вигідне”, “дуже вигідне”, “вигідне або сприятливе”, “відносно сприятливе”, “мало сприятливе або невигідне”. Кожна така оцінка притаманна конкретному виду положення. За одними видами суспільно-географічне положення може бути “дуже вигідним”, за іншими – “невигідним”.

ЕГП переважно визначається транспортно-географічним положенням, тобто транспортними можливостями господарських зв’язків.

Геополітичне та економіко-географічне положення – це категорії непостійні, вони змінюються з часом відповідно до історичної ситуації.

– Поміркуйте та наведіть приклади, як політико – та економіко-географічне положення пов’язані між собою.

Схема 1

Фізико-географічне та суспільно-географічне положення

 Економіко географічне положення України

У географії для розуміння особливостей положення країн, районів і міст використовують різні рівні (масштаби) оцінок – “макро”, “мезо” і “мікро” (із грецької – великий, середній, малий): “макро” означає “увесь світ”, “мезо” – “група країн”, “мікро” – “країна або її частина”. У курсі “Економічної і соціальної географії України” географічне положення характеризують на мезо – і мікрорівнях.

2. Місце України на політичній карті Європи та світу

Україна як самостійна та незалежна держава була проголошена 24 серпня 1991 року. З того часу вона посіла гідне місце на політичній карті Європи та світу. За Гельсінкськими угодами 1975 р. територія України є неподільною та недоторканною, її державні кордони – непорушними.

Україна розташована у Східній Європі. Її площа становить 603,7 тис. км2 (5,7 % площі Європи). Серед світових держав за площею Україна посідає 44 місце.

Найбільші за площею країни Європи:

Іспанія – 506 тис. км2; Італія – 301,3 тис. км2;

Німеччина – 357 тис. км2; Польща – 312,6 тис. км2;

Франція – 544 тис. км2; Швеція – 450 тис. км2.

Кількість населення України становить 46,1 млн чоловік (на 1 січня 2009 року). За його кількістю Україна поступається тільки Німеччині, Італії, Великій Британії та Франції.

3. Економіко-географічне та геополітичне положення (ЕГП та ГПП)

Економіко-географічне та геополітичне положення тісно пов’язані між собою, тому їхні характеристики невід’ємні одна від одної.

Для ЕГП та ГПП країни важливо з’ясувати, чи збігаються економічні, військово-політичні союзи і релігійні угруповання, до яких входять країни-сусіди. Спільна участь у таких структурах сприяє конструктивній взаємодії країн, тобто є позитивною ознакою геополітичного положення. А належність до різних угруповань обмежує можливості співробітництва із сусідами, що негативно позначається на характері геополітичного положення.

Велике значення для зовнішньоекономічного і політичного співробітництва України мають країни Західної Європи. 27 країн цього регіону об’єднані в міждержавне угруповання – Європейський Союз (ЄС). ЄС – найбільш розвинене інтеграційне об’єднання світу, яке має значний політичний вплив, потужний науковий та економічний потенціал, єдину стабільну грошову одиницю.

Геополітичне значення сусідньої країни неможливо оцінити без урахування історичного фактора.

Після розпаду СРСР колишні радянські республіки (крім Естонії, Латвії, Литви) сформували Співдружність Незалежних Держав (СНД). Метою співдружності було налагодження економічних зв’язків між незалежними державами на рівноправній основі. З цією метою держави підписали Договір про економічний союз країн СНД. Україна ввійшла до цього союзу на правах так званого асоційованого члена, тобто зі згодою брати участь лише в тих проектах Економічного союзу, які не обмежують її прав.

Велике значення у формуванні ЕГП та ГПП України має Росія, що є однією з країн з потужним країни входять економічним і політичним потенціалом, джерелом до СНД?

Паливно-енергетичних ресурсів, яка експортує та імпортує Які продукцію у великих масштабах. Наявність тісного економічного, соціального й культурного співробітництва, а також входження до СНД і спільних асоціацій (Чорноморське економічне співробітництво) дають підставу розглядати Росію як дружню країну. У той же час існують певні політичні, економічні та інші розбіжності між українською і російською державами.

