Глобальні екологічні проблеми

Розділ 3 ЗЕМЛЯ НАШ СПІЛЬНИЙ ДІМ

Тема 2. Економічні проблеми материків і океанів

Вивчаючи географію материків і океанів, ви дізналися про численні факти того, як діяльність людини призво­дить до забруднення довкілля, до порушення природної рівноваги і створення нових – антропогенних комплексів у навколишньому світі. Як допомогти природі і що не­обхідно робити, щоб зменшити негативні наслідки еко­логічної проблеми? Чому вирішення екологічних завдань потребує міжнародного співробітництва? Яка роль геогра­фії у цьому? Дана тема допоможе

вам відповісти на ці складні запитання.

§67 Глобальні екологічні проблеми

Пригадайте

Що таке забруднення оболонок Землі?

Які, на вашу думку, головні проблеми має негайно вирішити люд­ство?

Екологічні проблеми є глобальними. На сучасному етапі розвитку суспільства як ніколи гостро перед людством постала величезна кількість проблем. Найактуальніші з них екологічні проблеми, що існують на всіх континентах. Тому їх називають планетарними, або глобальними, проблемами. Вони потребують негайного вирішення і спільних зусиль усіх держав і народів світу.

Освоюючи Землю, людство

настільки підірвало її “здоров’я”, що в природі з’явилися кризові явища. Екологічна криза – це негативні зміни в географічній оболонці, які часто мають незворотний харак­тер. Вони є результатом нераціональної людської діяльності і за своїми масштабами перевершують катастрофічні природні явища. Екологічна криза й саму людину поставила на межу виживання.

Наука стверджує

Екологічна криза загрожує здоров’ю людини. На тлі масового зникнення диких рослин і тварин нині почастішали випадки появи й активного поширення хвороботворних вірусів, бактерій, грибів тощо. Так, близько 100 років тому з’явився вірусний грип іспанка. Нині людству загрожують глобальні епідемії пташиного гри­пу, СНІДу, який ще 30 років тому був не відомий. Це все, стверджують науковці, є наслідком екологічної кризи.

Екологічна криза охоплює всі складові географічної оболонки, на­самперед через їхнє забруднення.

Забруднення природи материків і океанів. Воно розпочалося дав­но, щойно люди почали вести осілий спосіб життя. Атмосферне повітря забруднюють шкідливі гази, які надходять від транспорту та промислових підприємств. У результаті виникає парниковий ефект, що призводить до значного підвищення середньорічної температури повітря на Землі.

Факти сьогодення

Шкідництво підприємств. Відомо, що підприємства – за­бруднювачі повітря – намагаються викидати відходи в темну пору до­би. Однак саме вночі приземний шар повітря зазвичай холодніший, ніж верхні шари, адже поверхня грунту охолоджується і охолоджує повітря. Тож вертикальний рух повітря зупиняється і обмежується невеликим простором, а отже, шкідливі викиди підприємств накопи­чуються біля поверхні Землі та стають набагато отруйніші, ніж у тому випадку, якби це робилося вдень.

Природні водойми, грунти забруднюють сільськогосподарські, промислові та побутові брудні стоки і численні відходи – все те, що не може бути засвоєне природою і стати частиною її колообігів. Людина, на відміну від природи, в процесі своєї діяльності лишає безліч різно­манітних відходів. Відомо, що один мешканець Землі викидає за рік у середньому одну тонну господарсько-побутових відходів. Ще більше їх потрапляє в географічну оболонку в результаті промислового ви­робництва (мал. 227).

 Глобальні екологічні проблеми

Мал. 227. Побутове сміття (1). ТЕЦ – Забруднювачі міст (2)

 Глобальні екологічні проблеми

Мал. 228. Через забруднення вод океанів гинуть тварини

Води морів і океанів забруднені здебільшого нафтою внаслідок небезпечного її транспортування (мал. 228). Велику небезпеку для органічного світу океанів та й для людини становить неконтрольоване захоронения на дні Світового океану десятків мільйонів тонн радіоактивних та інших токсичних відходів.

