Формули й таблиці БІОЛОГІЯ ЦАРСТВО РОСЛИНИ Характеристика: – автотрофи (фотосинтетики); – осмотрофний тип живлення; – зазвичай нерухомі з великою поверхнею тіла та необмеженим ростом; –

Формули й таблиці БІОЛОГІЯ ЦИТОЛОГІЯ Цитологія – наука про будову, функціонування, розмноження та еволюцію клітин різних організмів. Будова еукаріотичної клітини Тваринна Рослинна Клітинний цикл –

Формули й таблиці ФІЗИКА ОСНОВИ ТЕРМОДИНАМІКИ Внутрішня енергія U – внутрішня енергія, ; M – маса речовини, ; М – молярна маса, ; R –

Формули й таблиці ФІЗИКА ГІДРОСТАТИКА Й АЕРОСТАТИКА Тиск P – тиск, ; F – модуль сили, ; S – площа поверхні, . Тиск рідини на

Формули й таблиці ІНФОРМАТИКА Історія процесорів Intel 1971 p. Intel® 4004 Перший процесор фірми Intel® був чотири-розрядним, мав 2300 транзистори й тактову частоту 108 кгц.

Формули й таблиці БІОЛОГІЯ ЕКОЛОГІЯ Взаємозв’язки основних компонентів екосистеми Правило екологічної піраміди: на кожному попередньому трофічному рівні кількість біомаси та енергії, яку запасають організми за

Формули й таблиці МАТЕМАТИКА ЧОТИРИКУТНИКИ Квадрат Діагоналі взаємноперпендикулярні, рівні і в точці перетину діляться навпіл. Всі внутрішні кути прямі. Всі сторони рівні.

Формули й таблиці ДЕЯКІ МАТЕМАТИЧНІ Й ФІЗИЧНІ ВЕЛИЧИНИ Математичні постійні Число Ейлера (основа натуральних логарифмів) Число Лудольфа Є π 2,718 281 828 459 045 235

Формули й таблиці БІОЛОГІЯ ЦАРСТВО ТВАРИНИ Характеристика: – гетеротрофні організми; – фаготрофний тип живлення (поглинають їжу у вигляді окремих частинок); – зазвичай рухливі; – ріст

Формули й таблиці МАТЕМАТИКА Подільність цілих чисел Ціле число а ділить ціле число b, або b ділиться на а, якщо існує таке ціле число с,

Формули й таблиці МАТЕМАТИКА КОЛО Правильні багатокутники N – число кутів; R1 – радіус описаного кола; R2 – радіус вписаного кола; α – центральний кут;

Формули й таблиці БІОЛОГІЯ ГЕНЕТИКА Генетика – наука, яка вивчає закономірності спадковості (властивість повторювати ознаки в ряді поколінь) та мінливості (властивість змінювати свої ознаки) організмів.

Формули й таблиці БІОЛОГІЯ ЦАРСТВО ГРИБИ Характеристика: – гетеротрофні організми; – осмотрофний тип живлення; – тіло утворене міцелієм (грибницею), який складається з переплетених довгих ниток;

Формули й таблиці ІНФОРМАТИКА Робота в Windows Робочий стіл – робоча ділянка Windows, тобто весь екран. Панель завдань – прямокутна смуга, розташована на периферії екрана,

Формули й таблиці МАТЕМАТИКА РІВНЯННЯ Лінійне рівняння з однією змінною – рівняння, що зводиться до канонічного вигляду ах + b = 0, де х –

Формули й таблиці МАТЕМАТИКА ОСНОВНІ ФОРМУЛИ ТРИГОНОМЕТРІЇ Співвідношення між тригонометричними функціями одного аргументу Для будь-якого Для будь-якого Для будь-якого Для будь-якого Для будь-якого

Формули й таблиці ХІМІЯ КЛАСИ ОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН Назва класу Представники класу Структурна формула Назва Вуглеводні Ациклічні (аліфатичні) Насичені (алкани) Етан Ненасичені Алкени Етен (етилен) Алкіни

Формули й таблиці МАТЕМАТИКА ПРОГРЕСІЇ Нескінченною числовою послідовністю називається числова функція, визначена на множині натуральних чисел: Арифметична прогресія Геометрична прогресія Арифметичною прогресією називається така послідовність

Формули й таблиці ІНФОРМАТИКА Алгоритми Відомо, що основна відмінність ЕОМ від усіх інших штучно створених предметів – це програмне забезпечення її роботи: щоб розв’язати будь-яке

Формули й таблиці МАТЕМАТИКА ТРИКУТНИКИ Рівносторонній трикутник Усі висоти, медіани й бісектриси мають однакову довжину. Вписане і описане коло мають спільний центр. Середня лінія трикутника