– Послідовно розмістіть європейські країни за площею. Яке місце посідає Україна?

– Користуючись даними, що розміщені на форзаці підручника, назвіть сусідні країни України, що є членами Європейського Союзу. Коли вони приєдналися до ЄС? Які країни входять до СНД?

Розташування України між Росією та країнами НАТО (Організація Північноатлантичного договору) у військово-політичному плані характеризується як негативне, бо існує можливість загострення протистояння між сторонами. Україна протягом останнього десятиріччя дотримувалася нейтральної політики стосовно військово-політичних блоків, які оточують нашу країну: на заході – НАТО, на сході й півночі – організація колективної безпеки країн СНД. Нині Україна активно співпрацює з НАТО й заявила про намір у перспективі увійти до його складу.

В аналізі ГПП слід враховувати й релігійні чинники. Україна є переважно християнською державою і розташована серед країн християнського світу. Особливість її положення полягає у тому, що східний і північний сусіди належать до православ’я, а в західних провідну роль відіграє католицька церква. У цілому через християнство Україна має духовну спільність з основними цивілізованими державами світу, християнське оточення позитивно впливає на її ГПП.

Значна кількість сусідів позитивно характеризує ГПП країни, оскільки воно передбачає багатоваріативність організації зовнішніх контактів. При цьому ускладнення у відносинах з одним сусідом може компенсуватися більш тісними відносинами з іншими державами.

Країни, що безпосередньо межують з Україною, називаються сусідами першого порядку. Від цих країн, у першу чергу, залежать територіальна цілісність нашої держави, непорушність кордонів, можливість взаємодії із зовнішнім світом. Економічне співробітництво таких сусідів є особливо вигідним через територіальну близькість і відсутність третьої сторони у взаєминах. Одним із факторів посилення сучасної інтеграції в Європі стає транскордонне співробітництво, у якому Україна бере активну участь.

Велике значення мають також сусіди другого порядку. Ці країни не мають спільних кордонів і реалізують своє сусідство через державу, що межує з кожною із них. Вони часто врівноважують вплив сусідів першого порядку. Через значні розміри і протяжність території Росії багато сусідів другого порядку значно віддалені від України, не мають з нею навіть регіональної спільності.

– Користуючись картами атласа, назвіть країни – сусідів України першого та другого порядку.

Одним із параметрів ЕГП та ГПП є довжина кордону між державами, що межують. Загальна протяжність державних кордонів України – майже 6500 км, з них на морські кордони припадає 1050 км. Чим більша довжина кордону, тим ширший їх взаємовплив. За цим показником серед сусідів України першого порядку вирізняється Росія (38 % довжини сухопутного кордону України). Досить велику довжину мають кордони з Білоруссю, Молдовою, Румунією (мал. 1) та Польщею.

Вплив морських сусідів відчувається значно менше, ніж сухопутних (більша відокремленість, послаблення позитивних і негативних властивостей безпосереднього сусідства).

– Користуючись картами атласа, назвіть морських сусідів України. З якими державами наша країна має одночасно морські й сухопутні кордони?

Географічна задача № 1

За фізичною картою України порівняйте лінію кордону Україна-Румунія та кордону Україна-Білорусь:

1. Визначте види кордонів (сухопутний, морський).

2. Обчисліть довжину кордонів. Який кордон довший і на скільки?

3. Через які природні об’єкти проходить кордон? Чи перешкоджають вони зв’язкам між державами?

4. З якою державою в України по лінії кордону існують більш сприятливі можливості для прикордонної торгівлі, культурних зв’язків близькоспоріднених етнічних груп, контактів родичів, будівництва доріг, якісного прикордонного контролю, улаштування митних постів тощо?

