Фізика

now browsing by category

 

ТИСК ТВЕРДИХ ТІЛ НА ПОВЕРХНЮ. СИЛА ТИСКУ

КРИСТАЛИ

Початкові відомості про будову речовини. Атоми й молекули

АТМОСФЕРНИЙ ТИСК

ВІДПОВІДІ ДО РУБРИКИ “ЩО Я ЗНАЮ І ВМІЮ РОБИТИ”

РОБОТА ТА ПОТУЖНІСТЬ ЕЛЕКТРИЧНОГО СТРУМУ

ГРАФІКИ ШЛЯХУ І ШВИДКОСТІ

ЗАСТОСУВАННЯ ФОТОЕФЕКТУ

МЕХАНІЧНА РОБОТА. ОДИНИЦЯ РОБОТИ

МЕХАНІЧНА РОБОТА. ПОТУЖНІСТЬ

АТОМИ

ОКО

КОРПУСКУЛЯРНО-ХВИЛЬОВИЙ ДУАЛІЗМ СВІТЛА

ПЛАВАННЯ ТІЛ

ЧОМУ ЛИСТЯ ЗЕЛЕНЕ, А ТРОЯНДА ЧЕРВОНА?

УЧИМОСЯ РОЗВ’ЯЗУВАТИ ЗАДАЧІ

ВЛАСТИВОСТІ ТВЕРДИХ ТІЛ

СЛОВНИК ДЕЯКИХ ТЕРМІНІВ

МОЛЕКУЛЯРНА БУДОВА РІДИН

ЕЛЕМЕНТАРНІ ЧАСТИНКИ, ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ХАРАКТЕРИСТИКА

ДОДАВАННЯ СИЛ. РІВНОДІЙНА

ЕЛЕКТРИЧНІ ТА МАГНІТНІ ЯВИЩА

СПОСТЕРЕЖЕННЯ ТА ПРОСТІ ДОСЛІДИ

КОЛИВАЛЬНИЙ РУХ

ЕТАПИ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. СПОСТЕРЕЖЕННЯ. ДОСЛІДИ. НАУКОВИЙ ЕКСПЕРИМЕНТ

ВНЕСОК УКРАЇНСЬКИХ УЧЕНИХ У РОЗВИТОК І СТАНОВЛЕННЯ ФІЗИКИ

ЗБИРАЛЬНА ТА РОЗСІЮВАЛЬНА ЛІНЗИ

РОЗВИТОК ВЧЕННЯ ПРО БУДОВУ РЕЧОВИНИ

ДІЯ РАДІОАКТИВНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ НА ЖИВИЙ ОРГАНІЗМ

ФІЗИЧНІ ТІЛА

ВЗАЄМОДІЇ В МАКРОСВІТІ

ЯВИЩЕ ІНЕРЦІЇ. ІНЕРТНІСТЬ ТІЛА

СИЛА. ІНЕРТНІСТЬ ТІЛА. ЯВИЩЕ ІНЕРЦІЇ

Рівномірний прямолінійний рух та його швидкість

ЯК УЛАШТОВАНО ТЕЛЕСКОП?

НОВІ ЗАСОБИ ЗВ’ЯЗКУ

Вимірювання сили

ФІЗИЧНІ ЯВИЩА, ПРОЦЕСИ І ТІЛА

ІНЕРТНІСТЬ ТІЛА. МАСА ТІЛА

ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ ЛІНЗИ

НЕРІВНОМІРНИЙ ПРЯМОЛІНІЙНИЙ РУХ. СЕРЕДНЯ ШВИДКІСТЬ НЕРІВНОМІРНОГО РУХУ

МИКОЛА ОЛЕКСІЙОВИЧ УМОВ (1846

АТМОСФЕРНИЙ ТИСК І ЙОГО ВИМІРЮВАННЯ. БАРОМЕТРИ

ФІЗИЧНІ ЗАДАЧІ НАВКОЛО НАС

Тиск у нерухомих рідинах і газах

Основні положення молекулярно-кінетичної теорії та їхнє дослідне обгрунтування

ВІДНОСНІСТЬ РУХУ

ФІЗИКА ЯК ФУНДАМЕНТАЛЬНА НАУКА ПРО ПРИРОДУ. МЕТОДИ НАУКОВОГО ПІЗНАННЯ

ЯК ПРАВИЛЬНО ВИБРАТИ ОСВІТЛЕННЯ?

