ГЕОГРАФІЯ СВІТОВОГО ТРАНСПОРТУ. ЗОВНІШНІ ЕКОНОМІЧНІ ЗВ’ЯЗКИ. МІЖНАРОДНИЙ ТУРИЗМ

Розділ 1. Загальна економіко-географічна характеристика світу

Тема 4. Світове господарство

§ 20. ГЕОГРАФІЯ СВІТОВОГО ТРАНСПОРТУ. ЗОВНІШНІ ЕКОНОМІЧНІ ЗВ’ЯЗКИ. МІЖНАРОДНИЙ ТУРИЗМ

Географія світового транспорту. Транспорт – одна з головних галузей господарства, яка здійснює перевезення пасажирів і вантажів. Тим самим транспорт об’єднує територію окремої країни в єдине господарське ціле, а національні господарства – в єдине світове господарство. Без транспорту був би неможливий сам процес сучасного виробництва, для якого

необхідні зв’язки щодо постачання сировини і продукції. Не випадково транспорт називають “кровоносною системою економіки”, адже він є необхідною умовою її функціонування. Світовий транспорт нині – це понад 42 млн км різних шляхів сполучення (без морських шляхів).

Залізничний транспорт. Понад два десятки країн нині мають протяжність залізниць більше 10 тис. км (Додаток 16). За пасажирообігом виділяються залізниці Японії, західноєвропейських країн і СНД. У вантажообігу лідирують залізниці США, Китаю, Росії, Індії, України. За рівнем електрифікації залізниць перше місце у світі належить Росії

(електрифіковано 47 % від загальної протяжності залізниць країни).

Одним з головних напрямків розвитку сучасного залізничного транспорту є будівництво високошвидкісних магістралей, на яких пасажирські експреси розвивають швидкість 200-300 км/год, а подекуди навіть більше. Піонерами будівництва таких доріг стали Японія і Франція. Високошвидкісні магістралі побудовані також у Німеччині та Іспанії. Услід за європейськими країнами до будівництва високошвидкісних магістралей приступили США, Республіка Корея, Росія.

Автомобільний транспорт. За протяжністю автомобільних доріг різко виділяються США (Додаток 17). Більш повне уявлення про розвиток автомобільного транспорту дають відомості про розміри автомобільного парку (Додаток 18). За кількістю легкових автомобілів, що припадає на 1000 жителів, лідирують країни Західної Європи, США, Канада, Австралія і Нова Зеландія. На 1000 жителів у цих країнах припадає від 330 (Данія) до 500 (Німеччина), 520 (США) і 560 (Італія) автомобілів.

Трубопровідний транспорт. Сумарна протяжність магістральних нафто – і газопроводів у світі нині досягла 2 млн км (Додаток 19). Лідирують США і європейські країни, які вирізняються великими розмірами видобутку і внутрішнього споживання нафти, нафтопродуктів і природного газу, а також їхнім експортом.

Трубопровідний транспорт має великі перспективи розвитку, пов’язані з постійним зростанням потреб у нафті, нафтопродуктах і природному газі. Спорудження магістральних трубопроводів здійснюється в СНД, Південно-Східній Азії, Китаї, Австралії, Західній Європі, США, Канаді, Північній Африці, Латинській Америці.

Географію морського транспорту визначає мережа портів, морських каналів і проток тощо. Загальна кількість морських портів, що беруть участь у міжнародних перевезеннях, складає приблизно 2,2 тис. Близько 900 з них розташовані у Європі, понад 500 – в Америці, майже 400 – в Азії, решта – в інших частинах світу (Додаток 20).

Головними міжнародними морськими каналами залишаються Суецький і Панамський. Третім за значенням вважається Кільський, що сполучає Кільську бухту Балтійського моря з нижньою течією Ельби, передусім порти Кіль і Гамбург. Найважливішими морськими протоками, де спостерігається підвищена інтенсивність руху судів, є Ла-Манш, Гібралтарська протока, Ересунн, Малаккська, Ормузька, Босфор.

Морський флот мають більше 160 країн світу. Серед лідерів за тоннажем флоту чимало країн, що розвиваються. У більшості випадків це пояснюється наданням цим країнам так званих “дешевих” (“зручних”) прапорів. Частка суден, що плавають під “дешевими” прапорами, уже перевищила відмітку 60 % (Додаток 21).

Внутрішній водний транспорт становить найбільшу частку в загальному вантажообігу Європи і Північної Америки. Перспективи його розвитку пов’язані з використанням понад двохсот міжнародних річкових басейнів. До таких належать басейни Рейну, Дунаю, Амазонки, Замбезі, Нілу, Конго, Нігеру та ін. Іншим перспективним напрямом є змішані перевезення “річка-море” з використанням спеціальних суден.

Географію світового повітряного транспорту визначає мережа аеропортів, у тому числі 1100 міжнародних (Додаток 22). На цей час загальна кількість перевезених авіаційним транспортом пасажирів перевищує 2,2 млрд осіб. З них 55 % припадає на міжнародні і 45 % – на внутрішні перевезення. За розмірами річних авіаперевезень лідирують США (приблизно 600 млн осіб), Японія (близько 100 млн осіб) і Велика Британія (понад 65 млн осіб).

Унаслідок взаємодії різних видів транспорту формуються транспортні системи – національні, регіональні, глобальні. Найбільш потужні й розвинені національні системи склалися в країнах Великої сімки (насамперед, США) і в Росії, регіональні – у Західній Європі та Північній Америці.

Проблема

Транспорт шкідливо впливає на довкілля. Автомобільний і авіаційний транспорт є найбільшим забруднювачем атмосфери шкідливими викидами, а разом із залізничним створює так зване шумове забруднення. Чи вбачаєте ви вихід з цієї проблеми?

