Кількість і густота населення

РОЗДІЛ 2 НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ

Тема 1. КІЛЬКІСТЬ І ГУСТОТА НАСЕЛЕННЯ, ЙОГО ВІКОВА І СТАТЕВА СТРУКТУРА

Головне багатство України не природні ресурси, а люди, які її населяють. А свої багатства варто добре знати. Скільки людей і де вони оселяються? Якого вони віку і статі? Куди переміщуються і чому? Подібні запитання давно цікавлять не лише вчених, а й численних практиків народного господарства і приватного бізнесу. Прорахунки у відповідях на такі запитання можуть дуже дорого коштувати. Ось чому щороку здійснюють державний облік інформації

про населення України, розраховують й аналізують різноманітні його показники, складають експертні оцінки на тепер і на перспективу.

Усе сказане робиться тому, що саме людина є творцем будь-яких матеріальних і духовних благ суспільства. Не будемо забувати, що кожний з нас є часткою цього населення і водночас маленькою “цеглинкою” цього суспільства. І ми всі, окремо та разом, варті уваги!

§5. Кількість і густота населення

Географічна розминка

З попередніх курсів географії пригадайте, що таке густота населення.

Назвіть чинники, які визначають густоту населення.

Кількість населення.

Комфортні для життя і діяльності людей природні умови сприяли заселенню і освоєнню українських земель. Проте чисельність мешканців тут помітно змінювалася в історичному часі (мал. 9). За деякими припущеннями, наприкінці XIII ст. на українських землях проживало близько 2 млн осіб. Упродовж Середньовіччя та в більш пізні історичні періоди через тривалі війни і спустошливі епідемії чисельність населення зростала повільно. Ось чому в XVII ст. кількість населення на теренах України становила тільки 5 млн осіб (мал. 8).

 Кількість і густота населення

Мал. 8. Графік зміни кількості населення на території України за період з XIII по XX cm.

У подальшому темпи зростання чисельності населення на українських землях дещо зросли. У XVIII ст. тут проживало близько дев’яти, а на початку XIX ст. уже понад 30 млн осіб. У 1913 р. у сучасних державних кордонах України мешкало 35,2 млн осіб.

Наступні бурхливі історико-політичні події XX ст. – Перша світова війна 1914-1918 pp., революція, громадянська війна і військова інтервенція 1917-1922 pp., голодомор 1932-1933 pp., Друга світова війна 1939-1945 pp. і голод 1947-1948 pp. спричинили великі втрати населення України. Попри усілякі негаразди, чисельність населення України продовжувала зростати і на 1.01.1993 р. досягла 52,2 млн осіб. Однак цей рік виявився своєрідним піком зростання чисельності населення нашої країни. Адже після того ця цифра невпинно щорічно зменшувалася, досягши на початок 2008 р. 46 млн 372 тис. осіб (мал. 9). За наступні півроку чисельність населення ще зменшилася і на 1.06.2008 р. становила 46 млн 239 тис. осіб (див. Додаток 2).

 Кількість і густота населення

Мал. 9. Чисельність населення України на рубежі ХХ і ХХІ ст.

Неухильне скорочення кількості населення України може призвести до зникнення української нації. Чи згодні ви з цим твердженням і які економічні та соціальні заходи варто здійснити в державі, аби поліпшити ситуацію?

Густота населення. Попри те, що кількість населення в Україні неухильно зменшується, його густота залишається відносно високою. У середньому вона нині становить 77 осіб/км2, хоча по території країни населення розміщене нерівномірно (див. форзац). (Показник густоти населення розраховують діленням кількості наявного населення на площу території.)

Найбільшою концентрацією населення виділяється Донбас (Донецька і Луганська області). Тут проживає понад 15 % населення країни, а густота населення в Донецькій і Луганській областях становить відповідно 176 і 91 осіб/км2. Друге місце посідають центральні області, де зосереджено понад 12 % населення країни. Третє і четверте місця належать відповідно Придніпров’ю і Північному Сходу України, де проживає понад 11 % загальної кількості населення країни.