Формули й таблиці ФІЗИКА СТАТИКА Прості механізми Умова рівноваги важеля L1,2 – плечі сил, ; F1,2 – сили, ; М1,2 – моменти сил, . Нерухомий

Формули й таблиці БІОЛОГІЯ РОЗМНОЖЕННЯ ТА ІНДИВІДУАЛЬНИЙ РОЗВИТОК ОРГАНІЗМІВ Розмноження притаманне усім живим істотам, завдяки йому забезпечується безперервність життя. Форми розмноження організмів Вегетативне – багатоклітинними

Формули й таблиці ФІЗИКА КВАНТОВА ФІЗИКА Світлові кванти Гіпотеза Планка Е – енергія кванта (фотона), ; ν – частота світла, ; H – постійна Планка,

Формули й таблиці ФІЗИКА ЕЛЕМЕНТИ ТЕОРІЇ ВІДНОСНОСТІ Відносність відстаней L – довжина предмета, що рухається, ; L0 – довжина нерухомого предмета, ; υ – швидкість

Формули й таблиці МАТЕМАТИКА ТЕОРІЯ МНОЖИН Рівність множин Множина А дорівнює множині В, А = В, якщо кожен елемент множини А є елементом В, а

Формули й таблиці МАТЕМАТИКА ТЕОРІЯ ЙМОВІРНОСТІ Класичне визначення ймовірності Р(А) = m/n, m – кількість подій, що сприяють події А, n – кількість усіх рівноможливих

Формули й таблиці ФІЗИКА МЕХАНІКА ДИНАМІКА Закони Ньютона Перший закон → – прискорення, ; – швидкість, ; І – сили, що діють на тіло, ;

Формули й таблиці МАТЕМАТИКА ЧОТИРИКУТНИКИ Прямокутник Діагоналі рівні і точкою перетину діляться навпіл. Протилежні сторони рівні і паралельні. Всі кути прямі.

Формули й таблиці БІОЛОГІЯ ГЕНЕТИКА Мінливість Генетика популяцій вивчає генетичну структуру природних популяцій та генетичні процеси, які в них відбуваються. Генофонд – сукупність генів даної

Формули й таблиці ІНФОРМАТИКА ASCII Таблиця ASCII (American Standart Cod’e for Information Interchange) – американський стандартний код для обміну інформацією – містить 256 символів і

Формули й таблиці ІНФОРМАТИКА Інформатика – це наука, що вивчає структуру й загальні властивості інформації, а також питання, пов’язані з її збором, зберіганням, пошуком, переробкою,

Формули й таблиці ХІМІЯ КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН Назва класу Представники класу Молекулярна формула Назва Оксиди Солетворні Основні Na2O Натрій оксид Кислотні SO3 Сульфур(VІ) оксид Амфотерні

Формули й таблиці ФІЗИКА АТОМНА ФІЗИКА Квантові постулати Бора ΔЕ – енергія фотона, ; Еm, Еn – енергії атома у двох стаціонарних станах, ; 1еВ

Формули й таблиці ФІЗИКА МЕХАНІКА ДИНАМІКА Імпульс Імпульс тіла – імпульс тіла, ; M – маса тіла, ; – швидкість руху тіла, . Імпульс сили

Формули й таблиці МАТЕМАТИКА ЧОТИРИКУТНИКИ Ромб Діагоналі взаємноперпендикулярні і в точці перетину діляться навпіл. Всі сторони рівні. Протилежні сторони паралельні. Протилежні кути рівні.

Формули й таблиці МАТЕМАТИКА ЧОТИРИКУТНИКИ Паралелограм Діагоналі у точці перетину діляться навпіл. Протилежні кути рівні. Протилежні сторони рівні і паралельні.

Формули й таблиці ІНФОРМАТИКА Основні оператори мови Поскаль Опис Синтаксис Примітка Умовний If вираз-умова оператор1; Else оператор2 Вираз має бути скалярним і не мати арифметичного

Формули й таблиці ХІМІЯ Періодичність зміни властивостей елементів головних підгруп періодичної системи Д. І. Менделєєва Властивість Напрямок зміни У періодах У підгрупах Атомний радіус Зростає

Формули й таблиці МАТЕМАТИКА ЧОТИРИКУТНИКИ Трапеція Щонайменше дві сторони паралельні, а дві інші – непаралельні Середня лінія трапеції – відрізок, що сполучає бічні сторони трапеції.

