Геометричні фігури на площині

Геометричні фігури на площині

– Прямокутник

– Квадрат

1

Назви множину. Розбий множину многокутників на підмножини. За якою ознакою це можна зробити? Розбий множину чотирикутників на дві підмножини. Розкажи, що ти знаєш про прямокутник. Розбий множину прямокутників на дві підмножини. Розкажи, що ти знаєш про квадрат.

 Геометричні фігури на площині

Якою фігурою є ABCD? KMNO? Назви пари протилежних сторін у фігурах ABCD; KMNO. Що про них можна стверджувати? Назви сусідні вершини до вершини А; до вершини М.

2

Чи є істинними наведені

записи? Прокоментуй їх.

 Геометричні фігури на площині

Прямокутник

Квадрат

1. Чотирикутник.

2. Усі кути прямі.

3. Протилежні сторони рівні.

1. Чотирикутник.

2. Усі кути прямі.

3. Усі сторони рівні.

3

З’ясуй, чи істинні висновки зробив учень.

1) Якщо фігура не є прямокутником, то вона не є квадратом.

2) У квадрата всі сторони рівні. Чотирикутник ABCD – квадрат. Тому в чотирикутника ABCD усі сторони рівні.

 Геометричні фігури на площині

3) У квадрата всі кути прямі. У чотирикутника МРОК усі кути прямі. Тому чотирикутник

МРОК – квадрат.

4) Якщо чотирикутник є прямокутником, то в нього протилежні сторони рівні. Якщо в чотирикутника протилежні сторони не рівні, то він не є прямокутником.

4

Накресли прямокутник ABCD зі сторонами 56 мм і 24 мм. Знайди його периметр. Побудуй квадрат KLMN із таким самим периметром, попередньо обчисливши довжину сторони цього квадрата.

 Геометричні фігури на площині

5

Накресли прямокутник, периметр якого дорівнює 16 см. Скористайся поданим нижче планом, запропонованим п’ятикласником Максимом.

1) Познач довжину прямокутника а, ширину – b, запиши формулу периметра для прямокутника.

2) Підстав у формулу відоме числове дане.

3) Прочитай отриману рівність. Що записано ліворуч? Що записано праворуч?

4) Визнач, чому має дорівнювати сума довжин сторін а і b.

 Геометричні фігури на площині

5) Визнач, якими можуть бути довжини сторін а і b. Розглянь різні варіанти.

6) Обери один із варіантів довжин сторін а і b, побудуй прямокутник.

6

З’ясуй, чи можна прямокутник зі сторонами 7 см і 14 см розбити на два квадрати.

7

Знайди за планом периметр кожної ділянки.

 Геометричні фігури на площині

8

Розв’яжи задачу.

Між білою акулою і тюленем було 286 м, коли вони почали рухатися назустріч одне одному. Акула пливла зі швидкістю 8 м/с, а тюлень – 3 м/с. Через який час тварини зустрінуться?

 Геометричні фігури на площині

9

Розв’яжи задачу.

Подану задачу перетвори на задачу на пропорційне ділення.

Два човнярі перевозили рибу від рибальського корабля на берег. Перший човняр зробив за день 5 рейсів, а другий – 3 рейси, причому перший човняр перевіз на 30 ц риби більше, ніж другий. Скільки центнерів риби перевіз кожний човняр, якщо вантажність човнів однакова?

10

Розв’яжи рівняння.

60000 – k = 473088 : 84 (х : 12) ∙ 144 = 3312

8046 ∙ 28 : р = 24 7290 : у + 12860 = 12941

11

Знайди значення виразів.

630 140 : 70 + 346 ∙ 68 – 11 223 : 87

10000 – 3268 ∙ (16055 – 15 996) : 38

(20 000 – 5 163): 37 – 16 006 : (4 558 : 86)


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Геометричні фігури на площині - Математика


Геометричні фігури на площині