Зовнішні економічні зв’язки – система господарських зв’язків між національними економіками різних країн, що здійснюється на основі міжнародного поділу та інтеграції праці.

Міжнародна торгівля є традиційною і провідною формою економічних відносин між країнами. Про розміри зовнішньої торгівлі свідчить зовнішньоторговий обіг – сукупна вартість у грошовому вираженні всіх виконаних операцій за певний період. Перше місце за цим показником посідає Західна Європа, де виняткову роль відіграє факт існування Європейського Союзу. Друге місце належить країнам Азії, головним чином Східній і Південно-Східній Азії. На третьому місці – Північна Америка. Інші регіони забезпечують не більше 10 % світової торгівлі.

Провідну десятку країн-лідерів щодо експорту та імпорту товарів і послуг утворюють здебільшого європейські країни, але лідером є США (Додаток 23).

У товарній структурі світової торгівлі домінують товари – готові вироби і напівфабрикати (мал. 51). Найпотужніший зі світових товаропотоків сполучає Північну Америку і Азію. Наступний за ним – Західна Європа й Азія. На третьому місці – Північна Америка і Західна Європа. Приблизно половину світового товарообігу забезпечує торгівля промислово розвинутих країн Західної Європи, США і Японії. Передусім вони активно обмінюються високотехнологічними виробами наукоємних галузей. Звертає на себе увагу також інтенсивна внутрішньорегіональна торгівля країн ЄС, Північної Америки і торгівля США-Японія.

 ГЕОГРАФІЯ СВІТОВОГО ТРАНСПОРТУ. ЗОВНІШНІ ЕКОНОМІЧНІ ЗВЯЗКИ. МІЖНАРОДНИЙ ТУРИЗМ

Мал. 51. Товарна структура світової торгівлі, %

 ГЕОГРАФІЯ СВІТОВОГО ТРАНСПОРТУ. ЗОВНІШНІ ЕКОНОМІЧНІ ЗВЯЗКИ. МІЖНАРОДНИЙ ТУРИЗМ

Мал. 52. Провідні експортери з надання транспортних послуг, 2007р. (частка в експорті світу, %)

Поряд із традиційною торгівлею товарами великий розвиток отримав обмін послугами. До таких належать транспортні послуги (мал. 52), туристичні, консультаційні, страхові, рекламні, інформаційні тощо. Лідирують у цьому секторі світової торгівлі країни Західної Європи, а також США і Японія.

Важливою передумовою розвитку зовнішньої торгівлі є переміщення капіталу, або інвестування. Така форма міжнародних економічних відносин реалізується двома шляхами – безпосередніми вкладами в розвиток конкретних підприємств і наданням позик. Річний обсяг міжнародних фінансових операцій у 10-20 разів перевищує масштаби світової торгівлі.

Формою міжнародних економічних відносин є міграція трудових ресурсів. Вона здійснюється з метою працевлаштування, отримання високої професійної освіти, вивчення досвіду тощо.

У зв’язку з пом’якшенням міграційної політики спостерігається масовий відтік кваліфікованих працівників до розвинутих країн. Це характерно майже для всіх країн, у тому числі й для України. Втрата кваліфікованих і освічених працівників, які емігрували за кордон, може негативно вплинути на економіку країн-постачальниць.

Важливою формою міжнародних економічних відносин є також міжнародний туризм (мал. 53). Його бурхливий розвиток зумовлений

 ГЕОГРАФІЯ СВІТОВОГО ТРАНСПОРТУ. ЗОВНІШНІ ЕКОНОМІЧНІ ЗВЯЗКИ. МІЖНАРОДНИЙ ТУРИЗМ

Мал. 53. Головні напрямки світового туризму

Зростаючою урбанізацією, НТР, загальним підвищенням рівня життя тощо. Нині за рік здійснюється близько 900 млн міжнародних туристичних поїздок. За прогнозами, до 2020 р. їхня кількість зросте до 1,5 млрд.

Реалії сьогодення

Туризм збагачує. Доходи від міжнародного туризму зростають щорічно. У 2008 р. міжнародні туристичні прибутки становили 944 млрд дол. США (642 млрд євро). Якщо враховувати прибутки від пасажирських перевезень, то загальні доходи у 2008 р. досягли 1,1 трлн дол. США, тобто майже 3 млрд дол. США на день.

Понад половину туристичного потоку і надходжень від туризму припадає на Європу. У розвинутих країнах загальні прибутки від туризму становлять десятки мільярдів доларів. Для десятків держав світу, передусім тих, що розвиваються, туризм є основним джерелом доходів.

УЗАГАЛЬНЕННЯ

Географію наземного транспорту визначає мережа шляхів сполучення.

p class=MsoNormal style=’text-align:justify;text-indent:9.05pt’>Географію морського транспорту визначає мережа портів, морських каналів і проток.

Географію внутрішнього водного транспорту визначають міжнародні річкові басейни.

Географію повітряного транспорту визначає мережа аеропортів.

Основні форми зовнішніх економічних зв’язків – міжнародна торгівля, переміщення капіталу, міграція трудових ресурсів, міжнародний туризм.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


ГЕОГРАФІЯ СВІТОВОГО ТРАНСПОРТУ. ЗОВНІШНІ ЕКОНОМІЧНІ ЗВ’ЯЗКИ. МІЖНАРОДНИЙ ТУРИЗМ - Географія


ГЕОГРАФІЯ СВІТОВОГО ТРАНСПОРТУ. ЗОВНІШНІ ЕКОНОМІЧНІ ЗВ’ЯЗКИ. МІЖНАРОДНИЙ ТУРИЗМ