 Економіко географічне положення України

Мал. 1. Кордон між Україною і Румунією

4. Значення транзитних перевезень

Важливою характерною рисою ЕГП України є її транзитне положення. Воно дає країні деякі економічні переваги. Широке міжнародне використання шляхів сполучення, трубопроводів, портів, станцій, обслуговуючих виробництв тощо, що обумовлено транзитним положенням держави, надає можливість отримати додаткові кошти і робочі місця. Україна розташована між державами Західної і Центральної Європи, з одного боку, та Росією та країнами Азії – з іншого. Перші мають досить бідні мінеральні й лісові ресурси, а другі є величезними ресурсними базами. Утворюється геополітична вісь схід-захід, на якій розташована Україна. Проміжною ланкою наша держава може виступити й у взаємодії Західної і Північної Європи з країнами Закавказзя, Близького Сходу (вісь північ-південь). У цілому транзитність України є важливим ресурсом її ЕГП (мал. 2). Ефективне подальше використання цього ресурсу пов’язане з будівництвом газо – та нафтопроводів, організацією масових залізнично-морських перевезень міжнародних вантажів.

– Дайте характеристику транспортно-географічного положення України. Країни яких регіонів (мал. 2) можуть скористатися транспортними коридорами, прокладеними по території України?

 Економіко географічне положення України

Мал. 2. Схема стратегічно важливих транспортних напрямків, що проходять територією України

Сучасна Україна має потужний транзитний потенціал. Серед європейських країн Україна посідає третє місце за обсягами транзиту, а в межах СНД поділяє лідерство з Росією. Цьому сприяють вигідне географічне положення та розгалужена мережа всіх видів транспорту.

Географічна задача № 2

Дайте оцінку геополітичного положення України.

За матеріалами періодичної преси, інформаційних телевізійних передач складіть “географію” поїздок, офіційних візитів перших осіб держави. З якими країнами Україна підтримує дружні відносини? Який господарський потенціал мають ці країни?

За картою атласа “Зовнішні економічні зв’язки” визначте, чи існують економічні зв’язки між цими країнами та Україною.

У1996 р. була підписана угода про створення Європейсько-Азіатських транспортних коридорів.

У межах цієї угоди з 1996 р. працює автомобільна поромна переправа Іллічівськ – Поті (планується продовжити до Тбілісі й Баку), а з 1998 р. – залізнична поромна переправа Іллічівськ – Батумі (мал. З).

Користуючись картами атласа (мал. 2, 3), поясніть, чому Іллічівськ є значним транзитним транспортним центром.

 Економіко географічне положення України

Мал. 3. Залізничний вузол в Іллічівську

По суходолу вітчизняний транспорт працює в системі міжнародних транспортних коридорів: у так званих “Критських коридорах “, а також TRACECA (“Європа – Кавказ – Азія”) і морських МТК “Балтійське море – Чорне море” або “Гданськ – Одеса”.

Географічна задача № З

Користуючись даними про відстані між крайніми точками, зробіть висновок про компактність території України. Порівняйте конфігурацію і компактність території України з територіями інших європейських держав. Оцініть конфігурацію України і країн Європи, умовно прийнявши конфігурацію Польщі за 10 балів, а Італії, наприклад, – за 5 балів. Зробіть висновок про конфігурацію території України порівняно з іншими країнами. Примітка. Чим більше конфігурація держави нагадує коло, тим вона компактніша, зручніша для розвитку господарства країни.

Практична робота № 1

Визначте позитивні та негативні риси економіко-географічного та геополітичного положення України. Проведіть на контурній карті лінії державного кордону України та нанесіть на карту назви країн, з якими вона межує.

Контрольні запитання

1. Як ви розумієте вислів: “Політична стабільність є запорукою розвитку держави”?

2. У чому полягає важливість знань про участь сусідніх держав у блоках та угрупованнях? До яких угруповань входить Україна? Назвіть країни-сусідів першого порядку.

3. Охарактеризуйте ЕГП та ГПП України.

4. Що таке МТК? Чому саме через Одесу проходить МТК?


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)


Економіко-географічне положення України - Географія


Економіко-географічне положення України