КОЛИВАЛЬНИЙ РУХ. АМПЛІТУДА КОЛИВАНЬ. ПЕРІОД КОЛИВАНЬ. МАЯТНИКИ

ТЕРТЯ. СИЛА ТЕРТЯ

ІНДУКЦІЯ МАГНІТНОГО ПОЛЯ. ПОТІК МАГНІТНОЇ ІНДУКЦІЇ

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ МОЛЕКУЛЯРНО-КІНЕТИЧНОЇ ТЕОРІЇ

НАЙЛЕГШЕ, НАЙШВИДШЕ Й… НАЙМОГУТНІШЕ!

Фізика й навколишній світ

ФІЗИЧНІ ВЕЛИЧИНИ. ВИМІРЮВАННЯ. ЗАСОБИ ВИМІРЮВАННЯ

Рівноприскорений рух. Прискорення

ТЕРТЯ. СИЛА ТЕРТЯ. КОЕФІЦІЄНТ ТЕРТЯ КОВЗАННЯ

ЗАВДАННЯ ДО РОЗДІЛУ І

ВІДПОВІДІ ДО ЗАДАЧ І ВПРАВ

ГРАФІКИ РІВНОМІРНОГО РУХУ

ТІНЬ І ПІВТІНЬ

ПІДСУМКИ РОЗДІЛУ ІІ

БОРИС ЄВГЕНОВИЧ ПАТОН (народився у 1918 році)

ЗАВДАННЯ ДО РОЗДІЛУ ІІ

СПОЛУЧЕНІ ПОСУДИНИ. МАНОМЕТРИ

ВАДИ ЗОРУ ТА ЇХНЄ ВИПРАВЛЕННЯ

РОЗСІЯНЕ ВІДБИТТЯ

МЕХАНІЧНИЙ РУХ. ВІДНОСНІСТЬ РУХУ

ПРЯМОЛІНІЙНІСТЬ ПОШИРЕННЯ СВІТЛА

МАШИНИ ТА МЕХАНІЗМИ

СИЛА ПРУЖНОСТІ. ЗАКОН ГУКА

ШВИДКІСТЬ ПОШИРЕННЯ, ДОВЖИНА, ЧАСТОТА ЕЛЕКТРОМАГНІТНОЇ ХВИЛІ. ШКАЛА ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ХВИЛЬ

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ АТОМНО-МОЛЕКУЛЯРНОГО ВЧЕННЯ ПРО БУДОВУ РЕЧОВИНИ

ВІЛЬНІ КОЛИВАННЯ. ВИМУШЕНІ КОЛИВАННЯ. РЕЗОНАНС

УЗАГАЛЬНЮЮЧЕ ПОВТОРЕННЯ КУРСУ ФІЗИКИ

МАШИНИ І МЕХАНІЗМИ. ПРОСТІ МЕХАНІЗМИ

КАБІНЕТ ФІЗИКИ

ІНТЕРФЕРЕНЦІЯ СВІТЛА

МОДЕЛЬ АТОМА ГІДРОГЕНУ ЗА БОРОМ. ТРУДНОЩІ ТЕОРІЇ БОРА

ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОДІЇ

МАЯТНИКИ

Плавання суден. Повітроплавання

ГІДРАВЛІЧНІ МАШИНИ

МЕХАНІЧНА ЕНЕРГІЯ ТА ЇЇ ВИДИ

ФІЗИКА В ПОБУТІ, ТЕХНІЦІ, ВИРОБНИЦТВІ

ВИШТОВХУВАЛЬНА СИЛА. ЗАКОН АРХІМЕДА

МАСА ТІЛА. ГУСТИНА РЕЧОВИНИ

ТРАЄКТОРІЯ. ШЛЯХ. ПЕРЕМІЩЕННЯ

СЛОВНИК ФІЗИЧНИХ ТЕРМІНІВ

СПОСТЕРЕЖЕННЯ

СУДНОПЛАВСТВО ТА ПОВІТРОПЛАВАННЯ

ФІЗИЧНІ ВЕЛИЧИНИ. ВИМІРЮВАННЯ ФІЗИЧНИХ ВЕЛИЧИН

ЯК ОКО РОЗРІЗНЯЄ КОЛЬОРИ?

ФОТОН. ЕНЕРГІЯ, МАСА, ІМПУЛЬС ФОТОНА. ФОТОЕЛЕКТРИЧНИЙ ЕФЕКТ

Нерівномірний прямолінійний рух. Середня швидкість

НАЙВАЖЛИВІШІ ФІЗИЧНІ ВЕЛИЧИНИ

КОЕФІЦІЄНТ КОРИСНОЇ ДІЇ МЕХАНІЗМІВ (ККД)

РАДІОАКТИВНІСТЬ. ЗАКОН РАДІОАКТИВНОГО РОЗПАДУ

СПОЛУЧЕНІ ПОСУДИНИ