ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ДУМКИ: ЗАХІДНА ТА РОСІЙСЬКА ТРАДИЦІЇ

Політологія
РОЗВИТОК ПОЛІТИЧНОЇ НАУКИ ВІД НАЙДАВНІШИХ ЧАСІВ ДО СЬОГОДЕННЯ

ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ДУМКИ: ЗАХІДНА ТА РОСІЙСЬКА ТРАДИЦІЇ

Короткі висновки
Політична думка античності характеризується філософсько-етичною спрямованістю. Відбувається теоретичне осмислення форм державного устрою: аристократії, тимократії, олігархії, демократії, тиранії. Політика розглядається як царське мистецтво управління людьми, політична наука виокремлюється як самостійна дисципліна.
В політичній думці Середньовіччя переважає релігійна

концепція. Обгрунтовується верховенство церкви над світською владою, формується концепція релігійної сутності держави: світовий лад встановлюється Богом. Посилюється проповідь послуху владі. Водночас стверджується, що люди рівні перед Богом – рівні на землі.
Для раннього етапу Нового Часу характерне звільнення політичної науки від теології, обгрунтування ідеї природного походження держави. Вводиться поняття правової держави. Формується вчення про громадянське суспільство, теорія суспільного договору, принцип поділу влад.
Політична думка Нового Часу характеризується соціальною спрямованістю.
В цей час обгрунтовується значення розуму, знання в суспільному розвитку. Центр Всесвіту – не Бог, а людина. Проголошуються ідеї гуманізму, прав і свобод людини. Визнається закономірність зміни форм політичного правління.
Як і українська, російська політична думка має своїм джерелом ідеологію Київської Русі і майже до XVIII ст. еволюціонує у формі богословських політичних доктрин. Починаючи з XVIII ст., російська політична думка пройшла складний і суперечливий шлях. Самобутні політичні доктрини видатних російських мислителів – вагомий внесок у світову політичну думку.
Важливим напрямом політичної думки Новітнього Часу є марксистські політичні доктрини. Марксизм як філософська система органічно ввійшов у духовну тканину сучасної цивілізації й попри те, що був дискредитований Сталіним, не втратив популярності: й нині багато прогресивних мислителів Заходу вважають себе неомарксистами.
Контрольні запитання та завдання
1. Назвіть знаних мислителів Давньої Греції та Риму, схарактеризуйте їхні погляди.
2. У чому суть християнської політичної теорії Середніх Віків?
3. Визначте характерні риси політичної доктрини Нікколо Макіавеллі.
4. У чому провідна ідея соціальної доктрини Нового Часу?
5. Схарактеризуйте визначальні доктрини російської політичної думки.
6. Визначте головні принципи марксистських поглядів на політику.
ЛІТЕРАТУРА
1. Антология мировой политической мысли: В 5 т. – Т. І. Зарубежная политическая мысль: Истоки и зволюция. – М., 1997. – 832 с.
2. Себайн Джордж Т., Торсон Томас Л. Історія політичної думки / Пер. з англ. – К„ 1997. – 838 с.
3. Філософія політики: Хрестоматія: У 4 т. / Авт.-упоряд.: В. П. Анд – рушенко (кер.) та ін. – К„ 2003. Т. 1. – 364 с.; Т. 2. – 370 с.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ДУМКИ: ЗАХІДНА ТА РОСІЙСЬКА ТРАДИЦІЇ - Довідник з політології


ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ДУМКИ: ЗАХІДНА ТА РОСІЙСЬКА ТРАДИЦІЇ