Щільно заселені також і деякі західні області України, як-от: Івано-Франківська, Львівська і Чернівецька області, що склалося історично. Густота населення тут перевищує 100 осіб/км2. Водночас Полісся і південь України через несприятливі природні умови (заболочені землі на Поліссі, нестача вологи на півдні) є малозаселеними, густота населення тут становить лише 40-52 осіб/км2. Це найнижчі показники в межах нашої країни.

Густота населення між деякими областями відрізняється майже в 4,5 раза – найвища густота населення в Донецькій області (176 осіб/км2), найнижча – у Чернігівській області (40 осіб/км2).

Чинники розселення населення. Особливості розселення населення по території України, як і скрізь у світі, визначаються поєднанням природних і соціально-економічних чинників.

Наука стверджує

Чинники розселення людей змінювалися. На ранніх стадіях історії людства головним чинником розселення були природні умови, пізніше відчутну роль почали відігравати природні ресурси – земельні, мінеральні, водні тощо. З подальшим розвитком господарства зростає вплив соціально-економічних чинників розвитку суспільного життя, які створюють відповідні можливості використання природних умов і ресурсів.

Територія України має загалом сприятливі для розселення природні умови та багаті природні ресурси, для яких характерна просторова неоднорідність. Найсприятливіші природні умови та багаті ресурси в Донецькій області, а найнесприятливіші умови та бідні ресурси у Волинській. При цьому за сумарною продуктивністю природних ресурсів різниця між крайніми показниками серед 24 областей і АР Крим становить 5,5 раза (найвища в Донецькій, найнижча – у Волинській областях).

 Кількість і густота населення

Мал. 10. Київ у минулому і тепер

Ще більший контраст виникає, коли порівнювати окремі види ресурсів за адміністративними районами. Так, наприклад, показники продуктивності мінеральних ресурсів у Криворізькому районі Дніпропетровської області та Луцькому районі Волинської області відрізняються у вісім тисяч разів. Саме інтенсивне освоєння надр у Дніпропетровській, Донецькій і Луганській областях значною мірою зумовило тут високу густоту населення.

Отже, природні умови й ресурси суттєво впливають на формування розселення людей. Проте нині визначальну роль у розміщенні населення по території країни відіграє виробництво, адже будь-які підприємства (промислові, сільськогосподарські, транспортні тощо) потребують забезпечення робочою силою.

Розвиткові поселень, крім виробництва, сприяє й виконання ними соціальних функцій, тобто створення лікувально-оздоровчих і освітніх установ, торговельних закладів і закладів культури, об’єктів побутового призначення (наприклад, відділень зв’язку, будинків побуту) тощо (мал. 10). Особливо приваблюють до себе людей великі міста, де зазвичай найпотужніше представлене виробництво і найрозвиненіша соціальна сфера.

ПРАКТИЧНА РОБОТА № З

Побудова графіка зміни кількості населення за певний період

За Додатком 2 побудуйте графік зміни кількості населення України з 1990 по 2007 р.

УЗАГАЛЬНЕННЯ

Кількість населення України неухильно зменшується і нині становить 46 млн 239 тис. осіб.

Середня густота населення України висока (77 осіб/км2), але розміщене воно по території нерівномірно: найгустіше заселені східні, найменше – північні та південні регіони України.

Природні умови та ресурси суттєво впливають на формування розселення, однак нині визначальну роль у розміщенні населення відіграють соціально-економічні чинники.

Ключові терміни і поняття

Густота населення чинники розселення населення Самоперевірка

З’ясуйте природні та соціально-економічні чинники, які впливають на густоту населення у вашій місцевості.

Поясніть закономірності розподілу населення по території України.

Як і чому змінювалася чисельність населення України в історичному часі?

Яка чисельність і середня густота населення України?


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Кількість і густота населення - Географія


Кількість і густота населення