ГРУНТИ

РОЗДІЛ III ОБОЛОНКИ ЗЕМЛІ

Тема 4 БІОСФЕРА ТА ГРУНТИ

§55. ГРУНТИ

– Пригадайте курсу природознавства, що таке грунт.

– Яка особливість відрізняє грунт від гірських порід?

УМОВИ ФОРМУВАННЯ ГРУНТІВ. Землю називають годувальницею. Такою пробить верхній родючий шар зем­ної кори – фунт. Грунтознавці називають його особливим природним утворенням, що містить тверді (мінеральні й органічні), рідкі (вода) і газуваті (повітря) речовини, а також організми.

Грунт сформувався протягом тривалого часу внаслідок взаємодії гірських

порід, рельєфу, клімату, організмів.

Породи визначають, із яких частинок (глини, піску та ін.) формується фунт, і відповідно, які він матиме властивості.

Від рельєфу залежить розподіл тепла й атмосферних опадів.

Клімат забезпечує наявність у фунті тепла і вологи. Проник­нення в нього води і повітря поліпшують численні тварини (черв’яки, комахи), які живуть у ньому. А бактерії та гриби розкладають рештки рослин, утворюючи родючий шар – перегній (гумус) (мал. 258).

Він є основною ознакою фунту. Родючість – це здатність забезпечувати рослини поживними речовинами. Родючість визначають за кількістю

в фунті перегною. Що більші гу­мусовий шар і вміст гумусу, то родючіший фунт, то кращі умови для росту рослин. Потужність гумусового шару ви­мірюють зазвичай у сантиметрах. Уміст гумусу позначають у відсотках (%).

Утворення грунту – процес тривалий.

Із часу появи на гірських породах мікро­організмів і початку грунтоутворення до формування грунту минають століття. Загустого рослинного покриву і сприятливих кліматичних умов для виникнення шару грунту завтовшки 1-2 см потрібно близько 500 років.

 ГРУНТИ

Земля-годувальниця

Подорож у слово

Слово грунт у пе­рекладі з німець­кої означає земля, основа.

У ложці грунту мікро­організмів більше, ніж людей на Землі.

 ГРУНТИ

Мал. 258. Грунтовий профіль

Сукупність грунтів, що вкривають земну поверхню, фор­мує її грунтовий покрив.

ОСОБЛИВОСТІ ПОШИРЕННЯ ГРУНТІВ. Грунти майже повсюдно вкривають суходіл (за винятком льодовиків в Ан­тарктиді й окремих ділянок високо в горах). Воші дуже різно­манітні, тому що утворюються за різних природних умов. У їх поширенні існують закономірності: грунти змінюються від екватора до полюсів, а в горах – від підніжжя до вершини.

У приекваторіальних широтах у жаркому й вологому кліматі поширені червоно-жовті грунти, Вони утворилися під вологими вічнозеленими листяними лісами. Яскравого червонуватого або жовтуватого забарвлення їм надає великий вміст Феруму й Алюмінію. В умовах вологого клімату рясні опади вимивають поживні речовини, тому такі грунти малородючі для сільськогос­подарських культур. На них вирощують чай, цитрусові культури.

У тропічних широтах в умовах жаркого і сухого клімату під розрідженою пустельною рослинністю сформувалися сіроземи. Вміст гумусу в них невеликий, тому воші малородючі. Часто сіроземи бувають засолені. Угіддя з таким грунтом здебільшого використовують як пасовища.

Чорноземи – грунти помірних широт. Це найродючіші грунти у світі. Вони утворилися в умовах слабо посушливого клімату під багатою трав’яною рослинністю степів. Тому гумусовий шар у них дуже потужний – понад 120 см. Уміст гумусу великий. Чорнозем пухкий, тому добре вбирає воду. Це створює сприятливі умови для живлення рослин, тому чорноземи дуже родючі. Такі грунти поширені в Україні і є її неоціненним багатством. На них вирощують пшеницю, соняшник, цукрові буряки, овочі та інші культури.

Підзолисті грунти також поширені в помірних широтах, але сформувалися вони під хвойними і мішаними лісами з моховим і трав’яним покривом в умовах помірного клімату. Рясні опади, що випадають в цих місцях, вимивають із по­верхні поживні речовини. Тому верхній горизонт цих грунтів освітлений і за кольором нагадує золу. Звідси й назва – під­золисті. Гумусовий шар у них невеликий (до 25 см), і вміст гумусу незначний. Землеробське освоєння підзолистих грунтів стримує нестача в них поживних речовин.

