Громадянськість

Політологічний словник

Громадянськість – готовність і здатність людини, громадянина до активної участі у справах суспільства і держави на основі глибокого усвідомлення своїх прав і обов’язків; антитеза поняттям аполітичність, абсентеїзм, соціально-політична індиферентність і синонім соціально-політичної активності, патріотизму. Історично Г. пов’язана з ранніми формами демократії, зокрема з безпосередньою участю у справах громади і зародженням суспільних відносин полісного типу. У Давній Греції вона ототожнювалася з повноправністю

громадян (політесів). З розвитком імперій і станових монархій виявляються лише окремі сторони й риси Г., яка переважно зводиться до рівня лояльності підданих. Могутній поштовх розвитку Г. дали буржуазні революції, що сприяли утвердженню прав людини і громадянина замість дарованих монархом прав і вольностей підданих. За сучасних умов, поряд з дальшим утвердженням Г., спостерігається і криза останньої, пов’язана з відчуженням людини і громадянина в суспільстві, нерозвиненістю громадянського суспільства або його протиставленням державі, зі зведенням поняття Г. до рівня лояльності стосовно
панівного режиму, з ототожненням її з політичною активністю популістського типу. Розуміння Г. як сукупності високорозвинених моральних якостей суб’єкта передбачає: зрілість політичної і правової свідомості; почуття патріотизму, причетності до історичної долі своєї вітчизни та її народу; усвідомлення себе як повноправного члена соціальної спільноти, громадянина своєї країни. Г., громадянська позиція людини пов’язані з почуттям гордості за свою країну, її традиції, звичаї, символи (герб, гімн, прапор), з повагою до прав та обов’язків громадянина, до конституції держави. Формування Г. відбувається у процесі соціалізації особи через систему суспільних відносин і виховання. Потреба вдосконалення Г. як своєрідної соціально-психологічної якості людської поведінки перебуває у тісному взаємозв’язку з потребою утвердження громадянського суспільства і є одним з показників рівня демократичності, цивілізованості суспільства.

Соловьев А. Культура гражданственности. К новой парадигме // Свободная мьісль. – 1992,- № 7.

В. Горбатенко


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Громадянськість - Довідник з політології


Громадянськість