Формули й таблиці ФІЗИКА МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА Відносна молекулярна маса Mr – відносна молекулярна маса; M0 – маса молекули даної речовини, ; M0с – маса молекули

Формули й таблиці ІНФОРМАТИКА ІНТЕРНЕТ Internet – всесвітня комп’ютерна мережа. World Wide Web – всесвітня павутина – гіпертекстова система в Інтернеті. Web-сайт – документ або

Формули й таблиці ФІЗИКА КОЛИВАННЯ Й ХВИЛІ Хвилі Швидкість хвилі υ – швидкість хвилі, ; λ – довжина хвилі, тобто відстань між найближчими точками, що

Формули й таблиці БІОЛОГІЯ БІОХІМІЯ Генетичний код Перша основа Друга основа Третя основа У Ц А Г У Фен Сер Тир Цис У Фен Сер

Формули й таблиці БІОЛОГІЯ Біологія – комплекс наук про життя. Галузі біології виділяють: за об’єктом дослідження (наприклад, зоологія, ботаніка, мікологія) та за підходом до вивчення

Формули й таблиці МАТЕМАТИКА СТЕРЕОМЕТРІЯ Сфера Кільцевий сегмент – частина кулі, що відсікається від неї площиною. S = 2πR·H, Де R – радіус кулі, Н

Формули й таблиці БІОЛОГІЯ Прокаріотичні організми Будова прокаріотичної клітини Характеристика: дуже дрібні – 0,1-10 мкм; – не мають оформленого ядра та органел; – автотрофні та

Формули й таблиці МАТЕМАТИКА Натуральні числа Натуральні – числа 1, 2, 3, що використовуються для рахунку предметів. Позначається буквою N. Просте число – натуральне число,

Формули й таблиці ФІЗИКА АТОМНА ФІЗИКА Біологічна дія радіоактивних випромінювань Поглинена доза випромінювання D – поглинена доза випромінювання, , ; Е – поглинена енергія випромінювання,

Формули й таблиці ЗАГАЛЬНІ ЗНАННЯ Грецький алфавіт Α α Альфа Н η Ета Β β Бета Θ θ Тета Γ γ Гама І ι Йота

Формули й таблиці МАТЕМАТИКА ПЛАНІМЕТРІЯ Паралельні прямі перетинають сторони кута. Кути Кут – плоска фігура, що складається із двох променів зі цільним початком й обмеженої

Формули й таблиці БІОЛОГІЯ БІОХІМІЯ Біохімія – наука про хімічні речовини, які входять до складу організмів, та їхнє перетворення у ході обміну речовин. Функції деяких

Формули й таблиці ІНФОРМАТИКА Кодова таблиця № Символ № Символ № Символ № Символ 32 SPC 80 Р 56 8 104 H 33 ! 81

Формули й таблиці ІНФОРМАТИКА Історія створення операційних систем 1978 р. Компанія Intel почала випуск мікропроцесора 8086. 1979 р. Геррі Кілдол (Garry Kildol) розробив операційну систему

Формули й таблиці БІОЛОГІЯ БІОХІМІЯ Схема енергетичного обміну Сумарне рівняння клітинного дихання: Фотосинтез – процес утворення органічних речовин із неорганічних за рахунок енергії світла.

Формули й таблиці ФІЗИКА АТОМНА ФІЗИКА Ядерні реакції Енергетичний вихід ядерної реакції ΔЕ – енергетичний вихід ядерної реакції, ; Δm – різниця між сумарною масою

Формули й таблиці МАТЕМАТИКА ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ЛОГАРИФМІВ Для будь-якого додатного числа а, що не дорівнює 1: 1) loga1 = 0; 2) logaa = 1; 3)

Формули й таблиці ІНФОРМАТИКА Файли та їхні розширення Робота з файлами Файл – це іменована область пам’яті на диску, зі змістом якої Операційна Система може

Формули й таблиці МАТЕМАТИКА КОЛО Кути у колі Центральний кут – кут з вершиною у центрі кола. Вписаний кут – кут, вершина якого лежить на

Формули й таблиці ФІЗИКА МЕХАНІКА ДИНАМІКА Сили в механіці Закон всесвітнього тяжіння – сила тяжіння, ; M1, m2 – маси взаємодіючих тіл, ; R –

Формули й таблиці БІОЛОГІЯ ЕКОЛОГІЯ Екологія – наука, що вивчає взаємозв’язки організмів та надорганізмових систем між собою та з довкіллям. Екологічні чинники – будь-які властивості

Формули й таблиці ІНФОРМАТИКА Типи даних Основні типи даних у Сі Тип Діапазон значень Опис Розмір, байт Char Коротке ціле 1 Unsigned char Беззнакове коротке

Формули й таблиці ІНФОРМАТИКА Операційна система Операційна система – основа будь-якого програмного забезпечення. Завантажується при включенні комп’ютера й створює середовище, у якому працюють всі програми.

Формули й таблиці МАТЕМАТИКА ВЕКТОРИ Вектори у просторі Вектор – спрямований відрізок А – початок вектора В – кінець вектора Модуль вектора – довжина відрізка,