Бурі лісові грунти утворилися під широколистими лісами багатим трав’яним покривом в умовах помірно теплого й вологого клімату. Вміст гумусу великий. У цих грунтах до­статньо тепла й вологи, тому воші родючі. їх використовують під сади та виноградники, на них вирощують овочі.

 ГРУНТИ

Тундрові глейові Грунти переважають у субарктичних ши­ротах. Воші сформувалися в умовах холодного клімату і постійного перезволоження. Перезволожений шар грунтів називають глейовим. На певній глибині там залягає багато­річна мерзлота.

ЗНАЧЕННЯ ГРУНТУ. Людина з прадавніх часів використо­вує грунт для своїх потре б – вирощування сільськогосподарських культур та випасу тварин. Проте важливо розуміти, що грунт – це не тільки наше багатство. Він має велике значення для планети загалом.

Грунт – не умова існування і розвитку житія на Землі. Він є життєвим простором, притулком, опорою і джерелом живлення організмів. Його можна назвати сховищем насіння та енергії. Грунт регулює біосферні процеси – дуже сухий або дуже вологий, бідний на поживні речовини або родючий грунт визначає чисельність і поширення різних видів організмів.

Тож грунт дорожчий за кам’яне вугілля, нафту і золото. І якщо придивишся уважніше до звичайної чорної землі, яка породжує всі барви світу, то стануть зрозумілими її велич і краса.

ЯК ДІЯЛЬНІСТЬ ЛЮДИНИ ВПЛИВАЄ НА ГРУНТИ. Господарська діяльність людини нерідко призводить до збіднення і руйнування земель. Знищення трав’яної рос­линності, вирубування лісів посилюють такі природні руй­нівні процеси, як видування верхнього родючого шару та змивання його поверхневими водами. Велику загрозу для грунтів становлять яри, які, наче “лишаї”, роз’їдають землю. Зруйновані ерозією чи неправильним господарюванням грунти відновлюються надзвичайно повільно.

Грунти не оголошені пам’ятками природи, проте вони так само потребують дбайливого ставлення й охорони.

 ГРУНТИ

 ГРУНТИ

Maл. 259. Чи це не диво: чорна земля породжує всі барви світу?

Охорона фунтів полягає у правильному веденні сільського господарства. Щоб уберегти родючий шар від змивання, схи­ли потрібно орати упоперек, щоб вода не стікала поздовжніми борознами. Насадження на полях дерев смугами (лісозахисні смуги) запобігає видуванню грунту вітром. Мінеральні до­брива й отрутохімікати, які у завеликій кількості можуть забруднювати Грунт, необхідно використовувати в міру. А головне, людей потрібно озброїти знаннями про Землю, щоб не було споживацького ставлення до її багатств, у тому числі й земельних.

ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ

– Грунт – це верхній родючий шар земної кори, що сформувався внаслідок взаємодії гірських порід, повітря, сонячного світла і тепла, води та організмів протягом тривалого часу.

– Грунтовий покрив – це сукупність грунтів, що вкривають поверхню певної місцевості.

– Грунти на земній кулі закономірно змінюються з широтою – від екватора до полюсів, а в горах із висотою – від підніжжя до вершини.

– Людина повинна берегти грунти від виснаження та забруднення.

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

1. Що таке грунт? Як він утворюється?

2. Чому на Землі утворюються різні типи грунтів? Яким закономірностям підпорядковане їх поширення?

3. Розкажіть про значення грунту для людини і для планети загалом.

4. Як можна вберегти грунти від руйнування та виснаження?

5. Які грунти поширені у вашій місцевості? Чи родючі вони? Яка на них росте природна рослинність? Які рослини на ньому вирощують?

ПОПРАЦЮЙТЕ В ГРУПІ

Розкажіть про поширення, умови формування та властивості грунтів: група 1 – червоно-жовтих; група 2 – чорноземів; група З – тундрових глейових.

Яка група розповідала про найродючіші, а яка про найменш родючі грунти?

ШУКАЙТЕ В ІНТЕРНЕТІ

Про родючість цих грунтів колись казали: “Земля така добра, що посадиш голоблю, то виросте тарантас”. Скористайтеся словником, що є в Інтернеті, і дізнайтеся, що таке голобля і тарантас. Поміркуйте, який смисл закладено у вислові. Про які грунти у ньому йдеться? Чи поширені вони в Україні?


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


ГРУНТИ - Географія


ГРУНТИ