Факти сьогодення

“Комора” шкідливих речовин. Щорічно в океан потрапляє майже 1 млн т нафти. Головним джерелом нафтового забруднення є морський транспорт. За останні 40 років в океані зазнали аварії понад 20 нафтоналивних танкерів тоннажністю понад 300 тис. т. А як відомо, лише одна тонна нафти, розливаючись по водній поверхні, створює плівку площею 12 км2.

Велика кількість шкідливих газів і забруднювальних речовин несе смертельну загрозу всьому живому. Коли кількість населення, промислових підприємств та транспорту на Землі була незначною, за­бруднювальні речовини і відходи не мали таких обсягів поширення в природі, як тепер. Нині ситуація значно ускладнилася. Одним із най­серйозніших наслідків забруднення в наші дні є кислотні дощі. Вони ви­никають, коли відходи після згорання палива потрапляють до природ­ного колообігу і випадають потім на земну поверхню з атмосферними опадами. Тоді гинуть ліси (мал. 229), стають мертвими водойми, по­шкоджуються навіть кам’яні будівлі, виникає загроза здоров’ю людей.

Способи вирішення екологічних проблем. Нині перед людством постав вибір: чи “співпрацювати” з природою, враховуючи її закони, чи завдати їй шкоди, руйнуючи ті взаємозв’язки, що існують між природними компонентами. Майбутнє людства на планеті, як і самої планети, залежить від того, що ми сьогодні оберемо.

До найважливіших заходів, що допоможуть подолати екологічні проблеми, належить захист озонового шару від руйнування. Щоб захистити людство від згубної дії ультрафіолетового сонячного ви­промінювання, необхідно зменшити викиди в атмосферу хімічних спо­лук, які руйнують озоновий шар, перед­усім фреонів (сполук хлору, фтору та вуг­леводнів).

 Глобальні екологічні проблеми

Мал. 229. Ці сосни стали такими після кислотного дощу

Наслідки парникового ефекту, що призводить до глобального потепління клімату, можна зменшити, припинивши знищення вологих екваторіальних лісів, які виконують роль своєрідних фільтрів, що поглинають вуглекислий газ і виділя­ють кисень.

Зменшення наслідків кислотних дощів та інших забруднень повітря, води й грунту потребує установки фільтрів на промислових підприємствах та транспор­ті, використання замкнутого господар­ського циклу водокористування, засто­сування нехімічних добрив у сільському господарстві, впровадження ефективних методів використання лісових та інших ресурсів, переробки відходів та ін.

Щоб уникнути руйнування родючого шару грунтів, потрібно дбати про еколо­гічно чисте землеробство. Так, органічні добрива краще затримують воду, пере­шкоджають висиханню та вивітрюванню грунтів. Утім сприяють зменшенню ерозії грунтів навіть розміри ни­ви: чим менші ділянки за площею, тим менше винос перегною з поля.

Наведені приклади практичних заходів, які сприятимуть вирішен­ню екологічних проблем і призупиненню кризових явищ, не будуть достатніми і дієвими, якщо людство не змінить свого ставлення до природи Землі, не навчиться поважати її закони і враховувати їх у своїй життєдіяльності.

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 12

Визначення основних видів забруднення навколишнього середовища та встановлення джерел їхнього надходження

Визначте основні види забруднення довкілля і встановіть джерела їхнього надходження на кожному материку. Виконуючи практичну роботу, використовуйте карти атласу.

ПІДСУМКИ

Наслідком тривалого перетворення природи людським суспіль­ством стала поява глобальних екологічних проблем.

Головна причина загострення екологічних проблем – повсюдне забруднення материків і океанів.

Головний спосіб подолання екологічної проблеми – співпраця людини з природою.

Запитання і завдання для самоперевірки

Запропонуйте свій спосіб переробки побутових відходів.

Назвіть конкретні приклади успіхів людства у вирішенні еко­логічних проблем.

Назвіть головні джерела забруднення і забруднювачі материків і океанів.

Чим зумовлена гострота екологічної проблеми на сучасному етапі?


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Глобальні екологічні проблеми - Географія


Глобальні екологічні проблеми