Інші (крім податків) надходження до державного бюджету

УРОК 66

Інші (крім податків) надходження до державного бюджету

Мета уроку: визначити, як саме формуються доходи бюджету; розглянути надходження до державного бюджету країни, крім податків; з’ясувати особливості нової редакції Бюджетного кодексу України; продовжувати формувати вміння працювати з різними джерелами знань, порівнювати, узагальнювати, робити висновки; розвивати допитливість і виховувати ощадливість.

Основні поняття: бюджет, бюджетний механізм, доходи бюджету, податкові надходження, трансферти, доходи від

операцій з капіталом, неподаткові надходження.

Тип уроку: комбінований.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Перевірка домашнього завдання

III. Актуалізація опорних знань і вмінь учнів

1. Згадайте, що таке податки.

2. Які існують види податків в Україні?

3. Що таке державний бюджет?

IV. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності

Бюджет держави є досить складним і багатогранним явищем у суспільстві. Передусім слід відзначити, що бюджет є самостійною економічною категорією. Ця категорія, будучи частиною фінансів, характеризується тими самими ознаками, які притаманні

фінансам загалом, але водночас має особливості, які відрізняють її від інших сфер і ланок фінансових відносин. Розглянемо їх детальніше.

V. Вивчення нового матеріалу

Як економічна категорія бюджет являє собою економічні відносини між державою, з одного боку, і юридичними та фізичними особами – з іншого, з приводу розподілу і перерозподілу ВВП (частково – національного багатства) з метою формування і використання бюджетного фонду, призначеного для забезпечення виконання державою її функцій. Фінансові відносини, що складаються в держави з юридичними й фізичними особами, називаються бюджетними. Централізація частини ВВП у бюджеті є платою суспільства за виконання державою її функцій, таких як управління суспільством, оборона країни, економічна і соціальна.

Крім того, держава, виступаючи власником засобів виробництва в державному секторі, здійснює підприємницьку діяльність і, відповідно, є одним із суб’єктів створення і розподілу ВВП. Як доводить світовий досвід, роль держави в розподільних процесах з розвитком ринкових відносин має зростати, і бюджет у цьому аспекті є найдосконалішим засобом для здійснення перерозподілу фінансових ресурсів, зокрема національного багатства загалом.

Аналіз моделі економіки, що формується в Україні, дає підстави стверджувати, що найближчими роками через бюджет має перерозподілятись не менш як 30 % ВВП. Таке співвідношення буде найбільш оптимальним і зумовленим соціальною спрямованістю обраної моделі економіки, необхідністю структурної перебудови значної частини галузей господарства.

У країнах середнього рівня розвитку частка ВВП, що перерозподіляється через бюджетну систему, становить 35-37%, а у високорозвинених – 45% і більше. Наприклад, у Німеччині цей показник сягає 60 %.

1 січня 2011 р. набрав чинності Бюджетний кодекс України (БКУ), прийнятий 08.07.2010 р. за № 2456-VI у новій редакції. Бюджетний кодекс визначає правові засади функціонування бюджетної системи. Згідно зі ст. 9 БКУ доходи бюджету класифікуються за певними розділами (див. схему на с. 102).

 Інші (крім податків) надходження до державного бюджету

Класифікація доходів бюджету за розділами

Склад бюджетних доходів, їх структура органічно пов’язані з обсягами суспільного продукту і національного доходу і визначаються фінансовою політикою держави. Доходи бюджету класифікують за різними ознаками. Залежно від методів мобілізації доходи бюджету поділяють на податкові та неподаткові. Країни з ринковою економікою доходи своїх бюджетів формують переважно за рахунок податків. У доходах центральних бюджетів розвинених країн вони досягають 80-90 %, а в США – понад 95 %.

Податкові надходження – це передбачені податковими законами України загальнодержавні та місцеві податки, збори та інші обов’язкові платежі. Неподаткові надходження включають усі безповоротні надходження, крім доходів від продажу капіталу, усі надходження від штрафів і санкцій, крім штрафів за порушення податкового законодавства, а також добровільні, невідплатні поточні надходження з недержавних джерел.

Неподатковими доходами бюджету є:

¦ доходи від використання майна, що перебуває в державній власності (орендна плата від здачі в оренду державного майна);

¦ відсотки за залишками бюджетних коштів на рахунках у кредитних організаціях;

¦ дивіденди за акціями, власником яких є держава (повернення державних і бюджетних кредитів та ін.);

¦ доходи від продажу майна, що перебуває в державній та комунальній власності;

¦ відсотки й дивіденди, нараховані на частку майна, що належить державі в майні господарських товариств;

¦ доходи від платних послуг, що надаються органами державної влади та органами місцевого самоврядування, а також бюджетними установами;

¦ кошти, отримані в результаті застосування заходів цивільно-правової, адміністративної та кримінальної відповідальності (штрафи, конфіскації, компенсації та інші суми примусового вилучення);

¦ інші неподаткові доходи.

До доходів бюджету можуть зараховуватись трансферти – перерахування від фізичних і юридичних осіб, міжнародних організацій і урядів іноземних держав, інших органів державної влади на безоплатній та безповоротній основі.

В Україні до офіційних трансфертів, що надходять з-за кордону, належать поточні надходження від секретаріату ООН за український контингент. До інших трансфертів належать специфічні гранти цільового призначення, а також генеральні гранти, не обумовлені конкретними цілями їх витрачання.

Доходи від операцій із капіталом охоплюють реалізацію основного капіталу, державних запасів, землі та нематеріальних активів і включають:

¦ надходження від продажу основного капіталу;

¦ надходження від реалізації державних запасів товарів;

¦ надходження від продажу землі та нематеріальних активів;

¦ податки на фінансові операції та операції з капіталом.

Доходи бюджету класифікують і за іншими ознаками, наприклад, залежно:

¦ від державного устрою держави розрізняють:

А) в унітарній державі – доходи центрального (державного) бюджету й доходи місцевих бюджетів;

Б) у федеративній державі – доходи федерального бюджету, доходи бюджетів членів федерації та доходи місцевих бюджетів;

¦ від рівня бюджетної системи, на якому закріплюються доходи, вони поділяються на власні та регульовані;

¦ від джерел надходження виокремлюють доходи, що надходять від юридичних осіб, і такі, які сплачує населення;

¦ від конкретних видів прямих і непрямих податків (податок на прибуток підприємств, податок на доходи громадян, податок на додану вартість, акцизний збір та ін.);

¦ від громадянства суб’єктів оподаткування – сплачувані резидентами або нерезидентами.

На рівень доходів Державного бюджету впливають також зовнішні та внутрішні фактори. Вони можуть мати економічне, соціальне, політичне, національне спрямування.

VI. Закріплення нових знань і вмінь учнів

1. У чому полягає сутність доходів державного бюджету?

2. Назвіть критерії класифікації доходів.

3. Перелічіть головні зовнішні та внутрішні фактори впливу на рівень доходів.

4. Наведіть склад доходів, передбачений Бюджетним кодексом.

VII. Підсумок уроку

VIII. Домашнє завдання

1. Опрацювати теоретичний матеріал.

2. Підготувати реферати на 5-8 сторінок про бюджет України, затверджений Верховною Радою на поточний рік, або бюджет будь-якої країни світу.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Інші (крім податків) надходження до державного бюджету - Плани-конспекти уроків по хімії


Інші (крім податків) надходження до державного бюджету