КАЛЕНДАРНЕ ПЛАНУВАННЯ

КАЛЕНДАРНЕ ПЛАНУВАННЯ

№ з/п

Тема уроку

Спостереження, демонстрування, практичні роботи

Дата

Вступ (1 год)

1

Поняття про природу. Місце людини в природі, довкіллі. Вивчення природи людиною.

Значення знань про природу в житті та діяльності людини

Спостереження: за природою. Демонстрування: приладів, що використовують у дослідженнях явищ та об’єктів природи

РОЗДІЛ І. Людина та середовище її життя

(15 год)

Тема 1. Тіла і речовини, що оточують людину (8 год)

2

Тіла. Характеристики тіла: довжина, маса, об’єм, густина. Їх вимірювання

Демонстрування: природних тіл.

Практична робота: визначення маси та розмірів різних тіл

3

Речовини. Атоми і хімічні елементи. Молекули. Прості та складні речовини

Демонстрування: зразків речовин, моделей молекул

4

Рух молекул. Дифузія. Твердий, рідкий, газоподібний стани речовин

Спостереження: за плавленням льоду, випаровуванням води

5

Чисті

речовини і суміші. Способи розділення сумішей. Повітря – природна суміш

Демонстрування: сумішей, способів їх розділення.

Практична робота: розділення сумішей (відстоювання, випаровування, фільтрування), очищення забрудненої кухонної солі

6

Вода – найпоширеніша речовина на Землі. Здатність води розчиняти інші речовини. Розчини у природі та побуті, приготування розчинів

Практична робота: вивчення розчинності речовин

7

Поняття про неорганічні та органічні речовини

Демонстрування: органічних та неорганічних речовин

8

Підсумковий урок

Тема 2. Світ явищ, в якому живе людина (6 год)

9

Явища природи: механічні, теплові, електричні, магнітні, хімічні, світлові, звукові

Спостереження: за явищами, що відбуваються у повсякденному житті людини.

Демонстрування: механічних, електричних, хімічних, звукових явищ

10

Механічні явища

Демонстрування: механічних явищ

11

Значення світлових явищ для організмів. Поширення світла. Джерела світла. Сприйняття світла людиною

Демонстрування: світлових явищ.

Практична робота: вивчення впливу світла на рослини

12

Теплові явища в природі (випадання снігу, дощу, утворення та плавлення льоду). Повторюваність явищ

Демонстрування: теплових явищ

13

Поширення звуку

Демонстрування: звукових явищ

14

Підсумковий урок

РОЗДІЛ ІІ. Всесвіт як середовище життя людини (16 год)

Тема 1. Небесні тіла (6 год)

15

Уявлення про Всесвіт. Всесвіт і життя людини. Зоряні світи – галактики. Зорі, сузір’я

Демонстрування: карт та атласів зоряного неба, таблиць із зображенням небесних тіл, приладів для вивчення Всесвіту

16

Дослідження Всесвіту людиною

17

Сонце. Сонячна система. Рух планет навколо Сонця

Спостереження: за поверненням листків і квіток рослин до сонця; нагріванням тіл променями сонця.

Демонстрування: моделі Сонячної системи, поширення світла

18

Земля – планета Сонячної системи. Форма та розміри Землі. Місяць. Обертання Місяця навколо Землі. Фази Місяця

Демонстрування: малюнків із зображенням небесних тіл, фотографій Місяця, Землі з космічних апаратів

19

Обертання Землі навколо своєї осі та Сонця. Сонячні й місячні затемнення

Демонстрування: залежності освітленості поверхні Землі від кута падіння світлових променів; дослідів, що ілюструють зміну освітленості півкуль Землі протягом року

20

Практична робота. Визначення сторін горизонту за допомогою Сонця. Підсумковий урок

Тема 2. Умови життя на планеті Земля (10 год)

21

Чинники, що забезпечують існування життя на Землі

22

Роль води у природі, кругообіг води

Практична робота: властивості води.

Демонстрування: пароутворення, кипіння, конденсації, тверднення, теплового розширення води

23

Практична робота. Позначення на контурній карті водних об’єктів України

24

25

Повітряна оболонка Землі. Температура та атмосферний тиск. Рух повітря. Вітер

Спостереження: за змінами температури та атмосферного тиску протягом певного проміжку часу.

Демонстрування: теплопровідності повітря, наявності кисню, води у повітрі

26

Погода і спостереження за нею

Спостереження: за змінами температури та атмосферного тиску протягом певного проміжку часу.

Демонстрування: моделі флюгера (визначення напрямку вітру), барометра, опадоміра, термометра

27

Рельєф. Чинники, що впливають на формування рельєфу

Демонстрування: роботи з нівеліром

28

Мінерали. Гірські породи та їх властивості. Корисні копалини

Демонстрування: колекцій гірських порід і мінералів, корисних копалин

29

Практична робота. Позначення на контурній карті основних форм рельєфу України

30

Пристосування організмів до умов існування

31

Підсумковий урок

Узагальнення (2 год)

32

Людина як частина природи. Вплив умов існування на живі організми

33

Взаємозв’язок природи і людини. Охорона природи

34

35

Екскурсії


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


КАЛЕНДАРНЕ ПЛАНУВАННЯ - Плани-конспекти уроків по натурології


КАЛЕНДАРНЕ ПЛАНУВАННЯ