Формули й таблиці

now browsing by category

 

ЦАРСТВО РОСЛИНИ

Синтетична теорія еволюції (СТЕ) – ОСНОВИ ЕВОЛЮЦІЙНОГО ВЧЕННЯ

Властивості сполучень – ЕЛЕМЕНТИ КОМБІНАТОРИКИ

Куб – СТЕРЕОМЕТРІЯ

Формули перетворення сум у добутки – ОСНОВНІ ФОРМУЛИ ТРИГОНОМЕТРІЇ

ЦИТОЛОГІЯ

Квадратичні функції – ФУНКЦІЇ ТА ЇХНІ ВЛАСТИВОСТІ

ОСНОВИ ТЕРМОДИНАМІКИ

ГІДРОСТАТИКА Й АЕРОСТАТИКА

Історія процесорів Intel

Взаємозв’язки основних компонентів екосистеми

Тверді тіла – ЗМІНА АГРЕГАТНИХ СТАНІВ РЕЧОВИНИ

Основні властивості арифметичного квадратного кореня – СТЕПЕНІ, КОРЕНІ, ЛОГАРИФМИ

Нерівномірний прямолінійний рух – КІНЕМАТИКА

Взаємозв’язок різних класів органічних речовин – БІОХІМІЯ

Квадрат – ЧОТИРИКУТНИКИ

Круговий сегмент – КОЛО

Ряд стандартних електродних потенціалів – ХІМІЯ

Правила знаходження первісних – ПРОПОРЦІЇ. ВІДСОТКИ

ДЕЯКІ МАТЕМАТИЧНІ Й ФІЗИЧНІ ВЕЛИЧИНИ

ЦАРСТВО ТВАРИНИ

Взаємодія сульфатної кислоти H2SO4 з металами – ХІМІЯ

Робота, енергія, потужність – ДИНАМІКА

Правила диференціювання – ПРОПОРЦІЇ. ВІДСОТКИ

Подільність цілих чисел

Умови рівноваги тіл – СТАТИКА

Правильні багатокутники – КОЛО

Основні закономірності спадковості – ГЕНЕТИКА

ЦАРСТВО ГРИБИ

Тригонометричний запис комплексного числа – КОМПЛЕКСНІ ЧИСЛА

Формули зниження степеня – ОСНОВНІ ФОРМУЛИ ТРИГОНОМЕТРІЇ

Робота в Windows

Системи рівнянь – РІВНЯННЯ

Співвідношення між тригонометричними функціями одного аргументу – ОСНОВНІ ФОРМУЛИ ТРИГОНОМЕТРІЇ

КЛАСИ ОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН – ХІМІЯ

Властивості прогресій – ПРОГРЕСІЇ

Рідина – пар – ЗМІНА АГРЕГАТНИХ СТАНІВ РЕЧОВИНИ

Рух тіла, кинутого горизонтально – КІНЕМАТИКА

Формули додавання – ОСНОВНІ ФОРМУЛИ ТРИГОНОМЕТРІЇ

Алгоритми

Рівноприскорений прямолінійний рух – КІНЕМАТИКА

Вплив різних чинників на хімічну рівновагу – ХІМІЯ

Рівносторонній трикутник – ТРИКУТНИКИ

Прості механізми – СТАТИКА

РОЗМНОЖЕННЯ ТА ІНДИВІДУАЛЬНИЙ РОЗВИТОК ОРГАНІЗМІВ

Основні тригонометричні рівняння – ОСНОВНІ ФОРМУЛИ ТРИГОНОМЕТРІЇ

Світлові кванти – КВАНТОВА ФІЗИКА

Дії з комплексними числами – КОМПЛЕКСНІ ЧИСЛА

Релятивістська динаміка

ТЕОРІЯ МНОЖИН

Прямий круговий конус – СТЕРЕОМЕТРІЯ

Формули перетворення добутків у суми – ОСНОВНІ ФОРМУЛИ ТРИГОНОМЕТРІЇ

ТЕОРІЯ ЙМОВІРНОСТІ

Співвідношення між прямими й оберненими тригонометричними функціями – ОСНОВНІ ФОРМУЛИ ТРИГОНОМЕТРІЇ

Вписаний та описаний чотирикутники – КОЛО

Правильна шестикутна призма – СТЕРЕОМЕТРІЯ

Показникова функція – ТРИГОНОМЕТРИЧНІ ФУНКЦІЇ

Закони Ньютона – ДИНАМІКА

Прямокутник – ЧОТИРИКУТНИКИ

Закони геометричної оптики – ГЕОМЕТРИЧНА ОПТИКА

Кругове кільце – КОЛО

Взаємодія нітратної кислоти HNO3 з металами – ХІМІЯ

Мінливість – ГЕНЕТИКА

Характеристики складових частин атому – ХІМІЯ

Вільне падіння – КІНЕМАТИКА

ASCII

Рівномірний рух по колу – КІНЕМАТИКА

Дифракція світла – ЕЛЕМЕНТИ ФІЗИЧНОЇ ОПТИКИ

Механічні коливання й хвилі. Коливання – КОЛИВАННЯ Й ХВИЛІ

Системи числення та їхнє використання

Магнітне поле – ПОСТІЙНИЙ ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ

Дуга кола й круговий сектор – КОЛО

Система двох лінійних рівнянь із двома невідомими – РІВНЯННЯ

Трикутник загального виду – ТРИКУТНИКИ

Обернені тригонометричні функції – ТРИГОНОМЕТРИЧНІ ФУНКЦІЇ

Властивості тригонометричних функцій – ТРИГОНОМЕТРИЧНІ ФУНКЦІЇ

Правильна трикутна призма – СТЕРЕОМЕТРІЯ

КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН – ХІМІЯ

Основна тригонометрична тотожність – ОСНОВНІ ФОРМУЛИ ТРИГОНОМЕТРІЇ

Види радіоактивного розпаду

Імпульс – ДИНАМІКА

Формули половинного аргументу – ОСНОВНІ ФОРМУЛИ ТРИГОНОМЕТРІЇ

Степеневі функції з раціональними показниками – ФУНКЦІЇ ТА ЇХНІ ВЛАСТИВОСТІ

Прямокутний паралелепіпед – СТЕРЕОМЕТРІЯ

Вписаний чотирикутник – ЧОТИРИКУТНИКИ

Ромб – ЧОТИРИКУТНИКИ

Рух тіла під дією декількох сил – ДИНАМІКА

Основні тригонометричні тотожності – ОСНОВНІ ФОРМУЛИ ТРИГОНОМЕТРІЇ

Паралелограм – ЧОТИРИКУТНИКИ

Історія органічного світу – ОСНОВИ ЕВОЛЮЦІЙНОГО ВЧЕННЯ

Теореми про рівність і подібність трикутників – ТРИКУТНИКИ

Основні оператори мови Поскаль

Декартові координати у просторі – СТЕРЕОМЕТРІЯ

Правильна трикутна зрізана піраміда – СТЕРЕОМЕТРІЯ

Властивості степеня з цілим показником – СТЕПЕНІ, КОРЕНІ, ЛОГАРИФМИ

Пропорційність відрізків, хорд і січних – КОЛО

Формули подвійного і потрійного аргументу – ОСНОВНІ ФОРМУЛИ ТРИГОНОМЕТРІЇ

Взаємне розміщення двох кіл на площині – СТЕРЕОМЕТРІЯ

Похідні елементарних функцій – ПРОПОРЦІЇ. ВІДСОТКИ

Формули приведення – ТРИГОНОМЕТРИЧНІ ФУНКЦІЇ