ГДЗ з математики

now browsing by category

 

Трикутник і його елементи

Випадкові події та їх імовірності

Тотожність

Поняття рівняння. Розв’язування рівнянь

Кути, утворені при перетині двох прямих січною. Ознаки паралельності прямих

Геометричні тіла і поверхні

Багатогранники. Правильні багатогранники

Застосування інтегралів

Об’єм прямої призми і циліндра

Числові вирази

Перетворення простору

Задачі за курс алгебри 7 класу

Задачі підвищеної складності

Алгебра векторів

Комбінаторика і правило добутку

Множини і підмножини

Описане та вписане коло трикутника

Паралелепіпеди

Гомотетія і перетворення подібності

Відрізок і його довжина

Скалярний добуток векторів. Кут між векторами

Усне множення і ділення чисел у межах 1000. Властивості множення і ділення

Медіана, бісектриса і висота трикутника. Властивість бісектриси рівнобедреного трикутника

Прямокутна система координат

Об’єм кулі та її частин

Перпендикулярні прямі. Перпендикуляр. Відстань від точки до прямої

Вправи для повторення розділу 1

Многочлени

Розміщення. Перестановки. Комбінації

Задачі на побудову та їх розв’язування

Композиції рухів і рівність фігур

Розв’язання систем лінійних рівнянь способом додавання

Вправи 475-524

Поділ відрізка в заданому відношенні

Тіла обертання

Завдання для перевірки знань до §§ 25-30

Додавання і віднімання многочленів

Об’єми призми і циліндра

Властивості прямокутного трикутника

Вправи 575-624

Система двох лінійних рівнянь із двома змінними

Вправи 525-574

Перевірка ділення і множення. Ділення виду 64 : 16, 125 : 25

Ознаки рівності прямокутних трикутників

Дії над векторами

Домашня самостійна робота № 3

Сума і різниця кубів

Вправи 625-682

Метод координат. Рівняння сфери, площини, прямої

Вправи 150-175

Вправи 375-424

Розв’язання задач за допомогою рівнянь

Рівняння з двома змінними

Вправи 425-474

Що таке функція

Повторення вивченого за рік. Ознайомлення з письмовим множенням і діленням

Завдання для перевірки знань за курс алгебри 7 класу

Запитання і вправи для повторення § 7

Піраміди і зрізані піраміди

Многочлен та його стандартний вигляд

Рівні трикутники. Висота, медіана, бісектриса трикутника

Лінійна функція

Вертикальні кути

Комбінації тіл

Точка та прямі

Сума й різниця кубів двох виразів

Розв’язування систем лінійних рівнянь методом додавання

Одночлен. Дії з одночленами

Коло і круг

Поворот і симетрія відносно прямої

Геометричні тіла

Цілі вирази

Завдання для перевірки знань до §§ 19-21

Домашня самостійна робота № 2

Відрізок. Вимірювання відрізків. Відстань між двома точками

Застосування різних способів розкладання многочлена на множники

Дотична до кола, її властивості

Тригранні кути

Координати вектора. Дії над векторами, що задані координатами

Похідна та її застосування

Квадрат суми та квадрат різниці двох виразів

Двогранні кути

Множення і ділення в межах 1000

Лінійні рівняння та їх системи

Рівність геометричних фігур

Вправи 100-49

Кут. Вимірювання кутів. Бісектриса кута

Симетрія відносно площини

Домашня самостійна робота № 5

Вертикальні кути. Кут між двома прямими, що перетинаються

Вправи 1-49

Координатна площина. Графік функції

Графік лінійного рівняння із двома змінними

Властивості циліндра

Розділ 3. Многочлени

Відрізки та їх вимірювання

Ділення суми на число. Ділення виду 39 : 3, 72 : 6

Конус і зрізаний конус

Вправа 1-112

Графічні представлення інформації про вибірки